Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

NN 124/2015 (13.11.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2361

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 8. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015) i članka 56. stavak 1. alineja 1. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine« br. 124/2009, 59/2012), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine«, br. 130/13, 45/14) u članku 7. stavak 6. alineji 10. i 11. broj »1.000« zamjenjuje se brojem »1.500«.

(2) U alinejama 12. i 16. broj »500« zamjenjuje se brojem »750«.

Članak 2.

(1) U članku 15. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Definicija priobalne plovidbe ispisuje se na obrascu svjedodžbe o osposobljenosti iz stavka 1. ovog članka.«

(2) Dosadašnji stavak 4. postaje članak 5.

Članak 3.

(1) U članku 16. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Definicija priobalne plovidbe ispisuje se na obrascu svjedodžbe o osposobljenosti iz stavka 1. ovog članka.«

(2) Dosadašnji stavak 4. postaje članak 5.

Članak 4.

U članku 17. stavak. 1. mijenja se i glasi:

»(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života,

– je završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine, u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A1 ovog Pravilnika ili

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A1 ovog Pravilnika, ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A1 ovog Pravilnika,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C6 ovoga Pravilnika,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe kao vježbenik palube, od čega najmanje 6 mjeseci plovidbene službe mora biti ostvareno na brodovima od 500 BT ili većima u međunarodnoj plovidbi, ili

– ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika palube na brodovima od 500 BT ili većima u međunarodnoj plovidbi i najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika palube na jahti od 500 BT ili većoj upisanoj za gospodarske svrhe

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.«

Članak 5.

U članku 20. stavak 3. riječi »alineje druge« zamjenjuju se riječima »alineje treće«.

Članak 6.

(1) U članku 21. u stavku 3. riječi »alineje druge« zamjenjuju se riječima »alineje treće«.

(2) Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Uvjet u pogledu obrazovanja iz stavka 2. alineje 3. nisu dužni ispuniti pristupnici koji su tom istom uvjetu udovoljili tijekom stjecanja svjedodžbe iz članka 20. ovog Pravilnika.«.

(3) Stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 7.

U članku 28. stavku 1. broj »500« zamjenjuje se brojem »750«.

Članak 8.

U članku 29. stavku 1. broj »1.000« zamjenjuje se brojem »1.500«.

Članak 9.

(1) U članku 30. stavku 1. broj »1.000« zamjenjuje se brojem »1.500«.

(2) U stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

»– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici ili upravitelja stroja nakon stjecanja svjedodžbe iz članka 29. Pravilnika«

Članak 10.

(1) U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života,

– je završio srednjoškolsko obrazovanje brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine, u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A3 ovog Pravilnika ili

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A3 ovog Pravilnika, ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A3 ovog Pravilnika,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C10 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim u međunarodnoj plovidbi ili

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim od čega najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim ili

– ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim i najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika na jahti upisanoj za gospodarske svrhe sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.«

Članak 11.

U članku 33. stavak 1. alineja 3. mijenja se i glasi:

»– ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodu sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim od čega najmanje 12 mjeseci nakon stjecanja svjedodžbe iz članka 32. ovog Pravilnika«

Članak 12.

U članku 34. stavak 3. riječi »alineje druge« zamjenjuju se riječima »alineje treće«.

Članak 13.

(1) U članku 35. u stavku 3. riječi »alineje druge« zamjenjuju se riječima »alineje treće«.

(2) Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Uvjet u pogledu obrazovanja iz stavka 2. alineje 3. nisu dužni ispuniti pristupnici koji su tom istom uvjetu udovoljili tijekom stjecanja svjedodžbe iz članka 34. Pravilnika.«.

(3) Stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 14.

U članku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.«.

Članak 15.

(1) U članku 40. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Vježbenici palube, vježbenici stroja te vježbenici elektrotehnike dužni su najmanje 7 dana prije početka održavanja ispita dostaviti obrazac vježbeničkog dnevnika u lučku kapetaniju u kojoj je prijavljeno polaganje odnosnog ispita za stjecanje svjedodžbe o osnovnoj osposobljenosti.«

(2) Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Članak 16.

(1) U članku 42. stavku 1. alineji 3. iza riječi »iz Priloga D35«, briše se zarez i dodaju se riječi »ili iz Priloga D3,«.

(2) U stavku 1. alineja 6. mijenja se i glasi:

»– položi ispite za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C38 odnosno iz Priloga C3, koji su sastavni dijelovi ovog Pravilnika,«.

Članak 17.

U članku 46. stavku 1. broj »500« zamjenjuje se brojem »750«.

Članak 18.

U članku 62. stavak 1. riječi »(STCW V/1-1-1)« zamjenjuju se riječima »(STCW V/1-1 st. 2.)«.

Članak 19.

U članku 63. stavak 1. riječi »(STCW V/1-1-2)« zamjenjuju se riječima »(STCW V/1-1 st. 4.)«.

Članak 20.

U članku 64. stavak 1. riječi »(STCW V/1-1-3)« zamjenjuju se riječima »(STCW V/1-1 st. 6.)«.

Članak 21.

U članku 65. stavak 1. riječi »(STCW V/1-2-1)« zamjenjuju se riječima »(STCW V/1-2 st. 2.)«.

Članak 22.

U članku 66. stavak 1. riječi »(STCW V/1-2-2)« zamjenjuju se riječima »(STCW V/1-2 st. 4.)«.

Članak 23.

U članku 67. stavak 1. iza riječi »broda« dodaju su riječi »sukladno posebnom propisu o najmanjem broju članova posade«.

Članak 24.

U članku 77. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Potvrdnicu o osposobljenosti – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina stječe pomorac koji završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D47B.«

Članak 25.

Iza članka 78. dodaju se članci 78.a i 78.b, koji glase:

»Članak 78.a

(1) Potvrdnicu o osposobljenosti – Visoki napon-radna razina stječe pomorac koji završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D49A.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovog članka.

(3) Potvrdnica iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 78.b

(1) Potvrdnicu o osposobljenosti – Visoki napon – upravljačka razina stječe pomorac koji završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D49B.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovog članka.

(3) Potvrdnica iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.«

Članak 26.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»Članak 79.

(1) Obrazovanje koje je uvjet za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti sukladno odredbama ovog Pravilnika provode pomorska učilišta ovlaštena sukladno posebnim propisima i uz suglasnost Ministarstva.

(2) Izobrazbu koja je uvjet za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti sukladno odredbama ovog Pravilnika provode pomorska učilišta ovlaštena od Ministarstva.

(3) Suglasnost iz stavka 1. ili dopusnicu iz stavka 2. ovog članka Ministarstvo izdaje na temelju pisanog zahtjeva pomorskog učilišta, odnosno brodarske kompanije.

(4) Zahtjev iz stavka 3. ovog članka mora sadržavati dokaze o ispunjavanju uvjeta za održavanje obrazovanja i/ili izobrazbe u pogledu uvedenog i održavanog sustava kvalitete, tehničke opremljenosti, nastavnika i programa, te upravne pristojbe sukladno posebnom propisu.

(5) Minimalni sadržaj zahtjeva propisan je u Prilogu G1.

(6) Nastavnici predmeta uže pomorske struke u procesima obrazovanja i izobrazbe pored uvjeta propisanih posebnim propisima, moraju imati stečeno zvanje u pomorstvu, najmanje ono na koje se obrazovni program odnosno program izobrazbe odnosi.

(7) Pored uvjeta iz stavka 6. ovog članka, za predavače koji sudjeluju u programima obrazovanja odnosno izobrazbe koji se provode uz pomoć simulatora, potrebno je osigurati da je svaki predavač stekao praktično radno iskustvo na vrsti simulatora koji se koristi u svrhu izvođenja odnosnog programa obrazovanja odnosno izobrazbe, a što se dokazuje odgovarajućom potvrdnicom.

(8) Uvjeti u pogledu, tehničke opremljenosti i nastavnika propisani su u Prilogu G2.

(9) Usklađenost programa obrazovanja utvrđuje se u odnosu na odgovarajuće dijelove STCW Konvencije i STCW Pravilnika.

(10) Usklađenost programa izobrazbe utvrđuje se u odnosu na programe propisane u Prilogu D, te odgovarajućim dijelovima STCW Pravilnika.

(11) Rješavajući po zahtjevu pomorskog učilišta, Ministarstvo će izdati suglasnost odnosno dopusnicu pomorskom učilištu kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani Pomorskim zakonikom i ovim Pravilnikom.

(12) U postupku rješavanja po zahtjevu iz stavka 11. ovog članka, Ministarstvo je obvezno pored pregleda dokumentacije provesti i pregled učilišta.

(13) Zahtjev sa svim prilozima Ministarstvo će dostaviti Povjerenstvu imenovanom za pregled učilišta, a Povjerenstvo će po okončanju pregleda sačiniti zapisnik i mišljenje o provedenom pregledu.

(14) Ministarstvo će po primitku zapisnika i mišljenja iz stavka 13. rješenjem odlučiti o zahtjevu pomorskog učilišta o davanju suglasnosti na program obrazovanja odnosno povjeravanju programa izobrazbe pomoraca.

(15) Protiv rješenja Ministarstva nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 27.

(1) U članku 83. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Pristupniku koji je uspješno savladao program izobrazbe pomorsko učilište izdaje potvrdnicu.«.

(2) Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 8. i 9.

Članak 28.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»Članak 86.

(1) Naknada za povjeravanje obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca se sastoji od stalnog i promjenjivog dijela.

(2) Stalni dio naknade pomorsko učilište dužno je platiti u visini od 500,00 kn za obavljanje pregleda od strane povjerenstva Ministarstva.

(3) U slučaju podnošenja zahtjeva za više programa obrazovanja i/ili izobrazbe istovremeno, za svaki takav program se zasebno plaća naknada navedena u stavku 2.

(4) Naknada iz stavka 2. je jedinstvena i plaća se za sve lokacije učilišta jednako.

(5) Naknada iz stavka 2. plaća se za sve vrste pregleda, po podnošenju zahtjeva za povjeravanje programa obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca, a prije obavljanja samog pregleda.

(6) Naknada iz stavka 2. ne plaća se prilikom obavljanja izvanrednih i nenajavljenih pregleda pomorskog učilišta.

(7) U postupku odobravanja programa obrazovanja odnosno izobrazbe Zapisnik povjerenstva koji proizlazi iz pregleda učilišta iz stavka 2. za isti program izobrazbe će se priznati kao zadovoljavajući, ukoliko nije stariji od 6 mjeseci ili ako u tom pomorskom učilištu unutar navedenog razdoblja nije došlo do promjene u pogledu tehničke opremljenosti kada je učilište o istome dužno izvijestiti Ministarstvo u skladu sa člankom 80. ovog Pravilnika.

(8) Promjenjivi dio naknade utvrđuje se prema broju kandidata i iznosi 10,00 kn po obrascu potvrdnice, a plaća se prije izdavanja obrazaca potvrdnica pomorskom učilištu.

(9) Iznimno, naknadu iz stavka 2. i 8. ovog članka ne plaćaju pomorska učilišta koja se financiraju isključivo iz državnog proračuna ili proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave, a što se dokazuje potpisanom i ovjerenom izjavom odgovorne osobe u tom pomorskom učilištu.

(10) Stalni dio naknade plaća se najkasnije u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva.

(11) Ako pomorsko učilište ne plati naknadu u roku propisanom u stavku 10., zahtjev pomorskog učilišta za povjeravanje programa obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca će se odbiti.

Članak 29.

U članku 87. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prijava izobrazbe koja se odvija na brodu mora sadržavati najmanje:

– presliku Svjedodžba o sigurnosti pomorske opreme broda (Ship Safety Equipment Certificate),

– presliku Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda (Ship Safety Construction Certificate),

– presliku Svjedodžbe o sigurnosti radio uređaja (Ship Safety Radio Certificate)

– presliku Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda za plovidbu (Passenger Ship Safety Certificate), samo za putničke brodove

– presliku Svjedodžbe o sigurnom upravljanju (Safety Management Certificate),

– presliku Međunarodne svjedodžbe o sigurnosnoj zaštiti broda (International Ship Security Certificate),

– presliku ovjerenog Popisa posade,

– popis članova posade koji će prisustvovati programu izobrazbe,

– razdoblje i mjesto održavanja programa izobrazbe.«

Članak 30.

Iza članka 87. dodaje se novi članak 87.a koji glasi:

»Članak 87.a

Korištenje simulatora

(1) Standardi uspješnosti i drugi propisi navedeni u Dijelu A-I/12 STCW Pravilnika i drugi slični zahtjevi, kako je propisano u dijelu A STCW Pravilnika, za bilo koju odgovarajuću svjedodžbu, moraju biti ispunjeni s obzirom na:

– svu obveznu izobrazbu na simulatoru;

– svako ocjenjivanje osposobljenosti, u skladu s dijelom A STCW Pravilnika, koje se obavlja uz korištenje simulatora; i

– svaku demonstraciju, pomoću simulatora, stalnih vještina što se zahtijevaju u Dijelu A STCW Pravilnika.

(2) Standardi glede uporabe simulatora utvrđeni su Prilozima G2A i G2B Pravilnika, dok su opći standardi uspješnosti pri ocjenjivanju osposobljenosti na simulatorima utvrđeni u Prilogu G3 Pravilnika.«

Članak 31.

U članku 89. stavak 3. riječi: »nadležnoj lučkoj kapetaniji i Ministarstvu« se zamjenjuju riječima »izravnim unosom promjena u središnju bazu podataka«.

Članak 32.

U članku 90. iza stavka 2. dodaju se novi stavi 3., 4 i. 5. koji glase:

»(3) Iznimno, pomorac može ponijeti zahtjev za stjecanje predmetne svjedodžbe o osposobljenosti i putem ovlaštenog pomorskog učilišta, posrednika pri zapošljavanju pomoraca, te brodara odnosno kompanije.

(4) U slučaju podnošenja zahtjeva iz stavka 3. pomorac može ovlastiti ovlašteno pomorsko učilište, posrednika pri zapošljavanju pomoraca, te brodara odnosno kompanije za preuzimanje svjedodžbe o osposobljenosti.

(5) Za postupke iz stavka 3. i 4. pomorac daje suglasnost svojim potpisom na zahtjevu, bez obveze ovjere kod javnog bilježnika.«

Članak 33.

(1) U članku 91. stavak 1. iza riječi »EGP-a« dodaju se riječi »odnosno trećoj državi s kojom je sklopljen odgovarajući sporazum u skladu sa člankom 113. ovog Pravilnika«.

(2) U stavku 3. iza riječi »EGP« briše se točka te se dodaju slijedeće riječi »odnosno treće države s kojom je sklopljen odgovarajući sporazum u skladu sa člankom 113. ovog Pravilnika.«.

(3) Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Ministar može posebnom odlukom priznati potvrdnice o osposobljenosti iz članaka 73., 74., 75., 76., 77. i 78. ovog Pravilnika izdane od nadležnog tijela treće države.

(5) U postupku odlučivanja o priznavanju potvrdnica o osposobljenosti iz stavka 4., Ministarstvo može obaviti i nadzor odnosne treće države.«

Članak 34.

(1) U članku 97. stavak 1. iza alineje treće, dodaje se alineja četvrta, koja glasi:

»– imati odslušanu posebnu izobrazbu vezano uz smjernice o metodama i postupcima ocjenjivanja i o praktičnom iskustvu ocjenjivanja sukladno programu iz Priloga D28 Pravilnika«

(2) Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Odredbe članka 97. stavak 1. u pogledu odgovarajuće izobrazbe se ne odnose na svjedodžbu iz članka 69. ovog Pravilnika.

(4) Pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka, za članove ispitnog povjerenstva koji sudjeluju u ispitima za programe obrazovanja odnosno izobrazbe koji se provode uz pomoć simulatora, potrebno je osigurati da je svaki takav član ispitnog povjerenstva stekao praktično radno iskustvo na vrsti simulatora koji se koristi tijekom održavanja ispita, a što se dokazuje odgovarajućom potvrdnicom.«

(3) Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 35.

(1) U članku 98. stavak 1. riječi »ili obnovu« se brišu.

(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ispitno povjerenstvo za obnovu svjedodžbi iz članaka 17., 20., 21., 25., 31., 34. i 35. ovog Pravilnika čine predsjednik i dva člana.

(3) Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju članci 3., 4., 5. i 6.

Članak 36.

U članku 102. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Opći standardi uspješnosti pri ocjenjivanju osposobljenosti na simulatorima utvrđeni u Prilogu G3 Pravilnika.«

Članak 37.

Članak 113. mijenja se i glasi:

»Članak 113.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti izdane od nadležnih tijela država članica Europske unije i trećih država priznatih od strane Europske komisije sukladno odredbama direktive kojom se uređuju minimalni standardi izobrazbe pomoraca, u Republici Hrvatskoj priznaju se ako su priznate od Europske komisije, te ukoliko Republika Hrvatska sa odnosnom trećom državom ima sklopljen odgovarajući sporazum o priznavanju svjedodžbi sukladno odredbama STCW Konvencije.

(2) Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za rad na tankerima za zapovjednike broda i časnike palube odnosno stroja izdanih od strane država iz stavka 1. ovog članka u Republici Hrvatskoj priznaju se ako su priznate od Europske komisije, te ukoliko Republika Hrvatska sa odnosnom trećom državom ima sklopljen odgovarajući sporazum o priznavanju svjedodžbi sukladno odredbama STCW Konvencije.

(3) Na zahtjeve imatelja svjedodžbe iz stavka 1. i 2. ovog članka, Ministarstvo izdaje privremenu ovjeru ili ovjeru.

(4) Privremena ovjera iz stavka 3. ovog članka izdaje se po zaprimanju zahtjeva, a istom se dopušta plovidba na brodovima hrvatske državne pripadnosti.

(5) Privremena ovjera izdaje se na vremenski period ne dulji od tri mjeseca, odnosno do datuma isteka valjanosti svjedodžbe o osposobljenosti temeljem koje je zahtjev podnesen, ukoliko je takav rok kraći.

(6) Osoba kojoj je izdana privremena ovjera dužan je istu imati na brodu, te na zahtjev istu dati na uvid inspekcijskim ili drugim ovlaštenim službenicima.

(7) Ovjeru iz stavka 3. ovog članka Ministarstvo će izdati nakon što utvrdi autentičnost i valjanost odnosne svjedodžbe.

(8) Ovjeru iz stavka 3. ovog članka u pogledu priznavanja svjedodžbi iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo će izdati ukoliko posjednik svjedodžbe o osposobljenosti udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(9) Pored uvjeta propisanih stavcima 7. i 8. ovog članka, Ministarstvo će izdati ovjeru iz stavka 3. u odnosu na svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, ukoliko posjednik svjedodžbe, koji u prethodnom obrazovanju nije položio poznavanje pomorskog zakonodavstva RH, položi ispit iz poznavanja pomorskog zakonodavstva RH, sukladno programu iz priloga C50.

(10) Uvjet u pogledu polaganja ispita iz stavka 9. ovog članka, dužni su ispuniti samo oni imatelji svjedodžbe koji posjeduju svjedodžbe o osposobljenosti na upravljačkoj razini.

(11) Ovjera iz stavka 3. ovog članka se izdaje s rokom valjanosti do roka valjanosti svjedodžbe temeljem koje je ovjera izdana, a najdulje na rok od pet godina od dana izdavanja ovjere.

(12) Kada država koja je izdala svjedodžbu o osposobljenosti, temeljem koje je izdana ovjera, povuče, ukine, suspendira ili otkaže svjedodžbu, Ministarstvo će ukinuti ovjeru, te o tome izvijestiti imatelja predmetne ovjere.

(13) Postupak priznavanja svjedodžbi izdanih od strane nadležnih tijela treće države može pokrenuti Ministarstvo podnošenjem zahtjeva Europskoj komisiji, navodeći razloge za pokretanje postupka.

(14) Ako Europska komisija ne donese odluku u svezi zahtjeva iz stavka 13. ovog članka u roku od 18 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, Ministarstvo može privremeno odlučiti o priznavanju pojedine svjedodžbe izdane od nadležnih tijela treće države, do okončanja postupka priznavanja propisanog relevantnim propisom Europske unije.

(15) Ako Ministarstvo smatra da treća država čije su svjedodžbe priznate sukladno ovom članku više ne udovoljavanju uvjetima priznanja, bez odlaganja će izvijestiti Europsku komisiju i ostale države članice Europske unije, navodeći relevantne razloge.

(16) Ako Europska komisija donese odluku o ukidanju priznanja svjedodžbi izdanih od treće države, Ministarstvo će odbiti zahtjeve za izdavanje ovjere svjedodžbi izdanih od treće države nakon donošenja odluke o ukidanju priznanja.

(17) Ministarstvo će sa državama čije se svjedodžbe o osposobljenosti i svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti priznaju u Republici Hrvatskoj zaključiti sporazum kojim će se posebno ugovoriti obveza neodložnog informiranja o svim značajnim promjenama u sustavu obrazovanja, izobrazbe i izdavanja svjedodžbi sukladno STCW Konvenciji, 1978, kako je izmijenjena i dopunjena.

(18) Kada Ministarstvo u prekršajnom postupku ili sud u kazneno postupku oduzme Ovjeru svjedodžbe, Ministarstvo će bez odlaganja o tome izvijestiti državu koja je izdala svjedodžbu o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti.«.

Članak 38.

Članak 114. mijenja se i glasi:

»Članak 114.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti kojima je valjanost pet godina, obnavljaju se za isto razdoblje ukoliko naslovnik svjedodžbe dokaže svoju stručnu osposobljenost i zdravstvenu sposobnost.

(2) Stručna osposobljenost iz prethodnog stavka postiže se:

a) potvrđenom plovidbenom službom tijekom koje je pomorac obavljao dužnosti što odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje u pogledu veličine broda ili snage porivnih strojeva i to najmanje u razdoblju od ukupno jedne godine tijekom proteklih pet godina, neovisno o kategoriji plovidbe broda, ili

b) potvrđenom plovidbenom službom tijekom koje je pomorac obavljao dužnosti što odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje u pogledu veličine broda ili snage porivnih strojeva i to najmanje u razdoblju od najmanje tri mjeseca tijekom prethodnih šest mjeseci, neposredno prije obnove svjedodžbe

c) obavljanjem onih dužnosti koje se drže jednakima plovidbenoj službi i to: lučkoga kapetana, inspektora sigurnosti plovidbe, djelatnika u sjedištu Ministarstva ili lučke kapetanije koji je rješenjem Ministarstva ovlašten obavljati inspekcijske poslove, djelatnika službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom, djelatnika Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru, inspektora u brodarskoj kompaniji u nacionalnoj ili međunarodnoj plovidbi, peljara u nacionalnoj ili međunarodnoj plovidbi, člana ispitnoga povjerenstva za stjecanje odnosne svjedodžbe o osposobljenosti ili nastavnika u programima obrazovanja, djelatnika obalne radiopostaje raspoređenog za obavljanje poslova koji uključuju nadzor, upravljanje ili obavljanje radijske službe u odnosu na obnovu svjedodžbe iz članka 37. ovog Pravilnika, i to najmanje u razdoblju od 12 mjeseci tijekom proteklih pet godina, ili

d) polaganjem ispita prema programu i na način kako je propisano u Prilogu C37 ovog Pravilnika,

e) potvrđenom plovidbenom službom tijekom koje je pomorac vršio dužnosti koje odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje kao neposredno niži časnik ili kao prekobrojni časnik u razdoblju od najmanje tri mjeseca neposredno prije početka obavljanja dužnosti za koje je svjedodžba izdana.«

Članak 39.

U članku 115. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Svjedodžbama o osposobljenosti iz članaka 15. do 21., 25., 31. do 35. ovog Pravilnika koje se obnavljaju priznavanjem plovidbene službe ostvarene na jahtama upisanom za gospodarske svrhe izdaju se uz ograničenje: vrijedi samo za jahte.

(5) Svjedodžbe o osposobljenosti izdane sa ograničenjem iz stavka 4., obnoviti svjedodžbama bez ograničenja nakon polaganja ispita iz članka 114. stavak 2. točka c) alineja 1. ovog Pravilnika.«

Članak 40.

(1) U članku 116. stavak 2. alineja 3. mijenja se i glasi:

»– obavljanjem onih dužnosti koje se drže jednakima plovidbenoj službi i to: lučkoga kapetana, inspektora sigurnosti plovidbe, djelatnika Ministarstva ili lučke kapetanije koji je rješenjem Ministarstva ovlašten obavljati inspekcijske poslove, djelatnika službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom, djelatnika Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru, inspektora u brodarskoj kompaniji u nacionalnoj ili međunarodnoj plovidbi, peljara u nacionalnoj ili međunarodnoj plovidbi, člana ispitnoga povjerenstva za stjecanje odnosne svjedodžbe o osposobljenosti ili nastavnika u teoretskom ili praktičnom obrazovanju ili izobrazbi polaznika za stjecanje odnosne svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti i to najmanje u razdoblju od 12 mjeseci tijekom proteklih pet godina.«

(2) Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije (STCW V/1-1 st.2.), Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za ulje (STCW V/1-1 st.4.), Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1-1 st.6.), Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2 st.2), Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2 st.4.) obnavlja se za isto razdoblje temeljem potvrđene plovidbene službe tijekom koje je pomorac obavljao dužnosti što odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje u pogledu tipa broda i to najmanje u razdoblju od ukupno tri mjeseca tijekom proteklih pet godina odnosno na temelju ponovnog uspješno završenog programa izobrazbe sukladno Prilogu D Pravilnika.«

(3) Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Svjedodžbe iz stavka 3. ovog članka, mogu se obnoviti obavljanjem dužnosti propisanim u stavku 2. alineja 3. ovog članka.«

Članak 41.

(1) U članku 128. stavak 2. iza točke 3. dodaju se nove točke 4. i 5. koje glase:

»4. Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi može je zamijeniti za svjedodžbu iz članka 28. Pravilnika.

5. Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 750 kW (R-HR VI/5) može steći pomorac koji posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/4) ili svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW.«.

(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pomorci koji su stekli određena zvanja u službi stroja po dosadašnjim propisima, mogu steći slijedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

1. Svjedodžba o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi i Svjedodžba o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1.000 kW u nacionalnoj plovidbi može je zamijeniti za svjedodžbu iz članka 30. Pravilnika,

2. Svjedodžba o osposobljenosti za časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi i Svjedodžba o osposobljenosti za časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1.000 kW u nacionalnoj plovidbi može je zamijeniti za svjedodžbu iz članka 29. Pravilnika.«

Članak 42.

U članku 129. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti koja je izdana s vremenskim ograničenjem, može zamijeniti za svjedodžbu iz članka 36. ovog Pravilnika.«.

Članak 43.

U članku 132. stavak 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»1. Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije (STCW V/1-1 st.2) može steći pomorac koji ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije (STCW V/1-1-1); Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima ili Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za ulje (STCW V/1) i Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1),

2. Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2 st.2) može steći pomorac koji ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-1); Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima ili Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na brodovima za ukapljene plinove (STCW V/1),

3. Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za ulje (STCW V/1-1 st. 4) može steći pomorac koji ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za ulje (STCW V/1-1-2) ili Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za ulje,

4. Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1-1 st.6) može steći pomorac koji ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1-1-3) ili Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za kemikalije,

5. Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V1-2 st.4.) može steći pomorac koji ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima za prijevoz ukapljenih plinova (STCW V/1-2-1) ili Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na brodovima za ukapljene plinove,«

Članak 44.

U članku 133. stavci 2., 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(2) Pomorac koji je stekao odgovarajuću izobrazbu iz upravljanja ljudskim potencijalima pri učilištu u Republici Hrvatskoj ili državama članicama EU ili državama članicama EGP ili trećim državama s kojima RH ima sklopljen odgovarajući sporazum o priznavanju ili trećim državama priznatim posebnom odlukom ministra, može obnoviti ili steći odnosnu svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 17., 18., 19., 20., 21., 31., 34. i 35. bez ishođenja Potvrdnice o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu odnosno bez ishođenja Potvrdnice o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici.

(3) Pomorac koji je stekao odgovarajuću izobrazbu iz rukovođenja, upravljanja posadom i unapređenja timskog rada na brodu pri učilištu u Republici Hrvatskoj ili državama članicama EU ili državama članicama EGP ili trećim državama s kojima RH ima sklopljen odgovarajući sporazum o priznavanju ili trećim državama priznatim posebnom odlukom ministra, može obnoviti ili steći odnosnu svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 17., 25. i 31. bez ishođenja Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina.

(4) Pomorac koji je stekao odgovarajuću izobrazbu iz rukovođenja, upravljanja posadom i unapređenja timskog rada na brodu pri učilištu u Republici Hrvatskoj ili državama članicama EU ili državama članicama EGP ili trećim državama s kojima RH ima sklopljen odgovarajući sporazum o priznavanju ili trećim državama priznatim posebnom odlukom ministra, može obnoviti ili steći odnosnu svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 18., 20., 21., 34. i 35. bez ishođenja Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina.

(5) Pomorac koji je stekao odgovarajuću izobrazbu iz korištenja elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS) pri učilištu u Republici Hrvatskoj ili državama članicama EU ili državama članicama EGP ili trećim državama s kojima RH ima sklopljen odgovarajući sporazum o priznavanju ili trećim državama priznatim posebnom odlukom ministra, može obnoviti ili steći odnosnu svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21. bez ishođenja Potvrdnice o osposobljenosti – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS).«

Članak 45.

Članak 134. se briše.

Članak 46.

Članak 135. se briše.

Članak 47.

(1) U Prilogu C9 broj »1.000« mijenja se brojem »1.500«.

(2) U Prilogu C21 riječ »spašavateljske« mijenja se u riječ »spasilačke«.

(3) Prilog C47 se briše.

Članak 48.

U Prilogu D8 broj »1.000« mijenja se brojem »1.500«.

Članak 49.

(1) Prilog D12 mijenja se i glasi:

»D12 Upravljanje gašenjem požara

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Nadzor protupožarnih postupaka na brodu


Postupci protupožarne zaštite na moru i u luci, s posebnim naglaskom na organizaciji, taktikama i upravljanju

Uporaba vode za gašenje požara, učinak na stabilnost broda, mjere opreza i popravni postupci

Komunikacija i koordinacija tijekom protupožarnih postupaka

Nadzor prozračivanja, uključujući odimljavanje

Nadzor pogonskih i električnih sustava

Opasnosti protupožarnih postupaka (suha destilacija, kemijske reakcije, priključci kotla itd.)

Gašenje požara koje uključuje opasni teret

Mjere opreza kod požara i opasnosti povezane sa skladištenjem i rukovanjem materijalima (bojama itd.)

Upravljanje i nadzor ozlijeđenih osoba

Postupci za koordinaciju s obalnim vatrogascima

Praktične vježbe i izobrazba provedeni u potvrđenim i uistinu realističnim uvjetima obuke (npr. simulirani brodski uvjeti) i, kada god je to moguće i izvedivo, u tamiRadnje poduzete za nadzor požara se temelje na potpunoj i točnoj procjeni incidenta, koristeći sve raspoložive izvore informacija

Red prioriteta, određivanje vremena i slijed aktivnosti je sukladan sveukupnim zahtjevima incidenta i minimalizira štetu i potencijalnu štetu brodu, ozljede osoblja i oštećenje djelatne učinkovitosti broda

Prijenos podataka je brz, točan, potpun i jasan

Osobna sigurnost tijekom protupožarnih aktivnosti je zajamčena u svakom trenutku

Organizacija i obuka odreda za gašenje požara

Priprema planova za nepredviđene okolnosti

Određivanje i dodjeljivanje osoblja odredu za gašenje požara

Strategije i taktike za nadzor požara u raznim dijelovima broda

Praktične vježbe i izobrazba provedeni u potvrđenim i uistinu realističnim uvjetima obuke, npr., simuliranim uvjetima broda

Sastav i organizacija protupožarnih odreda osigurava brzu i učinkovitu provedbu planova za hitne slučajeve i postupkeProvjeravanje i servisiranje sustava i opreme za gašenje požaraSustavi za otkrivanje požara; fiksni/ugrađeni sustavi za gašenje požara; prenosiva i mobilna protupožarna oprema, uključujući uređaje, crpke i opremu za spašavanje, održavanje na životu, osobnu zaštitnu i komunikacijsku opremu

Zahtjevi za statutarne i klasifikacijske preglede

Praktične vježbe, pomoću potvrđene opreme i sustavi u realističnim uvjetima obukeDjelatna učinkovitost svih sustava i opreme za otkrivanje i gašenje požara održava se u svakom trenutku u skladu sa specifikacijama učinkovitosti i zakonskim zahtjevima


Istraživanje incidenata koji uključuju požar i sastavljanje izvješća o njima

Procjena uzroka incidenata koji uključuju požar


Praktične vježbe u obuci s realističnim uvjetima


Uzroci vatre se prepoznaju i učinkovitost protumjera se ocjenjujeUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

28,5

7,5

UKUPNO

36,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

(2) Prilog D28 mijenja se i glasi:

D28 – ČLAN ISPITNOG POVJERENSTVA


PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Pregled postupka

0,125


2.

Međunarodne obveze

Međunarodni pravni instrumenti

Konvencija STCW

Rezolucije STW (HTW) konferencije

ITU Radio pravilnik

Konvencija SOLAS

Rezolucije IMO skupštine

IBC i IGC Pravilnik

ILO MLC 2006 Konvencija

Opći ciljevi

Ovlaštenja ribara

0,5


3.

Nadležnosti i ustroj

Nadležnosti

Ustroj

0,125

0,125

4.

Zahtjevi pri stjecanju ovlaštenja

Zahtjevi konvencije STCW

Nacionalna ovlaštenja

0,25

0,125

5.

Prijem molbi

0,125

0,125

6.

Odobravanje naobrazbe i izobrazbe

Utvrđivanje standarda

Odnos prosudbe i standarda

Održavanje standarda

0,125

0,125

7.

Razvoj pismenih ispita

Metodologija ispitivanja

Kakvoća ispita

Subjektivni ispiti

Ispiti nadopunjavanja

Objektivni ispiti

Proračuni

Kompilacijski ispiti

1,0

6,5

8.

Nadzor ispita

Pismeni ispiti

Publikacije i oprema

Usmene upute

0,5

0,5

9.

Ocjenjivanje

Ocjenjivanje subjektivnih ispita

Ocjenjivanje objektivnih testova

Pregled marginalnih slučajeva

0,5

0,5

10.

Usmeni i praktični ispiti

0,5

0,5

11.

Održavanje standarda

Pregled ispitnih materijala

Pogreške

Žalbe

Priznavanje ovlaštenja

Oslobođenja, izuzeća i jednakovrijednosti

Obnavljanje ovlaštenja

Privremeni i trajni opoziv

0,5

1,5

12.

Vođenje spisa

Izdavanje i zamjenjivanje ovlaštenja

Provedba standarda

0,125

0,125

13.

Skupna prosudba


0,5


UKUPNO

4,375

10,625


UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

15,0

Članak 50.

Iza Priloga D48, dodaju se prilozi D49A i D49B koji glase:

»Prilog D49A – Visoki napon – radna razina

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje
sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Visokonaponske instalacije


Pojam visokonaponskih instalacija

Načini i razlozi upotrebe visokonaponskih instalacija na brodovima

Vrste visokonaponskih instalacija

Oprema u visokonaponskim sustavima poput generatora, razvodna ploča, motori itd.

Posebne karakteristike i značajke visokonaponskih instalacija u odnosu na one ispod 1000 V

Uzemljenje visokonaponskih sustava pomoću otpornika

Kvarovi uzemljenja u visokonaponskim sustavima

Sigurnosne mjere koje je potrebno strogo primjenjivati, kako bi se spriječile nezgode u radu sa visokonaponskom električnom opremom

Posebne mjere opreza kod upotrebe visokonaponskih instalacija (sigurna udaljenost od instalacija i sl.)

Praktične vježbe, pomoću potvrđene opreme

Postupci se planiraju i vrše u skladu s operativnim priručnicima, utvrđenim pravilima i postupcima za osiguranje sigurnosti postupaka

Crtežima/uputama moguće je pokazati razumijevanje elektrotehničkih i elektroničkih sustava te sustava upravljanja i objasniti ih


UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

3,0

2,0

UKUPNO

5,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

Prilog D49B – Visoki napon – upravljačka razina

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Obilježja dizajna visokonaponskih instalacija
Proizvodnja i distribucija visokog napona na brodovima

Električni pogonski sustav

Sinkro konvertori i ciklo konvertori

Funkcionalni, operativni i sigurnosni zahtjevi za visokonaponski sustav

Imenovanje osposobljenog osoblja za održavanje i popravak različitih visokonaponskih sklopnih uređaja

Prednosti visokonaponskih sustava

Prednosti izoliranog sustava

Prekidači strujnih krugova visokonaponskih sustava

Visokonaponski kabel

Visokonaponski osigurači

Korektivne mjere koje je potrebno poduzeti tijekom kvarova visoko naponskog sustava

Način uključivanja izoliranih komponenti visokonaponskih sustava

Izbor prikladne aparature za izolaciju i ispitivanje visokog napona

Postupci uključivanja i izolacije visokonaponskih sustava, uključujući sigurnosnu dokumentaciju

Karakteristike otpora izolacije i polarizacijski indeks visokonaponske opreme

Praktične vježbe, pomoću potvrđene opremeRukovanje opremom i sustavom u skladu je s radnim priručnicima

Razine rezultata u skladu su s tehničkim specifikacijama
11,0

9,0


Sigurnost pri radu s visokonaponskih instalacijaUpotreba osobne sigurnosne opreme:

Izolirane rukavice, zaštite naočale, izolirane trake, izolirana obuća, spojnice, kablovi za uzemljenje, visokonaponski testeri

Poznavanje uvjeta za certifikaciju osobne zaštitne opreme

Visokonaponski sigurnosni postupci:

– dopuštenje i koordinacija rad na visokonaponskim sustavima

– informacija, upozorenje i zaštita od neovlaštenog utjecaja na sigurnost

– pomoć pri radu na visokonaponskim sustavima

– provjera postojanja napona prije početka rada

Praktične vježbe, pomoću potvrđene opreme

Rukovanje opremom i sustavom u skladu je s radnim priručnicima

Razine rezultata u skladu su s tehničkim specifikacijama


1,0

1,0

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

12,0

10,0

UKUPNO

22,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)«

Članak 51.

Prilog F mijenja se i glasi:

»F1 SLUŽBA PALUBE

 

Svjedodžba o osposobljenosti nižeg zvanja

Osnovna svjedodžba
o osposobljenosti

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

.14.

15.

16.

17.

18.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √

 √

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tumač:

1. Zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2)

2. Prvi časnik palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW II/2)

3. Zapovjednik broda do 3000 BT (STCW II/2)

4. Prvi časnik palube na brodu do 3000 BT (STCW II/2)

5. Časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većima (STCW II/1)

6. Zapovjednik broda do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3)

7. Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3)

8. Zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi (HR II/2)

9. Zapovjednik broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi (HR II/1)

10. Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/5)

11. Član posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/4)

12. Zapovjednik ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/4)

13. Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na ribarskom brodu u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/3)

14. Zapovjednik ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi (R-HR VI/2)

15. Zapovjednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u (R-HR VI/1)

16. Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (STCW VI/5)

17. Osnovni program sigurnosne zaštite broda (STCW VI/6-1)

18. Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2)

F2 SLUŽBA STROJA

 

Svjedodžba o osposobljenosti nižeg zvanja

Osnovna svjedodžba o
osposobljenosti

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 √

 

 

 

 

 

Tumač:

1. Upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2)

2. Drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2)

3. Upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3)

4. Drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3)

5. Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1)

6. Upravitelj stroja sa strojem porivne snage do 1500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/6)

7. Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/5)

8. Upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/4)

9. Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/5)

10. Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4)

11. Časnik elektrotehnike (STCW III/6)

12. Brodski električar (STCW III/7)

13. Upravitelj stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/7)

14. Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/6)

15. Upravitelj stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 750 kW (R-HR VI/5)«.

Članak 52.

(1) U Prilogu G2A, dio Oprema, simulatori i druga posebna oprema za pojedine programe obrazovanja i u Prilogu G2B dio Oprema, simulatori i druga posebna oprema za pojedine programe izobrazbe mijenja se i glasi:

»Ukoliko pomorsko učilište ne posjeduje obveznu opremu, uređaje i plovila u svome vlasništvu, korištenje istih se može osigurati valjanim ugovorom sa vlasnicima takve opreme, uređaja odnosno plovila.«.

(2) U Prilogu G2A, iza dijela Oprema, simulatori i druga posebna oprema za pojedine programe obrazovanja i u Prilogu G2B iza dijela Oprema, simulatori i druga posebna oprema za pojedine programe izobrazbe dodaje se sljedeće:

»Standardi glede uporabe simulatora

Opći radni standardi za korištenje simulatora

Pomorsko učilište mora osigurati da svaki simulator korišten za obveznu simulatorsku izobrazbu mora:

a) odgovarati odabranim ciljevima i zadacima izobrazbe;

b) imati mogućnost simulacije operativnih mogućnosti odgovarajuće brodske opreme, do razine fizičke uvjerljivosti primjerene ciljevima izobrazbe, te uključivati mogućnosti, ograničenja i moguće greške takve opreme;

c) pružati dovoljnu razinu uvjerljivosti u načinu rada kako bi se vježbeniku omogućilo stjecanje vještina primjerenih ciljevima izobrazbe;

d) pružati kontrolirano radno okruženje, uz mogućnost stvaranja raznovrsnih uvjeta, koji mogu uključivati hitne slučajeve, opasna ili neobična stanja relevantna za ciljeve izobrazbe;

e) pružati sučelje putem kojeg pristupnik može komunicirati s opremom, simuliranom okolinom i, prema potrebi, s predavačem; i

f) dopustiti predavaču da upravlja, nadzire i bilježi vježbe radi učinkovito provjere rada polaznika.

Pri obavljanju obvezne simulatorske izobrazbe predavači moraju osigurati:

a) da se polaznici na odgovarajući način prethodno obavijeste o ciljevima i zadacima takvih vježbi, te da im se omogućeni dovoljno vremena za pripremu prije početka vježbe;

b) da je polaznicima omogućeno odgovarajuće vrijeme za upoznavanje simulatora i njegove opreme prije početka izobrazbe ili ocjenjivanja;

c) da su upute i poticaji za obavljanje vježbe prilagođeni ciljevima i zadaćama odabrane vježbe i razini iskustva polaznika;

d) da se vježbe učinkovito nadziru te da se na odgovarajući način podržavaju audio i vizualnim praćenjem aktivnosti polaznika i izvješćima o ocjeni prije i poslije vježbi;

e) da su polaznici učinkovito izviješteni o obavljenoj zadaći kako bi se osiguralo ispunjenje ciljeva izobrazbe, kao i prihvatljiv standard prikazanih radnih vještina;

f) da se potiče uzajamno ocjenjivanje članova samih polaznika tijekom izvještavanja o obavljenom zadatku; i

g) da su vježbe na simulatoru osmišljene i isprobane kako bi se osigurala njihova primjerenost zadanim ciljevima izobrazbe.

Radarska simulacija

Uređaj za radarsku simulaciju mora biti u stanju simulirati radne mogućnosti navigacijskog radara, uključujući uređaje za:

a) rad sa stabiliziranim prikazom relativnog kretanja i stabiliziranim prikazima stvarnog kretanja radarske slike preko dna i mora;

b) izradu uzoraka vremenskih uvjeta, struja plime i oseke, zračnih i morskih struja, radarskih sjena, lažnih jeka i drugih učinaka propagacije te stvaranje obala, navigacijskih plutača i odzivnika u sustavu potrage i spašavanja (oznake SART); te

c) stvaranje stvarnog vremenski uvjetovanog okruženja, uključujući najmanje dvije postaje vlastitog broda, s mogućnošću promjene kursa i brzine vlastita broda, te uključujući parametre za najmanje20 ciljnih brodova, uz odgovarajuća sredstva veze.

Simulacija pomoću radarskih uređaja za ucrtavanje (ARPA)

Oprema za ARPA simulaciju mora moći simulirati operativne mogućnosti ARPA uređaja koji ispunjavaju sve primjenjive standarde uspješnosti, te uključivati uređaje za:

a) ručni i automatski prihvat cilja;

b) podaci o dosadašnjem djelovanju;

c) korištenje izdvojenih područja;

d) vektorski/grafički vremenski i podatkovni prikaz; i

e) pokusni manevri.«

(3) U Prilogu G2B, u dijelu D16, točka 14. mijenja se i glasi:

»14. Komplet nacrta tankera za kemikalije«

(4) U Prilogu G2B, u dijelu D32, D33 i D34 riječi »Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet« mijenjaju se riječima »Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka«.

(5) U Prilogu G2B, dio D8 broj »1.000« mijenja se brojem »1.500«.

(6) U Prilogu G2B, iza dijela D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša dodaje se dio D49A i D49B, koji glase:

»D49A – Visoki napon – radna razina

1. Visokonaponski edukacijski kabinet koji se sastoji od 11 kV ili 6,6 kV distribucijskog bloka s visokonaponskim prekidačem, sabirnicama, rastavljačem za uzemljenje, zaštitnim relejem i upravljačkim krugovima

2. Odgovarajuća kolica za podizanje/spuštanje i transport visokonaponskog prekidača

3. Visokonaponski ispitivač napona s dugom drškom, ili odgovarajući kit za provjeru prisutnosti visokog napona

4. Prijenosni kabel za uzemljenje

5. Izolacijske rukavice

6. Zaštitne naočale

7. Izolacijska podloška

8. Ispitivač izolacije za visokonaponske uređaje s mogućnošću mjerenja indeksa polarizacije

9. Barem jedan visokonaponski uređaj (transformator, elektromotor)

10. Multimetar

11. Set ručnog alata za održavanje i popravke

12. Odgovarajući video/audio materijal

13. Sheme

D49B – Visoki napon – upravljačka razina

1. Visokonaponski edukacijski kabinet koji se sastoji od 11 kV ili 6,6 kV distribucijskog bloka s visokonaponskim prekidačem, sabirnicama, rastavljačem za uzemljenje, zaštitnim relejem i upravljačkim krugovima

2. Odgovarajuća kolica za podizanje/spuštanje i transport visokonaponskog prekidača

3. Visokonaponski ispitivač napona s dugom drškom, ili odgovarajući kit za provjeru prisutnosti visokog napona

4. Prijenosni kabel za uzemljenje

5. Izolacijske rukavice

6. Zaštitne naočale

7. Izolacijska podloška

8. Ispitivač izolacije za visokonaponske uređaje s mogućnošću mjerenja indeksa polarizacije

9. Barem jedan visokonaponski uređaj (transformator, elektromotor)

10. Multimetar

11. Set ručnog alata za održavanje i popravke

12. Odgovarajući video/audio materijal

13. Sheme«

(7) Iza Priloga G2B dio D48, dodaje se novi Prilog G3 koji glasi:

»Prilog G3 – Opći standardi uspješnosti pri ocjenjivanju osposobljenosti na simulatorima

Ministarstvo/lučka kapetanija mora osigurati da svaki simulator korišten za ocjenjivanje osposobljenosti propisane STCW Konvencijom, ili za bilo koju demonstraciju propisane stručne sposobnosti, mora:

a) moći ispuniti zadane ciljeve ocjenjivanja;

b) moći simulirati operativne mogućnosti odgovarajuće brodske opreme, do razine fizičke uvjerljivosti primjerene ciljevima ocjenjivanja, te uključivati mogućnosti, ograničenja i moguće greške takve opreme;

c) imati dovoljnu razinu uvjerljivosti kako bi se pristupniku omogućilo da pokaže vještine prikladne ciljevima ocjenjivanja;

d) pružati sučelje putem kojeg pristupnik može komunicirati putem opremom i simuliranom okolinom;

e) pružati kontrolirano radno okruženje, sposobno za stvaranje raznovrsnih uvjeta, koji mogu uključivati hitne slučajeve, opasna ili neobična stanja relevantna za ciljeve ocjenjivanja; i

f) dopustiti ispitivaču da upravlja, nadzire i bilježi vježbe radi učinkovitog ocjenjivanja radne uspješnosti pristupnika.

Postupci ocjenjivanja

U slučajevima kada se simulatori koriste za ocjenjivanje sposobnosti pristupnika za prikaz razine osposobljenosti, ispitivači moraju osigurati sljedeće:

a) da su kriteriji za ocjenjivanje radne uspješnosti jasno i izričito utvrđeni te da su valjani i raspoloživi pristupnicima;

b) da su kriteriji ocjenjivanja jasno utvrđeni te da su dovoljno izričiti da osiguraju pouzdanost i ujednačenost ocjenjivanja i optimiziraju objektivno mjerenje i ocjenjivanje, tako da se subjektivna mišljenja svedu na minimumom;

c) da su pristupnici jasno upoznati sa zadaćama i/ili vještinama koji će se ocjenjivati, kao i o zadacima i kriterijima za ocjenjivanje radne uspješnosti prema kojima će se određivati njihova sposobnost;

d) da ocjena radne uspješnosti uzima u obzir uobičajene radne postupke i bilo koju interakciju u ponašanju s drugim pristupnicima na simulatoru ili s osobljem simulatora;

e) da se metode bodovanja ili ocjenjivanja za ocjenu radne uspješnosti koriste s oprezom sve dok ih se ne odobri; i

f) da je prvenstveni kriterij taj da pristupnik pokaže sposobnost vršenja zadatka na siguran i učinkovit način te na zadovoljstvo ispitivača.«

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, pomorska učilišta ovlaštena za provedbu programa izobrazbe iz članka 49. stavak 1. ovog Pravilnika, dužna su isti uskladiti i provoditi u sadržaju i obujmu kako je propisano navedenim člankom Pravilnika.

Članak 54.

(1) Pomorska učilišta kojima je Ministarstvo izdalo dopusnicu i/ili suglasnost za izvođenje programa obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca i to programe izobrazbe koji se provode uz pomoć simulatora, dužna su u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika udovoljiti uvjetima iz članka 26. ovog Pravilnika, te o tome izvijestiti Ministarstvo pisanim putem.

(2) Za predavače za koje učilište ne dostavi dokaze da su ispunjeni uvjeti iz članka 26. ovog Pravilnika, u roku navedenom u stavku 1., Ministarstvo će o istome donijeti odgovarajuće rješenje kojim će biti ukinuto ovlaštenje takvim predavačima za sudjelovanje u postupku izvođenja odnosnih programa izobrazbe.

(3) Ukoliko pomorsko učilište u roku navedenom u stavku 1. ovog članka uopće ne dostavi dopunjenu dokumentaciju iz članka 26. ovog Pravilnika, ovo Ministarstvo će takvu dopusnicu odnosno suglasnost oduzeti na rok ne kraći od tri mjeseca.

Članak 55.

(1) Članovi ispitnih povjerenstava koji sudjeluju u provedbi ispita za stjecanje osnovnih i dopunskih osposobljenosti dužni su u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika udovoljiti uvjetima iz članka 34. stavak 1. ovog Pravilnika.

(2) Iznimno, uvjetu iz stavka 1. nisu dužni udovoljiti članovi ispitnih povjerenstava koji su sudjelovali u provedbi najmanje 15 ispita za stjecanje svjedodžbi iz članak 17., 20., 25., 31. i 34. Pravilnika.

(3) Članovi ispitnih povjerenstava koji sudjeluju u provedbi ispita za stjecanje osnovnih i dopunskih osposobljenosti, a koji se provode uz pomoć simulatora, dužni su u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika udovoljiti uvjetu iz članka 34. stavak 2. ovog Pravilnika.

(4) Članovi ispitnih povjerenstava koji u rokovima navedenim u stavcima 1. i 3. ovog članka ne ispune uvjete iz članka 34. ovog Pravilnika, neće moći nastaviti sudjelovati u provedbi odnosnih ispita.

(5) Po proteku rokova navedenih u stavcima 1. i 3. ovog članka, Ministarstvo će donijeti i odgovarajuću izmjenu rješenja o imenovanju članova ispitnih povjerenstava.

Članak 56.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca (»Narodne novine« br. 137/2013).

Članak 57.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novima«.

Klasa: 011-01/15-02/110

Urbroj: 530-03-2-1-2-15-5

Zagreb, 4. studenoga 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

124 13.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca 124 13.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca 124 13.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca 124 13.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca 124 13.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca 124 13.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca