Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 112/2015 (16.10.2015.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2163

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. listopada 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15 i 83/15), članak 16. podstavak a) Položaji I. vrste, mijenja se i glasi:

»a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj ustanove koja upravlja nacionalnim
    parkom Plitvice i Brijuni                                       3,007

2. ravnatelj ustanove koja upravlja
    nacionalnim parkom                                             2,425

3. pomoćnik ravnatelja iz točke 1. 2,231

4. ravnatelj ustanove koja upravlja
    parkom prirode                                                   2,134

5. pomoćnik ravnatelja iz točke 2.
    stručni voditelj ustanove koja upravlja
    nacionalnim parkom i parkom prirode                  1,794

6. glavni nadzornik 1,600«.

Članak 2.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Hrvatske agencije za okoliš i prirodu     2,716

2. pomoćnik ravnatelja Hrvatske agencije
    za okoliš i prirodu za okoliš                                2,425

3. pomoćnik ravnatelja Hrvatske agencije
    za okoliš i prirodu za prirodu                              2,425

4. voditelj ureda ravnatelja Hrvatske agencije
    za okoliš i prirodu                                              1,940«.

Članak 3.

U članku 29. podstavku a) Položaji I. vrste, točka 2. mijenja se i glasi:

»2. pomoćnik ravnatelja                                        2,425«.

U podstavku b) Radna mjesta I. vrste, u točki 1. riječ: »programa« briše se.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/102

Urbroj: 50301-09/06-15-3

Zagreb, 14. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

112 16.10.2015 Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama