Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

NN 110/2015 (13.10.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

HRVATSKI SABOR

2126

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/112

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, br. 82/13. i 18/15.) u članku 2. točki b) iza podtočke 5. dodaje se podtočka 6. koja glasi:

»– Direktiva Komisije 2014/106/EU оd 5. prosinca 2014. o izmjeni Priloga V. i VI. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (Tekst značajan za EGP) (SL L 355, 12. 12. 2014.);«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Odredbe o uvjerenju o sigurnosti iz glave IV. ovoga Zakona ne odnose se na industrijske kolosijeke ako ispunjavaju uvjet iz stavka 4. točke 2. ovoga članka.«.

Stavci 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»(7) Odredbe o izdavanju odobrenja za puštanje u uporabu strukturnih podsustava iz glave VIII. i IX. ovoga Zakona ne primjenjuju se na industrijske kolosijeke i na kolosijeke u morskim lukama, lukama unutarnjih voda i u robnim terminalima, ako ispunjavaju uvjet iz stavka 4. točke 2. ovoga članka.

(8) Odredbe o strojovođama iz glave XV. ovoga Zakona ne primjenjuju se na dijelove željezničke pruge koji su privremeno zatvoreni za redovan promet radi održavanja, modernizacije ili obnove željezničke infrastrukture, te na industrijske kolosijeke i na kolosijeke u morskim lukama, lukama unutarnjih voda i u robnim terminalima, ako ispunjavaju uvjet iz stavka 4. točke 2. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Agencija je organizacijski, pravno i u donošenju odluka neovisna od svakog željezničkog prijevoznika, upravitelja infrastrukture, podnositelja zahtjeva i subjekata koji provode javnu nabavu vozila i usluga, uključujući dodjelu ugovora za usluge javnog prijevoza putnika željeznicom.«.

Članak 4.

U članku 48. stavci 11. i 12. brišu se.

Dosadašnji stavak 13. postaje stavak 11.

Članak 5.

Naslov iznad članka 50. mijenja se i glasi: »»EZ« izjava o provjeri podsustava«.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) »EZ« izjava o provjeri podsustava je izjava koju sastavlja podnositelj zahtjeva određen člankom 48. stavkom 7. ovoga Zakona i u kojoj pod svojom isključivom odgovornošću izjavljuje da predmetni podsustav koji je bio podvrgnut odgovarajućim postupcima provjere ispunjava zahtjeve mjerodavnog zakonodavstva Europske unije uključujući sva primjenjiva nacionalna pravila.

(2) »EZ« izjava o provjeri podsustava i prateća dokumentacija moraju biti datirani i ovjereni potpisom podnositelja zahtjeva.

(3) »EZ« izjava o provjeri podsustava temelji se na podacima koji su rezultat postupka »EZ« provjere podsustava iz Priloga 5. ovoga Zakona. Ona se sastavlja na istom jeziku kao tehnička dokumentacija koja je priložena »EZ« izjavi o provjeri te sadržava najmanje:

a) upućivanje na Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice, na TSI-jeve i na primjenjiva nacionalna pravila;

b) upućivanje na TSI-jeve ili njihove dijelove čija sukladnost nije provjerena tijekom postupka »EZ« provjere i na nacionalna pravila koja se primjenjuju u slučaju odstupanja, djelomične primjene TSI-ja kod modernizacije ili obnove, prijelaznog razdoblja navedenog u TSI-ju ili kod posebnih slučajeva;

c) naziv i adresu podnositelja zahtjeva određenog člankom 48. stavkom 7. ovoga Zakona (trgovački naziv i adresa, u slučaju ovlaštenog predstavnika i trgovački naziv naručitelja ili proizvođača);

d) kratak opis podsustava;

e) naziv i adresu s identifikacijskim brojem prijavljenog tijela koje je provelo (ili nazive i adrese s identifikacijskim brojevima prijavljenih tijela koja su provela) »EZ« provjeru podsustava;

f) naziv i adresu s identifikacijskim brojem prijavljenog tijela koje je provelo (ili nazive i adrese s identifikacijskim brojevima prijavljenih tijela koja su provela) ocjenu sukladnosti s ostalim propisima koji proizlaze iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

g) naziv i adresu imenovanog tijela koje je provelo (ili nazive i adrese imenovanih tijela koja su provela) provjeru sukladnosti s nacionalnim tehničkim pravilima prijavljenima u skladu s člankom 47. ovoga Zakona;

h) naziv i adresu tijela za ocjenu koje je sastavilo izvješća o procjeni sigurnosti povezana s uporabom zajedničkih sigurnosnih metoda za procjenu rizika kada je to propisano ovim Zakonom;

i) upućivanja na dokumente sadržane u tehničkoj dokumentaciji priloženoj »EZ« izjavi o provjeri;

j) sve mjerodavne privremene ili konačne propise s kojima podsustavi moraju biti sukladni, a posebno u odnosu na posebna ograničenja kod uporabe ili na posebne uvjete za uporabu;

k) identitet potpisnika (ovlaštene fizičke osobe ili ovlaštenih fizičkih osoba).

(4) Odredbe stavaka 1. do 3. ovoga članka primjenjuju se i na privremeni izvještaj o pojedinim fazama provjere ili o provjeri pojedinih dijelova podsustava (ISV) koja se provodi u skladu s Prilogom 5. ovoga Zakona i na dopunsku »EZ« izjavu o provjeri podsustava iz članka 50.a ovoga Zakona.

(5) »EZ« izjava o provjeri za podsustav može biti dopunjena u slučaju dodatnih provjera podsustava koje se provode u slučaju izdavanja dodatnog odobrenja za puštanje u uporabu, pri čemu je njezino područje primjene ograničeno na područje primjene dodatnih provjera.«.

Članak 6.

Iza članka 50. dodaju se naslov iznad članka i članak 50.a koji glase:

»»EZ« izjava o provjeri podsustava u slučaju izmjene podsustava

Članak 50.a

(1) Ne dovodeći u pitanje članak 53. ovoga Zakona, odredbe ovoga članka primjenjuju se kod izmjene podsustava koji posjeduje »EZ« izjavu o provjeri i koja ne predstavlja izmjenu u okviru održavanja.

(2) U slučaju da podnositelj zahtjeva koji izvodi radove na izmjeni podsustava dokaže da izmjena ne utječe na osnovne značajke podsustava bitne za sukladnost sa osnovnim parametrima:

a) podnositelj zahtjeva ažurira dokumente sadržane u tehničkoj dokumentaciji priloženoj »EZ« izjavi o provjeri,

b) podnositelj zahtjeva ne mora sastavljati novu »EZ« izjavu o provjeri.

(3) U slučaju da podnositelj zahtjeva koji izvodi radove na izmjeni podsustava dokaže da izmjena utječe na osnovne značajke podsustava bitne za sukladnost s određenim osnovnim parametrima:

a) podnositelj zahtjeva sastavlja dopunsku »EZ« izjavu o provjeri u odnosu na mjerodavne osnovne parametre;

b) dopunska »EZ« izjava o provjeri sadrži popis dokumenata koji nisu više važeći u odnosu na izvornu tehničku dokumentaciju koja je priložena izvornoj »EZ« izjavi o provjeri;

c) tehnička dokumentacija priložena dopunskoj »EZ« izjavi o provjeri uključuje dokaz da je utjecaj izmjene podsustava ograničen na mjerodavne osnovne parametre;

d) izvorna »EZ« izjava o provjeri smatra se važećom za ostale osnovne parametre koji nisu obuhvaćeni izmjenom podsustava.«.

Članak 7.

U članku 67. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Svi svjetlosni glavni signali, predsignali i kontrolni svjetlosni signali na željezničko-cestovnim prijelazima s automatskim uređajima za osiguranje prijelaza moraju biti opremljeni pružnim uređajem za automatsku zaštitu vlaka (autostop uređaj).«.

Članak 8.

U članku 89. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Odredbe članka 90. i članka 92. ovoga Zakona ne primjenjuju se na strojovođe.«.

Članak 9.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»(1) Izvršni radnik mora imati fizičku i psihičku sposobnost za rad (u daljnjem tekstu: zdravstvena sposobnost).

(2) Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti obavlja se zdravstvenim pregledom te se o zdravstvenoj sposobnosti izvršnog radnika izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

(3) Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izvršnog radnika vrši se prethodno, a mora se provjeravati periodično i u propisanim prilikama izvanredno.

(4) Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik, u okviru svojeg sustava upravljanja sigurnošću, moraju uspostaviti i dokumentirati postupak koji provode radi osiguranja ispunjavanja zdravstvenih sposobnosti izvršnih radnika.

(5) Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik odgovorni su za to da se zdravstvena sposobnost izvršnoga radnika periodično, a u propisanim prilikama i izvanredno, provjerava.

(6) Izvršni radnik mora odmah obavijestiti željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture ako procijeni da njegovo zdravstveno stanje dovodi u pitanje sposobnost za obavljanje posla, uključujući umor, fizičku spremnost i psihičku sposobnost.

(7) Za izvršne radnike, osim strojovođa, uvjete zdravstvene sposobnosti, način i rokovi prethodnih, periodičnih i izvanrednih provjera zdravstvene sposobnosti propisuju se pravilnikom koji donosi ministar uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za zdravlje.«.

Članak 10.

Iza članka 91. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 91.a i 91.b koji glase:

»Zdravstveni pregledi

Članak 91.a

(1) Zdravstvene preglede iz članka 91. stavka 2. ovoga Zakona obavljaju zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi.

(2) Ministarstvo nadležno za zdravlje ovlašćuje zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijaliste medicine rada u privatnoj praksi za obavljanje zdravstvenih pregleda kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost.

(3) Ovlaštene zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost podnositelja zahtjeva za izdavanje dozvole, obvezne su zapošljavati ili imati sklopljen ugovor o obavljanju poslova s doktorom medicine – specijalistom psihijatrom ili neuropsihijatrom, doktorom medicine – specijalistom oftalmologom i psihologom.

(4) Doktori medicine – specijalisti iz stavka 3. ovoga članka moraju imati važeće odobrenje za samostalni rad (licenciju), a psiholog iz stavka 3. ovoga članka mora imati važeću dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti.

(5) Ministarstvo nadležno za zdravlje može ukinuti izdano ovlaštenje za obavljanje zdravstvenih pregleda kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost ako postoji sumnja da su ovlaštene zdravstvene ustanove, trgovačka društva i/ili privatne ordinacije medicine rada prestali ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih je ovlaštenje izdano ili se postupilo suprotno odredbama ovoga Zakona.

(6) Podnositelji zahtjeva za izdavanje dozvole koji nisu zadovoljni ocjenom zdravstvene ustanove u kojoj su pregledani te podnositelji zahtjeva za izdavanje dozvole čija je zdravstvena sposobnost različito ocijenjena u jednoj ili više zdravstvenih ustanova, mogu u roku od 15 dana od dana primitka ocjene izjaviti žalbu, na osnovi koje će drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo koje osniva ministarstvo nadležno za zdravlje utvrditi fizičku i psihičku sposobnost za rad.

(7) U žalbenom postupku drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo u roku od 30 dana od primitka zahtjeva donosi konačnu ocjenu zdravstvene sposobnosti podnositelja zahtjeva za izdavanje dozvole, pri čemu će:

– dati ocjenu zdravstvene sposobnosti bez ponovnog zdravstvenog pregleda, samo na osnovi medicinske dokumentacije ili

– pozvati na proširenu medicinsku obradu, preglede i pretrage osobu na čiju je ocjenu izjavljena žalba i uputiti je na pregled u zdravstvene ustanove ili trgovačka društva ili na pregled kod specijalista određene specijalnosti, pri čemu će odrediti obujam pregleda i pretraga.

(8) Drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pregledima osobe na čiju je ocjenu izjavljena žalba, a po potrebi i sva ostala medicinska dokumentacija.

Konzumiranje alkohola i ostalih tvari

Članak 91.b

(1) Izvršni radnik ne smije konzumirati alkoholna pića, droge ili psihotropne tvari za vrijeme rada, niti smije početi obavljati poslove ako je pod utjecajem bilo kojih sredstava koja bi mogla utjecati na njegovu koncentraciju, pozornost ili ponašanje, naročito ako u organizmu ima alkohola, droga ili psihotropnih tvari.

(2) Izvršni radnik dužan je na zahtjev ovlaštenoga radnika upravitelja infrastrukture ili željezničkoga prijevoznika te inspektora sigurnosti željezničkoga prometa pristupiti ispitivanju ima li u organizmu alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari odgovarajućim sredstvima ili uređajima.

(3) Ako izvršni radnik odbije ili ne pristupi ispitivanju, ili ako se pri ispitivanju ustanovi da je pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili psihotropnih tvari, osoba koja provodi ispitivanje zabranit će mu daljnji rad.

(4) Način i postupak provjere prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu propisuju se pravilnikom koji donosi ministar uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za zdravlje.«.

Članak 11.

U članku 92. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Stručno osposobljavanje obuhvaća stjecanje znanja i vještina te primjena teorijskog znanja u praksi u normalnim, otežanim i izvanrednim situacijama.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Osnovni program stručnog osposobljavanja, učestalost provedbe stručnih ispita, sadržaj uvjerenja o položenom stručnom ispitu, uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje provode stručno osposobljavanje i provedbu ispita izvršnih radnika propisuju se pravilnikom koji donosi ministar uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za obrazovanje.«.

Članak 12.

U članku 118. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija i ostala nadležna tijela poduzimaju potrebne mjere kako bi se osiguralo da se sigurnosne preporuke Istražnog tijela prikladno uzimaju u obzir i da se po potrebi postupa u skladu s njima.«.

Članak 13.

U članku 120. stavci 9., 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»(9) Radnici iz stavka 8. ovoga članka, uz predočenje iskaznice, mogu zatražiti na uvid osobnu iskaznicu od osoba koje se ne pridržavaju unutarnjega reda.

(10) Odredbe o unutarnjem redu željezničkog sustava i izgled iskaznice iz stavka 9. ovoga članka propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

(11) Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik određuju osobe koje su ovlaštene za održavanje unutarnjeg reda željezničkog sustava i vode evidenciju o danim ovlaštenjima sa svim potrebnim podacima.«.

Članak 14.

U članku 128. stavku 7. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. izvršni radnik ako je pod utjecajem bilo kojih sredstava koja bi mogla utjecati na njegovu koncentraciju, pozornost ili ponašanje, naročito ako u organizmu ima alkohola, droga ili psihotropnih tvari (članak 91.b stavak 1.);«.

Članak 15.

U članku 139. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministar će pravilnike iz članka 55. stavka 12., članka 63. stavka 6., članka 64. stavka 6., članka 64. stavka 7., članka 67. stavka 6., članka 67. stavka 7., članka 71. stavka 3., članka 72. stavka 4., članka 76. stavka 7., članka 78. stavka 4., članka 78. stavka 6., članka 80. stavka 9., članka 82. stavka 6., članka 83. stavka 10., članka 84. stavka 3., članka 89. stavka 2., članka 91. stavka 7., članka 91.b stavka 4., članka 92. stavka 5., članka 94. stavka 4., članka 120. stavka 10. i članka 123. stavka 2. ovoga Zakona donijeti najkasnije u roku pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«.

U stavku 3. riječi: »iz članka 91. stavka 6. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz članka 91. stavka 7. i članka 91.b stavka 4. ovoga Zakona«.

Članak 16.

Prilog 5. POSTUPAK PROVJERE PODSUSTAVA zamjenjuje se Prilogom A. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/132

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

PRILOG A.

»PRILOG 5.

POSTUPAK »EZ« PROVJERE PODSUSTAVA

1. OPĆA NAČELA

»EZ« provjera je postupak koji provodi podnositelj zahtjeva određen člankom 48. stavkom 7. ovoga Zakona kako bi dokazao da su ispunjeni zahtjevi mjerodavnog zakonodavstva Europske unije i zahtjevi mjerodavnih nacionalnih pravila u odnosu na određeni podsustav i da taj podsustav može dobiti odobrenje za puštanje u uporabu.

2. POTVRDA O PROVJERI KOJU IZDAJE PRIJAVLJENO TIJELO

2.1. Uvod

U smislu Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice provjera upućivanjem na TSI-jeve je postupak u kojem prijavljeno tijelo provjerava i potvrđuje da podsustav zadovoljava mjerodavne tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI).

Time se ne dovode u pitanje obveze naručitelja ili proizvođača koji je podnositelj zahtjeva određen člankom 48. stavkom 7. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) o provođenju ostalih primjenjivih propisa koji proizlaze iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući sve provjere tijela za ocjenu sukladnosti u skladu s ostalim propisima.

2.2. Privremeno izvješće o provjeri ISV

2.2.1. Načela

Na zahtjev podnositelja zahtjeva provjere se mogu izvršiti za dijelove podsustava ili mogu biti ograničene na određene faze postupka provjere. U tim slučajevima, rezultati provjere mogu se dokumentirati u privremenom izvješću o provjeri ISV (eng. Intermediate Statement of Verification) (u daljnjem tekstu: ISV) koju izdaje prijavljeno tijelo odabrano od podnositelja zahtjeva. ISV mora sadržavati upućivanje na TSI-jeve za koje je ocijenjena sukladnost.

2.2.2. Dijelovi podsustava

Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za ISV za bilo koji dio podsustava. Svaki dio se provjerava u svakoj fazi koje su određene u točki 2.2.3.

2.2.3. Faze postupka provjere

Podsustav ili određeni dijelovi podsustava provjeravaju se u svakoj od sljedećih faza:

(a) cjelokupni projekt;

(b) proizvodnja: izgradnja, uključujući posebno građevinske radove, izrada, sklapanje sastavnih dijelova i prilagodba cijelog podsustava;

(c) konačno ispitivanje podsustava.

Podnositelj zahtjeva može zatražiti ISV za fazu projektiranja (uključujući ispitivanja tipa) i za fazu proizvodnje za cijeli podsustav ili za bilo koji dio podsustava koji je podnositelj zahtjeva odredio (vidi točku 2.2.2.).

2.3. Potvrda o provjeri

2.3.1. Prijavljeno tijelo odgovorno za provjeru ocjenjuje projekt, proizvodnju i konačno ispitivanje podsustava te sastavlja potvrdu o provjeri koja je namijenjena podnositelju zahtjeva koji zatim sastavlja »EZ« izjavu o provjeri. Potvrda o provjeri mora sadržavati upućivanje na TSI-jeve za koje je ocijenjena sukladnost.

Kada nije ocijenjena sukladnost podsustava sa svim mjerodavnim TSI-jima (npr. u slučaju odstupanja, djelomične primjene TSI-ja kod modernizacije ili obnove, prijelaznog razdoblja navedenog u TSI-ju ili u posebnom slučaju), u potvrdi o provjeri navodi se točno upućivanje na TSI-jeve ili njihove dijelove čiju sukladnost prijavljeno tijelo nije provjeravalo tijekom postupka provjere.

2.3.2. U slučaju izdanog ISV-a, prijavljeno tijelo odgovorno za provjeru podsustava uzima u obzir ISV i prije izdavanja potvrde o provjeri provjerava:

(a) obuhvaća li ISV mjerodavne zahtjeve TSI-ja na ispravan način;

(b) sve aspekte koji nisu obuhvaćeni ISV-om; i

(c) konačno ispitivanje podsustava u cjelini.

2.3.3. U slučaju izmjene podsustava obuhvaćenog potvrdom o provjeri, prijavljeno tijelo provodi samo ona ispitivanja i preglede koji su mjerodavni i neophodni, odnosno procjena se odnosi samo na dijelove podsustava koji su izmijenjeni i na njihova sučelja prema neizmijenjenim dijelovima podsustava.

2.3.4. Svako prijavljeno tijelo koje sudjeluje u provjeri podsustava sastavlja tehničku dokumentaciju u skladu s člankom 49. stavkom 3. i stavkom 4. ovoga Zakona u opsegu svojih aktivnosti.

2.4. Tehnička dokumentacija priložena »EZ« izjavi o provjeri

Podnositelj zahtjeva priprema popratnu tehničku dokumentaciju koja se prilaže »EZ« izjavi o provjeri i koja sadržava:

(a) tehničke značajke projekta podsustava, uključujući opće i detaljne nacrte za izvedbu, električne i hidraulične sheme, sheme upravljačkih sklopova, opis sustava za obradu podataka i automatiku s dovoljno detalja za dokumentiranje provedene provjere sukladnosti, dokumentaciju za uporabu i održavanje itd.;

(b) popis interoperabilnih sastavnih dijelova ugrađenih u podsustav sukladno TSI-jevima;

(c) tehničku dokumentaciju koju sastavlja svako prijavljeno tijelo uključeno u provjeru podsustava, a koja sadržava:

– preslike »EZ« izjava o sukladnosti i, ako je primjenjivo, »EZ« izjave o prikladnosti za uporabu interoperabilnih sastavnih dijelova sukladno TSI-jevima, po potrebi zajedno s pripadajućim izračunima i primjerkom zapisnika o ispitivanjima i pregledima koje su izvršila prijavljena tijela na temelju zajedničkih tehničkih specifikacija,

– ako postoji, ISV koji se prilaže potvrdi o provjeri, uključujući i rezultat provjere valjanosti ISV-a koju je provelo prijavljeno tijelo,

– potvrdu o provjeri zajedno s pripadajućim izračunima koju je ovjerilo prijavljeno tijelo odgovorno za provjeru, a kojom se potvrđuje sukladnost podsustava sa zahtjevima mjerodavnih TSI-jeva i u kojoj su navedena moguća utvrđena ograničenja koja nisu povučena; potvrdi o »EZ« provjeri moraju se priložiti i izvješća o ispitivanju i inspekcijskim pregledima koja je sastavilo isto tijelo u okviru svojih zadataka, kako je određeno u točkama 2.5.2. i 2.5.3. ovoga Priloga;

(d) potvrde o provjeri izdane u skladu s ostalim primjenjivim propisima koji proizlaze iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

(e) u slučaju potrebne potvrde sigurne integracije u skladu s člankom 46. stavkom 4. i člankom 48. stavkom 1. ovoga Zakona, tehnička dokumentacija uključuje izvješća ocjenjivača o zajedničkim sigurnosnim metodama (CSM) za procjenu rizika kako je propisano ovim Zakonom.

2.5. Nadzor koji provodi prijavljeno tijelo

2.5.1. Prijavljeno tijelo koje je odgovorno za provjeru proizvodnje mora imati stalan pristup gradilištima, proizvodnim radionicama, skladišnim prostorima i prema potrebi postrojenjima za montažu i ispitivanje te općenito svim prostorima koje smatra potrebnima za ispunjavanje svojih zadataka. Prijavljeno tijelo od podnositelja zahtjeva mora dobiti sve relevantne dokumente, a naročito izvedbene nacrte i tehničku dokumentaciju za podsustav.

2.5.2. Prijavljeno tijelo koje je odgovorno za provjeru izvedbe mora povremeno obavljati inspekcijske preglede kako bi potvrdilo sukladnost s odgovarajućim TSI-jevima. Izvješće o inspekcijskom pregledu dostavlja odgovornima za izvedbu. Njegova nazočnost može biti potrebna tijekom određenih faza izgradnje.

2.5.3. Pored toga, prijavljeno tijelo može nenajavljeno posjetiti gradilišta ili proizvodne radionice. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može provesti cjelokupne ili djelomične inspekcijske preglede. Izvješće o ispitivanju i, prema potrebi, izvješće o inspekcijskom pregledu mora dostaviti odgovornima za izvedbu.

2.5.4. Prijavljeno tijelo može pratiti podsustav u koji je ugrađen interoperabilni sastavni dio kako bi, kada se to zahtijeva u odgovarajućem TSI-ju, procijenilo njegovu prikladnost za uporabu u predviđenom željezničkom okruženju.

2.6. Podnošenje zahtjeva

Podnositelj zahtjeva mora čuvati kopiju tehničke dokumentacije priložene izjavi o »EZ« provjeri tijekom životnog vijeka podsustava. Dokumentacija se mora poslati svim državama članicama koje to zatraže.

Dokumentacija koja se podnosi za zahtjev za odobrenje za puštanje u uporabu podnosi se nacionalnom tijelu nadležnom za sigurnost u onoj državi članici u kojoj se traži odobrenje. Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost može zahtijevati da se dio/dijelovi dokumenata podnesenih zajedno s odobrenjem prevedu na službeni jezik te države članice.

2.7. Objavljivanje

Svako prijavljeno tijelo mora redovito objavljivati bitne informacije o:

(a) zaprimljenim zahtjevima za provjeru i zahtjevima za ISV;

(b) zahtjevima za ocjenu sukladnosti i prikladnosti za uporabu interoperabilnih sastavnih dijelova;

(c) izdanim ili uskraćenim ISV-ima;

(d) izdanim ili uskraćenim potvrdama o sukladnosti i »EZ« potvrdama o prikladnosti za uporabu;

(e) izdanim ili uskraćenim potvrdama o provjeri.

2.8. Jezik

Dokumentacija i dopisi koji se odnose na postupak »EZ« provjere moraju biti sastavljeni na službenom jeziku države članice Europske unije u kojoj podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan ili na službenom jeziku Europske unije koji prihvati podnositelj zahtjeva.

3. POTVRDA O PROVJERI KOJU IZDAJE IMENOVANO TIJELO

3.1. Uvod

U slučaju primjene prijavljenih nacionalnih pravila, provjera uključuje postupak u kojem tijelo imenovano u skladu s člankom 37. stavkom 4. ovoga Zakona (imenovano tijelo) provjerava i potvrđuje sukladnost podsustava s nacionalnim pravilima prijavljenima u skladu s člankom 47. ovoga Zakona.

3.2. Potvrda o provjeri

Imenovano tijelo sastavlja potvrdu o provjeri namijenjenu podnositelju zahtjeva.

Potvrda sadržava točnu uputu na nacionalna pravila čiju je sukladnost tijekom postupka provjere ocijenilo imenovano tijelo.

U slučaju nacionalnih pravila povezanih s podsustavima od kojih se sastoji vozilo, imenovano tijelo dijeli potvrdu na dva dijela, gdje je u prvom dijelu navedeno upućivanje na ona nacionalna pravila koja se strogo odnose na tehničku kompatibilnost između vozila i dotične mreže, a u drugom upućivanje na sva ostala nacionalna pravila.

3.3. Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija koju je sastavilo imenovano tijelo, a koja se prilaže uz potvrdu o provjeri u slučaju nacionalnih pravila, mora biti uključena u tehničku dokumentaciju priloženoj »EZ« izjavi o provjeri iz točke 2.4. i sadržavati tehničke podatke od važnosti za ocjenu sukladnosti podsustava s nacionalnim pravilima.

3.4. Jezik

Dokumentacija i dopisi koji se odnose na postupak »EZ« provjere moraju biti sastavljeni na službenom jeziku države članice Europske unije u kojoj podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan ili na službenom jeziku Europske unije koji prihvati podnositelj zahtjeva.

4. PROVJERA DIJELOVA PODSUSTAVA

Odredbe ovoga Priloga primjenjuju se na odgovarajući način i u slučaju kada prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o provjeri za određene dijelove podsustava.«.

110 13.10.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava