Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava

NN 41/2016 (2.5.2016.), Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1086

Na temelju članka 67. stavka 2., 3. i 5. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14 i 85/15) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15 i 134/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, uz prethodnu suglasnost ministra financija (klasa: 401-01/16-01/19, urbroj: 513-06-03-16-4 od 21. travnja 2016.) i Odbora za standarde financijskog izvještavanja (Odluka od 31. ožujka 2016.) u dijelu koji se odnosi na propisanu strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. travnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O FINANCIJSKIM I DODATNIM IZVJEŠTAJIMA TE KONTNOM PLANU FAKTORING DRUŠTAVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se:

– struktura i sadržaj financijskih izvještaja faktoring društva te objavljivanje, način i rokovi dostave istih Agenciji,

– struktura i sadržaj dodatnih izvještaja faktoring društva te način i rokovi dostave istih Agenciji i

– kontni plan faktoring društva.

(2) Odredbe ovog Pravilnika, u skladu s odredbom članka 63. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14 i 85/15; dalje u tekstu: Zakon), na odgovarajući se način primjenjuju i na podružnicu faktoring društva iz države članice Europske unije i podružnicu faktoring društva iz treće države.

Vođenje poslovnih knjiga

Članak 2.

(1) Faktoring društvo dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela te opće računovodstvene pretpostavke.

(2) Faktoring društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu iz Priloga 3. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Struktura i sadržaj financijskih izvještaja

Članak 3.

(1) Financijske izvještaje čine:

1. Izvještaj o financijskom položaju (FP),

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (SD),

3. Izvještaj o novčanim tokovima (NT),

4. Izvještaj o promjenama kapitala (PK),

5. Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Sadržaj i struktura financijskih izvještaja propisani su obrascima Priloga 1. koji čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje iz stavka 1. točke 5. ovoga članka sastavljaju se u skladu s odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Struktura i sadržaj dodatnih izvještaja

Članak 4.

(1) Dodatne izvještaje čine:

1. Izvještaj o strukturi portfelja – faktoring (SP-F),

2. Izvještaj o strukturi portfelja – faktoring koji uključuje otkup mjenica (SP-FOM),

3. Izvještaj o strukturi portfelja – dobavljački (obrnuti) faktoring (SP-DF),

4. Izvještaj o strukturi portfelja prema djelatnostima, sektorima i veličini sudionika poslova faktoringa i s faktoringom povezanim poslovima (SP– DSV),

5. Izvještaj o strukturi portfelja – poslovi u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa (SP-OP),

6. Izvještaj o promjenama ispravka vrijednosti (IV),

7. Izvještaj o kvaliteti portfelja (KP),

8. Izvještaj o velikim izloženostima (VI),

9. Izvještaj o izvorima sredstava (IS),

10. Izvještaj o valutnoj strukturi imovine i obveza (VS-IO),

11. Izvještaj o ročnoj strukturi imovine i obveza (RS-IO)

12. Izvještaj o strukturi ostale financijske imovine (OFI),

13. Izvještaj o strukturi ostalih financijskih obveza (OFO).

(2) Sadržaj i struktura dodatnih izvještaja propisani su obrascima Priloga 2. koji čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

Sastavljanje financijskih i dodatnih izvještaja

Članak 5.

(1) Faktoring društvo sastavlja godišnje i tromjesečne financijske i dodatne izvještaje.

(2) Za razdoblje poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca faktoring društvo sastavlja godišnje financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. i godišnje dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Godišnji financijski izvještaji moraju biti revidirani od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

(4) Za tromjesečna razdoblja sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna te 31. prosinca tekuće godine faktoring društvo sastavlja tromjesečne financijske izvještaje iz članka 3., stavka 1., točke 1. i 2. i tromjesečne dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 1., točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12. i 13. ovoga Pravilnika.

Rokovi dostave financijskih i dodatnih izvještaja

Članak 6.

(1) Faktoring društvo dužno je godišnje financijske izvještaje iz članka 3., stavka 1. i godišnje dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika tekuće poslovne godine dostaviti Agenciji najkasnije do 30. travnja sljedeće godine.

(2) Faktoring društvo dužno je tromjesečne financijske izvještaje iz članka 3., stavka 1., točke 1. i 2. i tromjesečne dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 1., točke 1., 2., 3., 4., 5. 6., 7., 8., 12. i 13. ovoga Pravilnika dostaviti Agenciji:

– sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine najkasnije do 30. travnja tekuće godine,

– sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine najkasnije do 31. srpnja tekuće godine,

– sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine najkasnije do 31. listopada tekuće godine,

– sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine.

Način dostave financijskih i dodatnih izvještaja

Članak 7.

(1) Faktoring društva su dužna financijske i dodatne izvještaje dostaviti u rokovima iz članka 6. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Smatra se da je faktoring društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave na način propisan stavkom 1. ovoga članka, faktoring društvo dužno je izvještaje dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Faktoring društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

(4) Iznimno, faktoring društva dužna su Bilješke uz financijske izvještaje iz članka 3., stavka 1., točka 5. ovoga Pravilnika dostaviti uz revidirane godišnje financijske izvještaje na način i u rokovima propisanim člankom 68., stavka 2. Zakona.

Objava financijskih izvještaja

Članak 8.

(1) Faktoring društvo dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti revidirane godišnje financijske izvještaje u roku od šest mjeseci od isteka godine na koju se ti izvještaji odnose.

(2) Faktoring društvo dužno je na svojoj internetskoj stranici imati objavljene financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka za najmanje zadnjih 5 poslovnih godina ili kraće ako faktoring društvo posluje kraće od 5 godina.

Uputa za primjenu Pravilnika

Članak 9.

Agencija će donijeti Uputu kojom će propisati način primjene kontnog plana kao i način popunjavanja financijskih i dodatnih izvještaja propisanih ovim Pravilnikom.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

(1) Faktoring društva dužna su, prilikom evidentiranja poslovnih događaja u svoje poslovne knjige, koristiti kontni plan iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika od 1. siječnja 2017. godine.

(2) Faktoring društva dužna su Agenciji prvi puta dostaviti tromjesečne izvještaje iz članka 5. ovoga Pravilnika, sa stanjem na dan 30. lipnja 2016., a koji se dostavljaju do 31. srpnja 2016. godine i godišnje izvještaje iz članka 5. sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. koji se dostavljaju do 30. travnja 2017.

(3) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društva (»Narodne novine« 16/15 i 135/15).

(4) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-06/05

Urbroj: 326-01-550-16-04

Zagreb, 21. travnja 2016.

Predsjednik upravnog Vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 3.

41 02.05.2016 Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava