Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama

NN 138/2015 (24.12.2015.), Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2594

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PLOVIDBI NA UNUTARNJIM VODAMA

DIO PRVI

Glava 1
OPĆE ODREDBE

Članak 1.00 – Područje primjene

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na svim unutarnjim vodama Republike Hrvatske na kojima se obavlja plovidba.

(2) Lučke kapetanije na području svoje nadležnosti, ovisno o lokalnim uvjetima, mogu isključiti pojedine dijelove unutarnjih voda, osim međunarodnih i međudržavnih plovnih putova, od potpune ili djelomične primjene ovoga Pravilnika.

Članak 1.01 – Značenje pojedinih izraza

U ovom Pravilniku upotrebljavaju se sljedeći izrazi:

I. Vrste plovila

1) »Plovilo« označava svaki objekt unutarnje plovidbe namijenjen za plovidbu uključujući brodove, čamce, skele i plutajuća postrojenja;

2) »Motorno plovilo« označava svako plovilo koje koristi vlastiti motorni pogon, osim onih plovila čiji se motori upotrebljavaju samo zbog obavljanja manjih premještanja (u lukama ili na utovarnim i istovarnim mjestima) ili zbog povećanja mogućnosti manevriranja plovila ukoliko ih se tegli ili potiskuje;

3) »Plutajuće postrojenje« označava plutajuću konstrukciju opremljenu mehaničkim uređajem za obavljanje tehničkih radova na vodnim putovima ili u lukama (bager, elevator, plovne dizalice, itd.);

4) »Skela« označava svako plovilo namijenjeno prijevozu osoba i stvari s jedne na drugu obalu vodnog puta koje je kao takvo klasificirano od strane nadležnih tijela. Plovila koja obavljaju takav prijevoz i koja ne plove slobodno moraju se u svakom slučaju klasificirati kao skele;

5) »Brzi brod« označava motorno plovilo, osim čamca, koje je sposobno kretati se brzinama većim od 40 km/h u odnosu na vodu; (na primjer plovilo na podvodnim krilima (hidrokrilac), hoverkraft ili višetrupno plovilo) kada je to naznačeno u njegovoj svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu;

6) »Putnički brod« označava izletničko ili putničko kabinsko plovilo izgrađeno i opremljeno za prijevoz više od 12 putnika;

7) »Potisnica« označava plovilo koje je izrađeno ili posebno opremljeno za potiskivanje, a »tegljenica« označava plovilo koje je izrađeno ili posebno opremljeno za tegljenje;

8) »Potisnica pomorskog broda« označava potisnicu koja je konstruirana tako da se može prevoziti pomorskim brodom i da može obavljati plovidbu unutarnjim vodnim putovima;

9) »Jedrilica« označava svako plovilo koje plovi isključivo uz pomoć jedara. Plovilo koje plovi uz pomoć jedara i istodobno koristi vlastiti mehanički pogon smatra se motornim plovilom;

10) »Čamac« označava plovilo dužine manje od 20 m, osim plovila izgrađenih ili opremljenih za tegljenje, potiskivanje ili za pokretanje u bočnom sastavu plovila koja nisu čamci, plovila namijenjena za prijevoz više od 12 putnika, skela i potisnica;

11) »Osobno plovilo na vodomlazni pogon« označava bilo koji čamac s vlastiti mehanički pogonom, a koji je sposoban nositi jednu ili više osoba i koji je napravljen i konstruiran kako bi se njime klizilo po vodi ili izvodile figure (kao na primjer waterbobs, waterscooters, jetbikes, jetski i druga slična plovila);

12) »Plovilo za sport i rekreaciju« označava svako plovilo koje se upotrebljava za sport i rekreaciju, a ne za ostvarivanje financijske dobiti.

II. Sastavi

1) »Sastav« označava tegljeni sastav, potiskivani sastav ili bočni sastav;

2) »Tegljeni sastav« označava svaki sastav sastavljen od jednog ili više plovila, plutajućih objekata ili plutajućih tijela koje tegli jedno ili više motornih plovila, pri čemu motorna plovila čine dio sastava i nazivaju se tegljačima;

3) »Potiskivani sastav« označava čvrsto povezan sastav plovila od kojih je najmanje jedno plovilo postavljeno ispred motornog plovila koje pokreće sastav a koje se naziva potiskivač. Sastav formiran od potiskivača i potiskivanih plovnih objekata čiji spoj omogućava kontrolirani i djelomični otklon (zakret) plovnih objekata od smjera kretanja potiskivača, također se smatra čvrstim;

4) »Bočni sastav« označava grupu plovila privezanih bokom uz bok od kojih se nijedno ne nalazi ispred motornog plovila koje pokreće sastav.

III. Svjetlosni i zvučni signali

1) »Bijelo svjetlo«, »crveno svjetlo«, »zeleno svjetlo«, »žuto svjetlo« i »plavo svjetlo« označavaju svjetla čije su boje u skladu s Prilogom 4 ovoga Pravilnika;

2) »Snažno svjetlo«, »jasno svjetlo« i »obično svjetlo« označavaju svjetla čije su jačine u skladu s Prilogom 5 ovoga Pravilnika;

3) »Trepćuće svjetlo« i »brzo trepćuće svjetlo« označavaju ujednačeno ritmičko svjetlo s 40 – 60 bljeskova u minuti odnosno 100-120 bljeskova u minuti;

4) »Kratak zvuk« označava zvuk s dužinom trajanja od oko jedne sekunde, a »dugi zvuk« označava zvuk s dužinom trajanja od oko 4 sekunde. Razmak između dva uzastopna zvuka iznosi oko jedne sekunde;

5) »Niz vrlo kratkih zvukova« označava niz od najmanje šest zvukova, pri čemu pojedinačna dužina zvuka iznosi oko jedne četvrtine sekunde u razmacima dužine oko jedne četvrtine sekunde;

6) »Tritonalni zvučni znak« je znak koji se ponavlja tri puta, sastavljen je od tri zvuka različitih visina bez razmaka, traje dvije sekunde ukupno. Frekvencija odaslanih zvukova mora biti između 165 i 297 hertza i mora postojati razmak od barem dvije cijele note od najvišeg zvuka do najnižeg. Svaki niz od tri zvuka mora započeti od najniže note a završiti najvišom;

7) »Zvuk zvona« označava dva udarca u zvono.

IV. Ostali izrazi

1) »Plutajući objekt« označava svaku plutajuću konstrukciju koja je, u pravilu, nepomična (npr. pristani, stambeni objekti, restorani, radionice, skladišta, pontonski mostovi, plutajući hangari, vodenice, dokovi, bazeni za plivanje, pristaništa ili kućice za čamce);

2) »Plutajuće tijelo« označava splav ili bilo kakvu konstrukciju, skup materijala ili objekt osposobljen za plovidbu a koji nije plovilo ili plutajući objekt;

3) Plovilo, plutajuće tijelo ili plutajući objekt »stoji« kada je posredno ili neposredno usidreno ili vezano za obalu;

4) Plovilo, plutajuće tijelo ili plutajući objekt »putuje« ili »se kreće« kada nije posredno ili neposredno usidreno niti vezano za obalu ili nasukano. Za navedena plovila dok se kreću, izraz »zaustaviti se« podrazumijeva stati u odnosu na kopno;

5) »Ribarsko plovilo« označava svako plovilo koje ribari s mrežama, užadi, kočama ili nekim drugim ribarskim oruđem koje umanjuje sposobnost manevriranja, ali se ne odnosi na plovilo koje ribari s povlačnim udicama ili drugim ribarskim oruđem koje ne umanjuju sposobnost manevriranja;

6) »Noć« označava period koji obuhvaća vrijeme između zalaza i izlaza sunca;

7) »Dan« označava period koji obuhvaća vrijeme između izlaza i zalaza sunca;

8) »Stanje umora« označava stanje nastalo kao rezultat nedovoljnog odmora ili bolesti, a izražava se kao odstupanje od pravila ponašanja i brzine reakcije. Smatra se da je stanje zapovjednika plovila ili sastava u komercijalnoj plovidbi koji je bio u službi više od 16 sati unutar 24 sata u svakom slučaju stanje umora;

9) »Stanje opijenosti« smatrat će se da je u stanju opijenosti osoba za koju se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da udio alkohola u krvi iznosi više od 0,5 g/kg ili ako je prisutnost alkohola u organizmu utvrđena odgovarajućim sredstvima ili aparatima (alkometrom i dr.) za mjerenje alkoholiziranosti, što odgovara količinama većim od 0,5 g/kg ili kod kojeg se, bez obzira na udio alkohola u krvi, stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake alkoholne poremećenosti. Isto tako smatrat će se da je u stanju opijenosti osoba koja je pod utjecajem narkotika, lijekova ili drugih sličnih tvari, što je ustanovljeno uz pomoć rezultata laboratorijskih ispitivanja ili kliničkih simptoma.

10) »Ograničena vidljivost« označava uvjete u kojima je vidljivost smanjena zbog utjecaja magle, sumaglice, mećave ili pljuska;

11) »Sigurna brzina« označava takvu brzinu pri kojoj plovilo ili sastav mogu sigurno ploviti, manevrirati i zaustaviti se na udaljenosti koju zahtijevaju lokalne prilike i uvjeti;

12) »Vodni put« označava svaku unutarnju vodu na kojoj je dopuštena plovidba;

13) »Plovni put« označava dio vodnog puta koji se stvarno može upotrebljavati za plovidbu;

14) »Lijeva i desna obala« označavaju strane vodnog puta kada se kreće od izvora prema ušću. Na kanalima, jezerima ili na prostranim vodnim putovima značenje izraza »lijeva i desna obala« određuje se od strane nadležnih tijela uzimajući u obzir lokalne uvjete. Međutim, preporuča se da se za kanale izraz »desno« i »lijevo« definira kao desno i lijevo u odnosu na promatrača koji je okrenut u smjeru u kojem se brojevi koji označavaju kilometre kanala povećavaju;

14a) »Desna strana i lijeva strana vodnog puta« podrazumijeva se za promatrača koji je okrenut u nizvodnom smjeru. Na kanalima, jezerima ili na prostranim vodnim putovima izraze »desna strana« i »lijeva strana« definiraju nadležna tijela;

15) »Uzvodno« označava pravac prema izvoru rijeke uključujući sektore gdje se struja mijenja s plimom. Na kanalima pravac se mora odrediti od strane nadležnih tijela i mora se upotrebljavati izraz »u smjeru od točke A do točke B«; »nizvodno« znači obrnuto;

16) »ADN« označava pravilnik priložen Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari na unutarnjim plovnim putovima;

17) »Plovidba pomoću radara« označava plovidbu u uvjetima ograničene vidljivosti uz upotrebu radara;

18) »AIS uređaj za unutarnju plovidbu« označava uređaj koji je postavljen na plovilu i upotrebljava se sukladno standardu »za nadzor i praćenje plovila za plovidbu unutarnjim plovnim putovima«;

19) »Straža« znači da je najmanje jedan član posade plovila na dužnosti, odnosno dežurstvu na palubi;

20) »Nadzor plovila« označava redovnu kontrolu plovila u stajanju od osobe koja ne mora biti član posade i ne mora boraviti na plovilu ali mora biti spremna brzo djelovati u slučaju potrebe, obavijestiti nadležna tijela, brodara ili zapovjednika o izvanrednom događaju te poduzeti neophodne radnje i mjere u cilju sprječavanja posljedica tog događaja.

Članak 1.02 – Zapovjednik

(1) Svako plovilo ili plutajuće tijelo, izuzimajući plovila u potiskivanom sastavu osim potiskivača, mora biti pod zapovjedništvom osobe koja ima potrebne kvalifikacije (u daljem tekstu zapovjednik). Smatrat će se da zapovjednik posjeduje potrebne kvalifikacije ukoliko ima važeću svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za zapovjednika.

(2) Zapovjednik koji ima odgovarajuću svjedodžbu upravlja svakim sastavom i to:

a) kad se u sastavu nalazi samo jedno motorno plovilo, zapovjednik sastava je zapovjednik motornog plovila;

b) kad se na čelu tegljenog sastava nalaze dva ili više motornih plovila u crti brazde, tada je zapovjednik prvog plovila zapovjednik sastava, osim u slučaju kada se prvo plovilo privremeno pridodaje radi ispomoći, tada je zapovjednik drugog plovila zapovjednik sastava;

c) kad se na čelu tegljenog sastava nalaze dva ili više motornih plovila koja ne plove u crti brazde, a od kojih jedno plovilo osigurava glavnu vuču, zapovjednik sastava je zapovjednik onog plovila koje osigurava glavnu vuču;

d) kad se u potiskivanom sastavu nalaze dva potiskivača koja pokreću sastav, a vezani su bokom uz bok, zapovjednik sastava je zapovjednik potiskivača koji osigurava glavni potisak;

e) u svim drugim slučajevima zapovjednik sastava mora se odrediti.

(3) Za vrijeme plovidbe zapovjednik se mora nalaziti na plovilu, a zapovjednik plutajućeg postrojenja mora, uz to, uvijek biti na plovilu dok plutajuće postrojenje obavlja radove.

(4) Zapovjednik je na svom plovilu, sastavu ili plutajućem tijelu odgovoran za poštivanje odredbi ovoga Pravilnika. U tegljenom sastavu zapovjednici tegljenih plovila moraju izvršavati naredbe zapovjednika sastava. Međutim i bez ovih naredbi, oni moraju poduzimati sve mjere koje zahtijevaju okolnosti u cilju sigurnog upravljanja svojim plovilima. Isti propisi se odnose i na zapovjednike plovila u bočnom sastavu koji nisu zapovjednici sastava.

(5) Svaki plutajući objekt mora biti pod nadzorom stručne osobe koja je odgovorna za pridržavanje odredbi ovoga Pravilnika.

(6) Sposobnosti zapovjednika za vrijeme plovidbe ne smiju biti umanjene kao rezultat stanja umora ili opijenosti. Ovlašteni službenik nadležnog tijela može zapovjednika podvrgnuti ispitivanju uz pomoć odgovarajućih sredstava i aparata (alkometar i sl.) ili ga odvesti na stručni pregled radi provjere nalazi li se u stanju opijenosti. Zapovjednik je dužan podvrgnuti se ispitivanju odnosno stručnom pregledu.

(7) U slučaju privezanih plovila ili plutajućih tijela koja nemaju zapovjednika, za poštivanje važećih propisa odgovorni su:

a) osoba zadužena za stražu i nadzor prema članku 7.08 ovoga Pravilnika;

b) brodar i vlasnik plovila ili plutajućeg tijela, ukoliko je osoba navedena točki (a) odsutna.

(8) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.01 ovoga Pravilnika.

Članak 1.03 – Obveze posade i drugih osoba koje se nalaze na brodu

(1) Članovi posade pri izvršavanju svojih dužnosti moraju izvršavati zapovijedi koje im izdaje zapovjednik. Oni moraju doprinositi pridržavanju odredbi ovoga Pravilnika i drugih važećih propisa.

(2) Sve druge osobe koje se nalaze na plovilu moraju izvršavati zapovijedi koje im izdaje zapovjednik u cilju sigurnosti plovidbe i reda na plovilu.

(3) Članovi posade koje privremeno u smjeni samostalno upravljaju plovilom (određuju pravac i brzinu plovila i sl.) isto tako, u tom pogledu, odgovaraju za pridržavanje odredbi ovoga Pravilnika i drugih važećih propisa.

(4) Sposobnosti članova posade na dužnosti i drugih osoba na plovilu koja privremeno sudjeluju u navigaciji ne smiju biti umanjene zbog stanja umora ili opijenosti te se stoga i na njih primjenjuju odredbe iz članka 1.02 stavka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 1.04 – Opća obveza primjene dužne pažnje

(1) Tijekom plovidbe svako plovilo mora cijelo vrijeme ploviti sigurnom brzinom.

(2) Zapovjednik je dužan, pored propisanih mjera, poduzeti sve mjere opreza koje zahtijeva opća obveza primjene dužne pažnje i dobra plovidbena praksa posebno da se izbjegne:

a) ugrožavanje ljudskih života;

b) oštećenje plovila ili plutajućih tijela, oštećenje obala, građevina ili instalacija bilo kakve vrste na vodnom putu ili u blizini vodnog puta;

c) stvaranje smetnji za plovidbu;

d) uzrokovanje prekomjerne štete za okoliš.

(3) Odredbe u stavku 2. ovoga članka odnose se i na osobe pod čijim se nadzorom nalaze plutajući objekti.

Članak 1.05 – Postupak u posebnim okolnostima

Radi izbjegavanja neposredne opasnosti, zapovjednici moraju poduzeti sve mjere koje nalažu okolnosti pa i onda kada bi zbog toga morali odstupiti od odredbi ovoga Pravilnika.

Članak 1.06 – Korištenje vodnog puta

Dužina, širina, visina, gaz i brzina plovila, sastava i plutajućih tijela moraju biti u skladu s karakteristikama (gabaritima) vodnog puta i građevinama koje se nalaze na njemu.

Članak 1.07 – Najveća dopuštena količina tereta, najveći dopušteni broj putnika i vidik

(1) Plovila ne smiju biti natovarena preko oznake najvećeg dopuštenog uronjenja.

(2) Teret ili nagib ne smije ograničavati izravan pogled na udaljenosti većoj od 350 m ispred plovila ili sastava u plovidbi. Ukoliko je izravna vidljivost po krmi ili bočna vidljivost ograničena tijekom plovidbe, taj nedostatak vidljivosti može se kompenzirati uporabom radara.

(3) Teret ne smije dovesti u opasnost stabilitet ili čvrstoću trupa plovila.

(4) Stabilitet plovila za prijevoz kontejnera mora se prije isplovljenja provjeriti u sljedećim slučajevima:

a) za plovila čija je širina manja od 9,50 m, kada su kontejneri utovareni u više od jednog reda u visinu;

b) za plovila širine 9,50 m i više ali manje od 11 m, kada su kontejneri utovareni u više od dva reda u visinu;

c) za plovila širine 11 m i više, kada su kontejneri utovareni u više od tri reda u visinu ili širinu;

d) za plovila širine 15 m i više, kada su kontejneri utovareni u više od tri reda u visinu.

(5) Plovila za prijevoz putnika ne smiju ukrcati veći broj putnika od dopuštenog broja koji su odredila nadležna tijela. Brzi brod za prijevoz putnika ne smije ukrcati veći broj putnika od broja raspoloživih sjedišta na plovilu.

Članak 1.08 – Konstrukcija, opremanje i posada plovila

(1) Plovila i plutajuća tijela trebaju biti konstruirana i opremljena na način da omoguće sigurnost osoba i tereta na njima, sigurnost plovidbe i da su u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih važećih propisa.

(2) Sva plovila, izuzimajući plovila potiskivanog sastava osim potiskivača, moraju imati dovoljno brojnu i kvalificiranu posadu, tako da se jamči sigurnost osoba i tereta na plovilu kao i sigurnost plovidbe. Međutim, plovila u bočnim sastavima koja nemaju svoj pogon i neka tegljena plovila u čvrsto povezanom sastavu ne moraju imati posadu ukoliko je posada plovila koje pokreće bočni sastav ili čvrsto povezan tegljeni sastav ili ih može održavati zaustavljene na siguran način, dovoljno brojna i kvalificirana da jamči sigurnost ukrcanih osoba kao i sigurnost plovidbe.

(3) Smatrat će se da su zahtjevi iz stavka 1. i 2. ovoga članka zadovoljeni kada plovilo posjeduje svjedodžbu o sposobnosti za plovidbu koja je izdana sukladno propisima koji su na snazi ili neku drugu priznatu svjedodžbu i kada konstrukcija i oprema plovila odgovara sadržaju svjedodžbe.

(4) Bez obzira na odredbe stavka 3. ovoga članka, osobna oprema za spašavanje navedena u rubrici br. 44 Svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu mora biti dostupna za distribuciju i prema količini mora biti identična broju odraslih i djece putnika.

Članak 1.09 – Kormilarenje

(1) Za vrijeme plovidbe plovilom mora kormilariti barem jedna stručno osposobljena osoba starija od 16 godina.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na čamce bez vlastitog pogonskog uređaja.

(3) Da bi se osigurala pravilna kontrola plovila, kormilar mora biti u mogućnosti primati i davati sve informacije i naredbe iz kormilarnice. Posebno mora biti u mogućnosti čuti zvučne znakove i imati jasan pregled u svim pravcima.

(4) Kada posebne okolnosti to zahtijevaju, mora se postaviti promatračka postaja ili postaja za osluškivanje radi izvještavanja zapovjednika i kormilara.

(5) Za vrijeme plovidbe, svim brzim brodovima mora kormilariti jedna osoba s navršenih najmanje 21 godinu koja posjeduje odgovarajuće kvalifikacije predviđene člankom 1.02 stavkom 1. i svjedodžbu iz članka 4.06 stavka 1. točka (b) ovoga Pravilnika. Isto tako u kormilarnici se, osim za vrijeme manevra privezivanja i odvezivanja te u prevodnicama i u njihovim predpristaništima, mora nalaziti još jedna osoba s istim kvalifikacijama.

(6) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.02 ovoga Pravilnika.

Članak 1.10 – Isprave i knjige plovila i ostala dokumentacija

(1) Sljedeće isprave i knjige moraju se nalaziti na plovilu:

a) Svjedodžba plovila unutarnje plovidbe,

b) Svjedodžba o baždarenju, po mogućnosti,

c) Popis posade, na plovilima s posadom,

d) Brodski dnevnik, samo za motorna plovila, osim za plovila registrirana u državama u kojima nije propisan brodski dnevnik, sa zapisima o vremenu rada i odmora članova posade,

e) Svjedodžba zapovjednika ili svjedodžbe zapovjednika, a za ostale članove posade brodarske knjižice te svjedodžbe ako je primjenjivo na plovilima s posadom,

f) Svjedodžba za upravljanje plovilom pomoću radara, na plovilu koje plovi pomoću radara,

g) Potvrda o ugradnji i ispravnosti radarskog uređaja i pokazivača otklona,

h) Potvrda o ugradnji i ispravnosti AIS opreme,

i) Svjedodžba za rukovanje radiotelefonskim uređajem prema međunarodnim i regionalnim sporazumima,

j) Dozvola za upotrebu radijske frekvencije, ako je propisana,

k) Radio dnevnik, ako je propisan,

l) Knjiga o uljima,

m) Potvrda o ispitivanju kotlova i posuda pod tlakom,

n) Potvrda za ispitivanje instalacija tekućeg plina,

o) Potvrda o ispitivanju električnih uređaja,

p) Potvrda o ispravnosti prijenosnih protupožarnih aparata i stabilnog protupožarnog sustava,

q) Potvrda o ispitivanju dizalica,

r) Svjedodžbe predviđene odredbama članaka 8.1.2.1, 8.1.2.2. i 8.1.2.3 ADN-a,

s) Kod prijevoza kontejnera Svjedodžba o stabilitetu za prijevoz kontejnera, plan rasporeda tereta ili popis tereta za odnosni slučaj utovara i rezultat proračuna stabilnosti za odnosni, raniji usporedivi ili standardizirani slučaj utovara, svaki put uz navođenje korištene metode izračuna,

t) Ostale plovidbene isprave koje se zahtijevaju prema međunarodnim ugovorima, pravilima ili sporazumima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na čamcu se moraju nalaziti sljedeće isprave:

a) Svjedodžba plovila unutarnje plovidbe, koja može biti zamijenjena nacionalnom dozvolom za plovidbu,

b) Svjedodžba za zapovjednika odnosno voditelja čamca i

c) Dokaz o osiguranju od odgovornosti, ako je propisan.

(3) Plutajuća tijela moraju imati nacionalnu dozvolu za plovidbu.

(4) Isprave i knjige koje se moraju nalaziti na plovilu prema odredbama ovoga Pravilnika ili bilo kojih drugih važećih propisa moraju se pokazati kad god to zahtijevaju službenici nadležnih tijela.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, svjedodžba o baždarenju i svjedodžba o sposobnosti za plovidbu ne moraju se nalaziti na potisnicama na kojima se nalazi metalna ili plastična ploča koja sadrži sljedeće podatke i ima sljedeći oblik i veličinu:

Jedinstveni europski identifikacijski broj plovila:

…............................................................................................................

Svjedodžba o sposobnosti za plovidbu broj: …................................

Ovlašteno tijelo: …...............................................................................

Datum isteka: …..................................................................................

Ovi podaci moraju biti ugravirani ili utisnuti ili trajno utipkani lako vidljivim znakovima visokim najmanje 6 mm. Ploča mora biti najmanje 60 mm visoka i 120 mm dugačka i mora biti učvršćena na vidljivom mjestu na desnoj strani prema krmi plovila. Istovjetnost podataka s ploče s podacima iz svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu ovjerava nadležno tijelo čiji pečat mora biti utisnut na ploči. Svjedodžbu o sposobnosti za plovidbu i svjedodžbu o baždarenju mora čuvati brodar potisnice.

(6) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.03 ovoga Pravilnika.

Članak 1.11 – Nošenje Pravilnika i priručnika

(1) Na svakom plovilu, izuzimajući plovila potiskivanog sastava osim potiskivača, čamce i plutajuća tijela, mora se nalaziti jedan primjerak ovoga Pravilnika sa svim naknadnim izmjenama i dopunama.

(2) Elektronska verzija Pravilnika je prihvatljiva ukoliko je čitljiva u kratkom vremenu.

Članak 1.12 – Opasni predmeti na plovilu; gubitak predmeta; prepreke

(1) Predmeti koji bi mogli ugroziti plovila, plutajuća tijela, plutajuće objekte ili instalacije na vodnom putu ili u njegovoj blizini ne smiju stršati izvan plovila ili plutajućih tijela.

(2) Kada nisu u upotrebi, sidra moraju biti u potpuno podignutom položaju.

(3) Ako plovilo, plutajuće tijelo ili plutajući objekt izgubi neki predmet koji može predstavljati smetnju ili opasnost za plovidbu, zapovjednik ili osoba zadužena za plutajući objekt obvezni su odmah izvijestiti najbližu lučku kapetaniju, sa što točnijim podacima o mjestu gdje je predmet izgubljen. Ukoliko je moguće, zapovjednik je dužan obilježiti to mjesto vidljivom oznakom.

(4) Ako plovilo naiđe na neku nepoznatu prepreku na vodnom putu, zapovjednik je dužan, bez odlaganja, izvijestiti najbližu lučku kapetaniju i dati što točnije podatke o mjestu na kojem se naišlo na prepreku.

Članak 1.13 – Zaštita znakova i oznaka na vodnom putu

(1) Kod vezivanja ili pomicanja plovila ili plutajućih tijela zabranjeno je koristiti znakove ili oznake na vodnom putu (kao što su ploče, plutače, plovci, konusi, splavi s plovnim oznakama), oštećivati te znakove ili ih onesposobiti za njihovu namjenu.

(2) Ako plovilo ili plutajuće tijelo pomakne ili ošteti uređaj ili instalaciju koja je dio sustava za obilježavanje vodnog puta, zapovjednik je dužan o tome odmah izvijestiti najbližu lučku kapetaniju.

(3) Zapovjednik plovila je dužan odmah izvijestiti najbližu lučku kapetaniju o bilo kojem događaju ili nesreći koja ima utjecaj na znakove i oznake vodnog puta (kao što su gašenje svjetala, pomicanje plutača, uništenje znakova).

Članak 1.14 – Oštećenje stalnih građevina

Ako plovilo ili plutajuće tijelo ošteti neku stalnu građevinu (brodska prevodnica, most, pero), zapovjednik mora odmah o tome izvijestiti najbližu lučku kapetaniju.

Članak 1.15 – Zabrana bacanja predmeta i ispuštanja tvari u vodni put

(1) Zabranjeno je iz plovila izbacivati, izlijevati ili ispuštati u vodni put bilo kakve predmete ili tvari koje mogu prouzrokovati smetnje ili predstavljati opasnost za plovidbu ili za druge korisnike vodnog puta.

(2) U slučaju navedenog nenamjernog ispuštanja ili bilo kakve opasnosti od takvog ispuštanja, zapovjednik mora odmah o tome izvijestiti najbližu lučku kapetaniju i dati točan opis vrste i mjesta ispuštanja.

Članak 1.16 – Spašavanje i pružanje pomoći

(1) U slučaju nesreće koja ugrožava osobe koje se nalaze na plovilu, zapovjednik mora poduzeti sve mjere koje mu stoje na raspolaganju da bi ih spasio.

(2) Svaki zapovjednik koji se sa svojim plovilom ili plutajućim tijelom nađe u blizini plovila ili plutajućeg tijela koje je pretrpjelo nesreću koja ugrožava ljudske živote ili kada postoji opasnost od zaprečavanja plovnog puta, dužan je pružiti im neposrednu pomoć, ukoliko time ne dovodi u opasnost svoje plovilo.

Članak 1.17 – Nasukana ili potopljena plovila

(1) Zapovjednik nasukanog ili potopljenog plovila kao i nasukanog ili pokvarenog plutajućeg tijela dužan je, što je prije moguće, o tome izvijestiti najbližu lučku kapetaniju. Zapovjednik ili član posade nasukanog ili potopljenog plovila kao i pokvarenog plutajućeg tijela mora ostati na plovilu ili u blizini mjesta nezgode dok mu nadležno tijelo ne dopusti odlazak.

(2) Ako se na plovnom putu ili u njegovoj blizini nasuče ili potopi neko plovilo ili plutajuće tijelo, zapovjednik je dužan, osim kad je to očigledno nepotrebno, u najkraćem roku i pridržavajući se obveze isticanja znakova navedenih u članku 3.25 ovoga Pravilnika, o tom događaju izvijestiti plovila i plutajuća tijela koja se približavaju i to na pogodnom mjestu i na dovoljnoj udaljenosti od mjesta nesreće, kako bi dolazeća plovila i plutajuća tijela mogla pravodobno poduzeti sve potrebne mjere.

(3) Ako se nesreća dogodi tijekom prolaska plovila kroz prevodnicu, zapovjednik mora odmah o tome izvijestiti službu zaduženu za prevodnicu u kojoj se nesreća dogodila.

Članak 1.18 – Obveza oslobađanja plovnog puta

(1) Ako nasukano ili potopljeno plovilo, plutajuće tijelo ili neki objekt izgubljen s plovila ili plutajućeg tijela zatvara ili prijeti potpunim ili djelomičnim zaprečavanjem plovnog puta, zapovjednik je dužan poduzeti sve što je moguće da se plovni put oslobodi u najkraćem roku.

(2) Obvezu iz stavka 1. ovoga članka ima i zapovjednik plovila ili plutajućeg tijela kojem prijeti opasnost od potapanja ili s kojim nije moguće manevrirati.

Članak 1.19 – Posebne upute

Zapovjednici plovila i osobe pod čijim se nadzorom nalaze plutajući objekti obvezni su pridržavati se posebnih uputa koje im daju ovlašteni službenici nadležnih tijela radi omogućavanja sigurne i uredne plovidbe. Ovisno o sukladnosti s odredbama relevantnih međunarodnih sporazuma to će se također primjenjivati u slučaju prekogranične potjere.

Članak 1.20 – Nadzor

(1) Zapovjednici plovila i osobe pod čijim se nadzorom nalaze plutajući objekti, obvezni su ovlaštenim službenicima lučke kapetanije omogućiti i olakšati provjeru o pridržavanju ovih Pravila i drugih važećih propisa, a posebno im omogućiti pristup na plovilo bez odlaganja.

(2) Ovlašteni službenici lučke kapetanije mogu, osim u posebnim slučajevima kad se primjenjuju odredbe drugih propisa, posebnom odlukom zabraniti plovidbu plovilu, a naročito:

a) kada plovilo nema svjedodžbu o sposobnosti za plovidbu ili nacionalnu dozvolu za plovidbu ili su te isprave nevažeće,

b) kada plovilo ne zadovoljava uvjete iz članka 1.07 ovoga Pravilnika,

c) kada posada ili plovilo ne zadovoljavaju uvjete iz članka 1.08 ovoga Pravilnika i

d) kada su sposobnosti zapovjednika ili članova posade na dužnosti umanjene zbog stanja umora ili opijenosti.

Članak 1.21 – Posebni prijevozi

(1) Kretanja na unutarnjim vodnim putovima bit će smatrana posebnim prijevozima kada se radi o kretanju:

a) plovila ili sastava koji nisu u skladu s odredbama članaka 1.06 i 1.08 ovoga Pravilnika, i

b) plutajućih objekata ili plutajućih tijela, osim ukoliko je očito da njihova kretanje ne predstavljaju nikakvu smetnju niti opasnost za plovidbu niti mogu prouzročiti bilo kakvo oštećenje na stalnim građevinama.

(2) Prijevozi iz stavka 1. ovoga članka dopušteni su samo uz posebno odobrenje lučke kapetanije nadležne za sektor ili sektore na kojima se namjerava ploviti.

(3) Prilikom prijevoza iz stavka 1. ovoga članka potrebno je pridržavati se uvjeta koje lučka kapetanija utvrđuje za svaki pojedinačni slučaj.

(4) Za svaki prijevoz iz stavka 1. ovoga članka mora se odrediti zapovjednik, vodeći računa o odredbama članka 1.02 ovoga Pravilnika.

(5) Prije izdavanja odobrenja za prijevoze iz stavka 1. ovoga članka, lučka kapetanija može zahtijevati pregled i provjeru sposobnosti za plovidbu od ovlaštene organizacije.

(6) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.04. ovoga Pravilnika.

Članak 1.22 – Posebne privremene odredbe

(1) Zapovjednici su obvezni poštivati sve privremene zahtjeve koje u posebnim okolnostima propisuju nadležna tijela zbog interesa sigurnosti i reda u plovidbi.

(2) Ti se zahtjevi mogu opravdati radovima koji se provode na unutarnjim vodnim putovima, vojnim vježbama, javnim događanjima u smislu članka 1.23 ovoga Pravilnika ili uvjetima na vodnom putu. Nadležna tijela mogu, na određenim dijelovima vodnog puta na kojima su potrebne posebne mjere opreza i koje su naznačene plutačama, dvostrukim konusima ili drugim znakovima ili upozorenjima, ograničiti ili zabraniti plovidbu ili prolaz plovilima čiji je gaz prevelik.

Članak 1.23 – Održavanje javnih događanja

(1) Sportske aktivnosti, regate i druga javna događanja koja mogu ugroziti sigurnost plovidbe, mogu se održavati samo uz prethodno odobrenje lučke kapetanije.

(2) Organizatori sportskih aktivnosti, regata i drugih javnih događanja na vodnim putovima iz članka 1.00 ovoga Pravilnika obvezni su te aktivnosti prijaviti lučkoj kapetaniji najmanje 15 dana prije početka istih.

(3) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.05. ovoga Pravilnika.

Članak 1.24 – Primjena u lukama i na mjestima utovara i istovara

Ovi propisi primjenjuju se i na vodenim površinama koje su dio luka i mjesta utovara i istovara, ne dovodeći u pitanje posebne zahtjeve nadležnih tijela koji su na snazi za te luke i mjesta utovara i istovara i koji se pozivaju na lokalne uvjete i operacije utovara i istovara.

Glava 2
OZNAKE I LJESTVICE GAZA NA PLOVILU; BAŽDARENJE

Članak 2.01 – Oznake za identifikaciju plovila, osim čamaca i pomorskih plovila

(1) Svako plovilo, osim čamaca, mora na trupu ili na trajno pričvršćenim pločama imati sljedeće oznake za identifikaciju:

a) ime, koje također može biti skraćenica ili broj

Ime se ispisuje s obje strane plovila; izuzev na potisnicama, ono treba biti napisano tako da bude vidljivo i sa zadnje strane plovila. Ako su u bočnom ili potiskivanom sastavu jedan ili nekoliko natpisa s imenom plovila koje pokreće sastav zaklonjeni, onda to ime treba ponoviti na pločama postavljenim tako da budu jasno vidljive iz pravaca iz kojih su ovi natpisi zaklonjeni. Ako plovilo nema ime, na njemu se ispisuje naziv (ili skraćeni naziv) kompanije kojoj pripada i, kad je primjenjivo, broj ili registarski broj plovila i slovo ili slova koja označavaju državu u kojoj se nalazi mjesto upisa ili registracije plovila predviđena za tu zemlju Prilogom 1 ovoga Pravilnika.

b) luku upisa ili mjesto registracije

Naziv luke upisa ili mjesta registracije ispisuje se ili na oba boka plovila ili na njegovoj krmi, a iza njih slijedi slovo ili slova predviđena za zemlju u kojoj se nalazi luka upisa ili mjesto registracije;

c) jedno od sljedećeg:

(i) Jedinstveni europski identifikacijski broj plovila koji se sastoji od osam arapskih brojki. Prve tri znamenke označavaju zemlju i nadležno tijelo gdje je jedinstveni europski identifikacijski broj plovila dodijeljen. Ova identifikacijska oznaka obvezna je samo za ona plovila kojima je jedinstveni europski identifikacijski broj plovila dodijeljen: ili

(ii) Službeni broj plovila, koji se sastoji od sedam arapskih brojeva, iza kojih se po mogućnosti nalazi malo slovo. Prve dvije znamenke označavaju zemlju i nadležno tijelo gdje je službeni broj plovila dodijeljen. Ova identifikacijska oznaka obvezna je samo za ona plovila kojima je dodijeljen službeni broj plovila, a koji još nije pretvoren u jedinstveni europski identifikacijski broj plovila.

Jedinstveni europski identifikacijski broj plovila ili službeni broj plovila moraju se pokazivati sukladno odredbama točke a) ovoga stavka.

(2) Dodatno, osim za čamce i pomorske brodove:

a) svako plovilo namijenjeno za prijevoz robe mora imati i oznaku nosivosti u tonama ispisanu na obje strane plovila, na trupu ili na trajno pričvršćenim pločama,

b) svako plovilo namijenjeno za prijevoz putnika mora imati oznaku najvećeg dopuštenog broja putnika istaknutu na dobro vidljivom mjestu na plovilu.

(3) Oznake za identifikaciju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti lako čitljivi i napisani neizbrisivim latiničnim slovima. Natpisi uljanom bojom smatraju se neizbrisivim. Visina znakova mora biti najmanje 20 cm za ime, a za druge oznake najmanje 15 cm. Širina znakova i debljina crta moraju biti u skladu s visinom. Znakovi moraju biti svijetle boje na tamnoj podlozi ili tamne boje na svijetloj podlozi.

(4) Kao izuzetak od prethodnog stavka pomorska plovila mogu zadržati svoje oznake za identifikaciju.

(5) Plovila koja imaju posadu dužna su, za vrijeme plovidbe danju, na krmi izvjesiti zastavu državne pripadnosti. Brzi brodovi mogu umjesto zastave državne pripadnosti postaviti ploču koja odgovara zastavi u pogledu oblika i boja.

Članak 2.02 – Oznake za identifikaciju čamaca

(1) Čamci moraju imati zvanične registracijske oznake, a ukoliko takve oznake nisu propisane, moraju imati:

a) ime koje također može biti skraćenica ili broj i

b) ime i stalno mjesto boravka vlasnika.

(2) Registracijske oznake i oznake za identifikaciju navedene u stavku 1. točki a) ovoga članka ispisuju se na vanjskoj strani čamca lako čitljivim i neizbrisivim latiničnim slovima, čija je visina najmanje 10 cm, pri čemu se neizbrisivim smatra natpis napravljen uljanom bojom. Ako čamac nema ime, onda se na njemu ispisuje naziv (ili skraćeni naziv) kompanije kojoj čamac pripada, a zatim se u slučaju potrebe ispisuje i broj.

(3) Ime i stalno mjesto boravka vlasnika čamca ispisuju se na vidljivom mjestu s unutarnje ili vanjske strane čamca.

(4) Čamci koji pripadaju plovilima moraju imati s unutarnje ili vanjske strane ime plovila kome pripadaju i bilo koji drugi podatak potreban za identifikaciju vlasnika.

Članak 2.03 – Baždarenje plovila

Svakom plovilu namijenjenom za prijevoz tereta mora biti utvrđena nosivost.

Članak 2.04 – Oznake uronjenja i ljestvice uronjenja

(1) Svako plovilo, osim čamaca, mora imati oznake koje pokazuju razinu najvećeg uronjenja. Za plovila unutarnje plovidbe, metode po kojima će se određivati razina najvećeg uronjenja kao i uvjeti koji se moraju poštivati prilikom postavljanja oznaka gaza propisani su Tehničkim pravilima za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe.

(2) Svako plovilo, osim čamaca, čije uronjenje može dostići jedan metar mora na trupu imati označene ljestvice uronjenja. Uvjeti za postavljanje ljestvica uronjenja za plovila unutarnje plovidbe su navedeni u Prilogu 2 ovoga Pravilnika.

Članak 2.05 – Oznake za identifikaciju sidara

(1) Sidra na plovilima moraju imati neizbrisive oznake za identifikaciju. To mora uključivati najmanje Europski identifikacijski broj (ENI), ako je primjenjivo. Ukoliko se neko sidro upotrebljava na nekom drugom plovilu istog vlasnika, prvobitne oznake za identifikaciju nije potrebno mijenjati.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na čamce i pomorska plovila.

Glava 3
OPTIČKI ZNAKOVI (OZNAČAVANJE) NA PLOVILIMA

POGLAVLJE I
OPĆE ODREDBE

Članak 3.01 – Primjena i definicije

(1) Kad uvjeti vidljivosti to zahtijevaju, optički znakovi koji su propisani za noć, moraju se pokazivati i danju.

(2) Crteži znakova propisanih u ovoj Glavi prikazani su u Prilogu 3 ovoga Pravilnika.

(3) U ovoj Glavi:

a) izraz »jarbolno svjetlo« označava snažno bijelo svjetlo, koje neprekidno svijetli po cijeloj površini luka obzora od 225º i postavljeno je na način da baca svjetlost od pramca do 22º 30’ preko poprečne ravni prema krmi na oba boka plovila,

b) izraz »bočna svjetla« označava jasno zeleno svjetlo na desnoj strani i jasno crveno svjetlo na lijevoj strani plovila. Svako od ovih svjetala neprekidno svijetli po cijeloj površini luka obzora od 112º 30’ i postavljeno je na način da svako svjetlo na svojoj strani baca tu svjetlost od pramca do 22º 30’ preko poprečne ravni prema krmi,

c) izraz »krmeno svjetlo« označava obično ili jasno bijelo svjetlo, koje neprekidno svijetli po cijeloj površini luka obzora od 135º i postavljeno je na način da baca tu svjetlost po 67º 30’ na svaku stranu plovila računajući od uzdužnice s krmene strane,

d) izraz »svjetlo vidljivo sa svih strana« označava svjetlo koje neprekidno svijetli po cijeloj površini luka obzora od 360º,

e) izraz »visina« označava visinu iznad oznake najvećeg gaza ili za plovila bez oznaka gaza, visinu iznad vodne linije.

(4) Za vrijeme prolaza kroz otvor nepokretnog mosta, zatvorenoga pokretnog mosta ili brane ili za vrijeme prolaza kroz brodske ustave, plovila mogu imati svjetla, ploče, balone itd. predviđena u ovoj glavi postavljene na manju visinu, tako da se takav prolaz može obaviti bez poteškoća.

Članak 3.02 – Svjetla

Ukoliko nije drugačije određeno, svjetla propisana ovim Pravilnikom moraju davati neprekidnu i ravnomjernu svjetlost.

Članak 3.03 – Ploče, zastave i plamenci

(1) Ukoliko nije drugačije određeno, ploče i zastave propisane ovim Pravilnikom moraju biti pravokutne.

(2) Boje ploča, zastava i plamenaca ne smiju biti izblijedjele i zaprljane.

(3) Dimenzije zastava i ploča moraju biti dovoljno velike da se dobro vide. Smatrat će se da je ovaj uvjet ispunjen:

a) za zastave i ploče: ako dužina i širina ploča i zastava iznosi najmanje 1 m ili 0,6 m kod čamaca,

b) za plamence: ako dužina iznosi najmanje 1 m, a širina kod jarbola najmanje 0,5 m.

Članak 3.04 – Cilindri, baloni, konusi i dvostruki konusi

(1) Cilindri, baloni, konusi i dvostruki konusi propisani ovim Pravilnikom mogu biti zamijenjeni tijelima koja na udaljenosti imaju isti izgled.

(2) Boje cilindara, balona, konusa i dvostrukih konusa kao i tijela koja ih zamjenjuju ne smiju biti izblijedjele ni prljave.

(3) Sljedeće minimalne dimenzije moraju biti ispunjene:

a) za cilindre: visina 0,80 m, a promjer 0,50 m,

b) za balone: promjer 0,60 m,

c) za konuse: visina 0,60 m, a promjer baze 0,60 m i

d) za dvostruke konuse: visina najmanje 0,80 m, a promjer baze 0,50 m.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, čamcima je dozvoljena upotreba znakova manjih dimenzija tako dugo dok su ta tijela dovoljno velika da budu lako vidljiva.

Članak 3.05 – Zabranjena svjetla i znakovi

(1) Zabranjeno je korištenje svjetala i znakova koji nisu predviđeni ovim Pravilnikom ili korištenje svjetala i znakova na način koji nije propisan ili dopušten ovim Pravilnikom.

(2) Za međusobno sporazumijevanje plovila ili plovila i obale dozvoljeno je korištenje drugih svjetala i znakova, pod uvjetom da ne mogu biti zamijenjeni sa svjetlima ili znakovima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 3.06 – Rezervna svjetla

Kada svjetla koja su propisana ovim Pravilnikom prestanu djelovati, moraju se bez odlaganja zamijeniti rezervnim svjetlima. U tom slučaju vrijedi da kada propisano svjetlo mora biti snažno, rezervno svjetlo može biti jasno, a kada propisano svjetlo mora biti jasno, rezervno svjetlo može biti obično. Svjetla propisane jačine moraju se osposobiti u najkraćem mogućem roku.

Članak 3.07 – Zabrana korištenja svjetiljki, reflektora, ploča, zastava, itd.

(1) Zabranjeno je korištenje svjetiljki, reflektora, ploča, zastava ili drugih predmeta, ako se mogu zamijeniti sa svjetlima ili znakovima koji su propisani ovim Pravilnikom ili ako smanjuju vidljivost ili otežavaju prepoznavanje propisanih svjetala i znakova.

(2) Zabranjeno je upotrebljavati svjetiljke i reflektore ako bi zasljepljivanjem mogli izazvati opasnost ili smetnje za plovidbu ili za promet na obali.

POGLAVLJE II
NOĆNO I DNEVNO OBILJEŽAVANJE

ODJELJAK A
OBILJEŽAVANJE ZA VRIJEME PLOVIDBE

Članak 3.08 – Obilježavanje za vrijeme plovidbe pojedinačnih plovila na vlastiti pogon

(1) Pojedinačna motorna plovila moraju imati:

Noću:

a) jarbolno svjetlo, postavljeno na pramčanom dijelu u uzdužnu os plovila, na visini od najmanje 5 m, a za plovila kraća od 40 m visina može biti smanjena do 4 m,

b) bočna svjetla, smještena na istoj visini i u istoj ravni koja je okomita na uzdužnu os plovila. Ona moraju biti postavljena najmanje 1 m niže od jarbolnog svjetla, a ne ispred njega i, po mogućnosti, na vanjskoj strani najšireg dijela broda. Isto tako moraju biti zaklonjena prema unutarnjoj strani plovila na način da se zeleno svjetlo ne može vidjeti s lijeve strane, niti crveno svjetlo s desne strane,

c) krmeno svjetlo smješteno na zadnjem dijelu plovila i postavljeno u uzdužnu os plovila.

(2) Pojedinačna motorna plovila duža od 110 m moraju imati još jedno jarbolno svjetlo na krmenom dijelu, na uzdužnoj osi plovila barem 3 m više od prednjeg jarbolnog svjetla

(3) Pojedinačno motorno plovilo ispred kojeg se privremeno nalazi motorno plovilo koje služi kao ispomoć mora zadržati svjetla navedena u stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(4) Pored oznaka propisanih ovim Pravilnikom, brzi brodovi za vrijeme plovidbe moraju imati danju i noću dva jaka žuta brzo trepćuća svjetla koja moraju biti postavljena jedno iznad drugog na udaljenosti od oko 1 m na odgovarajućem položaju i dovoljno visoko da budu vidljiva sa svih strana.

(5) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na čamce i skele.

Članak 3.09 – Obilježavanje tegljenih sastava za vrijeme plovidbe

(1) Sva motorna plovila na čelu tegljenog sastava i sva motorna plovila koja se nalaze kao ispomoć ispred drugog motornog plovila, potiskivanog sastava ili bočnog sastava moraju imati:

Noću:

a) dva jarbolna svjetla postavljena na pramčanom dijelu i na uzdužnu os plovila jedno iznad drugoga na razmaku od oko 1 m, gornje svjetlo postavljeno na visinu od najmanje 5m, a donje svjetlo, ukoliko je to moguće, najmanje 1 m više od bočnih svjetala,

b) bočna svjetla koja ispunjavaju uvjete iz članka 3.08 stavka 1. točka b) ovoga Pravilnika,

c) krmeno svjetlo koje je žuto umjesto bijelog i postavljeno u uzdužnoj ravni plovila na dovoljnoj visini da može biti dobro uočeno s tegljenog sastava, motornog plovila, potiskivanog sastava ili bočnog sastava ispred kojeg se plovilo nalazi kao ispomoć.

Danju:

žuti cilindar uokviren s dvije trake crne i bijele boje na gornjoj i donjoj strani, tako da se bijele trake nalaze na vanjskim rubovima cilindara. Cilindar mora biti postavljen okomito na prednjem dijelu tegljača i na dovoljnoj visini da se može vidjeti sa svih strana.

(2) Kada se tegljeni sastav tegli s nekoliko motornih plovila ili kad se ispred motornog plovila, potiskivanog sastava ili bočnog sastava nalazi više motornih plovila kao ispomoć, koja nepovezana ili povezana plove bok uz bok, tada svako od tih plovila mora imati:

Noću:

na pramčanom dijelu i u uzdužnoj osi plovila, umjesto jarbolnih svjetala iz stavka 1. točke a) ovoga članka, tri jarbolna svjetla postavljena na oko 1 m jedno iznad drugog. Gornje i donje svjetlo trebaju se nalaziti na istoj visini kao ona propisana u stavku 1. točki a) ovoga članka.

Danju:

cilindar propisan u stavku 1. ovoga članka.

Ako se neko plovilo ili plutajući objekt premješta s više motornih plovila, tada se ovo pravilo primjenjuje na svako motorno plovilo.

(3) Plovila u tegljenom sastavu koja tegle plovila iz stavaka 1. ili 2. ovoga članka moraju imati

Noću:

jasno bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana i postavljeno na visinu od najmanje 5 m. Ova visina može se smanjiti na 4 m za plovila koja nisu duža od 40 m.

Danju:

žuti balon postavljen na pogodnom mjestu i na takvu visinu da bude vidljiv sa svih strana.

Iznimno:

a) Ako je dio tegljenog sastava duži od 110 m, tada taj dio mora imati dva takva svjetla; jedno na prednjem i jedno na zadnjem dijelu.

b) Ako se dio tegljenog sastava sastoji od reda plovila u kojem su bokom uz bok čvrsto povezana više od dva plovila, samo dva vanjska plovila moraju imati takva svjetla ili balon.

Oznake na svim tegljenim plovilima u sastavu moraju biti, koliko je to moguće, na istoj visini iznad površine vode.

(4) Plovilo ili plovila koja čine zadnji red nekog tegljenog sastava, moraju imati:

Noću:

krmeno svjetlo koje odgovara odredbama iz članka 3.08 stavka 1. točka c) ovoga Pravilnika.

Međutim, ako se zadnji red sastava sastoji od tri ili više plovila vezana bokom uz bok, samo dva vanjska plovila u redu moraju imati ovo svjetlo. Ako se posljednji red sastava sastoji od čamaca, na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga članka.

(5) Bez teksta

(6) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na čamce koji samo vuku druge čamce i na tegljenje čamaca.

Članak 3.10 – Obilježavanje potiskivanih sastava za vrijeme plovidbe

(1) Potiskivani sastavi moraju imati:

Noću:

a) kao jarbolna svjetla

(i) tri jarbolna svjetla na pramcu vodećeg plovila ili na plovilu koje je na uzdužnoj osi sastava i na čelu sastava. Navedena svjetla trebaju biti raspoređena u obliku istostraničnog trokuta s vodoravnom osnovom u ravni okomitoj na uzdužnu os sastava. Vršno svjetlo mora biti na visini ne manjoj od 5 m. Dva niža svjetla moraju biti 1,25 m udaljena jedno od drugoga i oko 1,10 m ispod vršnog svjetla,

(ii) jarbolno svjetlo na pramcu svakog plovila čija je puna širina vidljiva od naprijed. Ovo svjetlo mora, koliko je to moguće, biti postavljeno oko 3 m ispod vršnog svjetla navedenog u stavku 1. točki a) ovoga članka.

Jarboli koji nose ova svjetla moraju biti postavljen u uzdužnu os plovila na kojem se nalaze,

b) bočna svjetla propisana u članku 3.08 stavku 1. točki b) ovoga Pravilnika. Ova svjetla moraju biti postavljena na najširem dijelu sastava, što bliže potiskivaču, najviše 1 m udaljena od bokova sastava i na visinu od najmanje 2 m,

c) kao krmena svjetla

(i) tri krmena svjetla na potiskivaču propisana u članku 3.08 stavku 1. točki c) ovoga Pravilnika, postavljena na crti koja je okomita na uzdužnu os potiskivača, udaljena oko 1,25 m jedno od drugog i dovoljno visoko da ne budu zaklonjena drugim plovilom iz sastava,

(ii) krmeno svjetlo na svakom plovilu čija je puna širina vidljiva sa krmene strane sastava. Međutim, kada su više od dva plovila, osim potiskivača, vidljiva s krmene strane, ovo svjetlo moraju imati samo dva vanjska plovila u sastavu.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na potiskivane sastave pred kojima se nalazi jedno ili više motornih plovila koja služe kao ispomoć, ali, u tom slučaju, svjetla iz stavka 1. točka c) podtočka (i) ovoga članka gore moraju biti žuta umjesto bijela.

Kada se danju ispred potiskivanog sastava nalazi jedno ili više motornih plovila koja služe kao ispomoć, potiskivač mora imati žuti balon iz članka 3.09 stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Kod potiskivanih sastava s dva potiskivača vezanih bok uz bok, noću svjetla iz stavka 1. točka c) podtočka (i) ovoga članka mora imati potiskivač koji osigurava glavni potisak. Drugi potiskivač mora imati krmeno svjetlo navedeno u stavku 1. točki c) podtočki (ii) ovoga članka.

(4) Prilikom primjene ove glave Pravilnika, potiskivani sastavi čije najveće dimenzije ne prelaze 110 m dužine i 12 m širine smatraju se pojedinačnim motornim plovilima.

(5) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na čamce koji potiskuju samo druge čamce i na potiskivanje čamaca.

Članak 3.11 – Obilježavanje bočnih sastava za vrijeme plovidbe

(1) Bočni sastavi moraju imati:

Noću:

a) jarbolno svjetlo, na način propisan člankom 3.08 stavkom 1. točka a) ovoga Pravilnika, na svakom plovilu, međutim svako plovilo bez vlastitog pogona može umjesto jarbolnog svjetla imati bijelo svjetlo na način propisan člankom 3.09 stavkom 3. ovoga Pravilnika, vidljivo sa svih strana i na pogodnom položaju, ali ne na visini većoj od jarbolnog svjetla na motornom plovilu ili plovilima,

b) bočna svjetla, na način propisan člankom 3.08 stavkom 1. točka b) ovoga Pravilnika. Ova svjetla moraju biti postavljena na vanjsku stranu sastava, po mogućnosti na istu visinu, i najmanje 1 m niže od najnižeg jarbolnog svjetla,

c) krmeno svjetlo, na način propisan člankom 3.08 stavkom 1. točka c) ovoga Pravilnika na svakom plovilu.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na bočne sastave ispred kojih se nalazi jedno ili više motornih plovila koja služe kao ispomoć.

Kada se danju ispred bočnog sastava nalazi jedno ili više motornih plovila koja služe kao ispomoć, svako plovilo u sastavu mora imati žuti balon iz članka 3.09 stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na čamce koji prevlače uz bok samo druge čamce i na čamce koji se premještaju na taj način.

Članak 3.12 – Obilježavanje jedrilica za vrijeme plovidbe

(1) Jedrilice moraju imati:

Noću:

a) bočna svjetla, na način propisan člankom 3.08 stavkom 1. točka b) ovoga Pravilnika. Ova svjetla mogu biti obična umjesto jasnih,

b) krmeno svjetlo, na način propisan člankom 3.08 stavkom 1. točka c) ovoga Pravilnika.

(2) Osim svjetala propisanih u stavku 1. ovoga članka, jedrilica može imati:

Noću:

dva obična ili jasna svjetla jedno iznad drugog i vidljiva sa svih strana, pri čemu je gornje svjetlo crvene boje a donje zelene boje. Navedena svjetla moraju se postaviti na pogodno mjesto na vrh ili na gornji dio jarbola, na 1 m udaljenosti jedno od drugoga.

(3) Plovilo koje plovi pomoću jedara, a istodobno koristi i vlastiti mehanički pogon mora imati:

Noću:

svjetla u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i jedno jarbolno svjetlo umjesto svjetala prema stavku 2. ovoga članka.

Danju:

crni konus okrenut vrhom prema dolje, postavljen na najvišu točku i na mjesto gdje najlakše može biti uočen.

(4) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se na čamce, a odredbe stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se na plovila iz članka 3.35 ovoga Pravilnika.

Članak 3.13 – Obilježavanje čamaca za vrijeme plovidbe

(1) Motorni čamci koji plove samostalno moraju noću imati jedno od sljedećeg:

a) jarbolno svjetlo, koje može biti jasno umjesto snažnog, postavljeno na istu visinu kao bočna svjetla i najmanje jedan metar ispred njih,

b) bočna svjetla, koja mogu biti obična svjetla smještena na istoj visini i u istoj ravni koja je okomita na uzdužnu os plovila i moraju biti zaklonjena prema unutarnjoj strani plovila na način da se zeleno svjetlo ne može vidjeti s lijeve strane ni crveno svjetlo s desne strane,

c) krmeno svjetlo;

ili

d) jarbolno svjetlo, propisano u točki a) ovoga stavka. Međutim, ovo svjetlo mora se postaviti najmanje 1m više od bočnih svjetala,

e) bočna svjetla, propisana u točki b) ovoga stavka. Međutim, ova svjetla mogu se postaviti jedno uz drugo ili u istu svjetiljku, na uzdužnoj osi plovila na pramcu ili blizu njega,

f) krmeno svjetlo. Međutim, ovo svjetlo ne mora se postaviti ali u tom slučaju jarbolno svjetlo propisano u točki d) ovoga stavka mora biti jasno bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana.

(2) Motorni čamci koji noću plove samostalno i čija dužina ne prelazi 7 m mogu umjesto svjetala iz stavka 1. ovoga članka imati samo jedno obično bijelo svjetlo na pogodnom mjestu i na visini na kojoj je vidljivo sa svih strana.

(3) Ako čamci tegle ili prevlače vezane uz bok samo čamce, oni noću moraju imati svjetla kakva su propisana u stavku 1. ovoga članka.

(4) Tegljeni čamci ili oni prevlačeni uz bok moraju noću imati obično bijelo svjetlo, vidljivo sa svih strana. Ova odredba se ne primjenjuje na čamce koji pripadaju plovilima.

(5) Čamci koji plove pomoću jedara moraju imati:

Noću:

a) bočna svjetla i krmeno svjetlo, pri čemu su bočna svjetla postavljena jedno do drugoga ili u istu svjetiljku u uzdužnu osu čamca na pramcu ili blizu pramca, a krmeno svjetlo postavljeno na stražnjem dijelu čamca. Navedena svjetla mogu biti i obična svjetla; ili

b) bočna svjetla i krmeno svjetlo u istoj svjetiljci postavljenoj na pogodno mjesto na vrh ili na gornji dio jarbola. Navedena svjetla mogu biti i obična svjetla; ili

c) kod čamaca kraćih od 7 m, obično bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana. Kod približavanja drugih plovila ova plovila moraju pokazati još jedno dodatno obično bijelo svjetlo.

(6) Čamci koji plove samostalno bez motornog pogona i bez jedara moraju pokazivati noću obično bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana. Međutim, čamci koji pripadaju plovilima pod istim uvjetima ne moraju pokazivati to svjetlo osim kod približavanja drugih plovila.

(7) Čamci koji plove uz pomoć jedara i istovremeno upotrebljavaju motor moraju imati:

Danju:

Crni konus s vrhom okrenutim prema dolje koji je postavljen što je moguće više i gdje je najlakše uočljiv.

Članak 3.14 – Dodatno obilježavanje plovila koja prevoze opasne tvari za vrijeme plovidbe

(1) Plovila koja su uključena u prijevoz zapaljivih tvari navedenih u ADN-u moraju, kao dodatak oznakama iz ovoga Pravilnika, imati sljedeće oznake propisane pododjeljkom 7.1.5.0 ili 7.2.5.0 ADN-a:

Noću:

plavo svjetlo

Danju:

plavi konus okrenut vrhom prema dolje

kao što je naznačeno u ADN-u, glava 3.2, tablica A, kolona (12) ili tablica C, kolona (19).

Oznake moraju biti postavljene na pogodno mjesto i dovoljno visoko da se vide sa svih strana. Plavi konus može biti zamijenjen s jednim plavim konusom na pramcu i jednim plavim konusom na krmi koji je postavljen na visinu ne manju od 3 m.

(2) Plovila koja su uključena u prijevoz tvari koje predstavljaju opasnost po zdravlje, navedenih u ADN-u moraju, kao dodatak oznakama iz ovoga Pravilnika, imati sljedeće oznake propisane pododjeljkom 7.1.5.0 ili 7.2.5.0 ADN-a:

Noću:

dva plava svjetla

Danju:

dva plava konusa okrenuta vrhovima prema dolje

kao što je naznačeno u ADN-u, glava 3.2, tablica A, kolona (12) ili tablica C, kolona (19).

Oznake moraju biti postavljene na pogodno mjesto, oko 1 m jedna iznad druge i dovoljno visoko da budu vidljive sa svih strana. Dva plava konusa mogu biti zamijenjena s dva plava konusa na pramcu i dva plava konusa na krmi koji su postavljeni na visinu ne manju od 3 m.

(3) Plovila koja su uključena u prijevoz eksplozivnih tvari navedenih ADN-u moraju, kao dodatak oznakama iz ovoga Pravilnika, imati sljedeće oznake propisane pododjeljkom 7.1.5.0 ili 7.2.5.0 ADN-a:

Noću:

tri plava svjetla

Danju:

tri plava konusa okrenuta vrhovima prema dolje

kao što je naznačeno u ADN-u, glava 3.2, tablica A, kolona (12)

Oznake moraju biti postavljene na pogodno mjesto, oko 1 m jedna iznad druge i dovoljno visoko da budu vidljive sa svih strana. Tri plava konusa mogu biti zamijenjena s tri plava konusa na pramcu i tri plava konusa na krmi koji su postavljeni na visinu ne manju od 3 m.

(4) Kada se u potiskivanom ili bočnom sastavu nalazi jedno ili više plovila iz stavaka 1., 2. ili 3. ovoga članka, plovilo koje pokreće potiskivani sastav ili bočni sastav mora imati oznake propisane u stavcima 1., 2. ili 3. ovoga članka.

(5) Potiskivani sastavi iz stavka 4. ovoga članka pokretani s dva potiskivača vezana bok uz bok moraju imati oznake iz navedenog stavka na potiskivaču koji se nalazi na desnoj strani sastava.

(6) Svako plovilo, potiskivani sastav ili bočni sastav koji istodobno obavljaju prijevoz više vrsta opasnih tvari navedenih u stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka, obvezni su imati oznake za onu vrstu tvari za koju se zahtijeva označavanje s najvećim brojem plavih svjetala ili plavih konusa.

(7) Bilo koje plovilo koje nije dužno isticati oznake iz stavaka 1., 2. ili 3. ovoga članka, ali kojem je izdan certifikat u skladu s odjeljkom 8.1.8 ADN-a ili privremeni certifikat u skladu s odjeljkom 8.1.9 ADN-a, a koje je u skladu sa sigurnosnim odredbama za plovila iz stavka 1. ovoga članka, može prilikom približavanja prevodnici isticati oznake iz stavka 1. ovoga članka kada žele proći kroz prevodnicu s plovilom koje je dužno isticati oznake iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Jačina plavih svjetala propisanih u ovom članku mora biti barem jednaka jačini običnog plavog svjetla.

Članak 3.15 – Obilježavanje plovila na kojima je dozvoljen prijevoz više od 12 putnika i čija maksimalna dužina trupa iznosi manje od 20 m

Plovila kojima je dozvoljen prijevoz više od 12 putnika čija je maksimalna dužina trupa manja od 20 m, moraju imati:

Danju:

žuti dvostruki konus smješten na pogodnom mjestu i na takvoj visini da se vidi sa svih strana.

Članak 3.16 – Obilježavanje skela za vrijeme plovidbe

(1) Skele koje ne plove slobodno moraju imati:

Noću:

a) jedno jasno bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana, postavljeno na visini od najmanje 5 m,

b) jedno jasno zeleno svjetlo vidljivo sa svih strana i postavljeno na oko 1 m iznad svjetla navedenog u točki a) ovoga stavka.

Danju:

zeleni balon na visini ne manjoj od 5 m.

Jasno bijelo svjetlo i zeleni balon mogu se postaviti na manju visinu ukoliko je dužina skele manja od 20 m.

(2) Čeoni čamac ili plovak skele s uzdužnim užetom noću mora imati jasno bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana postavljeno na visinu od najmanje 3 m iznad površine vode.

(3) Skele koje plove slobodno moraju imati:

Noću:

a) jedno jasno bijelo svjetlo, vidljivo sa svih strana, na način propisan u stavku 1. točki a) ovoga članka,

b) jedno jasno zeleno svjetlo, vidljivo sa svih strana, na način propisan u stavku 1. točki b) ovoga članka,

c) bočna svjetla i krmeno svjetlo, na način propisan u članku 3.08 stavku 1. točki b) i c) ovoga Pravilnika;

Danju:

zeleni balon na način propisan u stavku 1. ovoga članka.

Članak 3.17 – Dodatno obilježavanje plovila koja imaju prednost prolaza

Plovila kojima su nadležna tijela odobrila pravo prednosti prolaza na mjestima gdje je redoslijed prolaza reguliran propisom nadležnih tijela, moraju, uz druge oznake propisane ovim Pravilnikom, imati:

Danju:

crveni plamenac istaknut na pramcu i dovoljno visoko da bude jasno vidljiv.

Članak 3.18 – Dodatno obilježavanje plovila nesposobnih za manevar

(1) Svako plovilo nesposobno za manevriranje mora, kad je to potrebno, osim svjetala propisanih drugim odredbama ovoga Pravilnika, pokazivati:

Noću:

crveno svjetlo kojim se maše; kod čamaca se crveno svjetlo može zamijeniti bijelim

ili

dva crvena svjetla postavljena na oko 1 m jedno iznad drugog, postavljena na pogodnom mjestu i dovoljno visoko tako da su vidljiva sa svih strana.

Danju:

crvenu zastavu kojom se maše;

ili

dva crna balona postavljena na oko 1 m jedan iznad drugoga, na pogodno mjesto i na takvu visinu da budu vidljivi sa svih strana.

(2) Kad je potrebno, takvo plovilo osim navedenoga, mora davati i propisane zvučne znakove.

Članak 3.19 – Obilježavanje plutajućih tijela i plutajućih objekata za vrijeme plovidbe

Bez povrede drugih posebnih uvjeta koji mogu biti postavljeni u okviru članka 1.21 ovoga Pravilnika, plutajuća tijela i plutajući objekti moraju imati:

Noću:

dovoljan broj jasnih bijelih svjetala, vidljivih sa svih strana, radi označavanja svojih kontura.

ODJELJAK B
OBILJEŽAVANJE ZA VRIJEME STAJANJA

Članak 3.20 – Obilježavanje plovila za vrijeme stajanja

(1) Sva plovila osim onih navedenih u članku 3.22 i 3.25 ovoga Pravilnika moraju, za vrijeme stajanja imati:

Noću:

jedno obično bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana, postavljeno na visini od najmanje 3 m. Ovo svjetlo može se zamijeniti jednim običnim bijelim svjetlom na pramcu i istim takvim svjetlom na krmi, postavljenim na istoj visini i na strani plovila prema plovnom putu i vidljivim sa svih strana.

Danju:

crni balon na pogodnom mjestu na pramčanom dijelu plovila dovoljno visoko da bude vidljiv sa svih strana (primjenjuje se samo na plovila koja stoje odvojeno od obale i koja nemaju izravan ili neizravan pristup obali).

(2) Sastavi koji stoje odvojeno od obale (bez izravnog ili neizravnog pristupa obali) moraju imati:

Noću:

na svakom plovilu u sastavu obično bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana, postavljeno na pogodnom mjestu i na visini od najmanje 4 m. Ukupni broj svjetala koja označavaju plovila u sastavu, ne uzimajući u obzir plovilo koje pokreće sastav, može se ograničiti na četiri uzimajući u obzir da su obrisi sastava jasno označeni.

Danju:

crni balon na čeonom plovilu sastava ili na krajnjem vanjskom plovilu na čelu sastava i na potiskivaču ukoliko se to primjenjuje.

(3) Čamci, umjesto svjetla propisanog u stavku 1. ovoga članka mogu imati noću obično bijelo svjetlo na nekom pogodnom mjestu i na takvoj visini da bude vidljivo sa svih strana.

(4) Obilježavanje propisano ovim člankom nije obvezno:

a) kad plovilo stoji na nekom vodnom putu gdje je plovidba privremeno onemogućena ili zabranjena,

b) kad plovilo stoji duž obale i dovoljno je osvijetljeno s obale,

c) kad plovilo stoji izvan plovnog puta u potpuno sigurnoj situaciji koja jasno ukazuje da nema nikakve opasnosti,

d) za čamce koji pripadaju drugom plovilu, ukoliko stoje u blizini plovila kojemu pripadaju,

e) za plovila iz članka 11.06 ovoga Pravilnika.

Članak 3.21 Dodatno obilježavanje za vrijeme stajanja plovila koja prevoze opasne tvari

Odredbe članka 3.14 ovoga Pravilnika isto tako se primjenjuju na plovila i sastave iz toga članka za vrijeme stajanja istih.

Članak 3.22 – Obilježavanje skela za vrijeme stajanja na pristanima

(1) Skele koje ne plove slobodno, kada stoje na svojim pristanima, moraju noću imati svjetla propisana člankom 3.16 stavkom 1. ovoga Pravilnika. Dodatno, čeoni čamac ili plovak skele s uzdužnim užetom mora noću imati svjetla propisana člankom 3.16 stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(2) Skele koje slobodno plove, za vrijeme stajanja na svojim pristanima moraju noću imati svjetla propisana člankom 3.16 stavkom 1. ovoga Pravilnika. Za vrijeme kratkotrajnog stajanja mogu još zadržati svjetla propisana člankom 3.08 stavkom 1. točka b) i c) ovoga Pravilnika. Čim skele prestanu biti u pogonu, zeleno svjetlo navedeno u članku 3.16 stavku 3. točka b) ovoga Pravilnika mora se ugasiti.

Članak 3.23 – Obilježavanje plutajućih tijela i plutajućih objekata za vrijeme stajanja

(1) Bez povrede drugih posebnih uvjeta koji mogu biti postavljeni u okviru članka 1.21 ovoga Pravilnika, plutajuća tijela i plutajući objekti moraju imati:

Noću:

na strani koja je okrenuta plovnom putu dovoljan broj običnih bijelih svjetala, vidljivih sa svih strana, radi označavanja svojih kontura.

Pritom se primjenjuju odredbe članka 3.20 stavka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, lučka kapetanija može osloboditi od obveze označavanja svjetlima plutajući objekt koji ne ulazi u vodni put više od 5 m ili ako procijeni da time ne bi bila ugrožena sigurna plovidba.

Članak 3.24 – Obilježavanje mreža ili ribarskih motki na plovilu za vrijeme stajanja

Plovila čije se mreže ili ribarske motke protežu u plovni put ili njegovu neposrednu blizinu moraju ih obilježiti:

Noću:

običnim bijelim svjetlima, vidljivim sa svih strana u broju koji je dovoljan da se označi njihov položaj.

Danju:

žutim plovcima ili žutim zastavicama u broju koji je dovoljan da se označi njihov položaj.

Članak 3.25 – Obilježavanje plutajućih postrojenja u radu kao i nasukanih ili potopljenih plovila

(1) Plutajuće postrojenje u vrijeme rada kao i plovila koja stoje i obavljaju radove ili radnje sondiranja ili mjerenja, moraju imati:

a) Na strani ili stranama gdje je plovni put slobodan:

Noću:

dva obična zelena svjetla ili dva jasna zelena svjetla postavljena na oko 1 m jedno iznad drugoga;

Danju:

Dva zelena dvostruka konusa postavljena oko jedan metar jedan iznad drugoga;

a ako je potrebno;

b) Na strani na kojoj plovni put nije slobodan:

Noću:

obično crveno svjetlo ili jasno crveno svjetlo postavljeno na istu visinu kao najviše svjetlo od dva zelena svjetla propisana u točki (a) ovoga stavka i iste jačine kao navedena zelena svjetla;

Danju:

crveni balon postavljen na istu visinu kao najviši dvostruki konus propisan u točki (a) ovoga stavka;

ili, ukoliko je plovila potrebno zaštititi od valova

c) Na strani ili stranama gdje je plovni put slobodan:

Noću:

obično crveno svjetlo i obično bijelo svjetlo ili jasno crveno svjetlo i jasno bijelo svjetlo, postavljena na oko 1 m jedno iznad drugog tako da je crveno svjetlo više;

Danju:

zastavu s crvenom gornjom polovicom i bijelom donjom polovicom ili dvije zastave jedna iznad druge od kojih je gornja crvena, a donja bijela;

a ako je potrebno,

d) Na strani na kojoj plovni put nije slobodan:

Noću:

crveno svjetlo postavljeno na istu visinu kao crveno svjetlo propisano u točki (c) ovoga stavka i iste jačine kao to navedeno svjetlo;

Danju:

crvenu zastavu postavljenu na istu visinu kao crveno-bijela ili crvena zastava koja je postavljena na drugu stranu plovila (točka (c) ovoga stavka).

(2) Dnevno označavanje propisano u stavku 1. točki (a) i (b) ovoga članka može se zamijeniti sljedećim znacima:

a) na strani ili stranama na kojima je plovni put slobodan s pločom E.1 (Prilog 7) »dozvoljen prolaz«

a ako je potrebno,

b) na strani na kojoj plovni put nije slobodan s pločom A.1 (Prilog 7) »zabrana ulaska« postavljenoj na istoj visini na kojoj i ploča iz točke (a) ovoga stavka.

(3) Oznake iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju se postaviti na takvu visinu da bude vidljive sa svih strana. Zastave se mogu zamijeniti pločama istih boja.

(4) Nasukana ili potopljena plovila moraju imati oznake propisane u stavku 1. točke (a) i (b) ovoga članka. Ako pozicija nekog potopljenog plovila ne dozvoljava obilježavanje na plovilu, navedene oznake moraju se postaviti na čamce ili plutače ili se isticati na neki drugi prikladan način.

(5) Lučka kapetanija može pojedino plovilo osloboditi od obveze isticanja svjetala propisanih u stavku 1. i 2. točke (a) i (b) ovoga članka.

Članak 3.26 – Obilježavanje sidara koja mogu predstavljati opasnost za plovidbu

(1) Kada su, u slučajevima iz članka 3.20 i članka 3.23 ovoga Pravilnika sidra plovila, plutajućih tijela ili plutajućih objekata postavljena tako da sidra ili njihova užad ili lanci mogu predstavljati opasnost za plovidbu, svjetlo za stajanje najbliže takvom sidru treba zamijeniti s dva obična bijela svjetla vidljiva sa svih strana, postavljena na 1 m jedno iznad drugog.

(2) Plovila, plutajuća tijela i plutajući objekti trebaju svako svoje pojedinačno sidro koje može predstavljati opasnost za plovidbu, označiti:

Noću:

plovkom s radar reflektorom na kojem se nalazi obično bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana;

Danju:

žutim plovkom s radar reflektorom.

(3) Kada užad ili sidreni lanci plutajućeg postrojenja mogu predstavljati opasnost za plovidbu, moraju se označiti.

Noću:

plovkom s radar reflektorom na kojem se nalazi obično bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana;

Danju:

žutim plovkom s radar reflektorom.

POGLAVLJE III
POSEBNO OBILJEŽAVANJE

Članak 3.27 – Dodatno obilježavanje inspekcijskih, vatrogasnih plovila i spasilačkih plovila

(1) Plovila lučke kapetanije moraju, kao dopunu drugim oznakama propisanim drugim odredbama ovoga Pravilnika, isticati na oba boka na pramcu oznaku u obliku bijelog romba s plavim obrubom.

(2) Osim oznaka iz stavka 1. ovoga članka, plovila navedena u stavku 1. ovoga članka, dužna su danju isticati zastavu državne pripadnosti i plamenac bijele boje koji u sredini ima ucrtani znak iz stavka 1. ovoga članka te i danju i noću moraju imati obično plavo trepćuće svjetlo vidljivo sa svih strana.

(3) Uz dozvolu lučke kapetanije plavo svjetlo iz stavka 2. ovoga članka mogu pokazivati i vatrogasna i spasilačka plovila kada se nalaze u plovidbi radi pružanja pomoći.

Članak 3.28 – Dodatno obilježavanje plovila koja obavljaju radove na vodnom putu za vrijeme plovidbe

Plovila u plovidbi koja obavljaju sondiranje ili mjerenje ili radove na vodnom putu, moraju imati, uz oznake koje se primjenjuju u smislu drugih odredbi ovoga Pravilnika, noću i danju jasno ili obično žuto trepćuće svjetlo vidljivo sa svih strana. Primjena oznake iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je samo plovilima koja imaju pisano odobrenje lučke kapetanije.

Članak 3.29 – Dodatno obilježavanje radi zaštite od valova

(1) Plovila, plutajuća tijela i plutajući objekti za vrijeme plovidbe ili za vrijeme stajanja, koja nisu navedena u članku 3.25 ovoga Pravilnika, a koja je potrebno zaštititi od valova nastalih prolaskom drugih plovila ili plutajućih tijela, moraju, pored oznaka propisanih odredbama ove Glave, imati:

Noću:

obično crveno i obično bijelo svjetlo ili jasno crveno ili jasno bijelo svjetlo, postavljeno na oko 1 m jedno iznad drugoga na način da je crveno svjetlo gornje i na takvo mjesto da su jasno vidljiva i da ne mogu biti zamijenjena ni sa kakvim drugim svjetlima;

Danju:

zastavu čija je gornja polovina crvena, a donja bijela, postavljenu na pogodnom mjestu i na takvu visinu da budu vidljiva sa svih strana. Ova zastava može biti zamijenjena s dvije zastave postavljene jedna iznad druge, s tim da se crvena zastava nalazi gore, a bijela dolje. Ove zastave mogu biti zamijenjene pločama iste boje.

(2) Ne dovodeći u pitanje odredbe članaka 3.25 ovoga Pravilnika, oznake iz stavka 1. ovoga članka mogu isticati samo:

a) plovila, plutajuća tijela i plutajući objekti koji su teško oštećeni ili koji su angažirani u operacijama spašavanja kao i plovila nesposobna za manevriranje,

b) plovila, plutajuća tijela i plutajući objekti koji imaju pisano odobrenje lučke kapetanije.

Članak 3.30 – Znakovi opasnosti

(1) Kada plovilo koje se nalazi u opasnosti treba pomoć, to se označava:

a) zastavom ili bilo kojim drugim pogodnim predmetom kojim se kružno maše,

b) svjetlom kojim se kružno maše,

c) zastavom iznad ili ispod koje se nalazi balon ili bilo što slično balonu,

d) raketom ili sličnim sredstvima koja izbacuju crvene zvjezdice, a koje se ispaljuju jedna po jedna u kratkim intervalima,

e) svjetlosnim signalom koji se sastoji od grupe … – – – … (SOS) Morzeove abecede,

f) vatrom koja može biti proizvedena izgaranjem katrana, ulja, itd.,

g) raketama za osvjetljavanje, ručnim ili s padobranom, koje proizvode crveno svjetlo,

h) laganim mahanjem raširenih ruku od gore prema dolje.

(2) Znakovi iz stavka 1. ovoga članka zamjenjuju ili upotpunjuju zvučne znakove navedene u članku 4.01. ovoga Pravilnika.

Članak 3.31 – Zabrana pristupa na plovilo

(1) Kada je neovlaštenim osobama zabranjen pristup na plovilo, ova se zabrana mora obilježiti bijelim okruglim pločama koje su obrubljene crvenom bojom i na kojima se nalazi crvena dijagonalna crta i slika ruke u odvraćajućem položaju u crnoj boji ili alternativno bijelim okruglim pločama koje su obrubljene crvenom bojom i na kojima se nalazi crvena dijagonalna crta i slika pješaka u crnoj boji.

Ploče prema potrebi moraju biti postavljene na plovilo ili pristupni most za ulazak na plovilo. Iznimno od odredbe članka 3.03 stavka 3. ovoga Pravilnika, promjer ploča mora biti najmanje 60 cm.

(2) Ploče moraju biti osvijetljene tako da budu dobro vidljive i noću.

Članak 3.32 – Zabrana pušenja i korištenja nezaštićenog svjetla ili plamena

(1) Kada je prema važećim propisima zabranjeno pušenje i korištenje nezaštićenog svjetla ili plamena na plovilu, ova zabrana mora se obilježiti bijelim okruglim pločama, koje su obrubljene crvenom bojom i na kojima se nalazi crvena dijagonalna crta i slika goruće šibice ili alternativno bijelim okruglim pločama, koje su obrubljene crvenom bojom i na kojima se nalazi crvena dijagonalna crta i slika cigareta iz koje se vije dim.

Ploče prema potrebi moraju biti postavljene na plovilo ili pristupni most za ulazak na plovilo. Iznimno od odredbi članka 3.03 ovoga Pravilnika, promjer ploča mora biti najmanje 60 cm.

(2) Ploče moraju biti osvijetljene tako da budu dobro vidljive i noću, s obje strane plovila.

Članak 3.33 – Zabrana bočnog pristajanja

(1) Kada važeći propisi ili posebni propisi nadležnih tijela zabranjuju bočno pristajanje u blizini nekog plovila (npr. zbog prirode njegovog tereta), tada se na takvom plovilu mora po uzdužnoj osi na palubi nalaziti kvadratna ploča, s trokutom ispod nje. Obje strane ove ploče moraju biti bijele, obrubljene crvenom bojom s crvenom dijagonalnom crtom od gornje lijeve strane do donje desne strane i crnim slovom ‘P’ u sredini. Obje strane trokuta moraju biti bijele, s crnim brojem u sredini koji označava daljinu u metrima na kojoj se zabranjuje stajanje.

(2) Noću, ploče moraju biti osvijetljene na način da su jasno vidljive s obje strane plovila.

(3) Ovaj članak se ne primjenjuje na plovila, potiskivane sastave i bočne sastave navedene u članku 3.21 ovoga Pravilnika.

Članak 3.34 – Dodatno obilježavanje plovila čija je sposobnost manevra ograničena

(1) Plovila kojima je sposobnost oslobađanja puta drugim plovilima u skladu s odredbama ovih Pravila ograničena za vrijeme obavljanja radova ili podvodnih aktivnosti, kao npr. jaružanja, postavljanja kablova ili plutača i čiji položaj može otežavati plovidbu, uz druge oznake propisane drugim odredbama ovoga Pravilnika, moraju imati:

Noću:

tri jasna ili obična svjetla, gornje i donje svjetlo crveno, a srednje bijelo, postavljena jedno iznad drugog na udaljenosti od najmanje 1 m, na visinu na kojoj su vidljiva sa svih strana;

Danju:

dva crna balona i jedan crni dvostruki konus, postavljeni jedan iznad drugoga tako da se dvostruki konus nalazi u sredini, na najmanjoj udaljenosti od 1 m jedan od drugoga i na visini na kojoj su vidljivi sa svih strana.

(2) Plovila navedena u stavku 1. ovoga članka, kada radovi koje ona obavljaju uzrokuju zaprečavanje plovnog puta, uz oznake navedene u stavku 1. ovoga članka moraju imati:

Noću:

a) dva jasna ili obična crvena svjetla vidljiva sa svih strana postavljena na stranu ili na strane gdje je plovni put zapriječen, jedno iznad drugoga na udaljenosti od najmanje 1 m,

b) dva jasna ili obična zelena svjetla vidljiva sa svih strana postavljena na stranu ili strane gdje je prolaz slobodan, jedno iznad drugoga na udaljenosti od najmanje 1 m;

Danju:

a) dva crna balona postavljena na stranu ili na strane gdje je plovni put zapriječen, jedan iznad drugoga na udaljenosti od najmanje 1 m,

b) dva crna dvostruka konusa, postavljena na stranu ili na strane gdje je plovni put slobodan jedan iznad drugoga na udaljenosti od najmanje 1 m.

Svjetla, baloni i dvostruki konusi iz ovoga stavka moraju biti postavljeni na udaljenosti od najmanje 2 m od oznaka iz stavka 1. ovoga članka i ni u kom slučaju iznad nižeg svjetla ili nižeg balona navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(3) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na plutajuća postrojenja koja rade za vrijeme stajanja.

Članak 3.35 – Dodatno obilježavanje ribarskih plovila

(1) Plovila koja povlače mrežu ili drugu ribarsku opremu kroz vodu moraju, osim drugih oznaka propisanih ovim Pravilnikom, imati:

Noću:

dva jasna ili obična svjetla, postavljena jedno iznad drugoga na najmanje 1 m udaljenosti, s tim da je gornje svjetlo zeleno, a donje bijelo i na visinu na kojoj su vidljiva sa svih strana i ispred svjetla koje je propisano člankom 3.08 stavkom 1. točkom a) ovoga Pravilnika. Gornje svjetlo postavljeno niže od tog svjetla i donje svjetlo iznad svjetla propisanog člankom 3.08 stavkom 1. točka b) ovoga Pravilnika i to na udaljenosti od najmanje dvije okomite udaljenosti navedene u ovom stavku. Plovila kraća od 50 m ne trebaju imati svjetlo propisano člankom 3.08 stavkom 1. točka a) ovoga Pravilnika.

Danju:

dva crna konusa postavljena jedan iznad drugoga s vrhovima okrenutima jedan prema drugome, na visinu na kojoj su vidljiva sa svih strana.

(2) Ribarska plovila, osim plovila iz stavka 1. ovoga članka, moraju imati oznake propisane stavkom 1. ovoga članka, izuzimajući svjetlo iz članka 3.08 stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, i:

Noću

umjesto zelenog svjetla jasno ili obično crveno svjetlo vidljivo sa svih strana.

Pored navedenoga, ako je ribarska oprema razapeta po vodoravnoj dužini većoj od 150 m računajući od plovila, tada u pravcu ribarske opreme moraju imati:

Noću:

jasno ili obično bijelo svjetlo, postavljeno na vodoravnoj udaljenosti od najmanje 2 m i najviše 6 m od dva crvena svjetla i bijelog svjetla propisanih ovim člankom, a postavljena na visinu ne višu od navedenog bijelog svjetla, ni nižu od svjetala propisanih člankom 3.08 stavkom 1. točke b) ovoga Pravilnika,

Danju:

crni konus okrenut vrhom prema gore.

Članak 3.36 – Dodatno obilježavanje plovila kod ronilačkih radova

(1) Svako plovilo koje se upotrebljava kod ronilačkih radova mora, pored već propisanih oznaka ovim Pravilnikom, imati vjernu reprodukciju zastave »A« iz Međunarodnog signalnog kodeksa na visini od najmanje 1 m, postavljenu tako da bude vidljiva sa svih strana i noću i danju.

(2) Kada je to prikladno, ovakva plovila mogu, umjesto oznaka propisanih u stavku 1. ovoga članka, imati oznake navedene u članku 3.34 stavku 1. ovoga Pravilnika.

Članak 3.37 – Dodatno obilježavanje plovila koja obavljaju razminiranje

Plovilo koje obavlja radove čišćenja mina mora, pored oznaka propisanih ovim Pravilnikom, imati:

Noću:

tri jasna ili obična zelena svjetla, vidljiva sa svih strana, raspoređena u obliku trokuta čija je baza vodoravna, a leži na ravni koja je okomita na uzdužnu os plovila. Gornje svjetlo na vrhu ili u blizini vrha prednjeg jarbola i druga svjetla, na svakom kraju križa prednjeg jarbola,

Danju:

tri crna balona postavljena na način propisan za svjetla.

Članak 3.38 – Dodatno obilježavanje plovila koja obavljaju pilotažu

Plovilo za vrijeme pilotaže mora, pored već propisanih oznaka ovim Pravilnikom, umjesto svjetala propisanih člankom 3.08 stavkom 1. točkom a) ovoga Pravilnika, imati dva jasna ili obična svjetla postavljena jedno iznad drugoga, vidljiva sa svih strana, gornje svjetlo bijelo, a donje crveno, smještena na vrhu ili blizu vrha jarbola.

Glava 4
ZVUČNI ZNAKOVI; RADIOTELEFONIJA; NAVIGACIJSKE NAPRAVE

Članak 4.01 – Opće odredbe

(1) Kada se prema odredbama ovoga Pravilnika ili bilo kojim drugim pravilima koja su na snazi predviđaju zvučni znakovi, izuzimajući zvona, tada se zvučni znakovi moraju davati:

a) na motornim plovilima, izuzimajući čamce bez radarske opreme, pomoću mehanički pokretanih uređaja za davanje zvučnih znakova, koji su postavljeni dovoljno visoko da se zvuk može slobodno širiti naprijed i ako je to moguće nazad. Uređaji za davanje zvučnih znakova moraju odgovarati propisima iz Glave I Priloga 6 ovoga Pravilnika,

b) na plovilima koja nemaju motorni pogon i na motornim čamcima koji nemaju uređaj za davanje zvučnih znakova, pomoću trube ili roga. Ovi zvučni znakovi moraju odgovarati propisima iz Glave I Priloga 6 ovoga Pravilnika.

(2) Zvučni znakovi motornog plovila moraju biti praćeni istodobnim svjetlosnim znakovima, s njima usklađenima. Svjetlosni znakovi moraju biti žuti, jasni i vidljivi sa svih strana. Ova odredba se ne primjenjuje na čamce ni na znak koji je predviđen člankom 6.32 stavkom 4. točkom a) ovoga Pravilnika, koji se odašilje uređajima s plovila koja plove nizvodno uz pomoć radara, ni na zvukove koji se daju uz pomoć zvona.

(3) Kada plovila plove u sastavu, propisane zvučne znakove daje samo plovilo na kojem se nalazi zapovjednik sastava.

(4) Zvuk zvona mora trajati oko 4 sekunde. Može biti zamijenjen serijom zvukova udaraca metala o metal u istom trajanju.

Članak 4.02 – Korištenje zvučnih znakova

(1) Bez povrede drugih odredbi ovoga Pravilnika, svako plovilo, izuzimajući čamce navedene u stavku 2. ovoga članka, mora, kada je potrebno, davati zvučne znakove navedene u Glavi III Priloga 6 ovoga Pravilnika.

(2) Čamci koji plove samostalno ili koji tegle ili bočno prevlače samo čamce mogu, kada je potrebno, davati opće zvučne znakove navedene u Glavi III-A Priloga 6 ovoga Pravilnika.

Članak 4.03 – Zabranjeni zvučni znakovi

(1) Zabranjeno je upotrebljavati zvučne znakove koji nisu predviđeni ovim Pravilnikom kao i upotrebljavati znakove iz ovoga Pravilnika na nepropisan i nedopušten način.

(2) Za sporazumijevanje među plovilima ili između plovila i kopna, dozvoljena je upotreba drugih zvučnih znakova, pod uvjetom da se ne mogu zamijeniti sa znakovima koji su navedeni u ovom Pravilniku.

Članak 4.04 – Znakovi u slučaju nesreća

(1) Kada plovilo koje se nalazi u nevolji treba pomoć, ono se može oglašavati zvonom ili ponavljati dugi zvučni znak.

(2) Znakovi iz stavka 1. ovoga članka zamjenjuju ili služe kao dodatak vizualnim znakovima iz članka 3.30 ovoga Pravilnika.

Članak 4.05 – Radiotelefonija

(1) Svi radiotelefonski uređaji i instalacije koji se nalaze na plovilu, plutajućem tijelu ili plutajućem objektu moraju se upotrebljavati i biti u skladu s odredbama »Regionalnog sporazuma koji se odnosi na radiotelefonsku službu na unutarnjim vodnim putovima – RAINWAT«.

(2) Motorna plovila, osim čamaca, mogu ploviti samo ako su opremljeni ispravnim radiotelefonskim uređajem za komunikaciju u kategorijama službe »plovilo-plovilo«, »nautičke informacije« i »plovilo-službe u luci«. Za vrijeme plovidbe radiotelefonski uređaj za kanale u kategorijama službe »plovilo-plovilo« i »nautičke informacije« mora biti neprestano u stanju spremnosti za predaju i prijem. Kanal dodijeljen za kategoriju službe »nautičke informacije« može se samo kratkotrajno napustiti radi predaje ili prijema na drugim kanalima.

Radiotelefonski uređaj mora omogućiti da se najmanje dva od kanala za navedene kategorije službe mogu pratiti istovremeno.

Brodski radiotelefonski uređaj koji se upotrebljava u radiotelefonskoj službi na unutarnjim vodnim putovima može se sastojati od posebne opreme za svaku kategoriju službe ili opreme koja omogućuje kombinaciju nekoliko navedenih kategorija službe. Prilog 12 ovoga Pravilnika sadrži popis kanala u kategorijama službe.

(3) Skele i motorna plutajuća postrojenja mogu ploviti samo ako su opremljeni ispravnim radiotelefonskim uređajem. Za vrijeme plovidbe radiotelefonski uređaj za kanal u kategoriji službe »plovilo-plovilo« mora biti neprestano u stanju spremnosti za predaju i prijem. Navedeni kanal može se samo kratkotrajno napustiti radi predaje ili prijema na drugim kanalima. Prva i druga rečenica primjenjuju se na navedena plovila i tijekom njihova rada.

(4) Plovila opremljena radiotelefonskim uređajem moraju se javljati na kanalu dodijeljenom za komunikaciju u kategoriji službe »plovilo-plovilo« prije ulaska u nepregledna područja, uske plovne putove ili otvore mostova kao i područja određena od lučke kapetanije.

(5) Znak B.11 (Prilog 7) ovoga Pravilnika označava da lučka kapetanija zahtijeva korištenje radiotelefonske komunikacije.

Članak 4.06 – Radar

(1) Plovila smiju upotrebljavati radarsku i Inland ECDIS opremu koja može biti upotrijebljena za dobivanje slike koja se preklapa preko radarske slike (navigacijski režim rada) samo ako:

a) su opremljeni radarskom i Inland ECDIS opremom koja je prilagođena potrebama unutarnje plovidbe i pokazivačem otklona. Oprema mora biti u odgovarajućem radnom stanju i tipa odobrenog za potrebe unutarnje plovidbe u skladu sa zahtjevima nadležnih tijela, kao i u skladu s Tehničkim pravilima za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe. Skele bez vlastitog pogona ne moraju biti opremljene pokazivačem otklona,

b) se na plovilu nalazi član posade koji posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za upotrebu radara koje je u skladu sa zahtjevima nadležnih tijela. Bez obzira na odredbe članka 1.09 stavka 3. ovoga Pravilnika, radar se može upotrebljavati za potrebe obuke noću i danju pri dobroj vidljivosti čak i bez ukrcanog člana posade koji posjeduje navedenu svjedodžbu,

c) su opremljeni uređajem za odašiljanje tritonskog zvučnog signala, uz izuzetak čamaca i skela.

(2) U sastavima odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se samo na plovilo na kojem se nalazi zapovjednik sastava.

(3) Brzi brodovi moraju za vrijeme plovidbe koristiti radar.

Članak 4.07 – Oprema za Automatski identifikacijski sustav za unutarnju plovidbu

(1) Plovila moraju biti opremljena AIS uređajem koji odgovara odredbama međunarodnih Standarda za nadzor i praćenje plovila za plovidbu unutarnjim plovnim putovima (VTT) i ITU Radio pravila. AIS uređaj mora biti ispravan, odobren i ugrađen sukladno zahtjevima nadležnih tijela.

Sljedeća plovila ne podliježu obvezi opremanja AIS uređajem:

(a) plovila u sastavima, osim plovila koja osiguravaju glavni pogon sastava;

(b) čamci;

(c) plovila bez vlastitog pogona;

(d) skele koje ne plove samostalno.

(2) AIS uređaj mora neprekidno biti uključen i podatci uneseni u uređaj moraju neprekidno odgovarati trenutnim podatcima koji se odnose na plovilo ili sastav. Od ove obveze izuzeta su plovila koja stoje na mjestima za stajanje određenim od nadležnih tijela. Plovila iz točke (a) stavka 1. ovoga članka moraju isključiti bilo koji AIS uređaj koji se nalazi na plovilima tako dugo dok su ta plovila dio sastava.

(3) ITU Radio pravila primjenjuju se na slanje poruka putem AIS uređaja.

(4) Sukladno Standardima za nadzor i praćenje plovila za plovidbu unutarnjim plovnim putovima i odgovarajućoj ITU Preporuci najmanje sljedeći podatci moraju se odašiljati:

a) Identifikacija korisnika (Maritime Mobile Service Identity, MMSI);

b) Ime plovila

c) Vrsta plovila ili sastava

d) Jedinstveni europski identifikacijski broj plovila (ENI) ili IMO broj

e) Duljina preko svega za plovilo ili sastav (točnost u decimetrima)

f) Širina preko svega za plovilo ili sastav (točnost u decimetrima)

g) Pozicija (WGS-84)

h) Brzina preko dna (SOG)

i) Kurs preko dna (COG)

j) Vrijeme uređaja za elektronsko pozicioniranje

k) Navigacijski status (npr. Plovi uz upotrebu pogonskog stroja, na sidru, vezan)

l) Točka za određivanje pozicije na plovilu uz točnost u metrima (npr. GNSS antena)

m) Točnost pozicije (GNSS/DGNSS)

n) Vrsta uređaja za elektronsko pozicioniranje (npr. GPS, Galileo, Gionass)

(5) Zapovjednik mora odmah ažurirati sljedeće podatke ako se promijene:

a) Duljina preko svega

b) Širina preko svega

c) Vrsta sastava

d) Navigacijski status

e) Točka za određivanje pozicije na plovilu.

(6) Čamci se mogu opremiti AIS uređajem (AIS klasa A ili klasa B). AIS uređaj mora biti u skladu s odredbama međunarodnih Standarda za nadzor i praćenje plovila za plovidbu unutarnjim plovnim putovima (VTT) i pravila za radiotelefoniju. AIS uređaj klase A treba biti u skladu s IMO pravilima. AIS uređaj klase B treba biti u skladu s međunarodnim telekomunikacijskim i elektrotehničkim pravilima.

(7) Čamci kojima nije dodijeljen ENI broj ne moraju odašiljati podatak naveden u stavku 4. točki d) ovoga članka.

(8) Čamci koji upotrebljavaju AIS moraju biti opremljeni ispravnim radiotelefonskim uređajem za komunikaciju u kategoriji službe »brod–brod«.

Glava 5
OBILJEŽAVANJE VODNOG PUTA

Članak 5.01 – Znakovi za reguliranje plovidbe

(1) Prilog 7 ovoga Pravilnika sadrži znakove zabrane, znakove obveze, znakove ograničenja, znakove preporuke, znakove obavještavanja i pomoćne znakove za unutarnje vodne putove koji su postavljeni od strane nadležnih tijela radi osiguranja sigurnosti i reda u plovidbi. Isto tako, u njemu su određena i značenja pojedinih znakova.

(2) Bez povrede drugih odredbi ovoga Pravilnika kao i drugih važećih propisa, uključujući posebne upute navedene u članku 1.19 ovoga Pravilnika, posade se moraju pridržavati pravila i voditi računa o preporukama i obavijestima koja im se stavljaju na znanje znakovima navedenim u stavku 1. ovoga članka i postavljenima na vodnom putu ili na njegovim obalama.

(3) Ako su znakovi za reguliranje plovidbe postavljeni tako da su vidljivi samo u jednom smjeru kretanja prometa, ono što propisuju vrijedi samo za kretanje u tom smjeru.

Članak 5.02 – Oznake vodnog puta

(1) Prilog 8 ovoga Pravilnika određuje oznake koje se mogu upotrijebiti za olakšavanje plovidbe i istodobno određuje pri kojim uvjetima se primjenjuju pojedine oznake.

Glava 6
PRAVILA PLOVIDBE

POGLAVLJE I
OPĆE ODREDBE

Članak 6.01 – Definicije i područje primjene

(1) Za potrebe ove Glave, upotrijebljeni izrazi imaju sljedeća značenja:

a) »mimoilaženje« označava kada dva plovila plove u pravcima koji su izravno ili gotovo izravno suprotni,

b) »pretjecanje« označava kada plovilo (plovilo koje pretječe) prilazi drugom plovilu (plovilo koje se pretječe) iz pravca koji se nalazi pod kutom većim od 22,5º iza poprečnice pretjecanog plovila i pretekne ga,

c) »presijecanje pravaca kretanja« označava kada se dva plovila ne približavaju na isti način kako je to navedeno u točkama a) i b) ovoga stavka.

(2) Ako nije drugačije naznačeno, za potrebe ove Glave, pravila koja se primjenjuju na plovila primjenjuju se i na sastave.

(3) U Republici Hrvatskoj se primjenjuju i članci 11.07 i 11.08 ovoga Pravilnika.

Članak 6.01 a) – Brzi brodovi

Brzi brodovi moraju svim drugim plovilima ostaviti dovoljno prostora kako bi druga plovila mogla zadržati svoj pravac kretanja i kako bi mogla manevrirati. Brzi brodovi ne mogu zahtijevati od drugih plovila da im oslobode put.

Članak 6.02 – Čamci: opća pravila

(1) Za potrebe ove Glave, pod izrazom »čamac« podrazumijevaju se čamci koji plove samostalno i sastavi koji su sastavljeni isključivo od čamaca.

(2) Čamci moraju ostaviti svim drugim plovilima, uključujući i brze brodove, dovoljno prostora kako bi ta plovila mogla zadržati svoj pravac kretanja i kako bi mogla manevrirati. Čamci ne mogu zahtijevati od tih plovila da im oslobode put.

POGLAVLJE II
MIMOILAŽENJE, PRESIJECANJE PRAVACA KRETANJA I PRETJECANJE

Članak 6.03 – Opća načela

(1) Mimoilaženje ili pretjecanje dozvoljeno je samo ako plovni put ima nedvojbeno dovoljnu širinu za istodobno prolaženje, vodeći računa o svim lokalnim okolnostima i o kretanju drugih plovila.

(2) U sastavima, znakove koji su propisani člancima 3.17, 6.04 i 6.05 ovoga Pravilnika mora davati samo plovilo na kojem se nalazi zapovjednik sastava.

(3) Plovila koja plove na pravcima koji isključuju svaku opasnost od sudara ne smiju mijenjati pravac ni brzinu na način koji bi mogao prouzročiti opasnost od sudara.

(4) Zapovjednik koji uoči opasnost od sudara mora davati nizove vrlo kratkih zvučnih znakova.

Članak 6.03 a) – Presijecanje pravaca kretanja

(1) Kada dva plovila plove pravcima koji se presijecaju na način da postoji opasnost od sudara, plovilo koje vidi drugo plovilo na svojoj desnoj strani mora mu osloboditi put i, ako okolnosti to dozvoljavaju, izbjeći pravac kretanja koji prolazi i presijeca pravac kretanja drugog plovila ispred pramca tog plovila. Međutim, plovilo koje se nalazi na desnoj strani obilježenog plovnog puta mora zadržati svoj pravac. Ova odredba se ne primjenjuje na čamce u odnosu prema drugim plovilima.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se kada je bilo koji od članaka 6.13, 6.14 i 6.16 ovoga Pravilnika primjenjiv.

(3) Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju čamaca različitih kategorija, kada se pravci kretanja dva čamca presijecaju na takav način da postoji opasnost od sudara, tada motorni čamac mora osloboditi put svim drugim čamcima, a čamac koji nema motor i koji ne plovi pomoću jedara, mora osloboditi put čamcima koji plove pomoću jedara.

(4) Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka, kada dvije jedrilice plove pravcima koji se presijecaju na takav način da postoji opasnost od sudara, jedna jedrilica mora osloboditi put drugoj jedrilici tako da:

a) kada plovila jedre dobivajući vjetar s različitih strana, tada plovilo koje jedri dobivajući vjetar s lijeve strane mora osloboditi put drugom plovilu,

b) kada dva plovila dobivaju vjetar s istih strana, ono koje se nalazi u privjetrini mora osloboditi put plovilu koje plovi u zavjetrini,

c) kada plovilo koje dobiva vjetar s lijeve strane vidi drugo plovilo u privjetrini i ne može sa sigurnošću odrediti da li to drugo plovilo dobiva vjetar s lijeve ili s desne strane, prvo plovilo mora osloboditi put drugom plovilu,

Ovaj stavak se ne primjenjuje na čamce u odnosu na druga plovila.

(5) Kao odstupanje od odredbi stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka, plovila koja plove u blizini granice označenog plovnog puta i kojima se ta granica nalazi na desnoj strani moraju nastaviti plovidbu uz tu granicu; ostala plovila trebaju im osloboditi put. Ovaj stavak se ne primjenjuje na čamce u odnosu na druga plovila.

Članak 6.04 – Mimoilaženje: osnovna pravila

(1) Ako prilikom mimoilaženja dvaju plovila postoji mogućnost sudara, svako od plovila mora skretati na svoju desnu stranu, tako da se mimoiđu lijevim bokom. Ovo pravilo se ne primjenjuje na čamce u odnosu na druga plovila.

(2) Prilikom mimoilaženja, plovila koja plove uzvodno moraju, vodeći računa o lokalnim okolnostima i kretanju drugih plovila, osloboditi put plovilima koja plove nizvodno.

(3) Plovila koja plove uzvodno i ostavljaju na svojoj lijevoj strani mjesto za prolaz plovilima koja plove nizvodno, ne daju nikakav znak.

(4) Plovila koja plove uzvodno i ostavljaju na svojoj desnoj strani mjesto za prolaz nizvodnih plovila, moraju pravodobno s desne strane pokazati:

a) noću:

– jasno bijelo trepćuće svjetlo zajedno sa svijetloplavom pločom.

b) danju:

– snažno bijelo trepćuće svjetlo ili

– svijetloplavu ploču zajedno s jasnim trepćućim bijelim svjetlom.

Navedeni znakovi moraju biti vidljivi s prednje i zadnje strane plovila i moraju se pokazivati sve dok se ne završi mimoilaženje. Zabranjeno je pokazivati ih i poslije završenog mimoilaženja, osim ako se ne želi pokazati namjera o nastavku propuštanja nizvodnih plovila s desne strane. Svijetloplava ploča mora biti obrubljena bijelom trakom čija je širina najmanje 5 cm. Okvir, rub kao i svjetiljka s trepćućim svjetlom moraju biti zagasite boje.

(5) Ako postoji dvojba da plovila koja plove nizvodno nisu shvatila namjere plovila koja plove uzvodno, tada su uzvodna plovila dužna oglasiti se s jednim kratkim zvučnim znakom ako se mimoilaženje treba izvršiti s njihove lijeve strane, a s dva kratka zvučna znaka ako se mimoilaženje treba izvršiti s njihove desne strane.

(6) Bez povrede odredbe članka 6.05 ovoga Pravilnika, plovila koja plove nizvodno moraju slijediti pravac koji im označe plovila koja plove uzvodno u skladu s naprijed navedenim odredbama. Plovila koja plove nizvodno moraju ponavljati vizualne znakove navedene u stavku 4. ovoga članka i zvučne znakove navedene u stavku 5. ovoga članka koje su im uputila uzvodna plovila.

(7) Odredbe stavaka 1. do 6. ovoga članka ne primjenjuju se na čamce u odnosu prema drugim plovilima ni u slučajevima gdje se čamci mimoilaze s drugim čamcima.

(8) Ako prilikom mimoilaženja dvaju čamaca postoji mogućnost sudara, svaki od čamaca mora skretati na svoju desnu stranu, tako da se mimoiđu lijevim bokom.

(9) Bez obzira na odredbe stavka 8. ovoga članka, kada se u slučaju čamaca različitih kategorija dva čamca mimoilaze na način da postoji opasnost od sudara, motorni čamci moraju osloboditi put svim ostalim čamcima i čamci koji nisu motorni niti se kreću pomoću jedara moraju osloboditi put čamcima koji se kreću pomoću jedara. Međutim, čamci koji plove u blizini granice označenog plovnog puta i kojima se ta granica nalazi na desnoj strani moraju nastaviti plovidbu uz tu granicu; ostali čamci trebaju im osloboditi put.

Članak 6.05 – Mimoilaženje: odstupanje od osnovnih pravila

(1) Kao odstupanje od odredbi članka 6.04 ovoga Pravilnika, plovila mogu u posebnim slučajevima i ako su sigurna da se njihovim zahtjevima može udovoljiti na siguran način, zahtijevati da se mimoiđu desnim bokom.

(2) Iznimno od odredbi članka 6.04 ovoga Pravilnika:

a) putnički brodovi koji plove na redovitim linijama i kod kojih najveći odobreni broj putnika nije manji od broja koji su za tu svrhu propisala nadležna tijela, kada ploveći nizvodno žele stati na pristan koji se nalazi na strani puta kojim plove uzvodna plovila; i

b) tegljeni sastavi koji plove nizvodno i koji se žele zadržati blizu određene obale radi okreta za uzvodno,

imaju pravo zatražiti od plovila koja plove uzvodno da promijene pravac koji su im oslobodila ta plovila u skladu s člankom 6.04 ovoga Pravilnika ako im taj pravac ne odgovara.

To se može zahtijevati samo pod uvjetom da se bez opasnosti može udovoljiti tom zahtjevu.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, plovila i sastavi koji plove nizvodno moraju pravodobno dati:

– jedan kratak zvučni znak ako žele proći s lijeva;

– dva kratka zvučna znaka ako žele proći s desna plovila koja plove uzvodno, a kao dodatak, pokazivati vizualne znakove iz članka 6.04 stavka 4. ovoga Pravilnika.

(4) Plovila i sastavi koji plove uzvodno, u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, moraju prihvatiti zahtjev nizvodnih plovila i potvrditi to na sljedeći način:

– kada se mimoilaženje treba izvršiti s lijeve strane, plovila moraju odaslati jedan kratak zvučni znak, a uz to ukloniti vizualne znakove iz članka 6.04 stavka 4. ovoga Pravilnika,

– kada se mimoilaženje treba izvršiti s desne strane, plovila trebaju odaslati dva kratka zvučna znaka i kao dodatak pokazivati vizualne znakove iz članka 6.04 stavka 4. ovoga Pravilnika.

(5) Kada postoji dvojba da plovila koja plove uzvodno nisu shvatila namjere plovila koja plove nizvodno, tada plovila koja plove nizvodno moraju ponavljati zvučne znakove predviđene u stavku 4. ovoga članka.

(6) Kada plovila koja plove uzvodno zaključe da put koji zahtijevaju plovila koja plove nizvodno nije pogodan i da zbog toga postoji opasnost od sudara, ona moraju odaslati jedan niz vrlo kratkih zvukova. Zapovjednici tada moraju poduzeti sve mjere koje zahtijevaju okolnosti kako bi se izbjegla opasnost od sudara.

(7) Stavci 1. do 6. ovoga članka ne primjenjuju se na čamce u odnosu prema drugim plovilima ni u slučaju kada se čamci međusobno mimoilaze.

Članak 6.06 – Mimoilaženje brzih brodova

Odredbe članaka 6.04 i 6.05 ovoga Pravilnika ne primjenjuju se u slučaju mimoilaženja između brzih brodova međusobno i između brzih brodova i bilo kojeg drugog plovila. Brzi brodovi moraju se o svom međusobnom mimoilaženju dogovoriti putem radiotelefonskog uređaja.

Članak 6.07 – Mimoilaženje plovila na uskim plovnim putovima

(1) Kako bi se, što je više moguće, pokušalo izbjeći mimoilaženje plovila na sektorima ili mjestima gdje plovni put nema nesporno dovoljnu širinu za mimoilaženje (uski plovni put), primjenjuju se sljedeća pravila:

a) sva plovila moraju proći kroz uske plovne putove u najkraćem mogućem vremenu,

b) kada je vidno polje ograničeno, plovila moraju prije nego što uđu u uski plovni put odaslati »jedan dug zvučni znak«, a po potrebi, naročito kada je uski plovni put dug, moraju ponavljati ovaj znak sve dok plove kroz njega,

c) (i) kada plovilo ili sastav koji plove uzvodno utvrdi da plovilo ili sastav koji plove nizvodno upravo ulazi u uski plovni put, ono je dužno zaustaviti se ispred uskog plovnog puta i čekati dok plovilo ili sastav koji plovi nizvodno prođu kroz njega,

(ii) kada su neki sastav ili plovilo koji plove uzvodno već ušli u uski plovni put, plovila ili sastavi koji plove nizvodno moraju se, po mogućnosti, zaustaviti na uzvodnoj strani uskog plovnog puta sve dok sastav ili plovilo koje plovi uzvodno prođe kroz njega,

d) Bez teksta

(2) Kada mimoilaženje u nekom uskom prolazu postane neizbježno, plovila moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi se mimoišli na mjestu i u uvjetima koji će predstavljati najmanju opasnost za plovila.

Članak 6.08 – Zabrana mimoilaženja označena znakovima za reguliranje plovidbe

(1) Na sektorima koji su obilježeni znakom zabrane A.4 ili A.4.1 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika zabranjeno je svako mimoilaženje i pretjecanje. Zabrana iz prethodne rečenice može se ograničiti na plovila i sastave koji premašuju određenu dužinu ili širinu. U takvim slučajevima dužina ili širina naznačit će se na pravokutnim bijelim pločama pričvršćenim ispod znakova A.4 i A.4.1. Analogijom se primjenjuju i odredbe članka 6.07, stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Kad nadležna tijela propišu naizmjenični jednosmjerni prolazak na pojedinim sektorima da bi se izbjeglo svako susretanje:

– zabrana prolaza obilježava se općim znakom zabrane A.1 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika;

– odobrenje prolaza obilježava se općim znakom odobrenja E.1 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika.

Ovisno o lokalnim okolnostima, znak zabrane prolaza može biti najavljen znakom obveze B.8 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika kao predznak.

Članak 6.09 – Pretjecanje: opće odredbe

(1) Pretjecanje je dopušteno samo ako se plovilo koje namjerava izvršiti pretjecanje uvjerilo da se taj manevar može izvršiti bez opasnosti.

(2) Sustignuto plovilo mora olakšati pretjecanje koliko je to potrebno i moguće. Ono mora smanjiti svoju brzinu, ako je to potrebno, kako bi se pretjecanje obavilo bez opasnosti i dovoljno brzo da se ne ometa kretanje drugih plovila. Ova odredba ne primjenjuje se u slučaju kada čamac pretječe plovilo neke druge kategorije.

Članak 6.10 – Pretjecanje

(1) Općenito, plovilo koje pretječe mora obilaziti sustignuto plovilo s lijeve strane. U slučaju da je to moguće obaviti bez opasnosti od sudara, plovilo koje pretječe može to učiniti i s desne strane sustignutog plovila. Kad se pretjecanje može obaviti a da pri tome sustignuto plovilo ne mora mijenjati pravac ni brzinu, plovilo koje pretječe ne daje nikakav zvučni znak.

(2) Kad se pretjecanje ne može obaviti, a da sustignuto plovilo pri tome ne mora mijenjati svoj pravac ili ako postoji dvojba da sustignuto plovilo nije uočilo namjeru pretjecanja plovila koje ga stiže i to može dovesti do sudara, plovilo koje namjerava obaviti pretjecanje mora davati sljedeće zvučne znakove:

a) »dva duga zvuka popraćena s dva kratka zvuka« ako namjerava obaviti pretjecanje s lijeve strane sustignutog plovila,

b) »dva duga zvuka popraćena jednim kratkim zvukom« ako namjerava obaviti pretjecanje s desne strane sustignutog plovila.

(3) Kada sustignuto plovilo može udovoljiti zahtjevu plovila koje ga namjerava preteći, ono mora ostaviti dovoljno prostora na traženoj strani na kojoj se obavlja pretjecanje uklanjajući se po potrebi na suprotnu stranu i dati sljedeće zvučne znakove:

a) »jedan kratki zvuk« ako će se pretjecanje obaviti po lijevoj strani,

b) »dva kratka zvuka« ako će se pretjecanje obaviti po desnoj strani.

(4) Kada pretjecanje nije moguće sa strane koju zahtijeva plovilo koje namjerava preteći, ali je moguće sa suprotne strane, tada se sustignuto plovilo treba dati sljedeće zvučne znakove:

a) »jedan kratki zvuk« kada je pretjecanje moguće s lijeve strane,

b) »dva kratka zvuka« kada je pretjecanje moguće s desne strane.

Kad plovilo koje pretječe želi i dalje pretjecati, mora dati »dva kratka zvuka« u slučaju pod a) ili »jedan kratak zvuk« u slučaju pod b). Sustignuto plovilo tada mora ostaviti dovoljno prostora sa strane na kojoj se obavlja pretjecanje uklanjajući se, ako je to potrebno, na suprotnu stranu.

(5) Kada kod pretjecanja postoji opasnost od sudara, tada sustignuto plovilo mora dati »pet kratkih zvukova«.

(6) U slučaju pretjecanja jedrilica, po pravilu, jedrilica koja pretječe mora proći sa strane na kojoj sustignuta jedrilica dobiva vjetar. Ova odredba ne primjenjuje se na čamce koji plove uz pomoć jedara kada ih pretječu druge jedrilice.

U slučaju kada plovilo na jedra pretječe drugo plovilo, sustignuto plovilo mora olakšati pretjecanje s one strane s koje plovilo koje pretječe dobiva vjetar. Ova odredba ne primjenjuje se na čamce koji plove uz pomoć jedara i koji prestižu druga plovila.

(7) Stavci od 2. do 5. ovoga članka ne primjenjuju se na čamce u odnosu na plovila drugih kategorija, ni u slučaju kada jedan čamac pretječe drugi čamac.

Članak 6.11 – Zabrana pretjecanja označena znakovima za reguliranje plovidbe

(1) Bez povrede odredbi članka 6.08 stavka 1. ovoga Pravilnika, pretjecanje je zabranjeno:

a) po pravilu, na sektorima obilježenim znakovima A.2 i A.4.1 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika,

b) između sastava, na sektorima obilježenim znakom A.3 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika. Ova zabrana se ne primjenjuje kada je barem jedan od sastava potiskivani sastav čije maksimalne dimenzije ne prelaze 110 m x 12 m.

(2) Zabrane pretjecanja prema stavku 1. ovoga članka ne primjenjuju se na čamce.

POGLAVLJE III
OSTALA PRAVILA PLOVIDBE

Članak 6.12 – Plovidba na sektorima na kojima je propisan pravac plovidbe

(1) Na sektorima gdje je pravac propisan, on je obilježen znakovima obveze B.1, B.2, B.3 ili B.4. iz Priloga 7 ovoga Pravilnika. Završetak sektora može biti obilježen znakom obavještenja E.11 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika.

(2) Na ovako obilježenom sektoru plovila koja plove uzvodno ne smiju ni u kom slučaju ometati kretanje nizvodnih plovila, a osobito prilikom približavanja znaku obveze B.4 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika kada uzvodna plovila moraju, po potrebi, smanjiti brzinu i u krajnjem slučaju zaustaviti se kako bi omogućila nizvodnim plovilima da obave svoj manevar.

Članak 6.13 – Okretanje

(1) Plovila smiju obaviti okret samo kada su se uvjerila da kretanje drugih plovila dopušta da se ovaj manevar obavi bez opasnosti i da druga plovila neće biti prisiljena naglo promijeniti svoj pravac ili brzinu.

(2) Ako namjeravani manevar prisiljava druga plovila da promijene svoj pravac ili brzinu, plovilo koje se hoće okrenuti mora prije toga pravodobno najaviti svoj manevar dajući sljedeće zvučne znakove:

a) »jedan dugi zvuk popraćen s jednim kratkim zvukom« ako se želi okrenuti na desnu stranu (preko desnog boka),

b) »jedan dugi zvuk popraćen s dva kratka zvuka« ako se želi okrenuti na lijevu stranu (preko lijevog boka).

(3) Druga plovila moraju, kada je to potrebno i moguće, promijeniti svoju brzinu i pravac da bi se okretanje obavilo bez opasnosti. Posebno u slučajevima manevra plovila koje se žele okrenuti da bi se postavila u smjer koji je suprotan smjeru vodene struje, druga plovila moraju pomoći da se to učini u optimalnom vremenu.

(4) Odredbe stavaka od 1. do 3. ovoga članka ne primjenjuju se na čamce u odnosu prema drugim plovilima. Kod okretanja čamaca u odnosu na druge čamce primjenjuju se samo stavci 1. i 3. ovoga članka.

(5) Zabranjeno je svako okretanje na sektorima obilježenim znakom zabrane A.8 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, a ako na vodnom putu postoje sektori koji su obilježeni znakom obavještenja E.8 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, zapovjednicima plovila preporučuje se da okretanje obave na tom sektoru pridržavajući se odredaba ovoga članka.

Članak 6.14 – Postupak prilikom isplovljavanja

Izuzimajući skele, odredbe članka 6.13 ovoga Pravilnika odnose se i na plovila koja napuštaju svoje sidrište ili vez bez okretanja, ali umjesto zvučnih signala propisanih u članku 6.13 stavku 2. ovoga Pravilnika, ona moraju davati sljedeće zvučne znakove:

– »jedan kratak zvuk« kada prilaze s desne strane,

– »dva kratka zvuka« kada prilaze s lijeve strane.

Članak 6.15 – Zabrana ulaska u prostor između plovila u tegljenom sastavu

Zabranjeno je ulaziti u prostore između plovila tegljenog sastava.

Članak 6.16 – Luke i sporedni vodni putovi: uplovljenje-isplovljenje s presijecanjem vodnog puta

(1) Plovila smiju uploviti ili isploviti iz luke ili sporednog vodnog puta ili uploviti na vodni put ili ga presjeći samo kad su sigurna da to mogu obaviti bez opasnosti i bez prisiljavanja drugih plovila da naglo mijenjaju svoj pravac ili brzinu kretanja.

Kada je plovilo koje plovi nizvodno prisiljeno okrenuti se uzvodno da bi moglo uploviti u neku luku ili u sporedni vodni put mora dati prednost svim uzvodnim plovilima koja isto tako žele uploviti u tu luku ili taj sporedni vodni put.

U nekim slučajevima, vodni putovi koji se smatraju sporednim mogu biti obilježeni znakovima E.9. ili E.10 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika.

(2) Plovila, izuzev skela, koja obavljaju neki od manevara navedenih u stavku 1. ovoga članka moraju, ako ovaj njihov namjeravani manevar može ili mora prisiliti druga plovila da promijene svoj pravac ili brzinu kretanja, pravodobno najaviti svoj manevar dajući sljedeće zvučne znakove:

a) »tri duga zvuka popraćena s jednim kratkim zvukom« ako zbog uplovljavanja ili poslije isplovljavanja hoće skrenuti desno,

b) »tri duga zvuka popraćena s dva kratka zvuka« ako zbog uplovljavanja ili poslije isplovljavanja hoće skrenuti lijevo,

c) »tri duga zvuka« ako poslije isplovljenja, hoće presjeći vodni put a prije završetka presijecanja vodnog puta, po potrebi moraju odaslati »jedan dugi zvuk praćen jednim kratkim zvukom« ako hoće skrenuti desno ili »jedan dugi zvuk praćen s dva kratka zvuka« ako hoće skrenuti lijevo.

(3) Ostala plovila moraju, po potrebi, promijeniti svoj pravac kretanja i brzinu. Ova odredba se isto tako primjenjuje kada se znak B.10 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika nalazi na glavnom vodnom putu pored izlaza iz luke ili sporednog vodnog puta.

(4) Kada je pred izlazom iz luke ili sporednog vodnog puta postavljen znak B.9(a) ili B.9(b) iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, tada je plovilima koja isplovljavaju iz te luke ili sporednog vodnog puta zabranjeno uploviti u glavni vodni put ili ga presjeći ako bi ovakav njihov manevar prisilio plovila na glavnom vodnom putu da promijene svoj pravac ili brzinu.

(5) Plovila ne mogu uploviti u luku ni u sporedni vodni put ako je znak A.1, u kombinaciji s dodatnim znakom iz dijela II, stavka 2. Priloga 7 ovoga Pravilnika, postavljen na glavni vodni put. Plovila ne mogu isploviti iz luke ni iz sporednog vodnog puta kada je znak A.1 u kombinaciji s dodatnim znakom iz dijela II, stavka 2. b) Priloga 7 ovoga Pravilnika postavljen blizu izlaza.

(6) Ako je znak E.1 u kombinaciji s dodatnim znakom iz dijela II stavka 2. Priloga 7 ovoga Pravilnika postavljen na glavni vodni put, plovila mogu uploviti u luku ili u sporedni vodni put čak i u slučajevima kada ovaj manevar može prisiliti plovila koja plove po glavnom vodnom putu da promijene svoj pravac ili brzinu. Plovila mogu isploviti iz luke ili sporednog vodnog puta pod istim uvjetima kako je naprijed navedeno, ako je znak E.1 u kombinaciji s dodatnim znakom iz dijela II, stavka 2 a) Priloga 7 ovoga Pravilnika postavljen blizu izlaza; u tom slučaju, znak B.10 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika mora biti postavljen na glavni vodni put.

(7) Odredbe stavaka 1. do 3. ovoga članka ne primjenjuju se na čamce u odnosu prema drugim plovilima, kao ni odredbe iz stavka 4. ovoga članka na plovila koja ne spadaju u čamce u odnosu prema čamcima. Odredbe stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se na čamce u odnosu jednih prema drugima.

Članak 6.17 – Usporedna plovidba i zabrana prilaza plovilima

(1) Usporedna plovidba je dozvoljena samo u slučaju kada za to ima dovoljno prostora te ako to ne uzrokuje teškoće ili opasnost za plovidbu.

(2) Osim u toku mimoilaženja ili pretjecanja, zabranjeno je ploviti na udaljenosti manjoj od 50 m od nekog plovila, bočnog sastava ili potiskivanog sastava koji pokazuju oznake navedene u članku 3.14, stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(3) Bez povrede odredbi članka 1.20 ovoga Pravilnika, zabranjeno je privezivati se uz plovila ili plutajućeg tijela za vrijeme njihove plovidbe, priključivati se ili ploviti u njihovoj brazdi bez izričitog odobrenja njihovog zapovjednika.

(4) Skijaši na vodi i osobe koje se bave nekim sportom na vodi bez upotrebe plovila, moraju se držati na dovoljnoj udaljenosti od plovila ili plutajućih tijela za vrijeme njihove plovidbe kao i od plutajućih postrojenja za vrijeme obavljanja radova.

Članak 6.18 – Zabrana vučenja sidara, užadi ili lanaca

(1) Zabranjeno je za sobom vući sidra, užad i lance.

(2) Ova zabrana se ne odnosi na manja pomicanja na mjestima za stajanje ni na manevre, osim u sljedećim slučajevima:

a) na manje od 100 m udaljenosti od mosta, prevodnice ili brane te skele ili plutajućeg postrojenja u radu;

b) na sektorima vodnog puta koji su u skladu s člankom 7.03 stavkom 1. točka b) ovoga Pravilnika obilježeni znakom zabrane A.6 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika.

(3) Ova zabrana ne primjenjuje se ni na dijelovima koji su u skladu s člankom 7.03 stavkom 2. ovoga Pravilnika, obilježeni znakom obavještenja E.6 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika.

Članak 6.19 – Plovidba pomoću vodene struje

(1) Zabranjena je plovidba pomoću vodene struje bez odobrenja lučke kapetanije.

(2) Ova zabrana ne odnosi se na manja pomicanja na mjestima za stajanje i na mjestima za utovar i istovar, u toj mjeri u kojoj je osigurano sigurno zaustavljanje kao i u lukama.

(3) Plovila koja se spuštaju pomoću vodene struje pramcem okrenutim uzvodno čiji stroj radi u smjeru za pokretanje prema naprijed, smatraju se uzvodnim plovilima, a ne plovilima koja se kreću uz pomoć vodene struje.

Članak 6.20 – Zaštita od valova

(1) Plovila moraju prilagoditi svoju brzinu u cilju izbjegavanja stvaranja valova ili prevelikog povlačenja vode koje bi moglo prouzročiti oštećenja na plovilima koja stoje ili koja se kreću, kao i oštećenja na građevinama. Plovila osobito moraju na vrijeme smanjiti svoju brzinu ali nikako ispod one brzine koja je potrebna za sigurno kormilarenje, u sljedećim slučajevima:

a) ispred ulaza u luku,

b) u blizini plovila koja su privezana za obalu ili uz pristan ili kod kojih je u tijeku utovar ili istovar tereta,

c) u blizini plovila koja stoje na uobičajenim mjestima za stajanje,

d) u blizini skela koje ne plove slobodno,

e) na sektoru vodnog puta koji su obilježila nadležna tijela. Ovi sektori se obilježavaju znakom A.9 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika.

(2) Bez povrede odredbi članka 1.04 ovoga Pravilnika, plovila nisu obvezna pridržavati se obveza predviđenih stavku 1. točke b) i c) ovoga članka, u odnosu na čamce.

(3) Kada plove pored plovila koja su obilježena sukladno članku 3.25 stavku 1. točka c) ovoga Pravilnika ili pored plovila, plutajućih tijela ili plutajućih objekata koji su označeni sukladno članku 3.29 stavku 1. ovoga Pravilnika, druga plovila moraju smanjiti svoju brzinu na način propisan stavkom 1. ovoga članka i moraju se što više udaljiti od ovih plovila.

(4) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.09 ovoga Pravilnika.

Članak 6.21 – Sastavi

(1) Motorna plovila koja pokreću sastav moraju imati dovoljnu snagu kako bi omogućila dobre manevarske sposobnosti sastava.

(2) Potiskivač potiskivanog sastava mora biti sposoban pravodobno, bez okreta, zaustaviti sastav i to na način da pritom zadrži punu kontrolu nad sastavom.

(3) Motorna plovila ne smiju, osim u slučaju spašavanja ili pružanja pomoći plovilu u nevolji, obavljati tegljenje, potiskivanje ili pokretanje bočnog sastava, osim ako to nije izričito dozvoljeno u njihovoj svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu. Motorna plovila koja potiskuju, tegle ili uz bok prevlače druga plovila ne smiju napustiti ova plovila za vrijeme manevra vezivanja ili sidrenja prije nego što ona oslobode plovni put i prije nego se zapovjednik sastava uvjeri da su plovila sigurna.

(4) Potisnice pomorskih brodova mogu se postaviti na čelo potiskivanog sastava samo u slučaju kada postoji mogućnost da se njihova sidra nalaze na čelu sastava.

(5) Putnički brodovi s ukrcanim putnicima ne smiju ploviti kao dio sastava. Ova zabrana ne primjenjuje se u slučajevima kada je nužno tegljenje radi ispomoći ili u slučaju hitnosti.

(6) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.10 ovoga Pravilnika.

Članak 6.21 a) – Premještanje potisnica izvan potiskivanog sastava

Izvan potiskivanog sastava potisnice se mogu premještati samo:

a) povezane bok uz bok s motornim plovilom, ili

b) sukladno postojećim pravilima ili uz dopuštenje nadležnih tijela, ili

c) na kratkim udaljenostima kada se potiskivani sastav sastavlja ili rastavlja, ili

d) povezane bok uz bok s plovilom koje ima kormilarski uređaj i ukrcanu odgovarajuću posadu.

Članak 6.22 – Zabrana plovidbe

(1) Kada nadležno tijelo općim znakom zabrane A.1a-f iz Priloga 7 ovoga Pravilnika stavi do znanja da je plovidba zabranjena, sva se plovila moraju zaustaviti ispred tog znaka.

(2) Plovidba na vodama na kojima je istaknut znak:

a) A.1a (Prilog 7) zabranjena je za sva plovila;

b) A.12 (Prilog 7) zabranjena je za sva motorna plovila;

c) A.1.g (Prilog 7) zabranjena je za sva plovila osim za čamce bez motora.

Članak 6.22 a) – Plovidba pored plutajućih postrojenja u radu, nasukanih ili potopljenih plovila i plovila čija je sposobnost manevra ograničena

Zabranjeno je prolaziti pored plovila koja su navedena u članku 3.25 ovoga Pravilnika na strani na kojoj su obilježena crvenim svjetlom ili svjetlima propisanim u članku 3.25 stavku 1. točke b) i d) ovoga Pravilnika, ili pločom sa znakom A.1 (Prilog 7) ili crvenim balonom ili crvenom zastavom propisanim u članku 3.25 stavku 1. točke b) i d) ovoga Pravilnika ili pored plovila iz članka 3.34 ovoga Pravilnika, na strani na kojoj pokazuju dva crvena svjetla ili dvije crne kugle propisane člankom 3.34 stavkom 2. točka a) ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE IV
SKELE

Članak 6.23 – Pravila koja se primjenjuju na skele

(1) Skele mogu presijecati vodni put samo ako je sigurno da kretanje drugih plovila dopušta da se to učini bez rizika i da druga plovila nisu prinuđena naglo promijeniti svoj pravac kretanja ili brzinu. Ove odredbe ne odnose se na skele koje ne plove slobodno u odnosu prema čamcima.

(2) Skela koja ne plovi slobodno mora se, pored drugih važećih propisa, pridržavati sljedećih pravila:

a) kada nije u prometu, mora stajati na mjestu koje joj je odredilo nadležno tijelo. Ako joj nije određeno nikakvo mjesto za stajanje, ona se mora postaviti tako da plovni put ostane slobodan,

b) kada koristi podvodno uže (uzdužno ili poprečno) za prijelaz preko vodnog puta, uže se odmah nakon pristajanja mora osloboditi i položiti na dno plovnog korita; kada uzdužno uže skele može zapriječiti plovni put, skela može stajati na strani plovnog puta koja je suprotna strani na kojoj je uže učvršćeno za obalu isključivo onoliko vremena koliko je potrebno za njen iskrcaj i ukrcaj; tijekom navedenih postupaka plovila koja se približavaju mogu zahtijevati oslobađanje plovnog puta tako da se na vrijeme oglase jednim dugim zvučnim znakom,

c) skela se ne smije zadržavati u plovnom putu duže nego to zahtijeva potreba prijevoza.

(3) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.11 ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE V
PROLAZAK ISPOD MOSTOVA, KROZ BRANE I PREVODNICE

Članak 6.24 – Prolaz ispod mostova i kroz brane – opće odredbe

(1) U otvorima mostova ili brana, primjenjuje se pravilo iz članka 6.07 ovoga Pravilnika, osim kada je plovni put dovoljno širok za istodobni prolaz.

(2) Kada je dopušten prolaz kroz otvor mosta ili brane i kada se na otvoru nalazi znak A.10 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, plovidba je zabranjena izvan prostora obilježenog s dvije ploče od kojih se ovaj znak sastoji, a ako se na otvoru nalazi znak D.2 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, plovilima se preporučuje kretanje u prostoru obilježenom s dvije ploče ili s dva svjetla od kojih se sastoji ovaj znak.

Članak 6.25 – Prolaz ispod stalnih mostova

(1) Kada su neki otvori na stalnim mostovima obilježeni s jednim ili više crvenih svjetala ili crveno-bijelo-crvenim pločama (znak A1. iz Dodatka 7 ovoga Pravilnika), tada je prolaz kroz ove otvore zabranjen.

(2) Kada su neki otvori na stalnim mostovima obilježeni znakom D.1.a) iz Priloga 7 ovoga Pravilnika ili znakom D.1.b) iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, postavljenim iznad otvora, time se preporučuje da se prvenstveno koriste ovi otvori.

Ako je otvor obilježen znakom D.1.a) iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, on je slobodan za plovidbu u oba smjera.

Ako je otvor na stalnim mostovima obilježen znakom D.1.b) iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, on je zabranjen za plovidbu iz drugog smjera. U tom slučaju otvor mosta na drugoj strani obilježen je znakom zabrane A1 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika.

(3) Kad su neki otvori stalnih mostova obilježeni na način naveden u stavku 2. ovoga članka, plovila mogu prolaziti kroz neobilježene otvore samo na vlastiti rizik.

Članak 6.26 – Prolaz kroz pokretne mostove

(1) Bez povrede drugih odredbi ovoga Pravilnika i drugih važećih propisa, zapovjednici su obvezni prilikom približavanja i prolaska kroz pokretne mostove pridržavati se naredbi koje im daje osoblje s mosta u cilju sigurnosti i urednog odvijanja plovidbe ili radi ubrzavanja prolaska. Zapovjednik plovila dužan je pravodobno pomoću jednog dugog zvučnog znaka i putem radiotelefonskog uređaja najaviti posadi na mostu namjeru plovidbe plovila kroz otvor mosta.

(2) Plovila moraju prilikom približavanja pokretnom mostu usporiti svoju plovidbu, a kada plovila ne mogu ili nemaju namjeru proći kroz most i kada su na obali postavljene ploče B.5 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, plovila se moraju zaustaviti ispred ploča.

(3) Za vrijeme približavanja pokretnim mostovima zabranjeno je pretjecanje, osim ako osoblje mosta to ne dozvoli.

(4) Prolazak kroz pokretne mostove može se regulirati sljedećim znakovima:

a) s jednim ili više crvenih svjetala, što znači zabrana prolaska,

b) pomoću jednog crvenog svjetla i jednog zelenog svjetla na istoj visini ili pomoću crvenog svjetla iznad zelenog svjetla, što znači prolazak je još zabranjen, ali je most u fazi otvaranja, a plovila se trebaju pripremiti za prolazak,

c) pomoću jednog ili više zelenih svjetala, što znači prolazak je dopušten,

d) pomoću dva crvena svjetla postavljena jedno iznad drugoga, što znači da je otvaranje mosta za plovidbu obustavljeno,

e) pomoću jednog žutog svjetla postavljenog na most, koje se kombinira s obilježavanjima navedenim pod točkama a) i d) ovoga stavka, što znači prolazak zabranjen osim za plovila sa smanjenom visinom i plovidba je dopuštena u oba smjera,

f) pomoću dva žuta svjetla postavljena na most, koja se kombiniraju s obilježavanjima navedenim pod točkama a) i d) ovoga stavka, što znači prolazak zabranjen osim za plovila sa smanjenom visinom. Plovidba u suprotnom smjeru je zabranjena.

(5) Crvena svjetla navedena u stavku 5. ovoga članka mogu biti zamijenjena crveno-bijelo-crvenim pločama (znak A.1 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika), zelena svjetla zeleno-bijelo-zelenim pločama (znak E.1 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika) i žuta svjetla žutim pločama (znak D.1 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika).

(6) Osoba koja upravlja mostom dužna je na mostu ili u blizini mosta imati radiotelefonski uređaj koji odgovara odredbama članka 4.05 ovoga Pravilnika. Radiotelefonski uređaj mora biti uključen cijelo vrijeme dok se kroz most obavlja plovidba.

Članak 6.27 – Prolazak kroz brane

(1) Zabrana prolaska kroz otvor brane obilježava se s jednim ili više crvenih svjetala ili crveno-bijelo-crvenim pločama (znak A.1 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika).

(2) Prolazak kroz otvor brane dozvoljen je samo ako je obilježen na lijevoj i desnoj strani znakom E.1 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika.

(3) Kao odstupanje od odredbi stavka 2. ovoga članka, u slučaju brane preko koje prelazi most, prolaz kroz otvor može se odobriti i pomoću znakova D.1.a ili D.1.b iz Priloga 7 ovoga Pravilnika postavljenim na most iznad prolaza.

Članak 6.28 – Prolaz kroz prevodnice

(1) Za vrijeme približavanja pretkomorama prevodnica, plovila moraju usporiti svoju vožnju. Kad plovila ne mogu ili nemaju namjeru odmah ući u prevodnicu i kad je na obali postavljena ploča B.5 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, moraju se ispred nje zaustaviti.

(2) U brodskim prevodnicama i u pretkomorama prevodnica, plovila opremljena VHF radiotelefonskim uređajem koji omogućava komunikaciju na mreži nautičkih informacija moraju biti uključena na kanalu koji je određen za tu prevodnicu.

(3) Prolaz kroz prevodnice obavlja se prema redoslijedu dolaska u pretkomore prevodnica. Čamci ne mogu zahtijevati posebno prevođenje. Oni smiju ući u bazen tek nakon poziva osoblja prevodnice. Osim navedenog, ako su čamci prevođeni zajedno s drugim plovilima, oni smiju ući u bazen tek kada su tamo ušla druga plovila.

(4) Zabranjeno je pretjecanje u prevodnici ili u blizini prevodnice, a posebno u pretkomori prevodnice.

(5) U prevodnicama, sidra moraju biti u potpuno podignutom položaju. Isto vrijedi i dok se plovila nalaze u pretkomorama, ako sidra nisu u upotrebi.

(6) Uplovljavanjem u prevodnicu plovila moraju smanjiti svoju brzinu da bi se izbjegli udari u vrata ili u zaštitne naprave ili u druga plovila ili plutajuća tijela ili plutajuće objekte.

(7) Plovila se moraju pridržavati sljedećih pravila u prevodnicama:

a) ako su na zidovima komore označene granične crte, plovila se moraju postaviti između ovih crta,

b) za vrijeme punjenja i pražnjenja komore pa sve do trenutka dok se ne odobri izlaz, plovila moraju biti vezana za zid komore, a rukovanje užadima mora se odvijati na način da se isključi mogućnost udara plovila o zidove ili vrata komore ili zaštitne naprave ili druga plovila ili plutajuća tijela,

c) obvezna je upotreba odbojnika koji, ako nisu dio plovila, moraju biti nepotopivi,

d) plovilima ili plutajućim tijelima zabranjeno je izbacivati ili izlijevati vodu na zemljište i zidove oko prevodnice ili po plovilima ili plutajućim tijelima,

e) od trenutka vezivanja do trenutka kada se odobrava izlaz zabranjeno je koristiti mehanička sredstva kretanja osim u slučajevima kada je to potrebno radi sigurnosti prevođenja,

f) čamci moraju biti udaljeni od drugih plovila.

(8) U prevodnicima i pretkomorama prevodnica obvezno je održavati bočnu minimalnu udaljenost od 10 m u odnosu na plovila ili sastave koji su označeni jednim plavim svjetlom ili jednim plavim konusom navedenim u članku 3.14 stavku 1. ovoga Pravilnika. Ova odredba se ne primjenjuje na plovila i sastave koji su obilježeni na isti način ni na plovila navedena u članku 3.14 stavku 7. ovoga Pravilnika.

(9) Sva plovila ili sastavi koji su obilježeni kako je navedeno u članku 3.14 stavcima 2. ili 3. ovoga Pravilnika prevode se odvojeno. Ova odredba ne primjenjuje se na plovila za prijevoz suhog tereta kako su definirana u ADN-u koja prevoze samo kontejnere, IBC kontejnere, velika pakovanja, MEGC kontejnere, prenosive i tank kontejnere kao što je naznačeno u ADN 7.1.1.18 i koja pokazuju oznake iz članka 3.14 stavka 2. ovoga Pravilnika. Ta plovila smiju ploviti kroz prevodnice zajedno s plovilima za prijevoz suhog tereta koja prevoze samo kontejnere, IBC kontejnere, velika pakovanja, MEGC kontejnere, prenosive i tank kontejnere kao što je naznačeno u ADN 7.1.1.18 i koja pokazuju oznake iz članka 3.14, stavka 1. ovoga Pravilnika ili s plovilima iz članka 3.14 stavka 7. ovoga Pravilnika. Između pramca i krme plovila u prevodnici u tom slučaju mora se održavati udaljenost od najmanje 10 m.

(10) Sva plovila ili sastavi koja su obilježena kako je navedeno u članku 3.14 stavku 1. ovoga Pravilnika ne smiju se prevoditi zajedno s putničkim brodovima.

(11) Prilikom prilaska pretkomorama prevodnice i ulaska i izlaska iz prevodnice, brzi brodovi se moraju kretati brzinom koja će spriječiti bilo kakva oštećenja na prevodnici ili plovilima i koja neće predstavljati opasnost za osobe na plovilima.

(12) Radi sigurnosti i urednog odvijanja plovidbe, brzine prolaza kroz prevodnice ili punog korištenja iste, službenici prevodnice može dati dodatne upute kao i upute koje mogu odstupati od odredbi navedenih u ovom članku. Plovila u prevodnicama i pretkomorama prevodnice moraju se ponašati u skladu s tim uputama.

(13) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na sve ostale vrste prolazaka kao što su brodski liftovi i kosine.

Članak 6.28 a) Uplovljavanje/isplovljavanje u/iz prevodnice

(1) Uplovljavanje u prevodnicu regulirano je danju i noću vizualnim znakovima postavljenim na jednoj ili na obje strane prevodnice. Ovi znakovi imaju sljedeća značenja:

a) dva crvena svjetla postavljena jedno iznad drugoga znače zabranjen ulazak, prevodnica izvan upotrebe,

b) jedno crveno svjetlo ili dva crvena svjetla jedno pored drugoga znače zabranjen ulazak, prevodnica je zatvorena,

c) gašenje jednog od dva crvena svjetla, postavljena jedno do drugog ili jedno crveno svjetlo i jedno zeleno svjetlo postavljena jedno do drugog ili jedno crveno svjetlo iznad zelenog svjetla znače zabranjen ulazak, prevodnica se priprema za otvaranje,

d) jedno zeleno svjetlo ili dva zelena svjetla postavljena jedno do drugog znače dozvoljen ulazak.

(2) Izlazak iz prevodnice reguliran je danju i noću s jednim ili dva crvena svjetla koja znače zabranjeno isplovljavanje, ili s jednim ili dva zelena svjetla koja znače dozvoljeno isplovljavanje.

(3) Crveno svjetlo ili crvena svjetla navedena u stavcima 1. i 2. ovoga članka mogu se zamijeniti pločom sa znakom A.1 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika. Zeleno svjetlo ili zelena svjetla navedena u istim stavcima mogu biti zamijenjena pločom sa znakom E.1 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika.

(4) Kada nema ni svjetla ni znakova, zabranjeno je uplovljavati u prevodnicu i isplovljavati iz nje, osim po posebnoj naredbi službenika prevodnice.

(5) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na sve ostale vrste prolazaka kao što su brodski liftovi i kosine.

Članak 6.29 – Redoslijed prolaska kroz prevodnice

(1) Kao izuzetak od odredbi članka 6.28 stavka 3. ovoga Pravilnika, pravo prednosti prolaza kroz prevodnicu imaju:

a) plovila koja ističu znak naveden u članku 3.27 ovoga Pravilnika,

b) plovila koja ističu znak naveden u članku 3.17 ovoga Pravilnika.

(2) Kada takva plovila navedena u stavku 1. točkama a) i b) ovoga članka prilaze pretkomorama prevodnice ili se vežu u njima, druga plovila dužna su, koliko je to moguće, olakšati prolaz tim plovilima.

(3) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na sve ostale vrste prolazaka kao što su brodski liftovi i kosine.

POGLAVLJE VI
OGRANIČENA VIDLJIVOST – PLOVIDBA POMOĆU RADARA

Članak 6.30 – Opća pravila plovidbe pri smanjenoj vidljivosti; upotreba radara

(1) Pri smanjenoj vidljivosti sva plovila moraju ploviti uz pomoć radara.

(2) Plovila koja plove u uvjetima ograničene vidljivosti moraju nastaviti plovidbu sigurnom brzinom i u skladu s uvjetima ograničene vidljivosti, prisutnošću i kretanjem drugih plovila i lokalnim prilikama. Navedena plovila moraju upotrebljavati radiotelefonski uređaj za davanje potrebnih informacija koje se odnose na sigurnost plovidbe drugim plovilima. Čamci koji plove u uvjetima ograničene vidljivosti mogu ploviti samo ako prate (slušaju, osluškuju) kanal za kategoriju službe brod-brod ili kanal koji je propisala lučka kapetanija.

(3) Kod zaustavljanja zbog smanjene vidljivosti, plovila moraju osloboditi plovni put najviše što mogu.

(4) Plovila koja nastavljaju plovidbu moraju se, u slučaju susretanja, držati svoje desne strane onoliko koliko je to potrebno radi omogućavanja mimoilaženja lijevim bokom. Odredbe članka 6.04 stavaka 4., 5. i 6. i članka 6.05 ovoga Pravilnika u pravilu se ne primjenjuju pri ograničenoj vidljivosti. Mimoilaženje desno-desno može biti odobreno od strane lučke kapetanije kada plovidbeni uvjeti na određenom sektoru to dopuštaju.

(5) Tegljeni sastavi pri ograničenoj vidljivosti moraju odmah nastaviti plovidbu do najbližeg sigurnog veza ili sidrišta ako je komunikacija vizualnim znakovima između tegljenih plovila i motornog plovila koje pokreće sastav nemoguća. Plovidba pomoću radara je zabranjena za tegljene sastave koji plove nizvodno, osim za vrijeme dok ne stignu do najbližeg sigurnog veza ili sidrišta. Na takve tegljene sastave primjenjuju se odredbe članka 6.33 ovoga Pravilnika.

(6) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i čl. 11.12 ovoga Pravilnika.

Članak 6.31 – Zvučni znakovi za vrijeme stajanja

(1) Plovila i plutajuća postrojenja koja pri smanjenoj vidljivosti stoje na plovnom putu ili blizu plovnog puta, izvan luka ili mjesta koja su od nadležnih tijela određena za stajanje, moraju pratiti (slušati, osluškivati) kanal za kategoriju službe brod-brod. Odmah čim preko radiotelefonskog uređaja čuju za približavanje drugog plovila ili čim čuju i za vrijeme dok čuju s plovila koje se približava jedan od znakova propisan u članku 6.32 stavku 4. ili u članku 6.33 stavku 1. točki b) ovoga Pravilnika, moraju putem radiotelefonskog uređaja navesti svoju poziciju.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na plovila u potiskivanom sastavu osim potiskivača. Kod bočnih sastava primjenjuju se samo na jedno plovilo u sastavu, a kod tegljenih sastava na tegljač i na zadnje plovilo u sastavu.

(3) Ovaj članak primjenjuje se i na plovila nasukana na plovnom putu ili blizu plovnog puta koja mogu predstavljati opasnost za druga plovila.

Članak 6.32 – Plovidba pomoću radara

(1) Kada plovilo plovi pomoću radara, u kormilarnici mora stalno biti jedna osoba koja posjeduje svjedodžbu koja je propisana za upravljanje tim tipom plovila na dijelu vodnog puta na kojem se nalazi i koje posjeduje svjedodžbu iz članka 4.06 stavka 1. točka b) ovoga Pravilnika i druga osoba koja je dovoljno upoznata s takvim načinom plovidbe. U slučaju da je kormilarnica opremljena za jednu osobu za plovidbu uz pomoć radara, dovoljno je da druga osoba može, ako zatreba, odmah doći u kormilarnicu.

(2) Plovilo koje plovi uzvodno, čim na radarskom ekranu primijeti plovila koja se približavaju ili kada se približava dijelu plovnog puta gdje se mogu nalaziti plovila koja još nisu vidljiva na ekranu, mora putem radiotelefonskog uređaja priopćiti plovilima koja se približavaju svoju vrstu plovila, ime, pravac i poziciju i dogovoriti postupak mimoilaženja s tim plovilima.

(3) Plovilo koje plovi nizvodno, čim na radarskom ekranu primijeti plovilo čija pozicija ili kretanje mogu prouzročiti opasnost i koje još nije uspostavilo kontakt preko radiotelefonskog uređaja, mora putem radiotelefonskog uređaja skrenuti pažnju navedenog plovila na opasnu situaciju i dogovoriti postupak mimoilaženja.

(4) Kada nije moguće uspostaviti radiotelefonsku vezu s plovilima koja se približavaju, plovilo koje plovi nizvodno mora:

a) odaslati tritonalni znak i ponavljati ga onoliko često koliko je to potrebno. Ova odredba ne primjenjuje se na čamce,

b) smanjiti brzinu i, ako je potrebno, stati.

Plovila koja plove uzvodno čim čuju znak naveden u stavku 4. točki a) ovoga članka ili primijete na ekranu plovila čija pozicija ili kretanje mogu prouzročiti opasnost ili kada se približava dijelu plovnog puta gdje se mogu nalaziti plovila koja još nisu vidljiva na ekranu moraju:

a) odaslati jedan dugi zvučni znak i ponavljati ga onoliko često koliko je to potrebno,

b) smanjiti brzinu i, ako je potrebno, stati.

(5) Svako plovilo koje plovi pomoću radara i primi poziv putem radiotelefonskog uređaja, dužno je odgovoriti istim putem naznačujući svoju vrstu plovila, ime, pravac i poziciju. Jednako tako, ono je dužno usuglasiti postupak mimoilaženja s plovilima koja se približavaju. Međutim, čamac je dužan samo naznačiti stranu na kojoj daje prolaz.

(6) U sastavima se odredbe stavka 1. do 5. ovoga članka primjenjuju samo na plovilo na kojem se nalazi zapovjednik sastava.

Članak 6.33 – Odredbe koje se primjenjuju na plovila koja plove bez upotrebe radara

(1) Pri ograničenoj vidljivosti, plovila i sastavi koji ne plove uz pomoć radara, moraju odmah doploviti do najbližeg sigurnog veza ili sidrišta. Za vrijeme plovidbe do tog mjesta primjenjuju se sljedeća pravila:

a) koliko je to moguće, trebaju ploviti na strani plovnog puta na kojoj se odvija plovidba,

b) svako plovilo koje plovi samostalno i plovilo na kojem se nalazi zapovjednik sastava dužno je davati jedan dugi zvučni znak; ovaj znak se treba ponavljati u intervalima ne dužim od jedne minute. Ta plovila dužna su na prednjem dijelu postaviti promatračku postaju; u slučaju sastava promatračka postaja potrebna je samo na vodećem plovilu u sastavu. Promatračka postaja mora biti u vizualnom ili slušnom dometu zapovjednika konvoja ili sastava ili se mora omogućiti govorna veza s istim.

c) kada plovilo primi poziv putem radiotelefonskog uređaja od drugog plovila, dužno je na taj poziv odgovoriti naznačujući svoju vrstu plovila, ime, pravac i poziciju. Isto tako je dužno naznačiti da plovi bez upotrebe radara i da se nalazi na putu ka mjestu za stajanje. Isto tako dužno je usuglasiti postupak mimoilaženja s tim plovilom.

d) čim plovilo čuje zvučni znak s drugog plovila s kojim nije bilo u mogućnosti uspostaviti kontakt putem radiotelefonskog uređaja, dužno je:

– ako se nalazi u blizini obale, ostati uz tu obalu i ako je potrebno, stati dok plovilo ne prođe;

– ako nije u blizini obale, a posebno ukoliko prelazi od jedne obale prema drugoj, osloboditi plovni put u najvećoj mogućoj mjeri i što je brže moguće.

(2) Skele koje ne plove uz pomoć radara moraju umjesto znaka propisanog u stavku 1. ovoga članka kao znak za maglu davati jedan dugi zvučni znak i četiri kratka zvučna znaka. Ovi znakovi moraju se ponavljati u intervalima koji nisu dulji od jedne minute.

POGLAVLJE VII
POSEBNA PRAVILA

Članak 6.34 – Posebna prednost prolaza

(1) Pri susretanju ili presijecanju pravaca plovidbe s plovilom koje pokazuje oznake iz članka 3.34 ili iz članka 3.35 ovoga Pravilnika, druga plovila im moraju osloboditi put.

(2) Kad plovilo iz kategorije navedene u članku 3.34 ovoga Pravilnika susretne ili presijeca pravac plovidbe, plovila kategorije navedene u članku 3.35 ovoga Pravilnika, plovilo iz članka 3.35 ovoga Pravilnika mora osloboditi put plovilu iz članka 3.34 ovoga Pravilnika.

(3) Najmanja udaljenost plovidbe iza plovila koja pokazuju znakove iz članka 3.37 ovoga Pravilnika je 1000 m.

Članak 6.35 – Skijanje na vodi i slične aktivnosti

(1) Skijanje na vodi i slične aktivnosti dozvoljene su samo danju i pri dobroj vidljivosti. Lučka kapetanija može označiti sektore na kojima su ove aktivnosti dozvoljene ili zabranjene.

(2) Zapovjednik plovila koje obavlja vuču pri skijanju na vodi ili sličnim aktivnostima mora biti u pratnji punoljetne osobe koja je odgovorna za vuču i nadzor vuče i koja je za to sposobna.

(3) Plovilo koje obavlja vuču pri skijanju na vodi i sličnim aktivnostima i vučena osoba moraju držati razmak od najmanje 20 m od drugih plovila, kupača i obale, osim kada se plovi na plovnom putu rezerviranom isključivo za te svrhe.

(4) Vučno uže se ne smije vući ako ga ne drži vučena osoba.

(5) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.13 ovoga Pravilnika.

Članak 6.36 – Postupanje ribarskih plovila i postupanje prema ribarskim plovilima

(1) Zabranjen je ribolov nekoliko plovila koja plove jedno pored drugoga.

(2) Postavljanje ribolovne opreme u plovnom putu i njegovoj blizini te na označenim mjestima za stajanje nije dozvoljeno.

(3) Svim plovilima je zabranjen prolaz blizu ribarskih plovila koja pokazuju znakove propisane člankom 3.35 ovoga Pravilnika.

Članak 6.37 – Postupanje ronilaca i postupanje prema roniocima

(1) Ronjenje bez posebne dozvole zabranjeno je na područjima gdje može ometati plovidbu, a posebno:

a) na pravcu plovidbe plovila koja pokazuju oznake iz članka 3.16 ovoga Pravilnika,

b) ulazu u skloništa i u skloništima,

c) na mjestima za stajanje ili u njihovoj blizini,

d) na u područjima određenim za skijanje na vodi ili slične aktivnosti,

e) na plovnom putu,

f) u lukama i pristaništima.

(2) Sva plovila trebaju držati dovoljnu udaljenost od plovila koja pokazuju oznake iz članka 3.36 ovoga Pravilnika.

(3) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.14 ovoga Pravilnika.

Glava 7
PRAVILA STAJANJA

Članak 7.01 – Opća pravila stajanja

(1) Bez povrede drugih odredbi ovoga Pravilnika, plovila i plutajuća tijela trebaju izabrati svoje mjesto za stajanje, što je moguće bliže obali ovisno o gazu i lokalnim uvjetima. U svakom slučaju ne smiju ometati plovidbu.

(2) Ne dovodeći u pitanje posebne dozvole koje izdaju nadležna tijela, plutajući objekti moraju se postaviti tako da oslobode plovni put za plovidbu.

(3) Plovila, skup plovila, plutajuća tijela i plutajući objekti moraju prilikom stajanja biti usidreni ili privezani na način da ne mogu promijeniti poziciju, uzimajući osobito u obzir vjetar, promjenu vodostaja, povlačenje vode i valove i tako prouzročiti opasnost ili prepreku za druga plovila.

(4) U Republici Hrvatskoj se primjenjuju i članci 11.15 i 11.16 ovoga Pravilnika.

Članak 7.02 – Stajanje

(1) Plovila, plutajuća tijela ili plutajući objekti ne smiju stajati:

a) na dijelovima vodnog puta gdje je stajanje općenito zabranjeno,

b) na dijelovima određenim od strane nadležnih tijela,

c) na dijelovima označenim znakom A.5 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika. Zabrana se odnosi na stranu vodnog puta na kojoj je postavljen znak,

d) ispod mostova i električnih kablova visokog napona,

e) u uskom plovnom putu ili blizu uskog plovnog puta u okvirima koji su propisani člankom 6.07 ovoga Pravilnika ili u dijelu ili blizu dijelova plovnog puta koji bi mogli postati uski plovni put ako bi tamo stajala plovila,

f) na ulazima ili izlazima iz sporednih vodnih putova i luka,

g) na pravcu plovidbe skela,

h) na pravcima koje koriste plovila za dolazak ili odlazak s pristana,

i) na mjestima za okretanje označenim znakom E.8 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika,

j) uzduž plovila koja nose znak propisan u članku 3.33 ovoga Pravilnika na udaljenosti u metrima koja je označena u bijelom trokutu na tom znaku,

k) na površinama vode označenim znakom A.5.1 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika čija je širina mjerena od znaka označena u metrima na znaku,

l) u pristaništima prevodnica, osim ako su nadležna tijela to dozvolila.

(2) Na dijelovima gdje je stajanje zabranjeno prema odredbama stavka 1. točke a) do d) ovoga članka, plovila, plutajuća tijela i plutajući objekti mogu stajati samo na mjestima za stajanje koja su označena jednim od znakova E.5. do E.7. iz Priloga 7 ovoga Pravilnika i pod uvjetima iz članaka 7.03 do 7.06 ovoga Pravilnika.

3. U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.17 ovoga Pravilnika.

Članak 7.03 – Sidrenje i upotreba teleskopskih šipova (spuds)

(1) Plovila, plutajuća tijela ili plutajući objekti ne smiju sidriti:

a) na dijelovima vodnog puta gdje je sidrenje općenito zabranjeno,

b) na dijelovima označenim znakom A.6 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika. Zabrana se tada primjenjuje na stranu vodnog puta na kojoj je znak postavljen.

(2) Na dijelovima gdje je sidrenje zabranjeno prema odredbama stavka 1. točka a) ovoga članka, plovila, plutajuća tijela i plutajući objekti mogu se sidriti jedino na dijelovima vodnog puta označenim znakom E.6 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika i samo na strani vodnog puta na kojoj je znak postavljen.

(3) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na upotrebu teleskopskih šipova (spuds).

(4) Na dijelovima gdje je sidrenje i upotreba teleskopskih šipova (spuds) zabranjena, prema odredbama stavka 1. točka a) ovoga članka plovila, plutajuća tijela i plutajući objekti mogu upotrebljavati teleskopske šipove (spuds) jedino na dijelovima vodnog puta označenim znakom E.6.1 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika i samo na strani vodnog puta na kojoj je znak postavljen.

(5) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.18 ovoga Pravilnika.

Članak 7.04 – Vezivanje

(1) Plovila, plutajuća tijela ili plutajući objekti ne smiju se vezivati za obalu:

a) na dijelovima gdje je vezivanje općenito zabranjeno,

b) na dijelovima označenim znakom A.7 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika. Zabrana se tada primjenjuje na stranu vodnog puta na kojoj je znak postavljen.

(2) Na dijelovima vodnog puta gdje je vezivanje za obalu zabranjeno prema odredbama stavka 1. točka a) ovoga članka, plovila, ploveća tijela i plutajući objekti mogu se vezati za obalu samo na dijelovima označenim znakom E.7 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika i to samo na strani vodnog puta gdje je znak postavljen.

(3) Zabranjeno je vezivati se ili povlačiti se uz pomoć stabala, klinova, ograda, graničnog kamenja, stupova, željeznih stuba ili ljestava i sličnih objekata.

(4) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.19 ovoga Pravilnika.

Članak 7.05 – Mjesta za stajanje

(1) Na mjestima za stajanje označenima znakom E.5 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, plovila i plutajuća tijela mogu stajati samo na strani vodnog puta gdje je znak postavljen.

(2) Na mjestima za stajanje označenima znakom E.5. 1. iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, plovila i plutajuća tijela mogu stajati samo na odsjeku vode čija je širina navedena u metrima na znaku. Navedena širina mjeri se od znaka.

(3) Na mjestima za stajanje označenima znakom E.5.2. iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, plovila i plutajuća tijela mogu stajati samo na odsjeku vode ograničenom s dvije udaljenosti koje su navedene u metrima na znaku. Ove udaljenosti mjere se od znaka.

(4) Na mjestima za stajanje označenim znakom E.5.3. iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, plovila i plutajuća tijela ne mogu, na strani vodnog puta na kojoj je znak postavljen, stajati jedno pored drugog u broju većem nego što je označeno rimskim brojevima na znaku.

(5) Kada nema drugih uputa, na mjestima za stajanje, plovila se trebaju vezati jedno pored drugog od obale prema vodnom putu na strani vodnog puta na kojoj je znak postavljen ne ulazeći vanjskim krajnjim plovilom u vodni put.

Članak 7.06 – Dozvola za stajanje za određene kategorije brodova

Na mjestima za stajanje označenim jednim od znakova E.5.4. do E.5.15. iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, stajanje je dozvoljeno samo za kategorije plovila za koje određeni znak vrijedi i samo na onoj strani vodnog puta na kojoj je znak postavljen.

Članak 7.07 – Stajanje u slučajevima prijevoza koji uključuju opasne tvari

(1) Minimalna udaljenost između dva plovila, potiskivanih ili bočnih sastava kada stoje treba biti:

a) 10 m kad jedno od njih nosi oznaku navedenu u članku 3.14 stavku 1. ovoga Pravilnika,

b) 50 m kad jedno od njih nosi oznaku navedenu u članku 3.14 stavku 2. ovoga Pravilnika,

c) 100 m ako jedno od njih nosi oznaku navedenu u članku 3.14 stavku 3. ovoga Pravilnika.

(2) Obveza iz stavka 1. točka a) ovoga članka ne primjenjuje se na:

a) plovila, potiskivane ili bočne sastave koja isto tako nose ove oznake,

b) plovila koja ne nose ove oznake, ali im je dano odobrenje u skladu sa stavkom 8.1.8 ADN-a i uz suglasnost sa sigurnosnim zahtjevima koji se primjenjuju na plovila iz članka 3.14. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Nadležna tijela mogu dopustiti iznimke u odnosu na stajanje u posebnim slučajevima.

Članak 7.08 – Straža i nadzor

(1) Plovila koja stoje na plovnom putu moraju neprekidno imati stražu.

(2) Straža se mora neprekidno nalaziti na plovilima koja stoje, a obvezna su nositi oznake navedene u članku 3.14 ovoga Pravilnika. Lučka kapetanija može osloboditi plovila koja stoje u lučkim bazenima ove obveze.

(3) Straža se mora neprekidno nalaziti na putničkim brodovima koji stoje dok se putnici nalaze na plovilu.

(4) Sva druga plovila, plutajuća tijela i plutajući objekti koji stoje moraju biti pod nadzorom osobe koja je u stanju brzo djelovati kada se ukaže potreba, osim ako je to nepotrebno obzirom lokalne prilike ili ako ih je lučka kapetanija oslobodila te obveze.

(5) Kada plovilo nema zapovjednika, za uspostavljanje straže ili nadzora odgovoran je brodar, a kada brodara nije moguće utvrditi, vlasnik plovila.

(6) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.20 ovoga Pravilnika.

Glava 8
OZNAČAVANJE I IZVJEŠTAVANJE

Članak 8.01 – Znak »Ne prilazi«

(1) U slučaju incidenata ili nesreća koje mogu rezultirati ispuštanjem opasnih tvari koje se prevoze, znak »Ne prilazi« mora biti istaknut na plovilima koja nose oznake navedene u članku 3.14 stavcima 1, 2. i 3. ovoga Pravilnika ako posada ne može spriječiti nastalu opasnost po ljudske živote ili plovidbu.

Ova odredba ne odnosi se na potisnice i druga plovila bez motornog pogona ali ako su dio sastava, znak »Ne prilazi« mora biti istaknut na plovilu na kojem se nalazi zapovjednik sastava.

(2) Znak »Ne prilazi« sastoji se od zvučnog i svjetlosnog znaka. Zvučni znak se sastoji od jednog kratkog i jednog dugog zvuka koji se neprekidno ponavljaju ne manje od 15 uzastopnih sekundi.

Svjetlosni znak, naveden u članku 4.01 stavku 2. ovoga Pravilnika, mora se davati istodobno sa zvučnim znakom.

Nakon aktiviranja, znak »Ne prilazi« mora se automatski odaslati. Kontrolni uređaj se mora postaviti na način da je nemoguće znak aktivirati nenamjerno.

(3) Plovila koja primijete znak »Ne prilazi« poduzet će sve moguće mjere da spriječe opasnost koja im prijeti, a posebno:

a) ako se kreće prema opasnom području, držati se što je moguće dalje od istog i po potrebi, obaviti okretanje,

b) ako je prošlo opasno područje, nastaviti ploviti najvećom mogućom brzinom.

(4) Na plovilu navedenom u stavku 3. ovoga članka, izravna zapovijed bit će:

a) zatvoriti sve prozore i otvore s vanjske strane,

b) ugasiti svaku nezaštićenu vatru i sva nezaštićena svjetla,

c) prestati pušiti,

d) zaustaviti sva nepotrebna pomoćna postrojenja,

e) izbjegavati stvaranje iskri.

Ako plovilo stoji, svi strojevi i pomoćni uređaji moraju se zaustaviti ili isključiti.

(5) Stavak 4. ovoga članka primjenjuje se na plovila koje stoje u blizini opasnog područja. Nakon što opaze znak »Ne prilazi«, posada će, po potrebi, napustiti ova plovila.

(6) Prilikom obavljanja radnji navedenih u stavcima 3. do 5. ovoga članka treba uzeti u obzir smjer kretanja struje i vjetra.

(7) Plovila trebaju poduzeti radnje propisane stavcima 3. do 6. ovoga članka i ako se znak »Ne prilazi« odašilje s obale.

(8) Zapovjednici koji primaju signal »Ne prilazi« moraju učiniti sve što je u njihovoj moći da obavijeste najbliže nadležno tijelo.

Članak 8.02 – Obveza javljanja

(1) Prije ulaska na područja sektora, prometnih kontrolnih postaja, prometnih centara i prevodnica označenih od strane nadležnih tijela i eventualno označenih znakom B.11 iz Priloga 7 ovoga Pravilnika zapovjednici sljedećih plovila i sastava moraju se prijaviti putem radiotelefonskog uređaja:

a) plovila i sastavi koji prevoze opasne tvari u skladu s ADN,

b) plovila koja prevoze više od 20 kontejnera,

c) putnički brodovi osim brodova za jednodnevne izlete,

d) pomorski brodovi, osim plovnih objekata za rekreaciju

e) plovila za posebni prijevoz iz članka 1.21 ovoga Pravilnika,

f) ostala plovila i sastavi, kada je to propisala lučka kapetanija.

(2) Prilikom javljanja zapovjednici plovila navedenih u stavku 1. ovoga članka obavezni su dati sljedeće podatke:

a) vrsta plovila,

b) ime plovila,

c) poziciju i smjer plovidbe,

d) jedinstveni europski identifikacijski broj plovila ili službeni identifikacijski broj plovila; za pomorska plovila: IMO broj,

e) maksimalnu nosivost plovila; za pomorska plovila: nosivost,

f) dužinu i širinu plovila,

g) vrstu, dužinu i širinu sastava,

h) gaz (samo po posebnom zahtjevu),

i) rutu putovanja

j) luku utovara,

k) luku istovara,

l) vrstu i količinu tereta (za opasne tvari: kao što se zahtijeva prema točkama 5.4.1.1.1 a), b), c), d) i f) i 5.4.1.2.1 a) Dodatka ADN za prijevoz u rasutom stanju ili pakiranjima ili prema 5.4.1.1.2 a), b), c) d) i e) Dodatka ADN za prijevoz u tankerima);

m) signalizaciju potrebnu za prijevoz opasnih tvari,

n) broj osoba na plovilu

o) broj kontejnera na plovilu.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka, osim onih pod točkama c) i h), mogu se prijaviti nadležnom tijelu putem drugih sredstava ili osoba pisanim putem, telefonom ili elektronički. U svakom slučaju zapovjednik mora najaviti ulazak i izlazak plovila ili sastava iz sektora na kojem se zahtijeva najava.

(4) Kada je plovidba prekinuta više od dva sata u sektoru na kojem se zahtijeva najava, zapovjednik je dužan prijaviti početak i završetak prekida.

(5) Kada dođe do izmjena u podacima iz stavka 2. ovoga članka za vrijeme plovidbe kroz sektor na kojem se zahtijeva najava, nadležna tijela moraju biti o tome odmah izviještena.

(6) Nadležna tijela ne smiju navedene podatke prenositi trećim stranama osim nadležnim tijelima susjednih zemalja na ruti plovila. Iznimno, u slučaju nesreće, nadležno tijelo smije dati podatke potrebne za hitne akcije spašavanja službama za pomoć u nuždi.

(7) U Republici Hrvatskoj se primjenjuje i članak 11.21 ovoga Pravilnika.

Glava 9
Bez teksta

Glava 10
SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA VODA I UKLANJANJE OTPADA NASTALOG NA PLOVILU

Članak 10.01 – Značenje pojedinih izraza

Za potrebe ove Glave navedeni izrazi imaju sljedeće značenje:

(1) Opći izrazi:

a) »otpad nastao na plovilu« – tvari i predmeti utvrđeni točkama b) do f) ovoga stavka koje su odgovorne osobe uklonile ili ih namjeravaju ukloniti ili se to od njih zahtijeva;

b) »otpad nastao prilikom korištenja plovila« – otpad i otpadne vode koji nastaju na plovilu korištenjem i održavanjem plovila uključujući uljni i mastan otpad i drugi otpad nastao prilikom korištenja plovila;

c) »uljni i mastan otpad nastao prilikom korištenja plovila« – rabljena ulja, kaljužne vode i drugi uljni i mastan otpad kao što su rabljena maziva, upotrijebljeni filtri, rabljene krpe, posude i ambalaža za takav otpad;

d) »rabljena ulja« – rabljena ulja ili druga ulja koja se ne mogu ponovo upotrebljavati, za motore, lančanike i hidraulične uređaje;

e) »kaljužne vode« – zamašćena voda kaljuža strojarnica, pikova, koferdama, prostora dvostruke oplate ili bočnih strukturnih tankova;

f) »rabljeno mazivo« – rabljeno mazivo sakupljeno prilikom njegovog curenja iz mazalica, ležajeva i instalacija za podmazivanje i druga maziva koja se ne mogu ponovo upotrijebiti;

g) »drugi otpad nastao prilikom korištenja plovila« – otpadne sanitarne vode, kućanski otpad, talog, žitki mulj i drugi posebni otpad utvrđen stavkom 2. ovoga članka;

h) »otpad vezan za teret« – otpad i otpadne vode koji nastaju na plovilu vezano za teret; preostali teret i ostaci od rukovanja teretom utvrđeni točkama i) i j) ovoga stavka nisu uključeni u ovu kategoriju;

i) »preostali teret« – svaki tekući teret koji ostaje nakon istovara kao ostatak u tankovima ili u cjevovodima gdje se ne upotrebljava sustav dodatnog crpljenja prema ADN-u kao i ostali suhi teret koji ostaje nakon istovara kao ostatak u spremištima gdje nisu u uporabi metle, mehaničke čistilice ni usisni uređaji;

j) »ostaci od rukovanja s teretom« – teret koji pada na plovilo pored skladišta prilikom rukovanja s teretom;

k) »prihvatna postaja« – plovilo ili instalacije na kopnu za sakupljanje otpada nastalog na plovilima odobrene od strane nadležnih tijela.

(2) Ostali izrazi:

a) »kućanski otpad« – organski i anorganski otpad koji nastaje u domaćinstvu i ostaci hrane čiji se sastav razlikuje od drugih tipova otpada definiranih u ovom članku a koji nastaje prilikom korištenja plovila;

b) »talog« – ostaci koji nastaju na plovilu prilikom korištenja stanice za pročišćavanje otpadnih voda na plovilu;

c) »žitak mulj« – smjesa ostataka tereta sa ostatkom vode za pranje, hrđe ili blata, neovisno je li prikladna ili neprikladna za pumpanje;

d) »drugi posebni otpad« – otpad koji nastaje prilikom korištenja plovila, izuzimajući uljni i mastan otpad kao i otpad naveden pod točkama a) do c) ovoga stavka.

Članak 10.02. – Obveza pridržavanja ostalih važećih propisa

Prilikom primjene odredaba ove Glave moraju se također primjenjivati odredbe svih ostalih pravila o zaštiti voda i uklanjanju otpada koja su na snazi za plovne putove iz članka 1.00 ovoga Pravilnika.

Članak 10.03 – Opća obveza primjene dužne pažnje

Zapovjednik, drugi članovi posade i druge osobe koje se nalaze na plovilu, obvezni su posvećivati svu pažnju u cilju izbjegavanja onečišćenja voda te maksimalno ograničiti količinu otpada i otpadne vode na plovilu te, koliko je to moguće, izbjegavati miješanje različitih kategorija otpada na plovilu.

Članak 10.04 – Zabrana ispuštanja i izbacivanja otpada

(1) Zabranjeno je izbacivati, ispuštati ili izlijevati s plovila u unutarnje vode uljni i mastan otpad nastao prilikom korištenja plovila, talog, kućanski otpad, žitak mulj i drugi poseban otpad, dijelove tereta ili otpad vezan za teret.

(2) Izuzeci od ove zabrane prihvatljivi su samo u slučaju ako su u skladu sa nacionalnim i međunarodnim pravilima o zaštiti voda i uklanjanju otpada nastalog na plovilima koji su na snazi za plovne putove iz članka 1.00 ovoga Pravilnika.

(3) Bez povrede drugih odredbi pravila o zaštiti voda i uklanjanju otpada nastalog na plovilima koja su na snazi za plovne putove iz članka 1.00 ovoga Pravilnika, u slučaju nenamjernog ispuštanja otpada navedenog u stavku 1. ovoga članka ili kod opasnosti od istog, zapovjednik mora, bez odlaganja, izvijestiti najbliže nadležno tijelo i koliko je to moguće, plovila u blizini pozicije ispuštanja i navesti što je moguće točnije mjesto, količinu i vrstu otpada. Zapovjednik broda je dužan bez odlaganja poduzeti sve mjere potrebne za odstranjivanje onečišćenja odnosno opasnosti od onečišćenja.

Članak 10.05 – Sakupljanje i obrada otpada na plovilima

(1) Zapovjednik mora na plovilu osigurati posebno sakupljanje otpada iz članka 10.04. stavka 1. ovoga Pravilnika, ne uključujući dijelove tereta ili otpad vezan za teret, u spremišta predviđena za tu svrhu i sakupljanje kaljužnih voda u kaljuže strojarnica. Spremišta moraju biti postavljena na plovilu tako da se svako curenje njihova sadržaja može ustanoviti i zaustaviti lako i na vrijeme.

(2) Zabranjeno je:

a) koristiti pokretna spremišta postavljena na palubi kao spremišta za sakupljanje rabljenih ulja,

b) spaljivati otpad na plovilu,

c) ubacivati u kaljuže strojarnice proizvode za čišćenje koji rastvaraju ulje ili mazivo i emulgatore, pri čemu se izuzimaju proizvodi koji ne otežavaju pročišćavanje otpadnih voda iz kaljuža na prihvatnim stanicama.

Članak 10.06 – Knjiga o uljima, odlaganje u prihvatne postaje

(1) Plovila koja imaju strojarnicu ili odjeljak za motor, osim čamaca, moraju imati Knjigu o uljima izdanu od nadležnog tijela i u skladu s obrascem u Prilogu 9 ovoga Pravilnika. Nakon dobivanja nove Knjige o uljima prethodnu je potrebno čuvati na plovilu najmanje 6 mjeseci od datuma zadnjeg upisa. Izuzeća su dopuštena samo ako su u skladu s pravilima o zaštiti voda i uklanjanju otpada nastalog na plovilima koji su na snazi za plovne putove iz članka 1.00 ovoga Pravilnika.

(2) Uljni i mastan otpad nastao prilikom korištenja plovila, žitak mulj i drugi poseban otpad mora se deponirati, uz dokaz, u prihvatnim postajama u pravilnim razmacima, koji su određeni stanjem i korištenjem plovila. Taj dokaz se sastoji od bilješke u Knjizi o uljima koju upisuje prihvatna postaja.

(3) Svako plovilo koje, u smislu važećih propisa izvan sliva Save, ima druge isprave koje se odnose na odlaganje otpada nastalog prilikom korištenja plovila, mora u tim drugim ispravama imati dokaz o odlaganju otpada. Dokazom u tom smislu smatra se Dnevnik o nadzoru iskorištenih ulja predviđen Međunarodnom konvencijom o sprječavanju onečišćenja na moru (MARPOL 73).

(4) Kućanski otpad i talog mora se odlagati u prihvatne postaje posebno uređena za tu svrhu.

Članak 10.07. – Obveza opreza prilikom snabdijevanja gorivom i mazivom

(1) Motorna plovila, izuzev čamaca, za snabdijevanjem gorivom i mazivom moraju koristiti opskrbna plovila, opskrbne postaje ili kamione-cisterne posebno određene od nadležnih tijela.

(2) Tijekom snabdijevanja koje uključuje gorivo ili mazivo ulje zapovjednik mora osigurati sljedeće:

a) da je plovilo koje se snabdijeva privezano na način da ne postoji nikakav pritisak na cijevi i crijeva tijekom čitavog postupka snabdijevanja;

b) količine za snabdijevanje moraju biti unutar raspona vidljivih indikatora na uređaju za mjerenje primljenih količina.

c) da su ventili za zatvaranje na cjevovodima između pojedinačnih tankova zatvoreni ukoliko se tankovi pune individualno

d) da je snabdijevanje nadzirano, i

e) da su tankovi goriva osigurani protiv curenja goriva tijekom snabdijevanja putem tehničke opreme na plovilu koja mora biti navedena u točki 52. svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu. Ukoliko se gorivo uzima od postaje za snabdijevanje koja posjeduje svoju tehničku opremu za sprečavanje curenja goriva na snabdijevanom plovilu, naprijed navedeni zahtjevi u pogledu opreme ne primjenjuju se.

(3) Zapovjednik mora prije početka snabdijevanja osigurati da su osoba za nadzor na opskrbnom plovilu, opskrbnoj postaji ili kamionu – cisterni i član posade zadužen za snabdijevanje na plovilu ispunili i potpisali Kontrolnu listu za sigurnost kod snabdijevanja gorivom (u dva primjerka) i da su se suglasili o sljedećem:

a) da je uređaj za automatsko zatvaranje (ukoliko postoji) ispravan,

b) o sigurnom i izravnom načinu komunikacije,

c) o količinama za svaki tank i o brzini punjenja, posebice, u svezi sa mogućim problemima sa sustavom ventilacije tankova,

d) o redoslijedu punjenja tankova,

e) o brzini plovidbe u slučaju da se snabdijevanje odvija tijekom plovidbe.

Primjer kontrolne liste nalazi se u Prilogu 11 ovoga Pravilnika.

(4) Zapovjednik i osoba za nadzor na opskrbnom plovilu, opskrbnoj postaji ili kamionu – cisterni ovlašteni su započeti snabdijevanje samo ako je postignut sporazum u odnosu na točke iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Zapovjednik plovila koje preuzima gorivo dužan je organizirati stražu koja tijekom cijelog postupka preuzimanja goriva mora biti prisutna kod otvora spremnika.

(6) Osoba za nadzor na opskrbnom plovilu, opskrbnoj postaji ili kamionu – cisterni mora odmah prekinuti snabdijevanje ako osoba za nadzor na plovilu koje se snabdijeva napusti mjesto snabdijevanja ili više nije osigurana sigurna i izravna komunikacija sa istim.

(7) Kontrolna lista mora se čuvati najmanje šest mjeseci na plovilu koje se snabdijevalo i na opskrbnom plovilu, opskrbnoj postaji ili kamionu – cisterni. Nadležna tijela mogu provjeravati kontrolne liste.

Članak 10.08 – Prikupljanje, odlaganje i prijem otpada vezanog za teret

Sva plovila moraju imati na plovilu važeći certifikat istovara za svaki istovar prema obrascu koji je u skladu s pravilima o zaštiti voda i uklanjanju otpada nastalog na plovilima koji su na snazi za plovne putove iz članka 1.00 ovoga Pravilnika. Ukoliko nije drugačije propisano, certifikat se mora čuvati najmanje šest mjeseci od dana izdavanja.

Članak 10.09 – Bojanje i vanjsko čišćenje plovila

(1) Zabranjeno je plovilo premazivati uljem ili čistiti vanjski dio plovila proizvodima čije je otjecanje u vodu zabranjeno.

(2) Zabranjena je upotreba sredstava protiv obraštanja koji sadrže jednu ili više od sljedećih tvari:

a) spojeve žive,

b) spojeve arsena,

c) organske spojeve koji se upotrebljavaju kao biocidi,

d) Heksaklorcikloheksan (hexachlorocyclohexane).

Kao prijelazna mjera, korito broda se do potpunog uklanjanja i nadomještanja protuobraštajnih premaza koji sadrže naprijed spomenute tvari može premazati premazom koji sprečava da naprijed spomenute tvari dospiju iz protuobraštajnog premaza u vodu.

DIO DRUGI

Glava 11
DODATNA PRAVILA ZA PLOVIDBU UNUTARNJIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 11.01 – Zapovjednik

U Republici Hrvatskoj, ako posebnim Zakonom nije propisana posebna stručna osposobljenost za upravljanje motornim plovilom, preduvjet je navršenih 16 godina života. To se ne odnosi na osobe koje mogu dokazati da sudjeluju na sportskim priredbama na vodi koje imaju službeno odobrenje za održavanje, uključujući probe i vježbe ili se nalaze pod odgovarajućim nadzorom.

Članak 11.02 – Kormilarenje

Primjena sustava pomoću kojih se pravac kretanja odnosno brzina plovila ili sastava određuje na temelju georeferenciranih podataka (automatski sustav vođenja) nije dozvoljena bez nadzora zapovjednika plovila.

Članak 11.03 – Isprave i knjige plovila i ostala dokumentacija

(1) U Republici Hrvatskoj plovila moraju imati nalaze o periodičnim ispitivanjima osobne zaštitne opreme na plovilu koja podliježe ispitivanju.

(2) U Republici Hrvatskoj je potrebno odobrenje nadležne lučke kapetanije za posebne prijevoze (članak 1.21) kao i za održavanje javnih događanja (članak 1.23).

Članak 11.04 – Posebni prijevozi

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje posebnog prijevoza prema članku 1.21 ovoga Pravilnika podnosi osoba koja taj prijevoz namjerava obaviti (brodar) najkasnije tri dana prije planiranog datuma polaska. Zahtjev mora sadržavati sljedeće:

– podatke o podnositelju zahtjeva,

– podatke o plovilu/plutajućem objektu koje se namjerava prevesti,

– podatke o plovilu kojim će se obaviti posebni prijevoz i zapovjedniku,

– podatke o načinu priveza plovila (tegljen, bočno i sl.)

– podatak o dionici plovidbe i potrebnoj opremi,

– vremensko razdoblje u kojem se planira obaviti prijevoz.

(2) Lučka kapetanija odobrit će posebni prijevoz ako se putem prikladnih mjera osiguraju sigurnost brodskog prometa i osoba, protočnost brodskog prometa, red na plovilu kao i red prilikom pristajanja plovila, zaštita osoba od uznemirivanja bukom, zaštita zraka ili voda od onečišćenja, zaštita obala i infrastruktura kao i regulacijskih i zaštitnih objekata te omogući provedba regulacijskih radova ili zakonski odobrenih ili vodoprivredno neophodnih radova i organizira nadzorna služba i služba za spašavanje.

(3) U odobrenju kojim odobrava posebni prijevoz lučka kapetanija će odrediti uvjete koji moraju biti ispunjeni prilikom plovidbe a naročito u pogledu:

– sposobnosti za plovidbu plovila koja sudjeluju u posebnom prijevozu,

– broja, sastava i stručne osposobljenosti članova posade plovila,

– opreme potrebne za posebni prijevoz (npr. sredstva za spašavanje, signalna svjetla, signalna sredstva),

– ostalih nautičkih uvjeta plovidbe.

(4) Kad je zbog sigurnosti brodskog prometa ili osoba to neophodno, lučka kapetanija može propisati obveznu pratnju plovila koja sudjeluju u posebnom prijevozu. Troškove pratnje lučke kapetanije dužan je podmiriti brodar.

(5) Brodar je pri obavljanju odobrenog posebnog prijevoza obvezan udovoljiti svim uvjetima kao i poduzeti sve mjere koje su određene u odobrenju. U protivnom, smatrati će se da odobrenje za obavljanje posebnog prijevoza nije izdano. Tijekom plovidbe, zapovjednik plovila koje obavlja posebni prijevoz dužan je odobrenje imati na plovilu.

(6) Posebni prijevoz se ne smije, osim ako je to izričito odobreno, obaviti po tami ili u uvjetima ograničene vidljivosti.

(7) Posebnim prijevozom se ne smiju prevoziti putnici; roba se smije prevoziti samo ako time nije ugrožen posebni prijevoz. Prijevoz robe na splavima je zabranjen.

(8) Splavi se smiju vezati tek neposredno prije početka prijevoza i moraju se odvezati odmah nakon završetka prijevoza. Dijelovi splavi se međusobno moraju vezati toliko čvrsto da splav sigurno izdrži opterećenje prijevoza.

(9) Ako se posebni prijevoz obavlja na području mjesne nadležnosti dvije ili više lučkih kapetanija, zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se podnosi lučkoj kapetaniji nadležnoj prema mjestu početka prijevoza. Ona će po službenoj dužnosti zatražiti uvjete iz stavka 3. ovoga članka od druge/ih mjesno nadležnih lučkih kapetanija kojima će dostaviti jedan primjerak izdanog odobrenja za obavljanje posebnog prijevoza.

Članak 11.05 – Održavanje javnih događanja

(1) Zahtjev za odobrenje javnog događanja prema članku 1.23 ovoga Pravilnika treba sadržavati sljedeće:

a) osobne podatke podnositelja zahtjeva, (ime i prezime, adresa ili naziv i sjedište, broj telefona, telefaxa ili e-pošta i sl.);

b) podatke o kontakt osobi zaduženoj za javno događanje, (ime i prezime, broj telefona, mobitela, telefaxa ili e-pošta i sl.);

c) podatke o priredbi, (naziv, datum, vrijeme i pobliža oznaka mjesta održavanja (rkm, lijeva ili desna obala, udaljenost od obale), opis događanja, popis plovila koja će sudjelovati u događanju;

d) po mogućnosti plan mjesta održavanja budućeg događaja (elektroničke karte za riječnu plovidbu ili sustavi geografskih mapa i sl.);

e) dodatni zahtjevi ili obavijesti od značaja za regulaciju i sigurnost plovidbe (zahtjeva se zabrana ili ograničenje plovidbe, zaštita od valova, dodatno označavanje plovnog puta, privremeno postavljanje objekata na vodnom put, izuzeci od propisanih pravila plovidbe, opasnost od onečišćenja vode, plovila, obalnih područja, zaštitnih ili regulacijskih građevina). Kod održavanja vatrometa čije sigurnosno područje seže u vodnu površinu ili ako će se pirotehnička sredstva ispaljivati s plovila odnosno postavljati u vodnom putu ili će se vatromet održati u blizini luka ili pristaništa navesti kategorije pirotehničkih sredstava, prema posebnom propisu, koje će se koristiti te najveći minimalni sigurnosni razmak u metrima.

(2) Iznimno od članka 1.23 stavka 2. ovoga Pravilnika zahtjev se može podnijeti najkasnije osam dana prije planiranog održavanja priredbe, pod uvjetom da su uz zahtjev priložena sva druga mišljenja i odobrenja drugih nadležnih tijela. Odredbe ovoga stavka ne odnose se na održavanje vatrometa.

(3) Javno događanje odobrit će se ako se prikladnim mjerama osiguraju sigurnost plovidbe i plovila, brodskog prometa i osoba, protočnost brodskog prometa, red na plovilu kao i red prilikom pristajanja plovila, zaštita voda od onečišćenja, zaštita obala kao i regulacijskih i zaštitnih objekata te omogući provedba regulacijskih radova ili zakonski odobrenih ili vodoprivredno neophodnih radova. Organizator javnog događanja dužan je organizirati nadzornu službu i službu spašavanja. Lučka kapetanija je ovlaštena zahtijevati provođenje dodatnih mjera sigurnosti radi ostvarivanja ciljeva navedenih u ovom stavku.

(4) U pojedinim slučajevima lučka kapetanija može dozvoliti izuzeća od odredbi ovoga Pravilnika u vezi s

a) oznakama plovila,

b) pravilima plovidbe,

c) opremi jedrilica,

d) korištenjem plutajućih tijela,

e) skijanjem na vodi i sličnim sportovima,

f) ograničavanjem kupanja, plivanja i sportskog ronjenja,

g) prometom u lukama i pristaništima.

Članak 11.06 – Obilježavanje plovila za vrijeme stajanja

Pored plovila navedenih u članku 3.20 stavku 4. ovoga Pravilnika, obilježavanje propisano u članku 3.20 ovoga Pravilnika također nije obvezno za sljedeća plovila:

a) čamce koji stoje uz obalu.

b) plovila koja u cijelosti stoje između nepoplavljenih napera ili iza nepoplavljenih uzdužnih regulacijskih građevina,

c) plovila koja su vezana za plutajući objekt i dovoljno su osvijetljena s plutajućeg objekta,

d) čamci koji su u jednoj širini vezani za plutajući objekt.

Članak 11.07 – Opća pravila plovidbe

(1) Posadu treba uputiti u korištenje opreme za spašavanje, protupožarne opreme, opreme za crpljenje i opreme za brtvljenje. Jednom mjesečno tijekom plovidbe treba provoditi vježbe s tom opremom uz primjenu rasporeda za uzbunu.

(2) Tijekom plovidbe plovila, osim sportskih plovila, mora se najmanje svaka dva mjeseca provjeriti ispravnost opreme za spašavanje, protupožarne opreme, opreme za crpljenje i opreme za brtvljenje koja se nalazi na plovilu; pritom neuporabljivi materijal treba ukloniti i zamijeniti.

(3) Otvori na palubi koji vode u prostorije koje se nalaze ispod palube i nisu zaštićeni dovoljno visokim pražnicama ili ogradama moraju biti zatvoreni ako za plovidbu plovila nije neophodno da budu otvoreni. Ako je svakako neophodno da budu otvoreni, područje opasnosti mora se odgovarajuće označiti i po potrebi osvijetliti. Ispred izlaza u slučaju nužde ne smiju se ostavljati teret i uređaji, a izlazi ne smiju biti zaključani.

(4) Čamci za spašavanje uvijek moraju biti spremni za korištenje u spasilačke svrhe i u njih se ne smije tovariti teret. Zabranjeno je spuštanje čamaca za spašavanje u vodu s ukrcanim osobama.

(5) Oprema za ukrcavanje ili iskrcavanje osoba i za prijelaz osoba s jednog plovila koje stoji na drugo plovilo pokraj njega, na obalu ili na pristanište mora biti tako oblikovana i po potrebi osvijetljena da sigurnost osoba nije ugrožena.

(6) Pri manevrima pričvršćivanja zapovjednik broda mora moći iz kormilarnice vidjeti radna mjesta na palubi koja se koriste. Ako dovoljna vidljivost nije osigurana načinom gradnje broda ili zbog tereta:

– drugi član posade, koji je putem interfona ili radio-uređaja u zvučnom kontaktu sa zapovjednikom broda, mora nadzirati dotično radno mjesto ili

– na raspolaganju moraju biti optička pomagala s dovoljnim vidnim poljem i jasnom neiskrivljenom slikom.

Članak 11.08 – Plovidba putničkih brodova

(1) Plovila za ukrcavanje i iskrcavanje putnika smiju pristati samo na pristaništima koja je nadležno tijelo za to odobrilo. Ako putnički brodovi žele pristati na pristaništu, plovila koja nisu putnička, dužna su ta pristaništa osloboditi.

(2) Ako je za pristanište određena nadležna osoba, ta osoba je zadužena za regulaciju brodskog prometa na njemu. Zapovjednici broda dužni su slijediti upute te osobe. Ostala plovila koja nisu putnički brodovi smiju pristati na pristaništu samo uz dopuštenje nadležne osobe.

(3) Za ukrcavanje i iskrcavanje putnici smiju koristiti samo tome namijenjene ulaze i izlaze, prilaze i stepenice na plovilu. Putnici se smiju ukrcati ili iskrcati tek kada zapovjednik broda ili član posade kojega je ovlastio zapovjednik, za to izda dopuštenje.

(4) Zapovjednik broda smije dopustiti ukrcaj i iskrcaj putnika tek nakon što je plovilo sigurno pričvršćeno i nakon što se uvjerio

a) da je ukrcaj i iskrcaj putnika na pristaništu moguć bez opasnosti,

b) pri tami, da je pristanište dovoljno osvijetljeno.

(5) Putnici se moraju ponašati tako da ne ugrožavaju sigurnost na plovilu. Osobe koje ugrožavaju plovidbu ili znatno uznemiruju ostale putnike treba udaljiti s plovila.Zapovjednik broda se u interesu sigurnosti mora pobrinuti za to da putnici na plovilu budu pravilno raspoređeni i da ne ometaju prilaze mjestima za iskrcaj.

(6) Putnicima je zabranjeno bez dopuštenja zapovjednika broda ulaziti u kormilarnicu, strojarnicu i ostale prostorije i površine palube koje im nisu namijenjene i prikladno označene.

(7) Po tami prostorije namijenjene za putnike moraju biti dovoljno osvijetljene. Osvjetljenje ne smije ograničiti prepoznatljivost noćnih svjetlosnih oznaka i uzrokovati ometajuće zasljepljivanje.

(8) Roba se na plovilo mora utovarivati tako da ne ugrožava sigurnost putnika. Ako se prostor namijenjen za putnike djelomično koristi za utovar robe, maksimalni dopušteni broj putnika se mora smanjiti za jednog putnika po svakoj polovici četvornog metra koji zauzima utovarena roba.

(9) Preuzimanje tekućih goriva obavlja se samo kada na plovilu nema putnika; od toga su izuzete tvari s plamištem koje nije više od 55 °C u spremnicima zapremnine do 20 l kao i tvari s plamištem iznad 55 °C.

(10) Putnički brodovi na kojima se nalaze putnici ne smiju ploviti u sastavu, osim ako nisu za to dobili službeno odobrenje lučke kapetanije.

Članak 11.09 – Zaštita od valova

(1) U Republici Hrvatskoj, uz ispunjenje uvjeta odredbi članka 1.04 ovoga Pravilnika, obveza izbjegavanja prekomjernog stvaranja valova i prekomjernog povlačenja vode ne postoji u odnosu na plutajuće objekte koji nisu pristaništa za skele.

(2) Lučka kapetanija može na zahtjev ovlaštene osobe (vlasnik, brodar, zapovjednik i dr.) za plovilo, plutajuće tijelo ili plutajući objekt koje zbog svog stanja ili upotrebe treba posebnu zaštitu od prekomjernog stvaranja valova ili prekomjernog povlačenja vode (npr. kod ronilačkih radova, bušenja na riječnom dnu), rješenjem odobriti nošenje ili isticanje znakova prema članku 3.29 ovoga Pravilnika. Ovo odobrenje mora se nalaziti na plovilu, plutajućem tijelu ili plutajućem objektu tijekom korištenja zaštite.

Članak 11.10 – Sastavi

(1) Zabranjeno je tegliti potiskivane sastave. Ova zabrana ne primjenjuje se u slučajevima kada je nužno tegljenje radi ispomoći ili u slučaju hitnosti.

(2) U Republici Hrvatskoj plovila s kormilarskim uređajem, osim za pomicanje, smiju ploviti u sastavima samo tako da im pramac pokazuje prema čelu sastava.

Članak 11.11 – Plovidba skela

(1) Skele smiju ploviti samo između pristaništa koje je nadležno tijelo odobrilo za promet skela. Između pristaništa se treba pridržavati što je moguće kraćeg puta.

(2) Zapovjednik skele smije dopustiti ukrcaj, iskrcaj i plovidbu skele tek nakon što je skela sigurno privezana i pričvršćena za pristanište i nakon što se uvjeri da se te operacije mogu obaviti bez opasnosti za putnike i stvari. Dužan je pobrinuti se za to da se ne prekorači maksimalno dopušteno opterećenje i najveći dopušteni broj putnika; u tu svrhu može prije polaska dati izmjeriti težinu plovila i tereta kao i njihove dimenzije. Po potrebi je zapovjednik dužan regulirati promet na skeli.

(3) Zapovjednik je dužan pobrinuti se za to da su putnici i teret tako raspoređeni da tijekom plovidbe, pri ukrcaju ili iskrcaju, pri utovaru ili istovaru kao i pri manevrima brodova nema opasnosti ili smetnji.

(4) Ako se zajedno s putnicima prevoze i cestovna vozila, putnici se smiju ukrcati tek kada su ta vozila sigurno postavljena na skeli. Po pristajanju, putnici napuštaju skelu prije vozila.

(5) Cestovnim vozilima se na skele treba dovesti tako polako da se u bilo kojem trenutku mogu zaustaviti. Pri dovozu na skelu i tijekom prijevoza u cestovnom se vozilu smije nalaziti samo vozač, a ostali suputnici u vozilo smiju ući tek nakon prijevoza na kopno. Jednotračna cestovna vozila treba gurati ako je to moguće s obzirom na njihovu masu.

(6) Kotači cestovnih vozila se moraju tako blokirati da se vozilo ne može kotrljati ili kliziti.

(7) Vozači motornih vozila nakon dovoza na skelu moraju isključiti motore.

(8) Putnici se tijekom prijevoza moraju zadržavati unutar prostorija ili mjesta koja su za njih predviđena.

(9) Putnici se ne smiju prevoziti zajedno s opasnim tvarima prema ADN-u ili drugom teretu koji bi putnike mogao ozlijediti; od toga su izuzeti samo pratitelji takvog prijevoza.

(10) Teret mora biti tako natovaren da ne ugrožava sigurnost putnika.

(11) Životinje se moraju držati ili tovariti tako da ne utječu na plovidbu skele i da ne ugrožavaju ili uznemiravaju putnike. Vučnim životinjama koje vuku zaprežna kola mora biti skinuta zaprega i moraju ih držati kočijaši.

(12) Tijekom prijevoza otvori u ogradi skele koji služe ukrcavanju tereta i putnika moraju biti zatvoreni.

(13) Kao skele s vlastitim pogonom smiju se koristiti samo motorna plovila.

(14) Kada led koji pluta dosegne oko tri desetine širine toka rijeke, prijevoz skelom mora se obustaviti.

(15) Ministarstvo kroz programe modernizacije flote plovila i jačanje konkurentnosti unutarnje plovidbe zadržava pravo na mogućnost sufinanciranja troškova tekućeg i kapitalnog ulaganja u plovila koja su u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iskljucivo za realizaciju određenih i konkretnih projekata koji ce pridonijeti prometnoj povezanosti na podrucju pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 11.12 – Opća pravila plovidbe pri smanjenoj vidljivosti

Plovila za sport i rekreaciju kraća od 20 m pri ograničenoj vidljivosti dužna su bez odlaganja osloboditi plovni put.

Članak 11.13 – Skijanje na vodi i slične aktivnosti

(1) Zabranjeno je plovilom istovremeno vući više od dvije osobe.

(2) Zabranjeno je korištenje besposadnih, mehanički pokretanih uređaja za vuču skijaša i vuča skijaša s kopna.

(3) Kada plovilo koje vuče osobe susretne druga plovila ili ih pretječe, vučene osobe se moraju zadržati u brazdi svog plovila.

(4) Plovila koja vuku osobe moraju područjem od po 200 m uzvodno i nizvodno od skela koje prometuju ploviti ravnim pravcem bez zaustavljanja.

(5) Vučno uže mora biti nepotopivo i ne smije biti elastično.

(6) Tijekom sportske aktivnosti vučene osobe moraju nositi prsluk za spašavanje, pojas za spašavanje ili kupaće odijelo.

(7) Sportske aktivnosti koje uključuju vuču osoba zabranjene su:

a) u području luka i pristaništa,

b) u otvorima mostova čija je širina manja od 50 m,

c) u tjesnacima plovnih putova,

d) u radnom području tehničkih plovila.

(8) Zabranjeno je plovilom vučenje letjelica (npr. ovjesnih jedrilica, parajedrilica). Zabranjeno je korištenje zmajeva ili sličnih uređaja za vuču osoba, plovećih tijela (npr. kod kitesurfinga) ili plovila (npr. kod kanukitinga).

Članak 11.14 – Ograničenja kupanja, plivanja i ronjenja

(1) Kupanje, plivanje i ronjenje zabranjeno je:

a) 100 m uzvodno i 50 m nizvodno od ulaza u luke, pristaništa, pristaništa za putničke brodove i skele, brodogradilišta, mjesta utovara ili istovara plovila kao i prevodnica uključujući njihove pretkomore na strani vodnog puta na kojoj se nalazi ulaz ili infrastruktura,

b) u radnom području tehničkih plovila.

(2) Kupači, plivači i ronioci moraju se ponašati tako da plovila koja plove zbog njih ne moraju mijenjati svoj pravac kretanja niti smanjiti brzinu; posebice je zabranjeno:

a) plivanjem ući u pravac kretanja plovila koja plove,

b) plivati bliže od 30 m plovilima koja plove.

(3) Kupačima, plivačima i roniocima je zabranjeno vješati se za plovila koja plove ili penjati se na plovila koja stoje odnosno na njihovu opremu za pristajanje.

(4) Uređena kupališta moraju se ograditi i obilježiti na način koji odredi lučka kapetanija, a na trošak osobe koja upravlja tim kupalištem.

Članak 11.15 – Skloništa i zimovanje plovila

(1) Kad vremenske prilike ometaju nastavak plovidbe, plovila mogu potražiti luke i skloništa, uz pridržavanje posebnih odredbi koje su tijela nadležna za te luke i skloništa donijela s obzirom na mjesne okolnosti i postupke utovara i istovara.

(2) Lučka kapetanija može vlasnicima ili brodarima, u slučaju pojave leda, narediti zaštitu, premještanje ili uklanjanje plovila, plovećih tijela i plutajućih objekata s vodnog puta. Osim luka, pristaništa, zimovnika i zimskih skloništa za navedene namjene može se dopustiti vezanje plovila, plutajućih tijela i plutajućih objekata u zaljevima, rukavcima ili zaštićenim mjestima na obali tako da se oni ne mogu odvezati ili osloboditi.

Članak 11.16 – Opća pravila stajanja

U Republici Hrvatskoj se u plovnom putu ne smiju zabijati kolci za učvršćenje plovila koja stoje.

Članak 11.17 – Stajanje

Iznimno od članka 7.02 ovoga Pravilnika, plovila smiju pristati izvan luka radi utovara ili istovara tereta, ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, snabdijevanja gorivima i hranom i svih drugih mjera potrebnih za nastavak plovidbe, samo na pristaništima ili na tovarištima uz poštivanje propisa i pravila donesenih za ta pristaništa ili tovarišta. Pristajanje na drugim mjestima dopušteno je samo u pojedinom slučaju uz odobrenje lučke kapetanije. U slučaju nužde zapovjednik broda pristajanje plovila bez odgađanja prijavljuje lučkoj kapetaniji s kojom uspije stupiti u kontakt.

Članak 11.18 – Sidrenje i upotreba teleskopskih šipova (spuds)

Prilikom upotrebe teleskopskih šipova (spuds) potrebno je:

a) plovilo dodatno osigurati uz pomoć jednog sidra ili obalnog užeta ili

b) glavni stroj držati u pogonu i imati posadu u kormilarnici.

Članak 11.19 – Vezivanje

(1) U Republici Hrvatskoj se sidra i slični predmeti, osim u slučaju nužde, ne smiju postavljati na obalu radi vezanja plovila.

(2) Zabranjeno je u Republici Hrvatskoj, osim u slučaju nužde, razvezati opremu kojom su plovila, plutajuća tijela ili plutajući objekti koji stoje privezani ili podignuti njihovo sidro.

Članak 11.20 – Straža i nadzor

(1) Plovila koja su napukla kao i plovila, osim čamaca, koja moraju pristati izvan luka ili sličnih zaštićenih mjesta tijekom zabrane plovidbe ili zbog kretanja leda moraju neprekidno imati stražu.

(2) Osim na putničkim brodovima straža se mora neprekidno nalaziti na svim ostalim plovilima namijenjenim za prijevoz putnika koja stoje, dok se putnici nalaze na plovilu.

(3) Straža može prema članku 7.08 stavku 1., 2. i 3. te stavku 1. i 2. ovoga članka nadzirati nekoliko plovila kada su ona položena jedno uz drugo tako da je omogućen siguran prijelaz s plovila na plovilo.

Članak 11.21 – Obveza javljanja

(1) Zapovjednici plovila i sastava iz članka 8.02 stavka 1. točka f) ovoga Pravilnika moraju se putem radiotelefonskog uređaja prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji kada plove na međunarodnim ili međudržavnim vodnim putovima u Republici Hrvatskoj.

(2) Kada je plovidba prekinuta više od dva sata, zapovjednik je dužan prijaviti početak i završetak prekida te razloge prekida plovidbe.

Članak 11.22 – Pokusna plovidba

(1) Odredbe ovoga članka odnose se na plovila koja za vrijeme pokusne plovidbe viju zastavu Republike Hrvatske ili viju zastavu druge države ako se pokusna plovidba obavlja na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske.

(2) Pokusna plovidba je plovidba plovila u gradnji ili postojećeg plovila nakon obavljenog pregleda ili popravka od bitnog utjecaja na sposobnost za plovidbu, plovidba plovila za vrijeme gradnje ili nakon nje i plovidba pri obavljanju osnovnog, redovnog i izvanrednog tehničkog pregleda postojećeg plovila.

(3) Tehnički nadzor u svrhu utvrđivanja sposobnosti plovila za obavljanje pokusne plovidbe obavlja Tehničko nadzorno tijelo.

(4) Mjesto i vrijeme obavljanja pokusne plovidbe plovila mora se najaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji koja će izdati odobrenje za obavljanje pokusne plovidbe plovila.

(5) Nadležna lučka kapetanija može zabraniti obavljanje pokusne plovidbe pri kojoj se izvode radovi na plovilu s upotrebom sredstava, materijala i opreme koja predstavlja neposrednu opasnost za plovilo, za ukrcane osobe ili za okolinu ili ako se na mjestu obavljanja pokusne plovidbe obavljaju druge aktivnosti koje mogu ugroziti sigurnu plovidbu.

(6) Na plovilu kojim se obavlja pokusna plovidba mogu se, osim članova posade, nalaziti osobe koje obavljaju radove ili nadziru obavljanje tih radova ili vrše ispitivanja.

(7) Članovi posade i osobe iz stavka 6. ovoga članka moraju biti pravovremeno ukrcani na plovilo radi upoznavanja s postupcima i radnjama koje će se izvoditi na plovilu za vrijeme pokusne plovidbe. Zapovjednik plovila kojim se obavlja pokusna plovidba mora imati najmanje dvije godine plovidbenog staža u svojstvu zapovjednika s odgovarajućom osposobljenošću.

Članak 11.23 Označavanje i korištenje aerodroma na vodi

(1) Aerodromi na vodi su određeno područje na vodi (uključujući sve objekte, instalacije i opremu) namijenjeno u potpunosti ili djelomično za kretanje, uzlijetanje, slijetanje i boravak hidroaviona. Njih se mora označiti sukladno odredbama posebnog propisa.

(2) Korištenje hidroaviona dopušteno je samo na područjima zakonski odobrenim kao aerodromima na vodi, sukladno posebnim propisima o zračnom prometu.

DIO TREĆI

GLAVA 12
LOKALNA PRAVILA

POGLAVLJE I
SEKTOR GORNJA SAVA

Članak 12.01 – Značenje izraza

Sektor »Gornja Sava« podrazumijeva vodni put od rkm 514. do rkm 594.

Članak 12.02 – Zabrana plovidbe

(1) Zabranjena je plovidba za sva plovila, izuzev javnih plovila, na sektoru Gornja Sava kako slijedi:

a) od rkm 594 do rkm 550 kada je vodostaj na vodomjernoj stanici Crnac +710 cm i viši;

b) od rkm 550 do rkm 514 kada je vodostaj na vodomjernoj stanici Jasenovac +820 cm i viši.

(2) Plovidbe započete prije pojave takvog vodostaja smiju se nastaviti do prve sljedeće luke uz primjenu odgovarajućih mjera opreza radi izbjegavanja oštećenja obale i građevina.

Članak 12.03 – Sastavi

(1) Kada je na vodomjernoj stanici Crnac vodostaj 0 cm ili niži, a na vodomjernoj stanici Jasenovac vodostaj +50 cm ili niži, ograničava se veličina sastava na sektoru Gornja Sava, tako da:

a) u nizvodnoj plovidbi smiju ploviti:

– potiskivani sastavi čije dimenzije ne prelaze 25 m u širinu i 120 m u dužinu;

– tegljeni sastavi koji se sastoje od tegljača i jednog poprečnog reda plovila u teglju čija širina ne prelazi 33 m;

– bočni sastavi čije dimenzije ne prelaze 25 m u širinu i 120 m u dužinu.

b) u uzvodnoj plovidbi smiju ploviti:

– potiskivani sastavi čije dimenzije ne prelaze 25 m u širinu i 120 m u dužinu;

– tegljeni sastavi koji se sastoje od tegljača i dva poprečna reda plovila u teglju čija širina ne prelazi 25 m;

– bočni sastavi čije dimenzije ne prelaze 25 m u širinu i 120 m u dužinu.

(2) Kada je na vodomjernoj stanici Crnac vodostaj viši od 0 cm, a na vodomjernoj stanici Jasenovac vodostaj viši od +50 cm, ograničava se na sektoru Gornja Sava veličina sastava, tako da:

a) u nizvodnoj plovidbi smiju ploviti:

– potiskivani sastavi čije dimenzije ne prelaze 25 m u širinu i 120 m u dužinu;

– tegljeni sastavi koji se sastoje od tegljača i jednog poprečnog reda plovila u teglju čija širina ne prelazi 45 m;

– bočni sastavi čije dimenzije ne prelaze 25 m u širinu i 120 m u dužinu.

b) u uzvodnoj plovidbi smiju ploviti:

– potiskivani sastavi čije dimenzije ne prelaze 25 m u širinu i 200 m u dužinu;

– tegljeni sastavi koji se sastoje od tegljača i tri poprečna reda plovila u teglju čija širina ne prelazi 25 m;

– bočni sastavi čije dimenzije ne prelaze 25 m u širinu i 120 m u dužinu.

POGLAVLJE II
SEKTOR KUPA

Članak 12.04 – Značenje izraza

Sektor Kupa podrazumijeva vodni put na rijeci Kupi od rkm 0. do rkm 5.

Članak 12.05 – Zabrana plovidbe

(1) Zabranjena je plovidba za sva plovila, izuzev javnih plovila, na sektoru Kupa kada je vodostaj na vodomjernoj stanici Crnac +710 cm i viši.

(2) Plovidbe započete prije pojave takvog vodostaja smiju se nastaviti do prve sljedeće luke uz primjenu odgovarajućih mjera opreza radi izbjegavanja oštećenja obale i građevina.

Članak 12.06 – Sastavi

Ograničava se veličina sastava na sektoru Kupa, tako da:

a) u nizvodnoj plovidbi smiju ploviti:

– potiskivani sastavi čije dimenzije ne prelaze 12 m u širinu i 120 m u dužinu;

– tegljeni sastavi koji se sastoje od tegljača i jednog poprečnog reda plovila u teglju čija širina ne prelazi 12 m;

– bočni sastavi čije dimenzije ne prelaze 20 m u širinu i 120 m u dužinu.

b) u uzvodnoj plovidbi smiju ploviti:

– potiskivani sastavi čije dimenzije ne prelaze 12 m u širinu i 120 m u dužinu;

– tegljeni sastavi koji se sastoje od tegljača i jednog poprečnog reda plovila u teglju čija širina ne prelazi 12 m;

– bočni sastavi čije dimenzije ne prelaze 20 m u širinu i 120 m u dužinu.

POGLAVLJE III
SEKTOR »UŠĆE DRAVE – 22 rkm«

Članak 12.07 – Značenje izraza

Sektor »Ušće Drava – 22 rkm« podrazumijeva vodni put na rijeci Dravi od rkm 0 do rkm 22. Plovni put na ovom dijelu vodnog puta rijeke Drave širok je 60-80 m i definiran je svojom osi, lijevim i desnim rubom plovnog puta. Plovni put obilježen je oznakama na vodi, na obali i na mostovima.

Članak 12.08 – Zabrana plovidbe

(1) Zabranjena je plovidba za sva plovila, izuzev javnih plovila, na sektoru Ušće Drave – 22 rkm, kada je vodostaj na vodomjernoj stanici Osijek +500 cm i više.

(2) Plovidbe započete prije pojave takvog vodostaja smiju se nastaviti do prve sljedeće luke uz primjenu odgovarajućih mjera opreza radi izbjegavanja oštećenja obale i građevina.

Članak 12.09 – Plovidba

(1) Plovila i sastavi, izuzev čamaca, za plovidbu moraju koristiti plovni put.

(2) Čamci koji se kreću brzinama većim od 15 km/h u odnosu na obalu, za plovidbu moraju koristiti isključivo plovni put tako da svojim kretanjem ne ugrožavaju sigurnost plovidbe na plovnom putu.

(3) Čamci koji se kreću brzinom od 15 km/h i manjom u odnosu na obalu za plovidbu moraju koristiti dio vodnog puta van plovnog puta uz desnu i lijevu obalu gdje god za to postoje uvjeti (dubina i širina).

(4) Prolazak čamaca iz stavka 3. ovoga članka kroz plovni put mora se izvesti u najkraćem mogućem roku i nakon što se osobe koje upravljaju čamcem uvjere da im kretanje drugih plovila omogućava da to učine bez opasnosti i da ista ne moraju naglo mijenjati svoj kurs i brzinu.

Članak 12.10 – Sastavi

(1) Ograničava se veličina sastava na sektoru Ušće Drava do rkm 22. pri vodostaju Osijek od – 90 cm i višim i Aljmaš + 73 cm i višim, tako da:

a) u nizvodnoj plovidbi smiju ploviti:

– potiskivani sastavi koji se sastoje od potiskivača i najviše jednog poprečnog reda plovila i čije dimenzije ne prelaze 23 m u širinu i 120 m u dužinu;

– tegljeni sastavi koji se sastoje od tegljača i jednog poprečnog reda plovila u teglju čija širina ne prelazi 23 m;

– bočni sastavi čije dimenzije ne prelaze 23 m u širinu i 120 m u dužinu.

b) u uzvodnoj plovidbi smiju ploviti:

– potiskivani sastavi koji se sastoje od potiskivača i najviše jednog poprečnog reda plovila i čije dimenzije ne prelaze 23 m u širinu i 120 m u dužinu;

– tegljeni sastavi koji se sastoje od tegljača i jednog poprečnog reda plovila u teglju čija širina ne prelazi 23 m;

– bočni sastavi čije dimenzije ne prelaze 23 m u širinu i 120 m u dužinu.

(2) Ograničava se veličina sastava na sektoru Ušće Drava do rkm 22. pri vodostaju Osijek od – 90 cm i nižim i Aljmaš + 73 cm i nižim, tako da:

a) u nizvodnoj plovidbi smiju ploviti:

– potiskivani sastavi koji se sastoje od potiskivača i najviše jednog poprečnog reda plovila i čije dimenzije ne prelaze 11,5 m u širinu i 120 m u dužinu;

– tegljeni sastavi koji se sastoje od tegljača i jednog poprečnog reda plovila u teglju čija širina ne prelazi 11,5 m;

– bočni sastavi čije dimenzije ne prelaze 11,5 m u širinu i 120 m u dužinu.

b) u uzvodnoj plovidbi smiju ploviti:

– potiskivani sastavi koji se sastoje od potiskivača i najviše jednog poprečnog reda plovila i čije dimenzije ne prelaze 11,5 m u širinu i 120 m u dužinu;

– tegljeni sastavi koji se sastoje od tegljača i jednog poprečnog reda plovila u teglju čija širina ne prelazi 11,5 m;

– bočni sastavi čije dimenzije ne prelaze 11,5 m u širinu i 120 m u dužinu.

(3) Ograničava se visina svih sastava za prolaz kroz mostove u Osijeku, tako da visina najviše nepokretne točke ne prelazi 10,15 m pri vodostaju Osijek 0 cm.

Članak 12.11 – Mimoilaženje i pretjecanje

(1) Na dijelovima plovnog putu od rkm 0+000 do rkm 3+000; rkm 11+900 do rkm 14+300; rkm 18+500 do rkm 19+500 zabranjeno je svako mimoilaženje i pretjecanje osim čamcima iz članka 06.02 ovoga Pravilnika.

(2) Sva plovila i sastavi koji plove uzvodno na plovnom putu obavezni su sačekati završetak prolaza nizvodnih plovila i sastava koji su započeli manevar prolaza kroz navedene sektore kao i mostove.

Članak 12.12 – Okretanje

(1) Putnička plovila moraju se okretati na označenom mjestu uz putničko pristanište, na rkm 21+300.

(2) Plovila i sastavi koji uplovljavaju-isplovljavaju iz bazenske luke Nemetin moraju se okretati na označenom mjestu na rkm 10+900.

(3) Plovila i sastavi koji uplovljavaju-isplovljavaju iz stare luke Osijek moraju se okretati na označenom mjestu na rkm 17+500.

Članak 12.13 – Stajanje i sidrenje

(1) Stajanje i sidrenje plovila i sastava izuzev čamaca, dozvoljeno je isključivo od rkm 5. do rkm 7. izvan plovnog puta uz lijevu obalu; od rkm 10+100. do rkm 11+000. izvan plovnog puta uz desnu obalu (preporučeno mjesto za stajanje); od rkm 15+500 do rkm 16+350 izvan plovnog puta uz lijevu obalu (preporučeno mjesto za stajanje); od rkm 16+300 do rkm 16+450 izvan plovnog puta uz desnu obalu (preporučeno mjesto za stajanje); od rkm 17+800 do rkm 18+550 izvan plovnog puta uz desnu obalu (preporučeno mjesto za stajanje); od rkm 22+500 do rkm 23+000 izvan plovnog puta uz desnu obalu (preporučeno mjesto za stajanje).

(2) Stajanje i sidrenje čamaca dozvoljeno je isključivo izvan plovnog puta.

Članak 12.14 – Ostala pravila

(1) Zabranjeno je stvaranje valova koji mogu ugroziti obalnu infrastrukturu, plovila i druge objekte uz obalu.

(2) Plovila i sastavi, osim čamaca, koji isplovljavaju ili uplovljavaju u rijeku Dravu i rukavac bazenske luke Nemetin moraju najaviti navedeni manevar putem VHF radiotelefonskog uređaja i propisanim zvučnim znakovima te najaviti namjeru i daljnji smjer plovidbe prilikom isplovljenja i uplovljenja.

(3) U situaciji kada su na međunarodnom putničkom pristanu (rkm 21+500) privezana dva plovila u jednom poprečnom redu, drugo plovilo je dužno imati oboreno pramčano sidro ili pramčani vez na obali.

DIO ČETVRTI

Glava 13
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.01 – Dijelovi Pravilnika

Prilozi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 13.02 – Prestanak važenja

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama (»Narodne novine« broj 138/08, 08/10, 74/10, 08/11, 39/12).

Članak 13.03 – Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/119

Urbroj: 530-03-3-15-1

Zagreb, 9. prosinca 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.


PRILOG 1. – PRILOG 12.


138 24.12.2015 Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama 138 24.12.2015 Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama 138 24.12.2015 Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama 138 24.12.2015 Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama 138 24.12.2015 Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama 138 24.12.2015 Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama 138 24.12.2015 Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama 138 24.12.2015 Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama