Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

NN 105/2015 (2.10.2015.), Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

HRVATSKI SABOR

2039

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/118

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI

Članak 1.

U Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine«, br. 143/12.) iza članka 14. dodaju se članci 14.a, 14.b i 14.c koji glase:

»Članak 14.a

(1) Osoba može za sebe u sjedištu općinskog suda zatražiti izdavanje potvrde iz kaznene evidencije radi kandidiranja za zastupnika u Hrvatski sabor.

(2) Izdavanje potvrde iz stavka 1. ovog članka može se zatražiti nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.

(3) Općinski sud će bez odgode izvršiti provjeru podataka iz kaznene evidencije te podnositelju zahtjeva izdati potvrdu o tome nalazi li se podnositelj zahtjeva u kaznenoj evidenciji. Općinski sud izdaje potvrdu prema podacima iz kaznene evidencije kojima raspolaže na dan izdavanja potvrde. Sadržaj potvrde propisuje se Pravilnikom iz članka 35. ovoga Zakona.

(4) Ako se osoba nalazi u kaznenoj evidenciji, općinski sud će na njezin zahtjev bez odgode zatražiti od Ministarstva izdavanje posebnog uvjerenja u svrhu propisanu člankom 9. stavkom 4. i 5. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 69/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11., 120/11. i 19/15.). Ministarstvo će izdati posebno uvjerenje bez odgode, a najkasnije u roku od tri dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se na obrascu propisanom Pravilnikom iz članka 35. ovoga Zakona. Zahtjev mora sadržavati ime i prezime osobe za koju se podaci traže, OIB, ime oca, datum i mjesto rođenja te potpis osobe za koju se podaci traže.

(6) Izdavanje potvrde i uvjerenja iz ovoga članka oslobođeno je plaćanja sudskih i upravnih pristojbi.

Članak 14.b

(1) Radi provedbe izbora zastupnika u Hrvatski sabor, Ministarstvo osigurava Državnom izbornom povjerenstvu neposredan pristup podacima upisanim u kaznenu evidenciju u odnosu na kandidate navedene na kandidacijskim listama u razdoblju od stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do objave kandidacijskih lista, sukladno članku 23. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 69/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11., 120/11. i 19/15.).

(2) Ako Državno izborno povjerenstvo utvrdi da se kandidat nalazi u kaznenoj evidenciji, bez odgode će od Ministarstva zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja u svrhu propisanu člankom 9. stavkom 4. i 5. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 69/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11., 120/11. i 19/15.). Ministarstvo će izdati posebno uvjerenje bez odgode.

Članak 14.c

Ministarstvo izdaje uvjerenja iz članaka 14.a i 14.b ovoga Zakona prema podacima iz kaznene evidencije kojima raspolaže na dan izdavanja uvjerenja.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ministar nadležan za pravosuđe dužan je uskladiti Pravilnik o kaznenoj evidenciji (»Narodne novine«, br. 7/13. i 66/13.) s odredbama ovoga Zakona u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-02/15-01/01
Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.

105 02.10.2015 Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji 105 02.10.2015 Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji