Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

NN 140/2015 (30.12.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

HRVATSKA NARODNA BANKA

2617

Na temelju članka 124. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 (SL, L 176, 27. 6. 2013. i L 208, 2. 8. 2013.), članka 11. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) te članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 U DIJELU VREDNOVANJA IMOVINE I IZVANBILANČNIH STAVKI TE IZRAČUNAVANJA REGULATORNOGA KAPITALA I KAPITALNIH ZAHTJEVA

Članak 1.

U Odluci o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva (»Narodne novine«, br. 160/2013.), u članku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka 6., koja glasi:

»6) ponder rizika viši od 50% na izloženosti koje su u cijelosti i potpuno osigurane poslovnim nekretninama u Republici Hrvatskoj za potrebe članka 126. Uredbe (EU) br. 575/2013,«.

Dosadašnje točke 6., 7. i 8. postaju točke 7., 8. i 9.

Članak 2.

Iza članka 14. dodaje se naslov iznad članka i članak 14.a, koji glase:

»Ponder rizika za izloženosti osigurane poslovnim nekretninama

Članak 14.a

Ponder rizika u članku 126. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 mijenja se u 100% na način da se izloženosti kreditne institucije u cijelosti i potpuno osigurane poslovnim nekretninama u Republici Hrvatskoj tretiraju na sljedeći način:

(a) izloženostima ili bilo kojem dijelu izloženosti u cijelosti i potpuno osiguranima uredima ili drugim poslovnim prostorima dodjeljuje se ponder rizika od 100%;

(b) izloženostima povezanima s ugovorom o najmu nekretnina koje se odnose na urede ili druge poslovne prostore u kojima je kreditna institucija najmodavac, a najmoprimac ima mogućnost kupnje, dodjeljuje se ponder rizika od 100% pod uvjetom da je izloženost kreditne institucije u cijelosti i potpuno osigurana njezinim vlasništvom nad nekretninom.«

Prijelazno razdoblje

Članak 3.

Kreditna institucija koja na dan 30. rujna 2015. nije u skladu s člankom 126. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjivala ponder rizika od 50% na izloženosti osigurane poslovnim nekretninama u Republici Hrvatskoj ne smije ga početi primjenjivati, a kreditna institucija koja ga primjenjuje dužna je uskladiti svoje poslovanje s odredbama ove Odluke u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2016.

O.br: 332-020/12-15/BV

Zagreb, 21. prosinca 2015.

Guverner

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.