Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

NN 42/2016 (4.5.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

HRVATSKI AUTOKLUB

1103

Na temelju članka 206. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08., 48/2010., 74/2011., 80/2013., 158/2013., 92/2014. i 64/2015.) u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj 141/2011. i 151/2013.) Upravni odbor Hrvatskog autokluba na svojoj 43. sjednici održanoj 21. travnja 2016. donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA HRVATSKOG AUTOKLUBA O ORGANIZIRANJU I PROVOĐENJU VOZAČKIH ISPITA

Članak 1.

U Pravilniku Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita (»Narodne novine«, broj 33/2009., 29/2012. i 26/2014.) u članku 30. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika (Privitak 1.)«.

»(3) Obrazac uvjerenja tiska se na formatu A5 s preslikom, a sadrži: broj uvjerenja, seriju koja se označava određenom abecednom slovnom oznakom, prezime i ime kandidata za vozača, ime roditelja, datum rođenja, OIB, prebivalište (mjesto, ulica i broj), šifru autoškole, naziv i sjedište autoškole, matični broj autoškole, broj licence, ime i prezime instruktora vožnje, kategorije vozila, odgovarajući kod, naziv ispitnog centra-mjesta, datum polaganja vozačkog ispita, broj dopuštenja i potpis ovlaštenog ispitivača.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članka 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 006-30/2016-4/2016-1/6

Zagreb, 21. travnja 2016.

Predsjednik
Slavko Tušek, dipl. ing., v. r.

Privitak 1.

42 04.05.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita 42 04.05.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita 42 04.05.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita