Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava

NN 41/2016 (2.5.2016.), Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1085

Na temelju članka 73. stavka 2. i 3. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/13) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15 i 134/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, uz prethodne suglasnosti ministra financija (klasa: 401-01/16-01/19, urbroj: 513-06-03-16-4 od 21. travnja 2016.) i Odbora za standarde financijskog izvještavanja (Odluka od 31. ožujka 2016.) u dijelu koji se odnosi na propisanu strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. travnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU TE NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA LEASING DRUŠTAVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se struktura i sadržaj financijskih izvještaja kao i dodatnih izvještaja kojima leasing društvo izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agenciju) i druge korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti, novčanim tokovima te drugim informacijama o poslovima bitnim za obavljanje nadzora, te objavljivanje kao i način i rokove dostave i izvještavanja Agencije.

(2) Odredbe ovog Pravilnika, u skladu s odredbom članka 73. stavka 4. Zakona o leasingu, na odgovarajući se način primjenjuju i na podružnice leasing društava iz druge države članice Europske unije kao i podružnice leasing društava iz trećih zemalja.

Članak 2.

(1) Leasing društvo dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o leasingu poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela te opće računovodstvene pretpostavke.

(2) Leasing društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu.

Članak 3.

Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

1. financijski izvještaji leasing društava,

2. dodatni izvještaji leasing društava.

Struktura i sadržaj i financijskih izvještaja

Članak 4.

(1) Financijske izvještaje čine:

1. Izvještaj o financijskom položaju (FP),

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (SD),

3. Izvještaj o novčanim tokovima (NT),

4. Izvještaj o promjenama kapitala (PK),

5. Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Sadržaj i struktura financijskih izvještaja propisani su obrascima Priloga 1. koji čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje iz stavka 1. točke 5. ovoga članka sastavljaju se u skladu s odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Struktura i sadržaj dodatnih izvještaja

Članak 5.

(1) Dodatne izvještaje čine:

1. Izvještaj o strukturi portfelja – operativni leasing (SP-OL),

2. Izvještaj o strukturi portfelja – financijski leasing (SP-FL),

3. Izvještaj o strukturi portfelja – zajmovi (SP-Z),

4. Izvještaj o promjenama ispravka vrijednosti (IV),

5. Izvještaj o neto knjigovodstvenoj vrijednosti imovine u operativnom leasingu (NKV-OL),

6. Izvještaj o starosnoj strukturi dospjele neplaćene financijske imovine (SFI),

7. Izvještaj o valutnoj strukturi imovine i obveza (VS-IO),

8. Izvještaj o ročnoj strukturi imovine i obveza (RS-IO),

9. Izvještaj o minimalnim plaćanjima leasinga (MP),

10. Izvještaj o preuzetoj imovini (PI),

11. Izvještaj o objektima danim u zakup i najam (Z-N),

12. Izvještaj o velikim izloženostima (VI),

13. Izvještaj o kreditorima (KR),

14. Izvještaj o kvaliteti portfelja (KP).

(2) Sadržaj i struktura dodatnih izvještaja propisani su obrascima Priloga 2. koji čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

Sastavljanje financijskih i dodatnih izvještaja

Članak 6.

(1) Leasing društvo sastavlja godišnje i tromjesečne financijske i dodatne izvještaje.

(2) Način popunjavanja financijskih i dodatnih izvještaja Agencija propisuje uputom za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja.

(3) Za razdoblje poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca leasing društvo sastavlja godišnje financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. i godišnje dodatne izvještaje iz članka 5. stavka 1.

(4) Godišnji financijski izvještaji moraju biti revidirani od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

(5) Za tromjesečna razdoblja sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna te 31. prosinca tekuće godine leasing društvo sastavlja tromjesečne financijske izvještaje iz članka 4., stavka 1., točke 1. i 2. i tromjesečne dodatne izvještaje iz članka 5. stavka 1., točke 1., 2., 3., 4., 10. i 14.

Rokovi i način dostave izvještaja

Članak 7.

(1) Leasing društvo dužno je godišnje financijske izvještaje iz članka 4., stavka 1. i godišnje dodatne izvještaje iz članka 5. stavka 1. tekuće poslovne godine dostaviti Agenciji najkasnije do 30. travnja sljedeće godine.

(2) Leasing društvo dužno je tromjesečne financijske izvještaje iz članka 4., stavka 1., točke 1. i 2. i tromjesečne dodatne izvještaje iz članka 5. stavka 1., točke 1., 2., 3., 4., 10. i 14. dostaviti Agenciji:

– sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine najkasnije do 30. travnja tekuće godine,

– sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine najkasnije do 31. srpnja tekuće godine,

– sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine najkasnije do 31. listopada tekuće godine,

– sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine.

Članak 8.

(1) Leasing društva su dužna financijske i dodatne izvještaje dostaviti u rokovima iz članka 7. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Smatra se da je leasing društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave na način propisan stavkom 1. ovoga članka, leasing društvo dužno je izvještaje dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Leasing društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

(4) Iznimno, leasing društva dužna su Bilješke uz financijske izvještaje iz članka 4., stavka 1., točka 5. dostaviti uz revidirane godišnje financijske izvještaje na način i u rokovima propisanim člankom 74., stavka 2. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/13).

Objava financijskih izvještaja

Članak 9.

(1) Leasing društvo dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti revidirane godišnje financijske izvještaje u roku od šest mjeseci od isteka godine na koju se ti izvještaji odnose.

(2) Leasing društvo dužno je na svojoj internetskoj stranici imati objavljene financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka za najmanje zadnjih 5 poslovnih godina ili kraće ako leasing društvo posluje kraće od 5 godina.

Završne odredbe

Članak 10.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društva (»Narodne novine« br. 60/14).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-05/01

Urbroj: 326-01-550-16-01

Zagreb, 21. travnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 2.


41 02.05.2016 Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava 41 02.05.2016 Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava