Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata

NN 105/2015 (2.10.2015.), Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2062

Na temelju članka 94.a stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14 i 99/15) ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

II. SADRŽAJ OBRASCA

Članak 2.

(1) Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata sadrži podatke o nazivu nadležnog centara za socijalnu skrb kojem se podnosi zahtjev, imenu i prezimenu podnositelja zahtjeva, osobnom identifikacijskom broju, datumu i mjestu rođenja, adresi prebivališta odnosno boravišta, mjestu i nadnevku podnošenja zahtjeva, potpisu podnositelja zahtjeva te podatke o imenu i prezimenu korisnika, osobnom identifikacijskom broju korisnika, datumu i mjestu rođenja korisnika, adresi prebivališta odnosno boravišta korisnika te podatke o ostalim članovima kućanstva.

(2) Podnositelj zahtjeva je dužan naznačiti u odnosu na kojeg korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno prava na osobnu invalidninu se traži priznavanje prava na naknadu ugroženog kupca energenata, u slučaju kad podnositelj zahtjeva i korisnik nisu iste osobe.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu Nuk koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Osobni podaci sadržani u obrascu iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika službena su tajna i na njih se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2015. godine.

Klasa: 011-02/15-04/21

Urbroj: 519-03-01-1/3-15-1

Zagreb, 30. rujna 2015.

Potpredsjednica
Vlade Republike Hrvatske
i ministrica socijalne politike i mladih
Milanka Opačić, v. r.

105 02.10.2015 Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata 105 02.10.2015 Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata 105 02.10.2015 Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata 105 02.10.2015 Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata 105 02.10.2015 Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata