Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima

NN 105/2015 (2.10.2015.), Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2049

Na temelju članka 94. stavka 2., u vezi s člankom 23. stavkom 3., člankom 119. stavkom 6. i člankom 360. stavkom 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. listopada 2015. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA I NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA NAGRADE STEČAJNIM UPRAVITELJIMA

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji i način obračuna i plaćanja nagrade za rad stečajnim upraviteljima, privremenim stečajnim upraviteljima, povjerenicima predstečajnoga postupka i stečajnim povjerenicima.

Nagrada za rad

Članak 2.

(1) Stečajni upravitelj, privremeni stečajni upravitelj, povjerenik predstečajnoga postupka i stečajni povjerenik imaju pravo na nagradu za obavljene poslove.

(2) Nagradu za obavljene poslove određuje sud bez odgode prema pravilima ove Uredbe, nakon što osobe iz stavka 1. ovoga članka dovrše sve poslove za koje su imenovani.

(3) Iznimno, sud može stečajnom upravitelju odrediti isplatu predujma dijela nagrade u slučaju ako stečajni dužnik nastavlja poslovati tijekom stečajnoga postupka ili ako je na ročištu vjerovnika stečajnom upravitelju naložena izrada stečajnoga plana.

Povjerenik predstečajnoga postupka

Članak 3.

(1) Povjereniku predstečajnoga postupka pripada pravo na jednokratnu nagradu za poslove obavljene u predstečajnom postupku u iznosu od 3.000,00 kuna do 20.000,00 kuna.

(2) Nagradu povjereniku predstečajnoga postupka određuje sud vodeći računa o složenosti poslova koje je obavio.

(3) Obveznik isplate nagrade iz stavka 1. ovoga članka je dužnik.

Privremeni stečajni upravitelj

Članak 4.

(1) Privremenom stečajnom upravitelju pripada pravo na jednokratnu nagradu za poslove obavljene u prethodnom postupku u iznosu od 3.000,00 kuna do 20.000,00 kuna.

(2) Nagradu privremenom stečajnom upravitelju određuje sud vodeći računa o složenosti poslova koje je obavio.

(3) U slučaju obustave postupka nagrada će se isplatiti iz iznosa predujma, a ako se stečajni postupak otvori nagrada se isplaćuje na teret stečajne mase.

Stečajni upravitelj

Članak 5.

(1) Sud rješenjem utvrđuje visinu nagrade, uzimajući u obzir obujam i složenost poslova, rad stečajnoga upravitelja na ispitivanju tražbina te vrijednost unovčene stečajne mase.

(2) Sud može stečajnom upravitelju odrediti i dodatnu nagradu te posebnu nagradu.

(3) Nagrada za poslove obavljene u predstečajnom i prethodnom postupku ne uračunava se u obračun nagrade stečajnom upravitelju.

Visina nagrade stečajnom upravitelju

Članak 6.

Nagrada stečajnom upravitelju iznosi najviše 795.000,00 kuna od čega s osnove vrijednosti unovčene stečajne mase najviše 630.000,00 kuna, s osnove dodatne nagrade najviše 150.000,00 kuna i s osnove posebne nagrade najviše 15.000,00 kuna.

Tablica za izračun nagrade stečajnom upravitelju

Članak 7.

Nagrada stečajnom upravitelju s osnove vrijednosti unovčene stečajne mase obračunava se primjenom tablice vrijednosti unovčene stečajne mase i nagrade u postocima:

Vrijednost unovčene stečajne mase u kunama

Nagrada u %do

100.000,00

16

na razliku od

100.000,01

do

300.000,00

12

na razliku od

300.000,01

do

500.000,00

10

na razliku od

500.000,01

do

1.000.000,00

8

na razliku od

1.000.000,01

do

5.000,000,00

7

na razliku od

5.000.000,01

do

10.000.000,00

6

na razliku od

10.000.000,01

do

12.000.000,00

5

na razliku iznad

12.000,000,01


1

Dodatna nagrada

Članak 8.

(1) Pri određivanju dodatne nagrade sud će voditi računa o stupnju namirenja stečajnih vjerovnika i osobitom zalaganju stečajnoga upravitelja.

(2) Pod stupnjem namirenja stečajnih vjerovnika podrazumijeva se vrijednost izražena u postotku koji se dobije kada se iznos ukupno namirenih tražbina podijeli s iznosima ukupno utvrđenih tražbina.

(3) Smatrat će se da se stečajni upravitelj osobito zalagao ako je stečajna masa unovčena u roku od jedne godine od održanoga izvještajnog ročišta.

(4) Dodatna nagrada ne može prelaziti iznos nagrade s osnove vrijednosti unovčene stečajne mase.

(5) Odluku o dodatnoj nagradi donosi sud uz prethodnu suglasnost odbora vjerovnika, ako je osnovan.

Posebna nagrada

Članak 9.

(1) Sud može odrediti posebnu nagradu stečajnom upravitelju ako ispita više od 500 tražbina vjerovnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, posebna nagrada obračunava se u iznosu do 100,00 kuna za svaku sljedeću ispitanu tražbinu.

Promjena stečajnoga upravitelja

Članak 10.

Ako do promjene stečajnoga upravitelja dođe bez njegove odgovornosti, sud razriješenom stečajnom upravitelju može odrediti nagradu razmjerno obavljenim poslovima u stečajnom postupku.

Stečajni plan

Članak 11.

(1) Ako je stečajni postupak zaključen nakon prihvaćanja stečajnoga plana, nagrada stečajnom upravitelju se određuje prema tablici iz članka 7. ove Uredbe.

(2) Ako je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka stečajni plan prihvaćen u roku od šest mjeseci od održanoga izvještajnog ročišta, nagrada stečajnom upravitelju uvećat će se za 20%.

(3) Osnovica za obračun nagrade iz stavka 1. ovoga članka je procijenjena vrijednost imovine stečajnoga dužnika prema popisu stečajnoga upravitelja i stanju poslovnih knjiga.

Nadzor nad provedbom stečajnoga plana

Članak 12.

(1) Za nadzor nad provedbom stečajnoga plana stečajnom upravitelju pripada pravo na nagradu u iznosu od 3.000,00 kuna do 30.000,00 kuna, za svaku godinu nadzora, ovisno o složenosti poslova koje obavlja.

(2) Obveznik isplate nagrade iz stavka 1. ovoga članka je dužnik, odnosno društvo preuzimatelj.

Naknadna dioba i stečajni postupak nad imovinom pravne osobe koja je prestala postojati

Članak 13.

(1) Ako se stečajni postupak nastavlja radi naknadne diobe ili se provodi nad imovinom pravne osobe koja je prestala postojati, stečajnom upravitelju, nagrada, dodatna nagrada i posebna nagrada, određuju se prema odredbama ove Uredbe.

(2) Osnovica za utvrđivanje nagrade iz stavka 1. ovoga članka je iznos koji će se naknadnom diobom isplatiti vjerovnicima.

Stečajni povjerenik

Članak 14.

(1) Sud može stečajnom povjereniku odrediti nagradu za rad u iznosu od 3.000,00 kuna do 20.000,00 kuna, ovisno o utrošenom vremenu i složenosti poslova koje obavlja.

(2) Obveznik isplate nagrade iz stavka 1. ovoga članka je dužnik.

Plaćanje poreza i doprinosa na iznos nagrade

Članak 15.

Svi iznosi koji se primjenjuju u ovoj Uredbi su bruto iznosi, to jest iznosi prije odbitka pripadajućih doprinosa iz osnovice, poreza ili drugih naknada.

Započeti postupci

Članak 16.

(1) Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima (»Narodne novine«, broj 189/03).

(2) Za rad stečajnom upravitelju koji je obavljen do stupanja na snagu ove Uredbe obračunat će se nagrada po pravilima Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima (»Narodne novine«, broj 189/03) pri čemu je sud dužan utvrditi postotak nagrade koja stečajnom upravitelju pripada prema pravilima te Uredbe.

(3) Za poslove obavljene nakon stupanja na snagu ove Uredbe, nagrada će se odrediti po njenim pravilima, vodeći računa o postotku namirenja iz stavka 2. ovoga članka.

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/97

Urbroj: 50301-09/09-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

105 02.10.2015 Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima 105 02.10.2015 Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima 105 02.10.2015 Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima