Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

NN 118/2015 (28.10.2015.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2238

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj 77/99, 133/2002, 48/2005, 74/2009 i 82/2015) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CIJENE PUTOVNICE I PUTNOG LISTA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista (»Narodne novine«, broj 4/2010 i 20/2015) članak 2. mijenja se i glasi:

»Za putne isprave iz članka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje se naknada u sljedećem iznosu:

– za biometrijsku putovnicu u redovnom postupku 320 kuna,

– za biometrijsku putovnicu u žurnom postupku koja se izdaje u Policijskoj upravi zagrebačkoj u roku od 48 sati 410 kuna,

– za biometrijsku putovnicu u žurnom postupku koja se izdaje u ostalim policijskim upravama u roku od tri radna dana 465 kuna,

– za putni list 20 kuna.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-79520/1-2015.

Zagreb, 22. listopada 2015.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.