Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

NN 133/2015 (9.12.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2494

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU

Članak 1.

U Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, broj 48/2014 i 150/2014) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način i uvjeti provedbe energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi, sadržaj izvješća o tim pregledima, način energetskog certificiranja, sadržaj i izgled energetskog certifikata i kriteriji za zgrade s malim energetskim potrebama, način gospodarenja energijom u zgradama koje troše energiju i vodu, utvrđivanje mjera poboljšanja energetske učinkovitosti i njihove isplativosti.«

U stavku 2. riječi: »građevinske cjeline, odnosno posebne dijelove zgrade« zamjenjuju se riječima »samostalne uporabne cjeline zgrade«.

Članak 2.

U članku 2. u stavku 1. i 2. riječi »sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi« zamjenjuju se riječima: »sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi«.

Članak 3.

U članku 3. ispred točke 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. dio zgrade znači tehnički sustav zgrade ili dio ovojnice zgrade (npr. zid, pod, krov, građevinski otvor i dr.);

Dosadašnje točke 1., 2. i 3. postaju točke 2., 3. i 4.;

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5., mijenja se i glasi:

»5. energetski razred zgrade jest indikator energetskih svojstava zgrade koji se izražava preko godišnje isporučene energije za referentne klime koja za stambene zgrade uključuje energiju za grijanje, hlađenje, pripremu potrošne tople vode i ventilaciju, a za nestambene zgrade uključuje energiju za grijanje, hlađenje, pripremu potrošne tople vode, ventilaciju i rasvjetu.«

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Brišu se točke 6. i 7.

Dosadašnje točke 8., 9., 10., 11. i 12. postaju točke 7., 8., 9., 10. i 11.

Dosadašnja točka 13. postaje točka 12., mijenja se i glasi:

»12. nova zgrada jest izgrađena zgrada prije nego je puštena u pogon, odnosno prije početka uporabe, a koja se gradi na temelju akta za građenje izdanog nakon 1. listopada 2007.;.«

Dosadašnja točka 14. postaje točka 13., mijenja se i glasi:

»13. ovlaštena osoba je osoba koja prema posebnom propisu kojim se propisuju uvjeti i mjerila za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada i redovite preglede sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi ima ovlaštenje Ministarstva za energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada i redovite preglede sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi;«.

Dosadašnja točka 15. postaje točka 14.

Dosadašnja točka 16. postaje točka 15., mijenja se i glasi:

»15. redoviti pregled je redoviti pregled sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi radi ocjene načina rada i održavanja sustava s obzirom na energetsku učinkovitost i po potrebi utvrđivanja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava radi osiguranja maksimalne učinkovitosti tih sustava u normalnim uvjetima rada;.

Dosadašnja točka 17. postaje točka 16., mijenja se i glasi:

»16. referentna klima jest klima za meteorološke postaje preuzete kao karakteristične za područje kontinentalnog (kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade prema podacima iz Meteoroloških podataka za najbližu klimatski mjerodavnu meteorološku postaju θmm jest ≤ 3 °C) i za područje primorskog (kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade prema podacima iz Meteoroloških podataka za najbližu klimatski mjerodavnu meteorološku postaju θmm jest > 3 °C) dijela Hrvatske;«.

Dodaje se nova točka 17. koja glasi:

»17. samostalna uporabna cjelina zgrade jest stan odnosno apartman, poslovni prostor i slično unutar zgrade koji je predviđen ili preuređen za zasebno korištenje;«.

Točka 18. mijenja se i glasi:

»18. stambena zgrada jest obiteljska kuća ili višestambena zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 90 % građevinske (bruto) površine namijenjeno za stanovanje;.

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20. termotehnički sustav jest tehnička oprema za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode zgrade ili samostalne uporabne cjeline zgrade;«.

Točka 21. mijenja se i glasi:

»21. troškovno optimalna razina jest razina energetskih svojstava koja rezultira najmanjim troškom tijekom procijenjenoga gospodarskog vijeka trajanja, pri čemu se najmanji trošak određuje uzimajući u obzir troškove ulaganja povezanih s energijom, troškove održavanja i operativne troškove (uključujući troškove i uštede energije, kategoriju dotične zgrade, zaradu od proizvedene energije), gdje je primjenjivo, kao i troškove zbrinjavanja, gdje je primjenjivo, a procijenjeni gospodarski vijek trajanja određuje svaka država članica. Procijenjeni gospodarski vijek se odnosi na preostali procijenjeni vijek trajanja zgrade, ako se zahtjevi energetskih svojstava određuju u odnosu na zgradu u cjelini, odnosno na procijenjeni gospodarski vijek trajanja dijela zgrade, ako se zahtjevi energetskih svojstava određuju u odnosu na dijelove zgrade. Troškovno optimalna razina nalazi se unutar područja razina energetskih svojstava za koje je analiza troškova i koristi tijekom procijenjenoga gospodarskog vijeka trajanja pozitivna;«.

Točka 23. mijenja se i glasi:

»23. zgrada mješovite namjene jest zgrada koja ima više od 10 % neto podne površine u drugoj namjeni od osnovne i kada je ploština te neto podne površine u drugoj namjeni veća od 50 m2, zbog čega je potrebno zgradu podijeliti u toplinske zone koje se proračunavaju u skladu s namjenom;«.

Točka 25. se briše.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»Prilog 2 Izgled i sadržaj energetskog certifikata«;.

Podstavci 3, 4, 5 i 6 se brišu.

Podstavak 7 postaje podstavak 3, mijenja se i glasi:

»Prilog 3 Prikaz registra Izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada i izdanih energetskih certifikata«.

Podstavak 8 postaje podstavak 4, mijenja se i glasi:

»Prilog 4 Prikaz registra Izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije«.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Zgrada javne namjene jest zgrada koju koristi tijelo javne vlasti za obavljanje svojih poslova ili zgrada za stanovanje zajednica te zgrada koja nije stambena u kojoj se pruža usluga većem broju ljudi.

Pojam »zgrada javne namjene« iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na samostalnu uporabnu cjelinu zgrade javne namjene«.

Članak 6.

U članku 6. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 250 m2,«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

(2) Iznajmljivanje iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na stanove, apartmane i kuće za odmor u kojima se pruža ugostiteljska usluga smještaja.

Članak 7.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vrste zgrada u cjelini odnosno samostalna uporabna cjelina zgrade za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

1. višestambene zgrade – za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat

2. obiteljske kuće

3. uredske zgrade

4. zgrade za obrazovanje

5. bolnice

6. hoteli i restorani

7. sportske dvorane

8. zgrade trgovine – veleprodaja i maloprodaja

9. ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu
+18 °C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji, knjižnice i slično),«

Dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Vrste zgrada iz stavka 1. ovog članka definirane su posebnim propisom kojim se propisuju tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u zgradama.«

Članak 8.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Ukoliko zgrada odnosno samostalna uporabna cjelina zgrade za koju postoji obveza energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata ima više ulaza, tada se energetski certifikat izlaže na jasno vidljivom mjestu uz glavni ulaz zgrade.

U stavku 2. riječi »Prilogu 3« zamjenjuju se riječima »Prilogu 2«.

Članak 9.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Investitor, odnosno vlasnik zgrade odnosno samostalne uporabne cjeline zgrade dužan je osigurati provođenje energetskog pregleda zgrade i energetsko certificiranje, kako je to propisano ovim Pravilnikom.

U stavku 3. podstavak 4. mijenja se i glasi:

4. izvješća o redovitim pregledima i servisima sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi u svrhu održavanja čija je obveza propisana posebnim tehničkim propisima,.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

(5) Korisnik zgrade odnosno samostalne uporabne cjeline zgrade dužan je omogućiti ovlaštenim osobama provođenje energetskog pregleda zgrade i/ili energetskog certificiranja i pristup u sve dijelove zgrade.

Članak 10.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštena osoba koja je izradila izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade dostavlja ga investitoru, vlasniku, odnosno naručitelju ili korisniku zgrade u dva istovjetna primjerka. U slučaju da se radi o zgradi s više suvlasnika, ovlaštena osoba dostavlja po jednu presliku izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrade svakom od suvlasnika zgrade.«

Članak 11.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Energetsko certificiranje nove zgrade obvezno uključuje proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, proračun specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje emisije CO2, ocjenu sukladnosti ugrađenog termotehničkog sustava s glavnim projektom ako je isti izrađen i sastavni je dio glavnog projekta, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.«

U stavku 3. iza riječi »toplinsku zaštitu zgrade.« briše se točka i dodaju riječi: »i ocjenu sukladnosti ugrađenog termotehničkog sustava s glavnim projektom.«

Stavak 5. se briše, a dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 12.

Članak 16. mijenja se i glasi:

(1) Energetsko certificiranje zgrade obvezno uključuje energetski pregled zgrade, proračun isporučene energije za rad tehničkih sustava u zgradi, određivanje energetskog razreda zgrade, određivanje mjera odnosno preporuka i izradu energetskog certifikata.

(2) Proračun isporučene energije za rad tehničkih sustava u zgradi provodi se prema Metodologiji.

(3) Referentne vrijednosti isporučene energije za rad tehničkih sustava u zgradi propisane su Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.

(4) Provođenje redovitog pregleda sustava grijanja, sustava hlađenja, te sustava ventilacije i klimatizacije u postojećoj zgradi kada ta obveza propisana Zakonom i ovim Pravilnikom dospijeva istodobno kad i energetsko certificiranje iste zgrade provodi se istovremeno s energetskim pregledom zgrade te završava Izvješćem o provedenom energetskom pregledu zgrade, Energetskim certifikatom i Izvješćem o redovitom pregledu sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije.

Članak 13.

U članku 18. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za primorsku Hrvatsku koriste se referentni podaci za klimatski mjerodavnu meteorološku postaju Split (Marjan), a za kontinentalnu Hrvatsku referentni podaci za klimatski mjerodavnu meteorološku postaju Zagreb (Maksimir). Podaci se objavljuju na internetskoj stranici ministarstva.«

Članak 14.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat, podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi energetskog certifikata, oznaku energetskog certifikata, podatke o termotehničkim sustavima, energetske potrebe zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, prijedlog mjera, detaljnije informacije i objašnjenje sadržaja energetskog certifikata.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prijedlog mjera uključuje mjere koje utječu na energetski razred i koje ne utječu na energetski razred, a odnose se na troškovno optimalno ili troškovno učinkovito poboljšanje energetskih svojstava zgrade odnosno samostalne uporabne cjeline zgrade.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Prijedlog mjera u energetskom certifikatu uključuje:

– mjere koje se provode na dijelovima zgrade (kao npr.: građevinski dio, sustav grijanja, sustav pripreme potrošne tople vode i dr.)

– optimalnu kombinaciju mjera.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»6. Detaljnije informacije na energetskom certifikatu upućuju vlasnika odnosno najmoprimca ili zakupca gdje mogu dobiti dodatne informacije u pogledu mogućnosti provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti uključivo informacije u pogledu troškovne učinkovitosti mjera navedenih u energetskom certifikatu. Detaljnije informacije mogu sadržavati i druge informacije o povezanim pitanjima, kao informacije o poticajima i mogućnostima financiranja.«

Stavak 8. se briše.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 8., a riječi »i zgrade na kojima je provedena značajna obnova« se brišu.

Stavak 10. se briše.

Dosadašnji stavak 11. postaje stavak 9.

Članak 15.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Energetski certifikati izrađuju se isključivo elektroničkim putem prema Prilogu 2 ovoga Pravilnika osim potpisa ovlaštene/ovlaštenih osoba.«

Članak 16.

U članku 21. u stavcima 2., 3., 4. i 5. riječi »građevinska cjelina odnosno posebni dio zgrade« zamjenjuju se riječima »samostalna uporabna cjelina zgrade« u odgovarajućem padežu.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Vlasnik samostalne uporabne cjeline zgrade može naručiti izradu energetskog certifikata i u slučaju ako zgrada u cjelini ima važeći energetski certifikat, tada je važeći energetski certifikat onaj koji je izdan za tu samostalnu uporabnu cjelinu zgrade.«

Naslov poglavlja VI. mijenja se i glasi:

»VI. REDOVITI PREGLED SUSTAVA GRIJANJA, SUSTAVA HLAĐENJA I SUSTAVA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE U ZGRADI«.

Naslov iznad članka 23. mijenja se i glasi:

»Redoviti pregled sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi«.

Članak 17.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Redoviti pregled sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije sadrži prikupljanje i pregled dokumentacije, prikupljanje potrebnih podataka od osobe ovlaštene za servis klimatizacijskih uređaja, vizualni i funkcionalni pregled sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi te hlađenih i klimatiziranih prostora, potrebna mjerenja, pripremu prijedloga mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i/ili primjenu alternativnih rješenja i izradu završnog izvješća.«

Naslov iznad članka 24. mijenja se i glasi:

Izvješća o provedenom redovitom pregledu sustava grijanja,
sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi.

Članak 18.

Članak 24. mijenja se i glasi:

(1) Redoviti pregled sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u postojećoj zgradi završava Izvješćem o redovitom pregledu sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije.

(2) Sadržaj Izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije utvrđen je Metodologijom.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži informacije o svim provedenim radnjama u sklopu redovitog pregleda, rezultate pregleda, procjena učinkovitosti i dimenzioniranja sustava u odnosu na potrebe zgrade, usporedbe s tehničkim specifikacijama proizvođača te prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava.

(4) Ovlaštena osoba koja je izradila Izvješće iz stavka 1. ovoga članka dostavlja ga investitoru, naručitelju odnosno vlasniku ili korisniku zgrade u dva istovjetna primjerka. U slučaju da se radi o zgradi s više suvlasnika, ovlaštena osoba dostavlja po jednu presliku izvješća o redovitom pregledu svakom od suvlasnika zgrade.

(5) Oznaka Izvješća iz stavka 1. ovoga članka uključuje registarski broj ovlaštene osobe, redni broj izvješća o redovitom pregledu kojeg je izdala ovlaštena osoba i kraticu oznake zgrade (npr.: F/P_X_201X_X _SZX/NSZX).

(6) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka potpisuju sve ovlaštene osobe koje su sudjelovale u njegovoj izradi.

(7) Vlasnik zgrade dužan je voditi evidenciju o provedenim redovitim pregledima sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije i čuvati ta Izvješća najmanje deset godina od dana izrade istih.

(8) Vlasnik zgrade kod ponovnog redovitog pregleda sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije dužan je ovlaštenoj osobi dati na uvid prethodna izvješća o redovitom pregledu i izvješća o redovitom pregledu i servisu u svrhu održavanja.

Naslov poglavlja VII. mijenja se i glasi:

VII. REGISTAR IZVJEŠĆA O PROVEDENIM ENERGETSKIM PREGLEDIMA ZGRADE I ENERGETSKIH CERTIFIKATA I IZVJEŠĆA O REDOVITIM PREGLEDIMA SUSTAVA GRIJANJA, SUSTAVA HLAĐENJA I SUSTAVA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE U ZGRADI.

Članak 19.

Članak 25. mijenja se i glasi:

(1) Ministarstvo u elektroničkom obliku ustrojava i vodi registre:

– izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrade,

– izdanih energetskih certifikata prema obrascu iz Priloga 3 ovoga Pravilnika

– izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi prema obrascu iz Priloga 4 ovoga Pravilnika.

(2) Izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrade, energetski certifikati i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi koji se ne nalaze u Registrima iz stavka 1. ovoga članka nisu važeći.

Naslov poglavlja VIII. mijenja se i glasi:

VIII. NEOVISNA KONTROLA ENERGETSKOG CERTIFIKATA I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA, SUSTAVA HLAĐENJA I SUSTAVA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE U ZGRADI.

Članak 20.

U članku 26. riječi »sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije« zamjenjuju se riječima »sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije«.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik će se objaviti u »Narodnim novinama«  i stupa na snagu  1. lipnja 2016. osim članka 6. ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na izdavanje energetskog certifikata za stanove, apartmane i kuće za odmor u kojima se pruža ugostiteljska usluga smještaja, a koji stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 360-01/15-12/7

Urbroj: 531-04-2-15-5

Zagreb, 24. studenoga 2015.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG 1

ENERGETSKI RAZREDI ZGRADA I NAČIN OZNAČAVANJA ENERGETSKOG RAZREDA NA ENERGETSKOM CERTIFIKATU


PRILOG 2

IZGLED I SADRŽAJ ENERGETSKOG CERTIFIKATAPRILOG 3

PRIKAZ REGISTRA IZVJEŠĆA O PROVEDENIM ENERGETSKIM PREGLEDIMA ZGRADA I IZDANIH ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZGRADA


PRILOG 4

PRIKAZ REGISTRA IZVJEŠĆA O PROVEDENIM REDOVITIM PREGLEDIMA SUSTAVA GRIJANJA, SUSTAVA HLAĐENJA I SUSTAVA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE U ZGRADI133 09.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 133 09.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 133 09.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 133 09.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 133 09.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 133 09.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 133 09.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 133 09.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju