Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke

NN 41/2016 (2.5.2016.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke

HRVATSKI SABOR

1065

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. travnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/12

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 26. travnja 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine«, br. 30/09., 55/13. i 153/13.) u članku 1. stavku 1. podstavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»– osiguravanjem dostupnosti podataka javnosti o buci okoliša,

– izradom i donošenjem akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke.«.

Stavak 9. briše se.

Članak 2.

U članku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Smetanje bukom jest stupanj smetnje stanovništva uzrokovane bukom okoliša, određene na temelju rezultata dobivenih terenskim ispitivanjem,«.

Točka 21. mijenja se i glasi:

»21. Karta buke jest prikaz podataka o postojećem ili predviđenom stanju buke uz korištenje indikatora buke, na kojima je naznačeno prekoračenje bilo koje relevantne propisane dopuštene vrijednosti, broj ljudi izloženih određenim razinama buke na određenom području ili broj stambenih jedinica izloženih određenim razinama buke na određenom području,«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Naseljena područja koja imaju više od 100.000 stanovnika obvezna su:

1. izraditi strateške karte buke,

2. izraditi i donijeti akcijske planove.«.

U stavku 2. iza riječi: »buke i« dodaju se riječi: »izrade i donošenja«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Akcijski planovi moraju biti doneseni, odnosno usvojeni od strane izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, članova društva koji zastupaju trgovačka društva i/ili ravnatelja ustanova.«.

Dosadašnji stavci 3. do 13. postaju stavci 4. do 14.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. iza riječi: »zaštite okoliša« briše se točka i dodaju riječi: »i odredbama pravilnika iz stavka 9. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:

»Obveznici izrade strateške karte buke i akcijskog plana obvezni su provesti savjetovanje s javnošću i podatke iz strateške karte buke i akcijskog plana predstaviti javnosti raspoloživim metodama informiranja na jasan i razumljiv način.«

U dosadašnjem stavku 12. koji postaje stavak 13. iza riječi: »buke i« dodaje se riječ: »donesenih«.

U dosadašnjem stavku 13. koji postaje stavak 14. iza riječi: »sažetke« dodaje se riječ: »donesenih«.

Članak 4.

Članak 15. briše se.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Obveznici izrade akcijskih planova, koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona izradili akcijske planove u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine«, br. 30/09., 55/13. i 153/13.), obvezni su, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Ministarstvu dostaviti dokaz o donošenju, odnosno usvajanju akcijskih planova.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/22

Zagreb, 21. travnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.