Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

NN 107/2015 (7.10.2015.), Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2095

Na temelju članka 25. stavka 7. i članka 32. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74 /14), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju ovjerna razdoblja za pojedina zakonita mjerila koja imaju prvu ovjeru i način njihove primjene.

(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuju umjerna razdoblja za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila.

Ovjerna razdoblja za zakonita mjerila

Članak 2.

Ovjerna su razdoblja za redovito ovjeravanje zakonitih mjerila koja se upotrebljavaju za mjerenja:

Ovjerno razdoblje

1. DULJINE

a) Materijalizirana mjerila za duljinu

2 godine

b) Dimenzionalni mjerni instrumenti

1 godina

c) Automatsko mjerilo razine

1 godina

2. OBUJMA

a) Spremnici

10 godina

b) Vodomjeri

5 godina

c) Mjerila toplinske energije

5 godina

d) Mjerilo obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka

1 godina

e) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila

1 godina

f) Agregati za istakanje ukapljenog naftnog plina (UNP) za motorna vozila

1 godina

g) Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila

1 godina

h) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji

1 godina

i) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima

1 godina

j) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za ukapljeni naftni plin (UNP)

1 godina

k) Temperaturni kompenzatori

1 godina

l) Plinomjeri s mjehovima maksimalnog protoka do 10 m3/h

8 godina

m) Turbinski plinomjeri i plinomjeri sa rotacijskim klipovima maksimalnog protoka do 250 m3/h

12 godina

n) Plinomjeri s mjehovima maksimalnog protoka iznad 10 m3/h, turbinski plinomjeri i plinomjeri sa rotacijskim klipovima maksimalnog protoka iznad 250 m3/h

16 godina

o) Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori)

5 godina

3. MASE

a) Utezi razreda točnosti M1, M2 i M3

2 godine

b) Neautomatske vage razreda točnosti (I)

2 godine

c) Neautomatske vage razreda točnosti (II)

2 godine

d) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) do 9000 kg

2 godine

e) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) iznad 9000 kg

f) Automatske vage

1 godina

1 godina

4. GUSTOĆE

Mjerila prividne gustoće žita

1 godina

5. VLAŽNOSTI

Vlagomjeri za žitarice i uljarice

1 godina

6. TEMPERATURE

Medicinski termometri (digitalni i infracrveni)

3 godine

7. TLAKA

a) Tlakomjeri za mjerenje krvnog tlaka

1 godina

b) Manometri, vakuumometri i manovakuumometri

2 godine

c) Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

1 godina

8. ELEKTRIČNE ENERGIJE

a) Jednofazna i trofazna brojila

12 godina

b) Brojila za priključak preko mjernih transformatora

8 godina

c) Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija

2 godine

9. SPECIJALNE NAMJENE

a) Etilometri (uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika)

6 mjeseci

b) Mjerilo duljine puta

1 godina

c) Taksimetri

1 godina

d) Mjerila brzine vozila u cestovnom prometu

1 godina

e) Mjerila kočne sile na obodu kotača

1 godina

f) Uređaj za određivanje zamućenja ispušnih plinova dizelskih motora vozila

1 godina

g) Uređaj za mjerenje sadržaja CO, CO2, HC i O2 u ispušnim plinovima benzinskih motora vozila

1 godina

h) Infracrveni analizatori za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta

1 godina

Članak 3.

Mjerila izrađena od stakla, porculana ili keramike ne podliježu ponovnom ovjeravanju.

Članak 4.

(1) Mjerila koja se upotrebljavaju u zakonskom mjeriteljstvu, a nisu navedena u ovom Pravilniku moraju imati prvu ovjeru.

(2) Mjerila iz stavka 1. ovoga članka ponovno se ovjeravaju u slučaju popravka ili na zahtjev korisnika.

Članak 5.

Kada funkciju određenog mjerila navedenog u članku 2. ovoga Pravilnika ostvaruje mjerni sustav koji se sastoji od više mjerila za mjerenje različitih fizikalnih veličina ili pretvorbu različitih fizikalnih veličina, ili pretvorbu omjera (mjerila temperature, mjerila tlaka, mjerila gustoće, mjerila viskoznosti i sl.), tada će se razdoblje određeno za ponovno ovjeravanje navedenog mjerila primijeniti na sve elemente toga mjernog sustava osim mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju.

Članak 6.

(1) Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje kraće od 1 godine ili 1 godina počinje teći od prvoga dana kvartala koji slijedi iza kvartala u kojem je ovjeravanje obavljeno.

(2) Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje dulje od 1 godine počinje teći od prvoga dana kalendarske godine koja slijedi iza godine u kojoj je ovjeravanje obavljeno.

(3) Vlasnici mjerila obvezni su najkasnije 30 dana prije isteka ovjernog razdoblja podnijeti zahtjev za redovno ovjeravanje mjerila.

(4) Za obračunska komunalna mjerila temeljem kojih se utvrđuje cijena toplinske energije, električne energije, vode ili plina obveza iz stavka 3. ovoga članka odnosi se na pravnu ili fizičku osobu koja prodaje toplinsku energiju, električnu energiju, vodu ili plin.

Umjerna razdoblja za etalone

Članak 7.

Za umjeravanje etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila primjenjuju se sljedeća razdoblja ponovnog umjeravanja:

1.

etaloni za ovjeravanje mjerila duljine i kuta

3 godine

2.

etaloni za ovjeravanje automatskih mjerila razine tekućina u nepokretnim spremnicima

3 godine

3.

etaloni za ovjeravanje cilindričnih vodoravnih i okomitih spremnika

3 godine

4.

etaloni za ovjeravanje vodomjera

3 godine

5.

etaloni za ovjeravanje mjerila toplinske energije

3 godine

6.

etaloni za ovjeravanje mjerila protoka tekućina različitih od vode obujma do 999 l

1 godina

7.

etaloni za ovjeravanje uređaja za pokazivanje obujma

3 godine

8.

etaloni za ovjeravanje plinomjera

3 godine

9.

etaloni za ovjeravanje mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina (korektori)

3 godine

10.

etaloni za ovjeravanje mjerila mase

1 godina

11.

etaloni za ovjeravanje mjerila temperature

3 godine

12.

etaloni za ovjeravanje mjerila tlaka

3 godine

13.

etaloni za ovjeravanje mjerila električne energije

3 godine

14.

etaloni za ovjeravanje mjernih transformatora

3 godine

15.

etaloni za ovjeravanje mjerila za ispitivanje električnih instalacija

3 godine

16.

etaloni za ovjeravanje etilometara

3 godine

17.

etaloni za ovjeravanje taksimetara

1 godina

18.

etaloni za ovjeravanje mjerila brzine u cestovnom prometu

1 godina

19.

etaloni za ovjeravanje uređaja s valjcima za mjerenje kočne sile po obodu kotača

3 godine

20.

etaloni za ovjeravanje analizatora plinova

1 godina

21.

etalonske obujamske posude za ovjeravanje mjerila protoka tekućina obujma 1 000 l i više

3 godine

22.

etaloni u obliku cijevne petlje za ovjeravanje mjerila protoka tekućina različitih od vode

3 godine

23.

etaloni za ovjeravanje temperaturnih kompenzatora za mjerila protoka tekućina različitih od vode.

3 godine

Članak 8.

Etaloni koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila, a nisu navedeni u ovom Pravilniku, moraju biti umjereni prije stavljanja u uporabu te nakon popravka ili na zahtjev korisnika.

Članak 9.

Etaloni izrađeni od stakla, porculana ili keramike ne podliježu ponovnom umjeravanju.

Članak 10.

Kad funkciju određenog etalona navedenog u članku 7. ovoga Pravilnika ostvaruje mjerni sustav koji se sastoji od više mjerila za mjerenje različitih fizikalnih veličina ili pretvorbu različitih fizikalnih veličina, ili pretvorbu omjera (mjerila temperature, mjerila tlaka, mjerila gustoće, mjerila viskoznosti i sl.), tada će se razdoblje određeno za ponovno umjeravanje navedenog etalona primijeniti na sve elemente toga mjernog sustava.

Članak 11.

Umjerna razdoblja za redovito umjeravanje etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila teku od dana umjeravanja.

Članak 12.

Valjanost redovne ovjere zakonitih mjerila ovjerenih prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje istekom ovjernog razdoblja na koje su ovjereni.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine« broj 47/05 i 38/11).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik notificiran je u skladu s izmijenjenom Direktivom 98/34/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-02/08

Urbroj: 558-01/2-15-1

Zagreb, 30. rujna 2015.

Zamjenik ravnatelja

mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.