Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju

NN 99/2015 (16.9.2015.), Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1928

Na temelju članka 12. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (»Narodne novine« br. 152/14), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAGRADE I NAKNADI TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA IZDAVANJE, ISPRAVAK, IZMJENU, OPOZIV ILI PRIVREMENU OBUSTAVU EUROPSKE POTVRDE O NASLJEĐIVANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju, sukladno Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (»Narodne novine« br. 152/14; u daljnjem tekstu: Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012), te način njihova obračuna i naplate od strane javnog bilježnika.

Članak 2.

Javnom bilježniku u provođenju pojedinog postupka za sve radnje u tom postupku pripada jedinstvena nagrada iz članka 5. ovog Pravilnika.

Članak 3.

Javnom bilježniku u provođenju pojedinog postupka iz članka 1. ovog Pravilnika pripada pravo na naknadu nastalog i predvidivog mu troška u punom iznosu, a trošak se određuje po pravilima važeće javnobilježničke tarife o trošku, ako odredbama ovog Pravilnika nije drugačije određeno.

Radi naknađivanja troškova, u smislu ovog Pravilnika, troškom se ne smatra utrošak papira i drugog uredskog materijala radi izrade i umnožavanja dovoljnog broja primjeraka zapisnika, rješenja i drugih isprava u spisu radi uručivanja strankama, dostave spisa sudu i zadržavanja prijepisa spisa u javnobilježničkom arhivu.

Članak 4.

Javni bilježnik neposredno od podnositelja zahtjeva, nakon izvršene službene radnje, naplaćuje pripadajuću mu nagradu i naknadu troškova.

II. ODREĐIVANJE NAGRADE

Članak 5.

Za radnje javnog bilježnika u vezi zaprimanja zahtjeva, provođenja postupka, izdavanja rješenja ili potvrde ili prosljeđivanja zahtjeva nadležnom sudu u postupku izdavanja Europske potvrde o nasljeđivanju sukladno članku 7. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012, u postupku izmjene ili opoziva potvrde sukladno članku 9. Zakona te u postupku privremene obustave sukladno članku 10. Zakona, javnom bilježniku pripada jedinstvena javnobilježnička nagrada u iznosu od 250,00 kuna.

Javni bilježnik nema pravo na nagradu za radnje u postupku ispravka potvrde sukladno članku 9. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/14-01/34

Urbroj: 514-06-01-01-03-15-30

Zagreb, 10. rujna 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta

Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje

Ministarstvo pravosuđa

Svrha dokumenta

izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Datum dokumenta

kolovoz 2015.

Verzija dokumenta

prva

Vrsta dokumenta

izvješće

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta

Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju

Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja zakona, drugih propisa i akata objavljenog na internetskim stranicama Vlade

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta

Ministarstvo pravosuđa

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrta?

Državni službenici u Ministarstvu pravosuđa

Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje?

Ako nije, zašto?

Da, na središnjem državnom portalu e-Savjetovanja. Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde
o nasljeđivanju objavljen je 20. kolovoza 2015., a savjetovanje je trajalo do 4. rujna 2015.

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?


ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI

Primjedbe koje su prihvaćene


Primjedbe koje nisu prihvćene i obrazloženje razloga za neprihvaćanje
Troškovi provedenog savjetovanja

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.

99 16.09.2015 Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju 99 16.09.2015 Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju 99 16.09.2015 Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju