Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

NN 42/2016 (4.5.2016.), Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

42 04.05.2016 Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1097

Na temelju članka 125.a stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 82/2013, 159/2013, 22/2014 i 154/2014), ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA DAVANJE ODOBRENJA ZDRAVSTVENOM RADNIKU ZA SKLAPANJE POSLOVA IZ DJELATNOSTI POSLODAVCA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova za svoj račun iz zdravstvene djelatnosti poslodavca (u daljnjem tekstu: odobrenje za dopunski rad).

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Poslove iz zdravstvene djelatnosti poslodavca, za svoj račun, može obavljati zdravstveni radnik koji uredno odnosno kvalitetno, savjesno i redovito obavlja poslove iz radnog odnosa sukladno obvezama propisanim općim aktima poslodavca i ima prethodno pribavljeno odobrenje za dopunski rad ravnatelja zdravstvene ustanove u kojoj je zaposlen.

(2) Uvjet za davanje odobrenja za dopunski rad jest prethodno sklopljeni ugovor o međusobnim pravima i obvezama između poslodavca i zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno privatnog zdravstvenog radnika kod kojeg će zdravstveni radnik za svoj račun obavljati poslove iz djelatnosti poslodavca.

(3) Mjerila za davanje odobrenja za dopunski rad zdravstvenom radniku su:

– redovito, savjesno i stručno obavljanje poslova iz ugovora o radu, u skladu s pravilima struke i uputama poslodavca odnosno ovlaštenih osoba poslodavca,

– kontinuirano stručno usavršavanje znanja i vještina,

– obavljanje poslova iz ugovora o radu u skladu s poslovnim interesima poslodavca,

– poštivanje strukovnih i stegovnih pravila koja proizlaze iz organizacije rada poslodavca i profesionalne djelatnosti,

– nepostojanje kaznene, prekršajne ili disciplinske pravomoćne odluke kojom je utvrđena odgovornost zdravstvenog radnika u vezi obavljanja profesionalne djelatnosti.

Članak 3.

(1) Ravnatelj zdravstvene ustanove daje ili uskraćuje odobrenje za dopunski rad zdravstvenom radniku u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, pod uvjetom da je zdravstveni radnik uz pisani zahtjev priložio sljedeću dokumentaciju:

– rješenje kojim je utvrđeno da zdravstvena ustanova/trgovačko društvo ispunjava uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti odnosno uvjete za obavljanje privatne prakse, u kojoj zdravstveni radnik namjerava obavljati dopunski rad,

– izjavu zdravstvenog radnika o vrsti poslova koje će obavljati u dopunskom radu, mjesečnom broju sati i rasporedu dopunskog rada.

(2) Ravnatelj zdravstvene ustanove obvezan je donijeti odluku iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva i za nepravovremeno donošenje odluke odgovara Upravnom vijeću zdravstvene ustanove.

Članak 4.

(1) Odobrenje za dopunski rad daje se na godinu dana.

(2) Ako je poslodavac zdravstvenom radniku uskratio odobrenje za dopunski rad ili zdravstveni radnik nije podnio uredan zahtjev za izdavanje tog odobrenja, a zdravstvena inspekcija ili poslodavac utvrde da zdravstveni radnik obavlja dopunski rad za drugog poslodavca bez odobrenja za dopunski rad, poslodavac ne smije dati odobrenje za dopunski rad zdravstvenom radniku u razdoblju od dvije godine od dana kada je to utvrdila zdravstvena inspekcija ili poslodavac.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka dopunski rad bez odobrenja poslodavca smatra se težom povredom obveza iz radnog odnosa.

Članak 5.

Ako poslodavac utvrdi:

– da zdravstveni radnik kojem je izdao odobrenje za dopunski rad neuredno izvršava svoje obveze iz radnog odnosa u postupku propisanom općim aktom poslodavca ili

– da je disciplinski sud nadležne komore donio pravomoćnu odluku kojim se zdravstveni radnik kojem je izdao odobrenje za dopunski rad proglašava odgovornim zbog teške povrede ili nedostojnim za obavljanje djelatnosti ili

– da je zdravstveni radnik kojem je izdao odobrenje za dopunski rad pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili mu je izrečena prekršajno-pravna sankcija zbog obavljanja dopunskog rada bez odobrenja poslodavca ili zbog drugih prekršaja vezanih uz povredu ugovora o radu, poslodavac je obvezan donijeti odluku o opozivu odobrenja za dopunski rad i ne smije zdravstvenom radniku dati novo odobrenje za dopunski rad u razdoblju od dvije godine od dana kada je to utvrdio.

Članak 6.

Poslodavac vodi posebnu evidenciju odluka o davanju, uskrati i opozivu odobrenja za dopunski rad.

Članak 7.

Postupci davanja odobrenja zdravstvenom radniku za dopunski rad započeti po odredbama Pravilnika o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (»Narodne novine«, broj 113/2015), dovršit će se sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (»Narodne novine«, broj 113/2015).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/64

Urbroj: 534-02-1-2/2-16-04

Zagreb, 27. travnja 2016.

Ministar
doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., v. r.