Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica

NN 43/2016 (5.5.2016.), Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1122

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13 i 14/14) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O ELEKTRIČNOJ OPREMI NAMIJENJENOJ ZA UPORABU UNUTAR ODREĐENIH NAPONSKIH GRANICA

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Svrha i područje primjene

(1) Svrha ovog Pravilnika je osigurati da električna oprema na tržištu zadovoljava zahtjeve kojima se omogućuje visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti osoba, domaćih životinja i imovine uz jamstvo funkcioniranja unutarnjeg tržišta.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na električnu opremu namijenjenu uporabi na nazivnim naponima između 50 V i 1 000 V za izmjeničnu struju i nazivnim naponima između 75 V i 1 500 V za istosmjernu struju, osim opreme i pojava navedenih u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

(3) Ovim Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 96, 29. 3. 2014.).

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ovog Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:

1. »stavljanje na raspolaganje na tržištu« je svaka isporuka električne opreme za distribuiranje, potrošnju ili uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

2. »stavljanje na tržište« je prvo stavljanje na raspolaganje električne opreme na tržištu Unije;

3. »proizvođač« je fizička ili pravna osoba koja proizvodi električnu opremu ili koja je konstruirala ili proizvela električnu opremu i stavlja na tržište tu opremu pod svojim imenom ili trgovačkim znakom;

4. »ovlašteni zastupnik« je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pisano ovlastio da određene zadaće obavlja u njegovo ime;

5. »uvoznik« je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja električnu opremu iz treće zemlje stavlja na tržište Unije;

6. »distributer« je svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja električnu opremu na raspolaganje na tržištu;

7. »gospodarski subjekti« su proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;

8. »tehnička specifikacija« je dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje električna oprema mora ispuniti;

9. »usklađena norma« znači usklađena norma kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

10. »ocjenjivanje sukladnosti« znači postupak kojim se utvrđuje da su ispunjeni sigurnosni zahtjevi iz članka 3. i navedeni u Dodatku I., a koji se odnose na električnu opremu;

11. »povrat« je svaka mjera usmjerena na postizanje vraćanja električne opreme koja je već stavljena na raspolaganje krajnjem korisniku;

12. »povlačenje« je svaka mjera usmjerena na sprječavanje da električna oprema u opskrbnom lancu bude stavljena na raspolaganje na tržištu;

13. »zakonodavstvo Unije o usklađivanju« je svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;

14. »oznaka CE« je oznaka kojom proizvođač označuje da je električna oprema u skladu s primjenjivim zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom Unije o usklađivanju kojima je predviđeno njeno stavljanje.

Članak 3.

Stavljanje na raspolaganje na tržištu i sigurnosni zahtjevi

(1) Električna oprema iz članka 1. ovoga Pravilnika može se stavljati na raspolaganje na tržištu samo ako je proizvedena u skladu s dobrom inženjerskom praksom koja je u području sigurnosti na snazi u Uniji, te kada ne ugrožava sigurnost osoba, domaćih životinja i imovine, pod uvjetom da je ispravno ugrađena, održavana i korištena u namijenjene svrhe.

(2) Bitni elementi sigurnosnih zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka propisani su u Dodatku I ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Slobodno kretanje

Ne smije se spriječiti stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme, ako je ta oprema u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Opskrba električnom energijom

Energetski subjekti nadležni za distribuciju električne energije ne smiju korisnicima postavljati strože sigurnosne zahtjeve za električnu opremu od onih propisanih člankom 3. i Dodatkom I. ovoga Pravillnika za priključak na mrežu električne energije ili za napajanje električnom energijom.

POGLAVLJE II.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 6.

Obveze proizvođača

(1) Prilikom stavljanja svoje električne opreme na tržište proizvođači moraju osigurati da je ta oprema konstruirana i proizvedena u skladu sa sigurnosnim zahtjevima navedenim u članku 3. i utvrđenim u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođači moraju izraditi tehničku dokumentaciju iz Dodatka III. ovoga Pravilnika i provesti ili dati provesti postupak ocjenjivanja sukladnosti iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(3) Kada je postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka dokazana sukladnost električne opreme sa sigurnosnim zahtjevima iz članka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika, proizvođači moraju sastaviti EU izjavu o sukladnosti te staviti oznaku CE.

(4) Proizvođači moraju čuvati tehničku dokumentaciju navedenu u Dodatku III. ovoga Pravilnika i EU izjavu o sukladnosti u razdoblju od deset godina nakon što je električna oprema stavljena na tržište.

(5) Proizvođači moraju osigurati da se provode postupci serijske proizvodnje koji osiguravaju sukladnost s ovim Pravilnikom. Potrebno je na odgovarajući način uzeti u obzir promjene u konstruiranju ili značajkama proizvoda kao i promjene u usklađenim normama navedenim u članku 12. ovoga Pravilnika, međunarodnim ili nacionalnim normama navedenima u člancima 13. i 14. ovoga Pravilnika ili drugim tehničkim specifikacijama na temelju kojih je potvrđena sukladnost električne opreme.

(6) Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja električna oprema, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača, proizvođači ispituju uzorke električne opreme koja je stavljena na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladne električne opreme i njezinog povrata te o svakom takvom praćenju moraju obavijestiti distributere.

(7) Proizvođači moraju osigurati da je električna oprema koju su oni stavili na tržište označena brojem tipa, šarže ili serijskim brojem ili bilo kojim drugim identifikacijskim elementom ili, kad to ne dopušta veličina ili vrsta električne opreme, da se traženi podaci navedu na njezinoj ambalaži ili u dokumentu priloženom uz električnu opremu.

(8) Proizvođači su obvezni na električnoj opremi ili, kad to nije moguće, na njezinoj ambalaži ili u dokumentu koji prati električnu opremu, navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj su dostupni. U adresi mora biti navedeno jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan, a kontaktni podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.

(9) Proizvođači moraju osigurati da su uz električnu opremu priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku. Takve upute i informacije te svako označivanje jasno je, razumljivo i shvatljivo.

(10) Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da električna oprema koju su stavili na tržište nije sukladna s ovim Pravilnikom bez odgode poduzimaju popravne radnje potrebne kako bi električnu opremu uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili izvršili povrat. Nadalje, ako električna oprema predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje na tržištu električnu opremu navodeći podatke, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim radnjama.

(11) Na opravdan zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela proizvođači dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti električne opreme s ovim Pravilnikom na hrvatskom jeziku

(12) Na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela proizvođači moraju s njim surađivati u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju električna oprema koju su stavili na tržište.

Članak 7.

Ovlašteni zastupnici

(1) Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika.

(2) Obveze iz članka 6. stavka 1. i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije iz članka 6. stavka 2. nisu dio zadaća ovlaštenog zastupnika.

(3) Ovlašteni zastupnik provodi zadatke utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač kojim mu se omogućuje obavljanje najmanje sljedećeg:

1. čuvanje EU izjave o sukladnosti i tehničke dokumentacije kako bi je mogao dati na raspolaganje nadležnom inspekcijskom tijelu još 10 godina nakon što je električna oprema stavljena na tržište;

2. dostavljanje svih podataka i dokumenata neophodnih za dokazivanje sukladnosti električne opreme nadležnom inspekcijskom tijelu na njegov opravdani zahtjev;

3. suradnja s nadležnim inspekcijskim tijelom, na njihov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja električna oprema obuhvaćena ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

Članak 8.

Obveze uvoznika

(1) Uvoznici moraju staviti na tržište samo sukladnu električnu opremu.

(2) Prije stavljanja električne opreme na tržište uvoznici moraju osigurati da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti, sastavio tehničku dokumentaciju, da električna oprema nosi oznaku CE i da su uz nju priloženi traženi dokumenti te da je proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 6. stavaka 7. i 8. ovoga Pravilnika.

(3) Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da električna oprema nije u skladu sa sigurnosnim zahtjevima iz članka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika, ne smije staviti električnu opremu na tržište sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, ako električna oprema predstavlja rizik, uvoznik o tome mora obavijestiti proizvođača i nadležno inspekcijsko tijelo.

(4) Uvoznici moraju na električnoj opremi ili, kad to nije moguće, na njezinoj ambalaži ili u dokumentu koji prati električnu opremu, navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj su dostupni. Kontaktni podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.

(5) Uvoznici moraju osigurati da su uz električnu opremu priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku.

(6) Uvoznici moraju osigurati, dok je električna oprema pod njihovom odgovornošću, da njezini uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost sa sigurnosnim ciljevima navedenim u članku 3. i utvrđenim u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

(7) Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja električna oprema, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača, uvoznici ispituju uzorke električne opreme koja je stavljena na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladne električne opreme i njezinog povrata te o svakom takvom praćenju moraju obavijestiti distributere.

(8) Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da električna oprema koju su stavili na tržište nije sukladna s ovim Pravilnikom, moraju bez odgode poduzeti potrebne popravne radnje kako bi električnu opremu uskladili ili po potrebi povukli s tržišta ili izvršili povrat. Nadalje, ako električna oprema predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode moraju obavijestiti nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su električnu opremu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći podatke, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim radnjama.

(9) Uvoznici tijekom razdoblja od 10 godina nakon što je električna oprema bila stavljena na tržište, moraju imati primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju za nadležno inspekcijsko tijelo te osigurati da je tehnička dokumentacija dostupna tom tijelu na njegov zahtjev.

(10) Na opravdan zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela uvoznici moraju tom tijelu dostaviti sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku potrebnu za dokazivanje sukladnosti električne opreme na hrvatskom jeziku.

(11) Na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela uvoznici moraju s njim surađivati u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavlja električna oprema koju su stavili na tržište.

Članak 9.

Obveze distributera

(1) Kad stavljaju električnu opremu na raspolaganje na tržištu, distributeri su dužni djelovati prema zahtjevima ovoga Pravilnika.

(2) Prije stavljanja električne opreme na raspolaganje na tržištu distributeri moraju provjeriti nosi li električna oprema oznaku CE, te jesu li uz tu električnu opremu priloženi potrebni dokumenti te upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku te jesu li proizvođač i uvoznik zadovoljili zahtjeve iz članka 6. stavaka 7. i 8. i. članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da električna oprema nije u skladu sa sigurnosnim zahtjevima iz članka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika, ne smije staviti električnu opremu na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, ako električna oprema predstavlja rizik, distributer o tome mora obavijestiti proizvođača ili uvoznika te nadležno inspekcijsko tijelo.

(4) Distributeri moraju osigurati, dok je električna oprema pod njihovom odgovornošću, da njezini uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost sa sigurnosnim zahtjevima navedenima u članku 3. i Dodatku I. ovoga Pravilnika.

(5) Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da električna oprema koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije sukladna s ovim Pravilnikom, moraju osigurati provođenje potrebnih popravnih radnji kako bi se ta električna oprema uskladila, ili po potrebi povukla s tržišta ili vratila. Nadalje, ako električna oprema predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode moraju obavijestiti nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje na tržištu električnu opremu navodeći podatke, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim radnjama.

(6) Na opravdan zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela distributeri tom tijelu moraju dostaviti sve podatke i dokumentaciju u papirnom ili elektroničkom obliku neophodne za dokazivanje sukladnosti električne opreme.

(7) Na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela distributeri moraju surađivati s njim u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavlja električna oprema koju su stavili na raspolaganje na tržištu.

Članak 10.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Ako uvoznik ili distributer stavlja električnu opremu na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom ili preinači električnu opremu koja je već stavljena na tržište na takav način da to može utjecati na sukladnost s ovim Pravilnikom, smatra se proizvođačem za potrebe ovog Pravilnika te podliježe obvezama proizvođača u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Identifikacija gospodarskih subjekata

(1) Gospodarski subjekti, na zahtjev, moraju nadležnom inspekcijskom tijelu dati podatke o identitetu:

1. svakog gospodarskog subjekta koji im je isporučio električnu opremu;

2. svakog gospodarskog subjekta kojem su isporučili električnu opremu.

(2) Gospodarski subjekti moraju biti u stanju predočiti podatke koji su navedeni u stavku 1. ovoga članka deset godina nakon što im je isporučena električna oprema i deset godina nakon što su isporučili električnu opremu.

POGLAVLJE III.

SUKLADNOST ELEKTRIČNE OPREME

Članak 12.

Pretpostavka sukladnosti na temelju usklađenih normi

Za električnu opremu koja je u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi koje su objavljene u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da je u skladu sa sigurnosnim zahtjevima koji su obuhvaćeni navedenim normama ili dijelom normi iz članka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Pretpostavka sukladnosti na temelju međunarodnih normi

(1) Ako ne postoje usklađene norme iz članka 12. ovoga Pravilnika, pretpostavlja se da, u svrhu njenog stavljanja na raspolaganje na tržištu prema članku 3. ili slobodnog kretanja prema članku 4. ovoga Pravilnika, zadovoljava bitne zahtjeve iz članka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika i ona električna oprema koja je u skladu sa sigurnosnim odredbama međunarodnih normi koje je odredila Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) te za koju je primijenjen postupak objavljivanja predviđen u stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(2) O sigurnosnim odredbama iz stavka 1. ovoga članka Komisija će obavijestiti države članice. Komisija će nakon savjetovanja s državama članicama utvrditi sigurnosne odredbe, a posebno varijante koje preporučuje za objavljivanje.

(3) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo će u roku od tri mjeseca obavijestiti Komisiju o svojim primjedbama na sigurnosne odredbe, navodeći sigurnosne razloge zbog kojih one ne mogu biti prihvaćene.

(4) U svrhu informiranja, upute na sigurnosne odredbe na koje nije bilo nikakvih primjedbi objavit će se u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Pretpostavka sukladnosti na temelju nacionalnih normi

Ako ne postoje usklađene norme iz članka 12. ovoga Pravilnika ili međunarodne norme iz članka 13. ovoga Pravilnika, pretpostavlja se da, u svrhu njenog stavljanja na raspolaganje na tržištu prema članku 3. ili slobodnog kretanja prema članku 4. ovoga Pravilnika, zadovoljava bitne zahtjeve iz članka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika i ona električna oprema proizvedena u skladu sa sigurnosnim zahtjevima normi koje su na snazi u državi članici u kojoj je proizvedena i ako ta oprema osigurava razinu sigurnosti jednaku onoj koja se zahtijeva u Republici Hrvatskoj.

Članak 15.

EU izjava o sukladnosti

(1) EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se da su ispunjeni bitni sigurnosni zahtjevi iz članka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(2) EU izjava o sukladnosti mora imati strukturu iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika, mora sadržavati elemente određene u Modulu A iz Dodatka III. ovoga Pravilnika i redovno se ažurirati i biti na hrvatskom jeziku.

(3) Kada se na električnu opremu primjenjuje više od jednog akta Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. Navedena izjava sadrži identifikaciju akata Unije uključujući pozivanja na njihovo objavljivanje.

(4) Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost električne opreme sa zahtjevima iz ovog Pravilnika.

Članak 16.

Opća načela za oznaku CE

Za oznaku CE vrijede opća načela utvrđena člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Članak 17.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE

(1) Na električnoj opremi ili njezinoj deklaraciji oznaka CE mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. Ako to nije moguće ili nije zajamčeno zbog same naravi električne opreme, oznaka se stavlja na pakiranje i u popratne dokumente.

(2) Oznaka CE mora se staviti prije nego što je električna oprema stavljena na tržište.

POGLAVLJE IV.

NADZOR NAD TRŽIŠTEM I KONTROLA ELEKTRIČNE OPREME KOJA ULAZI NA TRŽIŠTE

Članak 18.

Primjena Uredbe (EZ) br. 765/2008

Članak 15. stavak 3. i članci 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na električnu opremu.

Članak 19.

Postupak rukovanja električnom opremom koja predstavlja rizik na nacionalnoj razini

(1) Inspekcijski nadzor nad stavljanjem na raspolaganje električne opreme na tržištu i uporabu sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti obavljaju inspektori, u skladu s njihovim nadležnostima.

(2) Ako nadležno inspekcijsko tijelo ima dovoljno razloga vjerovati da električna oprema obuhvaćena ovim Pravilnikom predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili domaćih životinja ili imovine, tada ono provodi ocjenjivanje u cilju potvrde ispunjava li navedena električna oprema sve relevantne zahtjeve iz ovoga Pravilnika. Odgovarajući gospodarski subjekti prema potrebi surađuju s nadležnim inspekcijskim tijelom u tu svrhu.

(3) Ako tijekom ocjenjivanja iz stavka 2. ovoga članka nadležno inspekcijsko tijelo ustanovi da električna oprema nije u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika, ono će bez odgode zahtijevati da odgovarajući gospodarski subjekt provede sve odgovarajuće popravne radnje kako bi električnu opremu uskladio s tim zahtjevima, povukao električnu opremu s tržišta ili izvršio povrat u razumnom roku, o čemu odlučuju s obzirom na vrstu rizika.

(4) Na mjere iz stavka 3. ovog članka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

(5) Ako nadležno inspekcijsko tijelo smatra kako se nesukladnost ne odnosi samo na njihovo državno područje, o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje zahtijevaju od gospodarskog subjekta obavješćuju Komisiju i druge države članice.

(6) Gospodarski subjekt mora osigurati provođenje svih odgovarajućih popravnih radnji u pogledu električne opreme koju je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

(7) Ako odgovarajući gospodarski subjekt ne provede odgovarajuće popravne radnje u roku iz stavka 3. ovoga članka, nadležno inspekcijsko tijelo poduzima sve odgovarajuće privremene mjere kako bi ograničilo ili zabranilo stavljanje električne opreme na raspolaganje na nacionalno tržište te povuklo električnu opremu s nacionalnog tržišta ili izvršilo povrat.

(8) Nadležno inspekcijsko tijelo bez odgode obavješćuje Komisiju i druge države članice o tim mjerama.

(9) Podaci iz stavka 8. ovoga članka uključuju sve dostupne detalje, posebno one nužne za identifikaciju električne opreme koja nije usklađena, njihovo podrijetlo, vrstu navodne neusklađenosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera te argumente odgovarajućeg gospodarskog subjekta. Nadležno inspekcijsko tijelo posebno navodi je li nesukladnost posljedica jednog od sljedećih uzroka:

– električna oprema ne ispunjava sigurnosne zahtjeve iz članka 3. i Dodatka I. ovoga Pravilnika u pogledu zdravlja i sigurnosti osoba, domaćih životinja ili imovine; ili

– nedostaci u usklađenim normama iz članka 12. ili u međunarodnim ili nacionalnim normama iz članka 13. i 14. ovoga Pravilnika u vezi s pretpostavkom sukladnosti.

(10) Nadležno inspekcijsko tijelo, bez odgode mora obavijestiti Komisiju i ostale države članice o svim donesenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s nesukladnošću određene električne opreme te o svojim prigovorima u slučaju neslaganja s donesenom nacionalnom mjerom druge države članice.

(11) Ako država članica ili Komisija u roku od tri mjeseca nakon primitka informacija iz stavka 8. ovoga članka ne podnese prigovor na privremenu mjeru koju poduzima država članica, mjera se smatra opravdanom.

(12) Nadležno inspekcijsko tijelo mora osigurati trenutačno poduzimanje odgovarajućih restriktivnih mjera, kao što je povlačenje električne opreme s tržišta, koje se odnose na dotičnu električnu opremu.

Članak 20.

Sukladna električna oprema koja predstavlja rizik

(1) Ako nadležno inspekcijsko tijelo nakon provedbe ocjenjivanja u skladu s člankom 19. stavkom 1. ovoga Pravilnika utvrdi da električna oprema, iako je sukladna s ovim Pravilnikom, predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, ili za domaće životinje ili imovinu, ono će od odgovarajućeg gospodarskog subjekta zahtijevati poduzimanje odgovarajućih mjera kako dotična električna oprema nakon stavljanja na tržište više ne bi predstavljala rizik, tražiti njezino povlačenje s tržišta ili povrat u razumnom roku, o čemu odlučuje s obzirom na vrstu rizika.

(2) Gospodarski subjekt osigurava provođenje odgovarajućih popravnih radnji u pogledu na svu dotičnu električnu opremu koju je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

(3) Nadležno inspekcijsko tijelo o tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice. Navedena informacija uključuje sve dostupne detalje, a posebno podatke potrebne za identifikaciju dotične električne opreme, njezina podrijetla i opskrbnog lanca, vrstu rizika te vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

Članak 21.

Formalna nesukladnost

(1) Ne dovodeći u pitanje članak 19. ovoga Pravilnika, nadležno inspekcijsko tijelo će od dotičnoga gospodarskog subjekta zahtijevati otklanjanje nesukladnosti ako utvrdi jedno od sljedećeg:

1. oznaka CE nije stavljena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 17. ovoga Pravilnika;

2. oznaka CE nije stavljena;

3. EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

4. EU izjava o sukladnosti nije pravilno sastavljena;

5. tehnička dokumentacija je nedostupna ili nepotpuna;

6. podaci iz članka 6. stavka 8. ili članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika nedostaju, netočni su ili nepotpuni;

7. nije ispunjen bilo koji drugi administrativni zahtjev iz članka 6. ili članka 8. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se nesukladnost iz stavka 1. ovoga članka nastavi, nadležno inspekcijsko tijelo poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničilo ili zabranilo stavljanje na raspolaganje električne opreme na tržištu ili kako bi osiguralo njezin povrat ili povlačenje s tržišta.

Članak 22.

Prijelazne odredbe

Ne smije se spriječiti stavljanje na raspolaganje električne opreme na tržište, koja je obuhvaćena Pravilnikom o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (»Narodne novine«, br. 41/2010), a u skladu je s tim Pravilnikom i stavljena na tržište prije 20. travnja 2016.

Članak 23.

Stavljanje izvan snage

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (»Narodne novine«, br. 41/2010).

Članak 24.

Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/28

Broj: 526-03-01-01/1-16-06

Zagreb, 26. travnja 2016.

Ministar

Tomislav Panenić, v. r.

DODATAK I.

BITNI ELEMENTI SIGURNOSNIH ZAHTJEVA ZA ELEKTRIČNU OPREMU NAMIJENJENU ZA UPORABU U ODREĐENIM NAPONSKIM GRANICAMA

1. Opći uvjeti

– temeljne značajke, čije će poznavanje i poštivanje osigurati da se električna oprema upotrebljava sigurno i za namjene za koje je izrađena, označavaju se na električnoj opremi ili, ako to nije moguće, u popratnom dokumentu;

– električna oprema i svi njezini sastavni dijelovi proizvode se tako da osiguravaju sigurno i pravilno sastavljanje i spajanje;

– električna oprema oblikuje se i proizvodi tako da se osigurava zaštita od opasnosti iz točaka 2. i 3. ovoga Dodatka pod uvjetom da se ta oprema upotrebljava za namjene za koje je izrađena i da se prikladno održava.

2. Zaštita od opasnosti koje mogu nastati od električne opreme

Tehničke mjere određene su u skladu s točkom 1. kako bi se osiguralo da:

– osobe i domaće životinje budu odgovarajuće zaštićene od opasnosti fizičkih ozljeda ili druge štete koju može izazvati izravan ili neizravan dodir;

– ne nastaju temperature, lukovi ili zračenja koji mogu prouzročiti opasnost;

– osobe, domaće životinje i imovina budu odgovarajuće zaštićeni od neelektričnih opasnosti za koje se iz iskustva zna da ih izaziva električna oprema;

– izolacija bude primjerena predvidljivim uvjetima.

3. Zaštita od opasnosti koje mogu izazvati vanjski utjecaji na električnu opremu

Tehničke mjere utvrđuju se u skladu s točkom 1. ovoga Dodatka, kako bi se osiguralo da električna oprema:

– ispunjava očekivane mehaničke zahtjeve tako da nisu ugrožene osobe, domaće životinje i imovina;

– bude otporna na nemehaničke utjecaje u očekivanim uvjetima okoliša tako da nisu ugrožene osobe, domaće životinje i imovina;

– ne ugrožava osobe, domaće životinje i imovinu u predvidljivim uvjetima preopterećenja.

DODATAK II.

OPREMA I POJAVE NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE OVAJ PRAVILNIK

– Električna oprema za uporabu u eksplozivnoj atmosferi

– Električna oprema za radiologiju i medicinske svrhe

– Dijelovi električne opreme za teretna i osobna dizala

– Mjerila električne energije

– Utikači i utičnice za kućnu uporabu

– Upravljački uređaji za električne ograde

– Radioelektrične smetnje

– Specijalizirana električna oprema za uporabu na brodovima, zrakoplovima ili željeznicama koja je u skladu sa sigurnosnim odredbama koje su sastavila međunarodna tijela u čijem radu sudjeluju države članice.

– Oprema za ocjenjivanje izrađena po mjeri, isključivo namijenjena za uporabu stručnjaka na mjestima za istraživanje i razvoj i u te svrhe.

DODATAK III.

MODUL A

UNUTARNJA KONTROLA PROIZVODNJE

1. Unutarnja kontrola proizvodnje je postupak ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2., 3. i 4. ovoga Dodatka te osigurava i na vlastitu odgovornost izjavljuje da dotična električna oprema ispunjava zahtjeve iz ovoga Pravilnika koji se na nju primjenjuje.

2. Tehnička dokumentacija

Proizvođač mora izraditi tehničku dokumentaciju. Dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti električne opreme s odgovarajućim zahtjevima te uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Tehničkom dokumentacijom određuju se mjerodavni zahtjevi i ona obuhvaća, koliko je to potrebno za ocjenjivanje, konstruiranje, proizvodnju i rad električne opreme. Tehnička dokumentacija prema potrebi sadrži barem sljedeće elemente:

– opći opis električne opreme,

– idejni projekt i radioničke nacrte, te sheme sastavnih dijelova, podsklopova, strujnih krugova itd.,

– opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacrta i shema te rada električne opreme,

– popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi čiji su referencijski podaci objavljeni u Službenom listu Europske unije ili međunarodnih ili nacionalnih normi iz članaka 13. i 14. ovoga Pravilnika te opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo sigurnosnim zahtjevima ovoga Pravilnika, uključujući popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme ili međunarodne ili nacionalne norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi ili međunarodnih ili nacionalnih normi iz članaka 13. i 14. ovoga Pravilnika, u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji su bili primijenjeni,

– rezultate projektnih proračuna, obavljenih ispitivanja itd., te

– izvješća o ispitivanjima.

3. Proizvodnja

Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njegovo praćenje osigurali sukladnost proizvedene električne opreme s tehničkom dokumentacijom iz točke 2. ovoga Dodatka te sa zahtjevima ovog Pravilnika koji se na njih primjenjuje.

4. Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

4.1 Proizvođač mora staviti oznaku CE na svaku pojedinačnu električnu opremu koja zadovoljava primjenjive zahtjeve ovoga Pravilnika.

4.2 Proizvođač mora sastaviti pisanu EU izjavu o sukladnosti za uzorak proizvoda i čuvati je zajedno s tehničkom dokumentacijom kako bi je mogao dati na raspolaganje nadležnom inspekcijskom tijelu još 10 godina nakon što je električna oprema stavljena na tržište. EU izjavom o sukladnosti utvrđuje se električna oprema za koju je ta izjava bila sastavljena.

Kopija EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje odgovarajućim tijelima za nadzor tržišta.

5. Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 4. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju.

DODATAK IV.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (br. XXXX) (1)

1. Uzorak proizvoda/proizvod (broj proizvoda, tipa, šarže ili serijski broj):

2. Ime i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:

3. Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

4. Predmet izjave (identifikacija električne opreme koja omogućava sljedivost. Može uključivati dovoljno jasnu sliku u boji ako je potrebno za identifikaciju električne opreme):

5. Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

6. Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:

7. Dodatne informacije:

Potpisano za i u ime:

(mjesto i dan izdavanja):

(ime, funkcija) (potpis):

43 05.05.2016 Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica 43 05.05.2016 Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica 43 05.05.2016 Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica