Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima

NN 111/2015 (14.10.2015.), Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2147

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O BATERIJAMA I AKUMULATORIMA I OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom se propisuju postupci i ciljevi gospodarenja s otpadnim baterijama i akumulatorima, uvjeti gospodarenja s otpadnim baterijama i akumulatorima, zahtjevi u pogledu odvojenog sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, obveze vođenja evidencija i dostave izvješća, zahtjevi u pogledu baterija i akumulatora koji su proizvod, način i uvjeti označavanja baterija i akumulatora te ambalaže, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, vrste proizvoda za koje je obvezna registracija u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada i način obveznog postupanja proizvođača proizvoda i posjednika otpada, te druga pitanja u svezi gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima a sve u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Na pitanja vezana uz stavljanje na tržište baterija i akumulatora te gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima koja nisu posebno uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se posebni propisi kojima se uređuje gospodarenje otpadom te u odgovarajućoj mjeri drugi posebni propisi koji uređuju ta pitanja.

(3) U smislu odredbi ovog Pravilnika uvoz podrazumijeva stjecanje odnosno unos iz država članica Europske unije i uvoz na teritorij Republike Hrvatske iz trećih zemalja, za vlastite potrebe ili obavljanje trgovačke djelatnosti, u zamjenu za plaćanje ili besplatno.

(4) U smislu odredbi ovog Pravilnika izvoz podrazumijeva iznos u države članice Europske Unije i izvoz s teritorija Republike Hrvatske u treće zemlje.

Primjena zakonodavstva EU

Članak 2.

(1) Ovim Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ (SL L 266, 26. 9. 2006.), kako je zadnji put izmijenjena i dopunjena Direktivom 2013/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima s obzirom na stavljanje na tržište prijenosnih baterija i akumulatora koji sadržavaju kadmij namijenjenih za korištenje u bežičnim električnim alatima te gumbastih ćelija s niskim sadržajem žive te o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/603/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 329, 10. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2006/66/EZ).

Područje primjene pravilnika

Članak 3.

(1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve vrste baterija i akumulatora neovisno o njihovom obliku, zapremini, masi, sastavu ili načinu uporabe, pri čemu ovaj Pravilnik ne dovodi u pitanje provedbu propisa koji uređuje gospodarenje otpadnim vozilima i propisa koji uređuje gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na baterije i akumulatore koji se koriste u:

– opremi namijenjenoj zaštiti bitnih sigurnosnih interesa Republike Hrvatske, oružju, streljivu i ratnom materijalu, osim proizvoda koji nisu namijenjeni specifično za vojnu namjenu i

– u opremi namijenjenoj za upućivanje u svemir.

Pojmovi

Članak 4.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu;

2. Automobilska baterija ili akumulator (starter) je svaka baterija ili akumulator koji se koristi za pokretanje, kretanje ili osvjetljavanje vozila;

3. Baterija ili akumulator je svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije i koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih članaka (koje nisu namijenjene ponovnom punjenju) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih članaka (koje su namijenjene ponovnom punjenju);

4. Baterijski sklop je bilo koji niz baterija ili akumulatora koje su međusobno povezane i/ili obuhvaćene zajedničkim vanjskim kućištem na način da čine cjelovitu jedinicu koja nije namijenjena da ju krajnji korisnik razdvaja ili otvara;

5. Bežični električni alat je svaki ručni uređaj koji se napaja pomoću baterije ili akumulatora i namijenjen je održavanju, gradnji ili vrtlarstvu;

6. Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;

7. Gospodarski subjekt je svaki proizvođač baterije ili akumulatora, prodavatelj baterije ili akumulatora, osoba koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom koja uključuje gospodarenje otpadnim baterijama ili akumulatorima i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem;

8. Gumbasta baterija je svaka mala okrugla prijenosna baterija ili akumulator, čiji je promjer veći od visine i koja je namijenjena za posebne svrhe kao što su slušna pomagala, satovi, mala prijenosna oprema, sigurnosno napajanje i slično;

9. Industrijska baterija ili akumulator je svaka baterija ili akumulator koji je namijenjen isključivo za industrijsku ili profesionalnu uporabu ili za korištenje u bilo kojoj vrsti električnog vozila;

10. Krajnji korisnik je osoba (posjednik iz kućanstva, pravna ili fizička osoba – obrtnik) koja koristi bateriju ili akumulator sukladno njezinoj namjeni i osoba koja bateriju ili akumulator proglašava otpadom (zadnji korisnik baterije ili akumulatora);

11. Maseni udio određene tvari je omjer mase te tvari sadržane u određenom materijalu i mase materijala u kojem se određuje maseni udio te tvari;

12. Naknada gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima (u daljnjem tekstu: naknada gospodarenja) je naknada gospodarenja posebnom kategorijom otpada koju je dužan plaćati proizvođač i koja služi za financiranje troškova sustava sakupljanja i obrade otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kojim upravlja Fond;

13. Otpadna baterija ili akumulator je svaka baterija ili akumulator koja je otpad;

14. Prijenosna baterija ili akumulator je svaka baterija, gumbasta baterija ili baterijski sklop ili akumulator koji je zapečaćen i može se prenositi u ruci, a nije ni industrijska baterija ili akumulator niti automobilska baterija ili akumulator;

15. Proces recikliranja otpadnih baterija ili akumulatora (u daljnjem tekstu: proces recikliranja) je prerada otpadnih materijala iz baterija i/ili akumulatora u proizvodnom procesu, u izvornu ili u drugu svrhu osim oporabe u energetsku svrhu;

16. Obrada otpadnih baterija ili akumulatora je svako postupanje s otpadnom baterijom ili akumulatorom koja je predana u postrojenje radi razvrstavanja, pripreme za proces recikliranja ili pripreme za zbrinjavanje;

17. Prodavatelj baterije ili akumulatora (u daljnjem tekstu: prodavatelj) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja u okviru svoje trgovačke djelatnosti u dobavljačkom lancu bateriju ili akumulator čini dostupnim krajnjem korisniku. Prodavatelj istovremeno može biti i proizvođač;

18. Proizvođač baterija ili akumulatora (u daljnjem tekstu: proizvođač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik, koji na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi i prva je osoba koja stavlja bateriju ili akumulator, uključujući i one koje se nalaze u uređajima i vozilima, na tržište na teritoriju Republike Hrvatske, neovisno o načinu prodaje;

19. Posjednik je proizvođač otpadnih baterija i akumulatora ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu te vrste otpada;

20. Serviser je osoba koja u sklopu obavljanja svoje registrirane djelatnosti obavlja poslove održavanja i popravaka i čijim obavljanjem djelatnosti nastaje otpadna baterija ili akumulator;

21. Spremnik je spremnik propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom;

22. Stavljanje na tržište je uvoz proizvoda na teritorij Republike Hrvatske odnosno prvo omogućavanje dostupnosti na tržištu proizvoda proizvedenih u Republici Hrvatskoj;

23. Stopa sakupljanja je omjer mase sakupljenih otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u određenoj kalendarskoj godini, putem sustava kojim upravlja Fond, i prosječne mase prijenosnih baterija i akumulatora, koje su svi proizvođači prodali izravno krajnjim korisnicima ili isporučili trećim osobama radi prodaje krajnjim korisnicima u Republici Hrvatskoj, u toj i prethodne dvije kalendarske godine, izražen kao postotak;

24. Stručna osoba je osoba koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom ili vozilima ili baterijama i akumulatorima te serviser uređaja, opreme ili vozila;

25. Ugovorni sakupljač je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom za sakupljanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora i ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora na području određenom Odlukom sukladno Zakonu;

26. Uredba je Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima;

27. Uređaj je svaki električni i elektronički uređaj i oprema propisana posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom i koji se djelomično ili u cijelosti napaja energijom dobivenom iz baterija ili akumulatora ili koji ima sposobnost takvog napajanja;

28. Vrste baterija ili akumulatora su:

– prijenosne baterije i akumulatori,

– industrijske baterije i akumulatori i

– automobilske baterije i akumulatori (starteri);

29. Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

Ciljevi u sustavu gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima

Članak 5.

(1) Cilj sustava gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima, čiji je sastavni dio sustav sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, je smanjenje negativnih učinaka na okoliš kojeg uzrokuju baterije i akumulatori i s tim u vezi postupci svih gospodarskih subjekata.

(2) U svrhu ostvarenja cilja iz stavka 1. ovoga članka provode se mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima propisane u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Cilj kojeg su dužni ispuniti proizvođači prijenosnih baterija i akumulatora, a sukladno članku 64. Zakona, je postizanje godišnje stope sakupljanja veće od 25% te od 26. rujna 2016. godine stope sakupljanja veće od 45% i to odvojenim sakupljanjem otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjilo odbacivanje i zbrinjavanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u miješanom komunalnom otpadu.

(2) Proizvođač je obvezan ispuniti cilj gospodarenja otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima razmjerno količini stavljenoj na tržište sukladno Uredbi.

(3) Na izračun mase prijenosnih baterija i akumulatora stavljenih na tržište u kalendarskoj godini primjenjuje se Odluka Komisije 2008/763/EZ od 29. rujna 2008. o uspostavljanju zajedničke metodologije za izračun godišnje prodaje prijenosnih baterija i akumulatora krajnjim korisnicima u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 5339) (Tekst značajan za EGP) (SL L 262, 1. 10. 2008.).

(4) Fond je obvezan pratiti ispunjavanje ciljeva proizvođača u svrhu ispunjavanja cilja iz stavka 1. ovoga članka.

Obveze proizvođača i prodavatelja

Članak 7.

(1) Proizvođač je dužan osigurati da je baterija i akumulator, koju stavlja na tržište, dizajnirana i proizvedena na način da je:

– uporaba opasnih tvari u bateriji i akumulatoru smanjena na najmanju moguću mjeru, poštujući ograničenja uporabe određenih opasnih tvari u Europskoj uniji propisana posebnim propisom,

– moguće rastavljanje i oporaba otpadne baterije i akumulatora kao i recikliranje sastavnih dijelova i materijala baterije i akumulatora,

– u skladu s tehničkim zahtjevima za ekološki dizajn proizvoda koji olakšava obradu otpadnih baterija i akumulatora;

– u najvećoj mogućoj mjeri uporabljen reciklirani materijal u proizvodnji baterija i akumulatora.

(2) Proizvođač ne smije specifičnošću dizajna baterije ili akumulatora ili proizvodnog postupka sprječavati ponovnu uporabu baterije ili akumulatora.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka proizvođač može specifičnošću dizajna baterije ili akumulatora ili proizvodnog postupka ograničiti ponovnu uporabu te baterije ili akumulatora kad takav dizajn ili postupak predstavljaju osobitu prednost u pogledu zaštite okoliša i/ili sigurnosnih zahtjeva prilikom korištenja baterija i akumulatora i opreme u koju su ugrađeni.

Članak 8.

(1) Proizvođač uređaja je dužan osigurati da dizajn uređaja omogućava jednostavno izdvajanje otpadne baterije ili akumulatora iz uređaja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada dizajn uređaja ne omogućava da krajnji korisnik jednostavno izdvoji otpadnu bateriju ili akumulator iz uređaja, proizvođač uređaja je dužan osigurati da dizajn uređaja omogućava da stručna osoba jednostavno izdvoji otpadnu bateriju ili akumulator iz uređaja.

(3) Proizvođač uređaja je dužan osigurati da je uređaju, kojeg stavlja na tržište i koji sadrži ugrađenu bateriju ili akumulator, priložena uputa o načinu izdvajanja ugrađene baterije ili akumulatora iz uređaja i informacija o vrsti baterije ili akumulatora koja je ugrađena u taj uređaj.

(4) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju kada je neophodno neprekidno napajanje i nužna je trajna veza uređaja s baterijom ili akumulatorom iz razloga sigurnosti, neprekidnog rada uređaja, medicinskih zahtjeva ili iz razloga očuvanja cjelovitosti podataka.

Članak 9.

(1) Proizvođač i prodavatelj su dužni informirati krajnjeg korisnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima i upoznati ga s informacijama o:

– mogućim učincima koje tvari korištene u baterijama i akumulatorima imaju na okoliš i ljudsko zdravlje,

– obvezi odvojenog sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora u cilju olakšavanja procesa recikliranja i obrade otpadnih baterija i akumulatora,

– programima sakupljanja i recikliranja,

– doprinosu krajnjih korisnika u recikliranju otpadnih baterija i akumulatora,

– značenju simbola iz Priloga II. ovoga Pravilnika i

– značenju simbola Hg, Cd i Pb iz članka 14. ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođač je dužan snositi troškove informiranja propisane ovim člankom.

Članak 10.

(1) Prodavatelj je dužan osigurati preuzimanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika na lokaciji prodajnog prostora u kojem prodaje prijenosne baterije ili akumulatore, bez troškova po krajnjeg korisnika i bez obveze kupnje nove prijenosne baterije ili akumulatora.

(2) Proizvođač koji stavlja na tržište industrijske baterije ili akumulatore, dužan je osigurati preuzimanje otpadnih industrijskih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika, neovisno o kemijskom sastavu i porijeklu te industrijske baterije ili akumulatora.

(3) Prodavatelj i proizvođač koji stavlja na tržište automobilske baterije i akumulatore, dužan je osigurati preuzimanje otpadnih automobilskih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika koji je posjednik iz kućanstva, bez troškova po tog krajnjeg korisnika i bez obveze kupnje nove baterije ili akumulatora.

(4) Serviser i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je osigurati preuzimanje otpadnih automobilskih baterija i akumulatora od posjednika iz kućanstva bez troškova po tog posjednika iz kućanstva.

(5) Osoba, koja je, sukladno članku 42. Zakona i ovom Pravilniku, dužna preuzeti otpadnu bateriju i akumulator, dužna je na vidnom mjestu na ulazu u prodajni prostor ili na blagajni postaviti obavijest krajnjem korisniku o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja otpadnih baterija ili akumulatora oznakom sadržaja »PREUZIMAMO OTPADNE BATERIJE« veličine jednake ili veće od 15 x 5 centimetara, sukladno Prilogu III. ovoga Pravilnika, te po potrebi i usmeno obavijestiti krajnjeg korisnika o načinu i uvjetima preuzimanja.

(6) Obavijest iz Priloga III. ovoga Pravilnika u digitalnom obliku objavljuje Fond na svojim mrežnim stranicama.

(7) Preuzimanje otpadnih baterija i akumulatora koje obavlja proizvođač i prodavatelj sukladno članku 42. Zakona i ovom članku, smatra se sastavnim dijelom obavljanja osnovne djelatnosti i ne smatra se obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom.

Članak 11.

Prodavatelj i proizvođač iz članka 10. ovoga Pravilnika dužan je:

– osigurati prostor za smještaj spremnika za skladištenje otpadnih baterija i akumulatora,

– skladištiti otpadne baterije i akumulatore u spremnicima odvojeno od druge vrste otpada i odvojeno od materijala i tvari koje nisu otpad,

– osigurati da oznaka spremnika u kojem skladišti preuzete otpadne baterije i akumulatore sadrži sljedeće informacije: naziv posjednika otpada, odgovarajući ključni broj i naziv otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada, datum početka skladištenja otpada u tom spremniku i u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.

Članak 12.

(1) Prodavatelj, koji je dužan osigurati preuzimanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, stručna osoba i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je, radi provedbe članka 67. stavka 1. Zakona, preuzete otpadne prijenosne baterije i akumulatore predati ugovornom sakupljaču.

(2) Proizvođač koji je dužan osigurati preuzimanje otpadnih industrijskih baterija ili akumulatora, dužan je preuzete otpadne industrijske baterije i akumulatore predati osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada.

(3) Prodavatelj i proizvođač koji je dužan osigurati preuzimanje otpadnih automobilskih baterija i akumulatora, serviser i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je preuzete otpadne automobilske baterije i akumulatore predati osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada.

Članak 13.

(1) Prodavatelj i proizvođač ne smije prilikom prodaje nove baterije ili akumulatora krajnjem korisniku zasebno prikazati troškove sakupljanja, obrade i procesa recikliranja otpadnih baterija i akumulatora.

(2) Prodavatelj je dužan na zahtjev nadležnog tijela dostaviti dokaz da je prijenosnu bateriju ili akumulator koja je predmet nadzora, pribavio od proizvođača.

Način označavanja baterija i akumulatora

Članak 14.

(1) Proizvođač je dužan bateriju, akumulator i baterijski sklop kojeg stavlja na tržište označiti simbolom odvojenog sakupljanja i zabrane odbacivanja u miješani komunalni otpad propisanim u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(2) Veličina simbola iz stavka 1. ovoga članka mora pokrivati najmanje 3% površine najveće plohe baterije ili akumulatora odnosno baterijskog sklopa, a najviše površinu od 5×5 centimetara.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u slučaju baterije ili akumulatora valjkastog oblika, veličina simbola iz stavka 1. ovoga članka mora pokrivati najmanje 1,5% površine plohe baterije ili akumulatora, a najviše površinu od 5×5 centimetara.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju kada je veličina baterije, akumulatora odnosno baterijskog sklopa takva da bi simbol iz stavka 1. ovoga članka bio manji od 0,5×0,5 centimetara proizvođač nije dužan bateriju, akumulator odnosno baterijski sklop kojeg stavlja na tržište označiti simbolom iz stavka 1. ovoga članka, ali je dužan označiti ambalažu te baterije, akumulatora odnosno baterijskog sklopa tim simbolom veličine najmanje 1x1 centimetar.

(5) Proizvođač je dužan bateriju, akumulator i gumbastu bateriju koju stavlja na tržište i koja sadrži više od:

– 0,0005% masenog udjela žive označiti simbolom Hg,

– 0,002% masenog udjela kadmija označiti simbolom Cd i

– 0,004% masenog udjela olova označiti simbolom Pb.

(6) Veličina simbola sadržaja teškog metala iz stavka 5. ovoga članka (Hg, Cd i Pb) mora se nalaziti neposredno ispod simbola iz stavka 1. ovog članka i veličinom mora biti najmanje 25% veličine tog simbola.

(7) Proizvođač je dužan na prijenosnoj bateriji i akumulatoru, koju stavlja na tržište, označiti kapacitet te baterije ili akumulatora sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1103/2010 od 29. studenoga 2010. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, pravila o označivanju kapaciteta prijenosnih sekundarnih (koje se mogu puniti) i automobilskih baterija i akumulatora (Tekst značajan za EGP) (SL L 313, 30. 11. 2010.).

(8) Simboli propisani ovim člankom moraju biti postavljeni na bateriju ili akumulator na način da su vidljivi, čitljivi i neizbrisivi.

Zabrana stavljanja određenih baterija i akumulatora na tržište

Članak 15.

(1) Zabranjeno je stavljanje na tržište baterije ili akumulatora čiji je maseni udio žive veći od 0,0005%, bez obzira na to da li je baterija ili akumulator ugrađena u uređaj ili je zasebni proizvod.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju gumbaste baterije čiji maseni udio žive nije veći od 2% zabrana iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu 1. listopada 2015. godine.

(3) Zabranjeno je stavljanje na tržište prijenosne baterije ili akumulatora, koja je ugrađena u uređaj ili je zasebni proizvod, a čiji maseni udio kadmija je veći od 0,002% osim prijenosne baterije ili akumulatora koja je specifično namijenjena samo za korištenje u sigurnosnom odnosno alarmnom sustavu uključujući i sigurnosnu rasvjetu te u medicinskoj opremi i bežičnom električnom alatu.

(4) Iznimka propisana stavkom 3. ovoga članka u slučaju bežičnog električnog alata primjenjuje se do 31. prosinca 2016. godine.

(5) Zabrane iz stavaka 1. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se na baterije i akumulatore koji su stavljeni na tržište, u skladu sa važećim propisima, prije stupanja na snagu ove zabrane, te se isti mogu prodavati do isteka zaliha.

Obvezno postupanje posjednika otpadnih baterija ili akumulatora

Članak 16.

(1) Zabranjeno je otpadnu bateriju ili akumulator:

– odbaciti u miješani komunalni otpad,

– odbaciti niti miješati s drugom vrstom otpada i

– miješati s drugim tvarima ili materijalima koji nisu otpad.

(2) Posjednik uređaja koji sadrži otpadnu bateriju ili akumulator, a u slučaju kada dizajn tog uređaja omogućuje jednostavno izdvajanje sadržane otpadne baterije ili akumulatora, dužan je istu izdvojiti iz uređaja i predati ju odvojeno od uređaja, sukladno stavku 1. ovoga članka i člancima 17. i 18. ovoga Pravilnika.

(3) Stručna osoba koja posjeduje uređaj koji sadrži otpadnu bateriju ili akumulator, dužna je otpadnu bateriju ili akumulator izdvojiti iz uređaja i predati ju odvojeno od uređaja, sukladno članku 18. ovoga Pravilnika.

(4) Serviser vozila i osoba koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom koja uključuje obradu otpadnih vozila, dužna je otpadnu bateriju i akumulator izdvojiti iz vozila i predati ju odvojeno od vozila sukladno članku 18. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

(1) Posjednik iz kućanstva dužan je otpadnu prijenosnu bateriju ili akumulator predati prodavatelju, serviseru prilikom održavanja uređaja koji sadrži prijenosnu bateriju i akumulator, osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem ili ugovornom sakupljaču.

(2) Posjednik iz kućanstva dužan je otpadnu bateriju ili akumulator, osim otpadne prijenosne baterije ili akumulatora, predati proizvođaču, prodavatelju, serviseru, osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem ili osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada.

Članak 18.

(1) Pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja se smatra krajnjim korisnikom prijenosne baterije ili akumulatora, dužna je predati otpadnu prijenosnu bateriju ili akumulator ugovornom sakupljaču.

(2) Pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja se smatra krajnjim korisnikom industrijske baterije ili akumulatora, dužna je predati otpadnu industrijsku bateriju ili akumulator osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada.

(3) Pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja se smatra krajnjim korisnikom automobilskih baterija i akumulatora, dužna je predati otpadnu automobilsku bateriju ili akumulator osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada.

Postupci gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima

Članak 19.

(1) Zabranjeno je gospodariti prijenosnim baterijama i akumulatorima, koji sadrže kadmij, živu ili olovo, sljedećim postupcima gospodarenja otpadom:

– D2, D3, D4, D6, D7, D8, D11, i

– D1, D5, i D12 ukoliko postupak nije dopušten državnim planskim odnosno strateškim dokumentom, donesenim temeljem procjene ekoloških, gospodarskih i socijalnih utjecaja koja dokazuje da je odlaganje prikladnija opcija od procesa recikliranja tih baterija ili akumulatora.

(2) Zabranjeno je gospodariti otpadnim starterom i otpadnom industrijskom baterijom ili akumulatorom sljedećim postupcima gospodarenja otpadom: R1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 i D10.

(3) Zabrana iz stavka 2. ne primjenjuje se na otpad koji je nastao procesom recikliranja i obrade otpadnih baterija ili akumulatora.

Članak 20.

(1) Posebni uvjet, sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja, oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije ili akumulatore je raspolaganje vagom za određivanje mase otpadnih baterija i akumulatora.

(2) Posebni uvjeti, sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije ili akumulatore su:

– da se postupkom izdvoji sva tekućina i kiselina iz otpadne baterije ili akumulatora i

– da se postupak obrade i skladištenje otpadnih baterija i akumulatora, na lokaciji na kojoj se obavlja postupak obrade, obavlja na nepropusnoj podlozi u natkrivenoj i zatvorenoj građevini.

(3) Postupak pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja otpadnih baterija i akumulatora (priprema za proces recikliranja) uključuje razvrstavanje, izdvajanje ambalaže i zajedničkog vanjskog kućišta baterijskog sklopa, no ne uključuje otvaranje baterijskog članka.

(4) Obrada otpadnih baterija i akumulatora, koje uključuje otvaranje baterijskog članka, smatra se početkom procesa recikliranja, i isto je dopušteno obavljati samo sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom koji uključuje otpadne baterije i akumulatore.

Članak 21.

(1) Postupak oporabe odnosno zbrinjavanja otpada, koji se smatra obradom otpadnih baterija i akumulatora, mora udovoljavati zahtjevima najboljih raspoloživih tehnika, sukladno posebnom propisu koji uređuje zaštitu okoliša.

(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati sljedećim zahtjevima najmanje učinkovitosti procesa recikliranja:

– 65% prosječne mase otpadnih olovno-kiselih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja olova u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova,

– 75% prosječne mase otpadnih nikal-kadmijevih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja kadmija u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova,

– 50% prosječne mase ostalih otpadnih baterija i akumulatora.

(3) Osoba koja je temeljem dozvole za gospodarenje otpadom ovlaštena preuzeti otpadnu bateriju ili akumulator i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je prilikom zaprimanja pošiljke otpadnih baterija ili akumulatora masu te pošiljke utvrditi vagom.

Članak 22.

(1) Otpadne baterije i akumulatori mogu u svrhu obrade i recikliranja biti isporučene izvan Republike Hrvatske sukladno propisima kojima se uređuju pošiljke otpada.

(2) U slučaju kada se otpadne baterije i akumulatori u svrhu obrade i recikliranja izvoze izvan Europske unije, u svrhu doprinosa ispunjenju obveza i ciljeva recikliranja propisanih ovim Pravilnikom, pošiljatelj je dužan dokazati da je oporaba i/ili recikliranje izvezenih otpadnih baterija i akumulatora obavljena sukladno ovom Pravilniku te članku 3. stavku 2. točki 4. Uredbe Komisije (EU) br. 493/2012 od 11. lipnja 2012. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, detaljnih pravila za izračunavanje učinkovitosti recikliranja u procesima recikliranja otpadnih baterija i akumulatora (Tekst značajan za EGP) (SL L 151, 12.6.2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 493/2012) i pribaviti vjerodostojne podatke o učinkovitosti recikliranja tih otpadnih baterija i akumulatora odnosno dostaviti presliku dozvole obrađivača i potvrdu o završenoj oporabi sukladno Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006.).

Uvjeti gospodarenja otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima u sustavu kojim upravlja Fond

Članak 23.

(1) Uslugu sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora na području određenom Odlukom ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša, obavlja sakupljač s kojim je Fond po provedenom postupku pokrenutim javnim pozivom za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora sklopio ugovor o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora sukladno Zakonu.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka, osim Zakonom propisanog sadržaja, sadrži: opis usluge sakupljanja, uvjete ponuditelja, tehničko – organizacijske uvjete za obavljanje usluge sakupljanja i cijenu usluge sakupljanja koja uključuje i troškove obrade odnosno recikliranja prijenosnih baterija i akumulatora, a koje je dužan snositi ugovorni sakupljač.

(3) Cijenu usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora ponuditelj iskazuje kao jedinstvenu cijenu sa cijenom obrade i/ili recikliranja prema njihovom kemijskom sastavu i pripadajućem ključnom broju otpada.

(4) Ugovorni sakupljač je dužan sakupljene otpadne prijenosne baterije i akumulatore predati osobi ovlaštenoj za oporabu odnosno zbrinjavanje te vrste otpada.

(5) Ugovorni sakupljač ima pravo na naknadu troškova od Fonda za obavljenu uslugu sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, koje su predane osobi ovlaštenoj za obradu takvog otpada, sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom.

(6) Fond obavlja obračun troškova usluge sakupljanja iz stavka 7. ovoga članka temeljem jediničnih cijena određenih ugovorom s ugovornim sakupljačem i sukladno podacima iz Izvješća ugovornog sakupljača otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora na obrascu OBA2 iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

(7) Fond je obvezan ispuniti cilj proizvođača koji je uplatio naknadu gospodarenja na račun Fonda.

Iznimka od obveze predaje izvješća o ispitivanju svojstava otpada i deklaracije o svojstvima otpada

Članak 24.

Posjednik otpadne baterije ili akumulatora koja je opasni otpad, nije dužan osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom uz prateći list predati deklaraciju o svojstvima otpada kao niti izvješće o ispitivanju svojstava tog otpada, sukladno članku 49. stavku 2. Zakona, osim u slučaju propisanom posebnim propisom koji uređuje odlaganje otpada i na zahtjev osobe koja preuzima taj otpad.

VOĐENJE EVIDENCIJE I IZVJEŠĆIVANJE

Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Članak 25.

(1) Proizvođač je dužan, sukladno članku 42. stavku 8. Zakona, upisati se u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada podnošenjem zahtjeva za upis koji sadrži sljedeće podatke:

1. ime proizvođača i zaštićena imena (ako postoje) pod kojima obavlja djelatnost,

2. adresa/e proizvođača: poštanski broj i mjesto, naziv ulice i broj, država, internetska adresa, broj telefona, podaci o kontakt osobi, broj telefaksa te adresa e-pošte ako postoji,

3. naznaka vrste baterije i akumulatora koje proizvođač stavlja na tržište,

4. datum prijave za registraciju,

5. osobni identifikacijski broj i PDV identifikacijski broj,

6. izjava u kojoj se navodi da su dostavljeni podaci istiniti.

(2) Osoba koji ima poslovno sjedište u državi članici Europske unije osim Republike Hrvatske, a na teritoriju Republike Hrvatske stavlja na tržište baterije i akumulatore, u smislu odredbi ovog Pravilnika smatra se proizvođačem i dužna je imenovati osobu u Republici Hrvatskoj koja je odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom.

(3) Fond je obvezan osigurati da Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada u dijelu koji se odnosi na baterije i akumulatore sadrži poveznice na nacionalne registre drugih država članica.

(4) Mrežnu poveznicu na obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Fond na svojoj mrežnoj stranici.

Članak 26.

(1) Proizvođač baterija i akumulatora dužan je voditi evidenciju o količini prijenosnih baterija i akumulatora koje stavlja na tržište na teritoriju Republike Hrvatske i o količini izvezenih/iznesenih i uvezenih/unesenih prijenosnih baterija i akumulatora.

(2) Proizvođač baterija i akumulatora dužan je podatke iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka dostaviti u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec na obrascu OBA1 Izvješće proizvođača o proizvedenim, uvezenim ili izvezenim količinama baterija i akumulatora iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.

(3) Naknada gospodarenja otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima obračunava se na temelju podataka iz Obrasca OBA1 sukladno Uredbi.

(4) Za prijenosne baterije i akumulatore stavljene na tržište na teritoriju Republike Hrvatske koji se nalaze u uređajima ili vozilima, naknada gospodarenja se plaća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadnim vozilima i gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom.

(5) Na prijenosne baterije i akumulatore namijenjene izvozu ne plaća se naknada gospodarenja.

(6) U slučaju izvoza prijenosnih baterija i akumulatora na koje je plaćena naknada iz stavka 3. ovoga članka proizvođač ima pravo na povrat uplaćene naknade.

(7) Pravo na povrat uplaćene naknade iz stavka 6. ovoga članka proizvođač ostvaruje temeljem podnesenog zahtjeva Fondu, podataka dostavljenih u registar iz stavka 2. ovoga članka i priložene vjerodostojne isprave.

Očevidnik o nastanku i tijeku otpada

Članak 27.

(1) U svrhu sljedivosti različitih tokova istog ključnog broja otpadnih baterija i akumulatora, osoba koja je sukladno Zakonu dužna voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO), propisanog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom, dužna je isti voditi na način da se u odgovarajućem polju obrasca ONTO i Pratećeg lista za otpad PL-O unosi odgovarajuća oznaka:

– u slučaju otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u svakom unosu ulaza i izlaza navodi se oznaka »F« (Fond) koja će omogućiti prikazivanje izdvojenih količina otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koji je u sustavu kojim upravlja Fond iz ukupnih količina otpadnih baterija i akumulatora po ONTO obrascu,

– u slučaju uvezenih otpadnih baterija i akumulatora u svakom unosu ulaza i izlaza navodi se oznaka »OU« (Ostalo-uvoz),

– za ostale otpadne baterije i akumulatore u svaki unos ulaza i izlaza navodi se oznaka »OO« (Ostalo-ostalo).

(2) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka unosi se u obrazac ONTO u stupac »Način« u nastavku oznake propisane posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom za stupac »Način«, na način da je od iste odvojena crticom.

(3) Proizvođač i prodavatelj je dužan, prilikom predaje baterije ili akumulatora, koju je preuzeo sukladno članku 12. ovoga Pravilnika, ispuniti i ovjeriti prateći list, ali nije dužan količine tog otpada voditi u Očevidniku o nastanku i tijeku otpada.

Članak 28.

Ugovorni sakupljač je dužan, sukladno podacima iz odgovarajućeg Očevidnika o nastanku i tijeku otpada, izraditi i dostaviti Fondu Obrazac OBA2, do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Izvješće o učinkovitosti recikliranja

Članak 29.

(1) Osoba koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije i akumulatore dužna je do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu Agenciji dostaviti Izvješće o učinkovitosti recikliranja izrađeno sukladno Uredbi (EU) br. 493/2012, a na zahtjev i razložno obrazloženje tog izračuna.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Agencija je obvezna dostaviti Europskoj komisiji prije isteka šest mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se to izvješće izrađuje.

Izvješća o baterijama i akumulatorima

Članak 30.

(1) Fond je obvezan do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu izraditi izvješće sukladno članku 6. stavku 3. ovoga Pravilnika i odgovarajućih podataka iz Obrasca OBA1 dostavljenih u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada, te Agenciji dostaviti Izvješće o stavljenim na tržište i sakupljenim baterijama i akumulatorima na Obrascu OBA3 iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

(2) Fond je obvezan do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu izraditi izvješće sukladno odgovarajućim podacima iz Obrasca OBA2 dostavljenih u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada, te Agenciji dostaviti Izvješće o količini otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora na Obrascu OBA4 iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

(3) Agencija je obvezna do kraja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu izraditi i na svojim mrežnim stranicama objaviti Izvješće o baterijama i akumulatorima temeljem podataka iz izvješća iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, izvješća iz članka 29. ovoga Pravilnika te podataka iz Registra onečišćivanja okoliša.

Izvješće o implementaciji Direktive 2006/66/EZ

Članak 31.

(1) Agencija je dužna izraditi Izvješće o implementaciji Direktive 2006/66/EZ za Republiku Hrvatsku.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se na način određen odgovarajućim dokumentom Europske komisije i Odlukom Komisije 2009/851/EZ od 25. studenoga 2009. o uvođenju upitnika za izvješća država članica o provedbi Direktive 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 9105) (Tekst značajan za EGP) (SL L 312, 27.11.2009.), a sadrži i podatke o:

– razvoju, uključujući i dobrovoljne korake koje poduzimaju proizvođači radi smanjenja količina teških metala i drugih opasnih tvari sadržanih u baterijama i akumulatorima,

– novostima u vezi procesa recikliranja i obrade otpadnih baterija i akumulatora,

– gospodarskim subjektima koji sudjeluju u sustavima upravljanja okolišem,

– provedenim istraživanjima u vezi točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka,

– mjerama koje su poduzete radi promoviranja sprječavanja nastanka otpada.

Izvješće o stopi sakupljanja

Članak 32.

(1) Agencija je dužna izraditi godišnje Izvješće o stopi sakupljanja za Republiku Hrvatsku sukladno Izračunu stope sakupljanja propisanom u Prilogu VIII. ovoga Pravilnika, a temeljem podataka Fonda.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Agencija je obvezna dostaviti Europskoj komisiji prije isteka šest mjeseci od isteka kalendarske godine za koju se to izvješće izrađuje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Do završetka javnog poziva za odabir najprihvatljivijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora sukladno Zakonu i odredbama ovog Pravilnika poslove gospodarenja otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima obavljaju osobe s kojima Fond ima sklopljen ugovor o sakupljanju i obradi i/ili recikliranju otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, na način i pod uvjetima reguliranim predmetnim ugovorima, sukladno naknadama iz članka 18. stavka 1. alineja 1., stavka 2. alineja 2. i stavka 3. Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine« broj 133/06, 31/09, 156/09, 45/12 i 86/13), a na temelju podataka iz obrasca OBA2 koje su dužni dostaviti do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 34.

Do uspostave Registra iz članka 25. ovoga Pravilnika obračun i plaćanje naknade gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima te povrat uplaćene naknade u slučaju izvoza obavlja se sukladno odredbama članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15a. stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine« broj 133/06, 31/09, 156/09, 45/12 i 86/13) na temelju podataka iz Obrasca OPBA1 dostavljenih do 15. u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje, odnosno godišnje do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 35.

Baterije i akumulatori koji ne ispunjavaju zahtjeve ovog Pravilnika, i koji su sukladno važećim propisima stavljeni na tržište prije datuma primjene važeće zabrane iz članka 15. ovoga Pravilnika, mogu se nastaviti stavljati na tržište do isteka zaliha sa skladišta koje se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 36.

Proizvođač je dužan izvršiti obvezu postavljanja obavijesti krajnjem korisniku o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja otpadnih baterija ili akumulatora iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Započeti postupci

Članak 37.

Postupci rješavanja zahtjeva za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom koje uključuju gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršiti će se prema odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine« broj 133/06, 31/09, 156/09, 45/12 i 86/13).

Članak 38.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine« broj 133/06, 31/09, 156/09, 45/12 i 86/13) osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. toga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. toga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. ovoga Pravilnika.

Članak 39.

Prilozi I., II., III., IV., V., VI., VII. i VIII. sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/15-03/35

Urbroj: 517-01-15-9

Zagreb, 6. listopada 2015.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG I.

MJERE ZA UNAPRJEĐENJE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA

1. Promicanje i poticanje istraživanja unaprjeđenja smanjenja ukupnog učinka baterija i akumulatora na okoliš tijekom njihovog čitavog životnog vijeka;

2. Promicanje i poticanje razvoja i oglašavanja baterija i akumulatora koje sadrže manje količine opasnih tvari ili koje sadrže tvari koje manje onečišćuju okoliš, a posebice zamjenu za korištenje žive, kadmija i olova u baterijama i akumulatorima;

3. Poticanje razvoja novih procesa recikliranja i obrade otpadnih baterija i akumulatora;

4. Promicanje istraživanja okolišno prihvatljivih i jeftinih načina recikliranja otpadnih baterija i akumulatora;

5. Sufinanciranje uvođenja certificiranih sustava za ekološko upravljanje, poput Sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) propisanog zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22. 12. 2009.) i hrvatske norme HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem kod osoba koje su ishodile dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe odnosno zbrinjavanja otpada;

6. Provedba godišnje kampanje informiranja javnosti, a posebice za korisnike odgojno-obrazovnih institucija u Republici Hrvatskoj o:

– sustavu sakupljanja i obrade prijenosnih baterija i akumulatora,

– mogućim učincima na okoliš i ljudsko zdravlje tvari koje se nalaze u baterijama i akumulatorima,

– zabrani odbacivanja otpadnih baterija i akumulatora u miješani komunalni otpad i sudjelovanju u odvojenom sakupljanju radi potpomaganja obrade otpadnih baterija i akumulatora i njihovog recikliranja,

– načinu sudjelovanja u sustavu sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora,

– značenju simbola kojima se označavaju baterije i akumulatori propisanih posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom.


PRILOG II. – PRILOG VII.

PRILOG VIII.

IZRAČUN STOPE SAKUPLJANJA

Stopa sakupljanja izračunava se za određenu kalendarsku godinu prema izrazu:

S = 300 × Mo / (mn + mn-1 + mn-2)

pri čemu je:

S – godišnja stopa sakupljanja izražena u postotku (%),

Mo – masa sakupljenih prijenosnih baterija i akumulatora u Republici Hrvatskoj u kalendarskoj godini izražena u tonama (t),

m – masa prijenosnih baterija i akumulatora stavljenih na tržište u kalendarskoj godini,

n – kalendarska godine za koju se određuje godišnja stopa sakupljanja,

n-1 – kalendarska godina koja je prethodila godini određenoj s n,

n-2 – kalendarska godina koja je prethodila godini određenoj s n-1.

Masa sakupljenih prijenosnih baterija i akumulatora i masa prijenosnih baterija i akumulatora stavljenih na tržište uključuju baterije i akumulatore koji su ugrađeni u uređaje.

Masa prijenosnih baterija i akumulatora stavljenih na tržište u određenoj kalendarskoj godini izračunava se temeljem podataka izvješća iz članka 74. stavka 8. Zakona.

111 14.10.2015 Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima 111 14.10.2015 Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima 111 14.10.2015 Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima 111 14.10.2015 Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima