Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja

NN 29/2016 (1.4.2016.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

816

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 i 26/2015) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA STRAŽE, TE OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBA I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA

Članak 1.

U članku 1. stavak 1. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja (»Narodne novine« br. 125/05, 126/08, 34/11, 155/13) iza riječi: »plovidbe« dodaje se zarez i riječi: »sigurnosne zaštite«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točki 2. iza riječi: »plovidbe« dodaje se zarez i riječi: »sigurnosne zaštite«.

U stavku 1. iza točke 14. dodaje se točka 15. koja glasi:

»15. osigurava da su tekstovi nacionalnih i međunarodnih propisa o sigurnosti ljudskih života na moru, sigurnosnoj zaštiti i zaštiti morskog okoliša dostupni na brodu«.

Članak 3.

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

»Članak 34.a

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda mora za vrijeme plovidbe, boravka na sidrištu ili u luci provoditi mjere iz plana sigurnosne zaštite broda.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/25

Urbroj: 530-03-2-1-2-16-1

Zagreb, 23. ožujka 2016.

Ministar

Oleg Butković, v. r.