Pravilnik o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika Centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

NN 48/2016 (25.5.2016.), Pravilnik o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika Centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

48 25.05.2016 Pravilnik o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika Centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1267

Na temelju članka 516. stavka 2. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15.), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove i ministra nadležnog za socijalnu skrb ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU POSTUPANJA I SURADNJE SUCA, STRUČNOG RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I POLICIJSKOG SLUŽBENIKA ZA MLADEŽ PRILIKOM PRISILNOG ODUZIMANJA I PREDAJE DJETETA

I. PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja i suradnje tijela i osoba u tim tijelima koja sudjeluju u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta, odnosno standardizirani postupak koji osigurava jedinstveno i ujednačeno postupanje, kao i uvjeti za učinkovitu provedbu ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta.

Članak 2.

(1) Definicije pojedinih pojmova u ovom Pravilniku određene su u: Obiteljskom zakonu (»Narodne novine«, broj 103/15), Ovršnom zakonu (»Narodne novine«, broj 112/12, 25/13 i 93/14), Zakonu o policiji (»Narodne novine«, broj 34/11, 130/12, 89/14, 151/14 i 33/15), Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, broj 76/09 i 92/14), Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15 i 123/15) i drugim propisima koji uređuju materiju ovog Pravilnika.

(2) Pojmovi iz ovog Pravilnika jednako se odnose na muški i ženski rod, bez obzira u kojem rodu su iskazani.

II. OBVEZE TIJELA I OSOBA U PROVEDBI OVRHE RADI PRISILNOG ODUZIMANJA I PREDAJE DJETETA

Članak 3.

Ovrhu radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta provode sud i centar za socijalnu skrb uz pomoć policije, odnosno policijskog službenika za mladež.

Sud

Članak 4.

Cilj postupanja suda jest učinkovita provedba ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta, uz ograničenje da se ovršne radnje mogu poduzimati samo ako je to u skladu s temeljnim načelom o prvenstvenoj zaštiti dobrobiti i prava djeteta.

Članak 5.

(1) Sud je dužan radnje u postupku poduzimati žurno, u koordinaciji s ostalim tijelima i osobama u tim tijelima koja sudjeluju u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta.

(2) Koordinaciju obavlja sud po ovršnom sucu, odnosno sudskom ovršitelju kojem je spis dodijeljen u rad.

Članak 6.

Koordinacija iz članka 5. ovoga Pravilnika podrazumijeva:

a) poduzimanje potrebnih radnji u svrhu prethodne provjere jesu li ispunjeni uvjeti za uredovanje radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

b) povezivanje tijela i osoba u tim tijelima koja sudjeluju u postupku ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

c) usuglašavanje o vremenu i mjestu uredovanja

d) održavanje koordinacijskog sastanka prije samog provođenja postupka radi izravne međusobne razmjene informacija bitnih za uspješnu realizaciju ovršnog postupka na kojem će se usuglasiti pojedinačne zadaće tijela i osoba koja sudjeluju u postupku, razmotriti raspoložive informacije o djetetovom fizičkom i psihičkom stanju, razmotriti je li potrebna nazočnost doktora medicine odnosno ekipe hitne medicinske pomoći i drugo

e) druge aktivnosti kojima se postiže sklad u postupanju u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta.

Članak 7.

(1) Sud će najmanje osam dana prije dana određenog za izvršenje akta kojim se određuje prisilno oduzimanje i predaja djeteta, načelniku nadležne policijske uprave uputiti zahtjev za pružanjem pomoći.

(2) U roku od najmanje osam dana prije planiranog uredovanja sud će kontaktirati ravnatelja, odnosno predstojnika podružnice centra za socijalnu skrb nadležnog za izvršenje akta kojim se određuje prisilno oduzimanje i predaja djeteta radi usuglašavanja vremena i mjesta uredovanja.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, upućivanje zahtjeva za pružanjem pomoći i usuglašavanje o vremenu i mjestu uredovanja u hitnim slučajevima može trajati kraće od osam dana.

(4) O vremenu i mjestu uredovanja sud će obavijestiti ovrhovoditelja, ravnatelja odnosno predstojnika podružnice nadležnog centra za socijalnu skrb i načelnika nadležne policijske uprave poštom, telefaksom, telefonom ili na drugi pogodan način.

Članak 8.

Ako ocjeni svrsishodnim, sud može nadležan centar za socijalnu skrb i nadležnu policijsku upravu, uz obavijest o vremenu i mjestu uredovanja, zatražiti obavijest o osobama koje će sudjelovati u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta, njihovim kontakt podacima i uputiti ih da izravno razmjenjuju informacije, uz obvezu da obavijeste sud o razmijenjenim informacijama.

Članak 9.

Prije nego što započne uredovanje radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta sud može provjeriti postoje li zapreke zbog kojih drugo tijelo koje sudjeluje u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta ne može biti nazočno uredovanju te ovisno o tome odlučiti hoće li se uredovanje provesti ili odgoditi.

Članak 10.

Ovršni sudac u pravilu osobno i neposredno provodi ovrhu radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta, a pojedine radnje u postupku može naredbom povjeriti sudskom ovršitelju.

Članak 11.

(1) Ovršni sudac, odnosno sudski ovršitelj dužan je pri provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta paziti na dostojanstvo djeteta radi čije predaje se provodi ovrha i ovršenika te na to da se prema djetetu, ovršeniku i članovima njegovog kućanstva postupa s dužnim obzirom.

(2) Ovršni sudac, odnosno sudski ovršitelj, po potrebi može naložiti i uporabu sredstava prisile od strane policije prema osobi koja ometa ovrhu radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta ili ugrožava dobrobit djeteta.

(3) Uporaba sredstava prisile od strane policijskog službenika za mladež po nalogu ovršnog suca, odnosno sudskog ovršitelja iznimno je moguća i prema djetetu radi čije predaje se provodi ovrha, razmjerno potrebi zbog koje se poduzima, u cilju ostvarenja dobrobiti i najboljeg interesa djeteta, uz mišljenje stručnog radnika centra za socijalu skrb.

(4) Ovršni sudac, odnosno sudski ovršitelj dužan je pri provedbi ovrhe voditi računa o zaštiti djeteta radi čije predaje se provodi ovrha od narušavanja njegove privatnosti putem medijskog izvještavanja kojim bi se izravno ili neizravno mogao otkriti identitet djeteta i svakog oblika kršenja prava kojim bi na drugi način mogla biti ugrožena dobrobit djeteta.

Članak 12.

O provedenom uredovanju sastavlja se zapisnik prema pravilima ovršnog postupka.

Centar za socijalnu skrb

Članak 13.

(1) Centar za socijalnu skrb pruža savjetodavnu potporu u provedbi postupka ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta i poduzima nužne mjere pomoći i podrške djetetu i drugim osobama koje sudjeluju u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta.

(2) Za pružanje odgovarajuće podrške u provedbi postupka ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta u svakom centru za socijalnu skrb zaduženi su stručni radnici koji obavljaju poslove za djecu, mlade i obitelj (psiholog, socijalni radnik, pravnik, socijalni pedagog).

Članak 14.

U provedbi postupka ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta sudjeluju stručni radnici iz članka 13. stavka 2. ovog Pravilnika koje odredi ravnatelj, odnosno predstojnik podružnice nadležnog centra za socijalnu skrb uz obvezno sudjelovanje psihologa, sa zadaćom da:

a) savjetuje ovršnog suca, odnosno sudskog ovršitelja koji provodi ovrhu radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta prije i za vrijeme provođenja ovršnih radnji o najprikladnijem načinu kako postupati i pristupiti djetetu

b) savjetuje ovrhovoditelja, odnosno osobu kojoj će se predati dijete o ponašanju na sudskom uredovanju i nakon njega

c) poduzima nužne mjere pomoći i podrške djetetu i drugim osobama koje sudjeluju u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta sukladno nadležnosti centra za socijalnu skrb.

Članak 15.

Centar za socijalnu skrb obvezan je izravno komunicirati s ovršnim sucem, odnosno sudskim ovršiteljem koji provodi ovrhu radi predaje djeteta, a po nalogu ovršnog suca, odnosno sudskog ovršitelja izravno komunicira i s policijom, ovrhovoditeljem, odnosno osobom kojoj će se predati dijete te drugim osobama.

Policija

Članak 16.

U skladu s posebnim propisima kojima se uređuje pružanje pomoći, policija obavljanjem policijskih poslova i primjenom policijskih ovlasti pruža pomoć u postupku ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta.

Članak 17.

(1) Na temelju procjene rizika policijski službenici u postupku provedbe ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta izrađuju plan pružanja pomoći radi zaštite sigurnosti osoba, zaštite javnog reda i mira i imovine te sprječavanja i otkrivanja prekršaja i kaznenih djela.

(2) Planom pružanja pomoći iz stavka 1. ovoga članka, određuje se rukovoditelj pružanja pomoći kao i angažman potrebnog broja policijskih službenika za obavljanje poslova iz stavka 1.

Članak 18.

(1) Za postupanja prema djetetu u postupku provedbe ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta ovlašten je policijski službenik za mladež, koji je prema mogućnosti istog spola kao dijete koje se prisilno oduzima.

(2) U skladu s planom pružanja pomoći iz članka 18. ovoga Pravilnika, policijski službenici za mladež i drugi policijski službenici postupaju na temelju naloga ovršnog suca, odnosno sudskog ovršitelja i propisa kojima se uređuje primjena policijskih poslova i ovlasti.

Članak 19.

Kod primjene policijskih ovlasti policijski službenik za mladež, odnosno drugi policijski službenik mora uzeti u obzir dob te fizičko i psihičko stanje osobe nad kojom primjenjuje policijske ovlasti, kao i utjecaj koji bi primjena policijskih ovlasti mogla imati na dijete radi čije predaje se provodi ovrha odnosno utjecaj na druge osobe.

III. OBLICI, NAČIN I SADRŽAJ SURADNJE TIJELA

Članak 20.

Tijela koja sudjeluju u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta dužna su uspostaviti što žurniju suradnju prema sljedećim načelima:

a) tajnosti i zaštite osobnih podataka – koje obvezuje tijela da zaštite osobne podatke svih sudionika u postupku

b) hijerarhije i subordinacije – koje ovlašćuje sud da koordinira i izdaje naredbe radi provedbe ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta, odnosno obvezuje druge sudionike da u skladu sa svojim zakonskim ovlastima postupaju po nalogu suda

c) samoprocjene – koje obvezuje tijela da, svako iz svog djelokruga, procjenjuju rizike te savjetuju sud o poduzimanju odgovarajućih mjera u skladu s načelom prvenstvene zaštite dobrobiti i prava djeteta

d) odgovornosti i učinkovitosti – prema kojima tijela preuzimaju odgovornost za provedbu ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta, u skladu s odredbama propisa navedenih u članku 2. ovog Pravilnika i odredbama ovog Pravilnika, poduzimanjem odgovarajućih mjera u skladu sa svojim ovlastima, uz postizanje stalnog napretka u predlaganju i provedbi mjera suradnje u postupku ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

e) neposredne i usmene komunikacije – prema kojima tijela u pravilu komuniciraju neposredno i usmeno.

Članak 21.

Svako tijelo je dužno voditi svoj predmet o ovrsi radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta i u predmetu uredno voditi službene bilješke o ostvarenoj suradnji.

Članak 22.

(1) Ako suradnja u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta nije bila na zadovoljavajućoj razini, tijelo će sačiniti izvješće o uočenim nedostacima i predložiti mjere za njihovo uklanjanje.

(2) Primjerak izvješća iz stavak 1. ovoga članka dostavit će se predsjedniku suda koji je provodio ovrhu radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta.

Članak 23.

(1) Predsjednik suda dužan je razmotriti izvješće o uočenim nedostacima o suradnji tijela i pokušati ih otkloniti s njihovim ovlaštenim osobama.

(2) U slučajevima učestalih nedostataka u suradnji nadležnih tijela i nemogućnosti njihovog otklanjanja predsjednik svakoga suda dužan je podnijeti izvješće ministru pravosuđa.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Tijela obuhvaćena ovim Pravilnikom i odgovorne osobe u tim tijelima dužni su po stupanju na snagu ovog Pravilnika poduzeti mjere za osiguravanje uvjeta potrebnih za provedbu postupka ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/87

Urbroj: 514-04-01-02-16-03

Zagreb, 13. svibnja 2016.

Ministar
Ante Šprlje, v. r.