Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom

NN 97/2015 (11.9.2015.), Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1872

Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. rujna 2015. godine donijela

UREDBU

O GOSPODARENJU OTPADNOM AMBALAŽOM

Članak 1.

Ovom Uredbom se propisuje način izvršenja obveza postizanja propisanih ciljeva u vezi s gospodarenjem otpadnom ambalažom, način izračuna i iznos naknade za gospodarenje otpadnom ambalažom, iznos povratne naknade i način izračuna troškova za povratnu naknadu.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1) Agencija je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

2) Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

3) gospodarenje otpadnom ambalažom je djelatnost sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpadne ambalaže, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja ostataka od oporabe otpadne ambalaže, te radnje koje poduzimaju posrednik ili trgovac otpadnom ambalažom

4) naknada gospodarenja otpadnom ambalažom (u daljnjem tekstu: naknada gospodarenja) je novčani iznos koji plaćaju proizvođači u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond

5) ministarstvo je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša

6) piće je alkoholno piće, bezalkoholno piće, stolna, mineralna i izvorska voda, voćni sirupi i ostali tekući proizvodi na voćnoj i drugoj bazi te bilo koji drugi dodatak koji pakiran zajedno s tekućom bazom čini cjelovitu jedinicu primarne ambalaže, osim mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda

7) Pravilnik je Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži

8) proizvođač i uvoznik proizvoda (u daljnjem tekstu: proizvođač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području Republike Hrvatske proizvode pakirane u ambalažu

9) Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

Način izvršenja obveze postizanja propisanog cilja

Članak 3.

(1) Proizvođač proizvoda pakiranih u ambalažu izvršava obvezu postizanja cilja gospodarenja otpadnom ambalažom propisanog Pravilnikom, uplatom naknade gospodarenja u korist Fonda.

(2) Uplatom naknade gospodarenja Fond preuzima obvezu ispunjavanja cilja za tog proizvođača.

Naknada gospodarenja

Članak 4.

(1) Naknada gospodarenja izračunava se umnoškom jedinične naknade (JN) i količine ambalažnog materijala koji proizvođač stavlja na tržište na području Republike Hrvatske u obračunskom razdoblju.

(2) Jedinična naknada izračunava se prema izrazu:

JN = GSS x TS

pri čemu je:

JN – jedinična naknada izražena u kunama po toni,

GSS – godišnja stopa sakupljanja koju utvrđuje Fond u suradnji s Agencijom sukladno Zakonu po vrsti ambalažnog materijala,

TS – trošak sakupljanja otpadne ambalaže izračunava se za svaku vrstu ambalažnog materijala i čini zbroj svih troškova gospodarenja: cijena usluge sakupljanja utvrđena ugovorom o obavljanju usluge sakupljanja otpadne ambalaže po provedenom javnom pozivu sukladno Zakonu, izražena u kunama po toni, trošak preuzimanja i pakiranja otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade ručno odnosno putem aparata za preuzimanje, izražen u kunama po jedinici otpadne ambalaže, trošak prikupljanja otpadnog stakla i otpadne plastike od davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, izražen u kunama po toni i trošak zbrinjavanja, izražen u kunama po toni, ovisno o postupanju s pojedinom vrstom otpadne ambalaže sukladno Pravilniku i vrijednosti otpadnog ambalažnog materijala.

(3) Jediničnu naknadu iz stavka 2. ovoga članka za tekuću kalendarsku godinu izračunava Fond po vrsti ambalažnog materijala, do 15. veljače tekuće godine.

(4) Na temelju izračuna iz stavka 3. ovoga članka ministar nadležan za poslove zaštite okoliša donosi odluku o iznosu jedinične naknade.

Povratna naknada

Članak 5.

Iznos povratne naknade iznosi 0,50 kuna po komadu ambalažne jedinice od pića.

Članak 6.

(1) Fond plaća iznos od 0,10 kuna po jedinici otpadne ambalaže preuzete od potrošača i predane sakupljaču osobi koja sukladno Pravilniku ručno preuzima otpadnu ambalažu od pića.

(2) Fond plaća iznos od 0,12 kuna po jedinici otpadne ambalaže preuzete od potrošača i predane sakupljaču osobi koja sukladno Pravilniku putem aparata preuzima otpadnu ambalažu od pića.

Članak 7.

(1) Do završetka javnog poziva za odabir najpovoljnijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže sukladno Zakonu i donošenja odluke iz članka 4. stavka 4. ove Uredbe naknada gospodarenja se plaća po vrsti ambalažnog materijala i količini ambalaže te po jedinici proizvoda stavljenih na tržište na području Republike Hrvatske.

(2) Naknada gospodarenja po vrsti ambalažnog materijala za evidentirane količine ambalaže stavljene na tržište iz stavka 1. ovoga članka iznosi:

PET

410,00 kn/t

Al limenke

410,00 kn/t

Fe limenke

225,00 kn/t

Papir, karton

375,00 kn/t

Višeslojna kompozitna ambalaža s pretežno papir-kartonskom komponentom

pića 410,00 kn/t
Za ostale namjene: 750,00 kn/t

Drvo

150,00 kn/t

Tekstil

150,00 kn/t

Plastične vrećice

1.500,00 kn/t

Ostali polimerni materijali za mlijeko i ostale tekuće mliječne proizvode

410 kn/t

Ostali polimerni materijali

750,00 kn/t

Staklo

150,00 kn/t

(3) Naknada gospodarenja po jedinici proizvoda za evidentirane količine ambalaže stavljene na tržište iz stavka 1. ovoga članka iznosi 0,10 kuna po jedinici prodajne ambalaže za pića u staklenoj, PET i metalnoj ambalaži volumena većeg od 0,2 l osim za povratnu ambalažu čiju višekratnu uporabu osigurava proizvođač sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/77

Urbroj: 50301-05/25-15-2

Zagreb, 10. rujna 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

97 11.09.2015 Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom 97 11.09.2015 Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom 97 11.09.2015 Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom