Zakon o dopuni Zakona o obrani

NN 27/2016 (25.3.2016.), Zakon o dopuni Zakona o obrani

HRVATSKI SABOR

785

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBRANI

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o obrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/06

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 23. ožujka 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O OBRANI

Članak 1.

U Zakonu o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13. i 75/15.) iza članka 62. dodaje se članak 62.a koji glasi:

»Članak 62.a

(1) Oružane snage mogu pružati potporu policiji u zaštiti državne granice u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor državne granice.

(2) Odluku o pružanju potpore Oružanih snaga policiji iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada, na prijedlog ministra obrane i uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/15

Zagreb, 21. ožujka 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.