Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN 98/2015 (14.9.2015.), Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

98 14.09.2015 Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1897

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14), u članku 114. stavku 4. broj: »7,00« zamjenjuje se brojem: »4,00«.

Članak 2.

U članku 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 152/14), riječi: »31. prosinca 2015.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2016.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-44/12

Urbroj: 50301-04/12-15-1

Zagreb, 14. rujna 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.