Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

NN 107/2015 (7.10.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

107 07.10.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2091

Na temelju članka 60. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, OBRASCU, UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRŽAJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine« broj 111/14) članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li svaki od izvođača s kojima je investitor sklopio ugovor o građenju uvjete propisane posebnim zakonom na sljedeći način:

1. uvidom u akt o upisu u sudski, odnosno obrtni registar,

2. uvidom u ugovor koji je izvođač sklopio s investitorom.

(2) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom na sljedeći način:

1. uvidom u izjavu o radnopravnom statusu glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova, a koja izjava mora biti ovjerena potpisom odgovorne osobe izvođača i pečatom izvođača,

2. uvidom u presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili presliku potvrde o položenom stručnom ispitu, u vezi položenog stručnog ispita i odgovarajućem stupnju obrazovanja određene struke,

3. uvidom u presliku rješenja o upisu u imenik ovlaštenih voditelja građenja, odnosno presliku rješenja o upisu u imenik ovlaštenih voditelja radova, odnosno presliku potvrde o upisu u evidenciju voditelja radova – tehničara odgovarajuće struke.

(3) U slučaju da obavljanje poslova odgovorne osobe koja vodi građenje ili pojedine radove podliježe priznavanju stručne kvalifikacije, u provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom uvidom u presliku rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i presliku rješenja o upisu u imenik stranih ovlaštenih voditelja građenja, odnosno presliku rješenja o upisu u imenik stranih ovlaštenih voditelja radova, odnosno presliku potvrde o upisu u evidenciju stranih ovlaštenih osoba za privremeno ili povremeno obavljanje poslova vođenja građenja.

(4) Dokumente iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka izvođač mora dati na uvid na zahtjev nadzornog inženjera.

(5) Odredbe stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na gospodarske subjekte koji su s izvođačem sklopili ugovor o podizvođenju određenih radova te na osobe koje obavljaju poslove vođenja radova za te gospodarske subjekte.«

Članak 2.

U članku 15. u stavku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. podatke o izvođaču (naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB),«

Članak 3.

U obrascima prve i druge stranice građevinskog dnevnika prikazanim u prilogu 1. Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine« broj 111/14) brišu se riječi: »podaci o suglasnosti/potvrdi«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 1. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika koja stupa na snagu 25. travnja 2016. godine.

Klasa: 360-01/15-04/10

Urbroj: 531-01-15-1

Zagreb, 30. rujna 2015.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.