Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama

NN 42/2016 (4.5.2016.), Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1096

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom upućuje se na minimalnu referentnu veličinu za očuvanje riba i drugih morskih organizama i na način mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama te se određuje lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih organizama.

Članak 2.

Nedoraslim ribama i drugim morskim organizmima smatraju se svi razvojni oblici riba i drugih morskih organizama koji su ispod veličina iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Minimalne referentne veličine za očuvanje vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju su propisane Prilogom III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006.o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru (SL L 409 30. 12. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba br. 1967/2006).

Članak 4.

Na vrste iz članka 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe vezane uz obvezu iskrcaja prema članku 15. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1380/2013 od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici (SL L 354, 28. 12. 2013.).

Članak 5.

Načini mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama prikazani su grafički u Prilogu IV. Uredbe br. 1967/2006.

Članak 6.

(1) Razdoblja lovostaja odnosno razdoblja u kalendarskoj godini u kojem se pojedine vrste riba i drugih morskih organizama ne smiju loviti, sakupljati, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju živi ili u svježem stanju su:

ZNANSTVENI NAZIV

HRVATSKI NAZIV

Razdoblje lovostaja

1. PISCES

RIBE


Sciaena umbra

kavala

od 15. svibnja do 15. srpnja

Epinephelus spp.

kirnje

od 1. srpnja do 31. kolovoza

Polyprion americanus

kirnja glavulja

od 1. srpnja do 31. kolovoza

2. CRUSTACEA

RAKOVI


Homarus gammarus

hlap

od 1. rujna do 5. svibnja

Palinurus elephas

jastog

od 1. rujna do 5. svibnja

Maja squinado

rakovica

od 1. lipnja do 30. studenoga

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ribe ili drugi morski organizmi ulovljeni prije prvog dana početka lovostaja mogu se prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju živi ili u svježem stanju pet dana od prvog dana početka lovostaja.

Članak 7.

Bez obzira na njihovu veličinu, u more se moraju odmah nakon ulova vratiti ženke:

– jastoga i hlapa s vanjskim jajima,

– rakovice sa zatamnjenim vanjskim jajima.

Članak 8.

Odredbe ovoga Pravilnika o minimalnoj referentnoj veličini za očuvanje i lovostaju ne odnose se na ribe i druge morske organizme koji potječu iz uzgoja.

Članak 9.

Minimalne referentne veličine za očuvanje i lovostaji za plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) utvrđene su propisom koji regulira ulov, uzgoj i promet ovih vrsta.

Članak 10.

Neovisno o odredbama ovoga Pravilnika, pojedine vrste riba i drugih morskih organizama zaštićene su temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode odnosno podzakonskih propisa donesenih na temelju tog Zakona.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 63/10, 68/10, 145/10, 18/12 i 29/12).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/15

Urbroj: 525-13/1282-16-1

Zagreb, 27. travnja 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

42 04.05.2016 Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama 42 04.05.2016 Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama