Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

NN 114/2015 (21.10.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

114 21.10.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2179

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 95/15) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI I VOĐENJU REGISTRA IZDANIH I ODUZETIH DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 88/15) u članku 4. stavku 3. iza riječi: »pravnoj i fizičkoj osobi« dodaju se riječi: »koji je nositelj«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Agencija može izdati aktivnom trgovcu iz države članice Europske unije i ugovornih strana Energetske zajednice dozvole za obavljanje određenih djelatnosti sukladno odredbama članak 16. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika, Agencija može po pojednostavnjenim uvjetima izdati dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom i trgovine plinom, aktivnom trgovcu električnom energijom i trgovcu plinom, iz države članice Europske unije ili ugovorne strane Energetske zajednice.«

U stavku 2. iza stavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

– dokaz da posjeduje bankarsku garanciju iz države članice Europske unije ili ugovorne strane Energetske zajednice na iznos iz Priloga II. za obavljanje energetske djelatnosti za koju ishođuje dozvolu

Članak 3.

U članku 17. stavak 6. briše se.

Članak 4.

U prilogu I., u točki 9. podtočka 3.b) mijenja se i glasi:

»b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;«.

U točki 10. podtočka 3.b) mijenja se i glasi:

»b) Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;«.

U točki 12. podtočka 3. b) mijenja se i glasi:

»b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/121

Urbroj: 526-04-01-01-02/3-15-03

Zagreb, 9. listopada 2015.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.