Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

NN 105/2015 (2.10.2015.), Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2051

Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. listopada 2015. godine donijela

UREDBU

O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIM

Članak 1.

Ovom Uredbom se propisuje način izvršenja obveze postizanja propisanog cilja u vezi s gospodarenjem otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima te način izračuna i iznos naknade gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima.

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

2. Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

3. naknada gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima (u daljnjem tekstu: naknada gospodarenja) je novčani iznos koji plaćaju proizvođači u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond

4. Pravilnik je Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

5. proizvođač baterija i akumulatora (u daljnjem tekstu: proizvođač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području Republike Hrvatske baterije i akumulatore, neovisno o načinu prodaje

6. Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

(2) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao i u Zakonu.

Način izvršenja obveze postizanja propisanog cilja

Članak 3.

(1) Proizvođač izvršava obvezu postizanja cilja gospodarenja s otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima propisanog Pravilnikom, uplatom naknade gospodarenja u korist Fonda.

(2) Uplatom naknade gospodarenja Fond preuzima obvezu ispunjavanja cilja za tog proizvođača.

Naknada gospodarenja

Članak 4.

(1) Naknada gospodarenja izračunava se umnoškom jedinične naknade (JN) i količine prijenosnih baterija i akumulatora koje proizvođač stavlja na tržište na području Republike Hrvatske u obračunskom razdoblju.

(2) Jedinična naknada izračunava se prema izrazu:

JN= GSS x TS

pri čemu je:

JN – jedinična naknada izražena u kunama po kilogramu,

GSS – godišnja stopa sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koju utvrđuje Fond u suradnji s Agencijom sukladno Zakonu,

TS – trošak sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora utvrđen ugovorom o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora po provedenom javnom pozivu sukladno Zakonu, izražen u kunama po kilogramu.

(3) Jediničnu naknadu iz stavka 2. ovoga članka za tekuću kalendarsku godinu izračunava Fond do 15. veljače tekuće godine.

(4) Na temelju izračuna iz stavka 3. ovoga članka ministar nadležan za poslove zaštite okoliša donosi odluku o iznosu jedinične naknade.

Članak 5.

Do završetka javnog poziva za odabir najprihvatljivijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora sukladno Zakonu i donošenja odluke iz članka 4. stavka 4. ove Uredbe jedinična naknada iznosi 8,40 kuna po kilogramu prijenosnih baterija i akumulatora.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/93

Urbroj: 50301-05/25-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.