Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova

NN 49/2016 (30.5.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1325

Na temelju članka 74. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/2012, 82/2013, 22/2014 – Odluka Ustavnog sustava Republike Hrvatske i 154/2014), ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA UNUTARNJI USTROJ KLINIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, broj 145/2013, 31/2015 i 79/2015), u članku 2. stavku 1. riječ: »centar« zamjenjuje se riječima: »objedinjeni hitni bolnički prijam.«.

U stavku 2. iza riječi: »zavod« dodaje se zarez i riječi: »i odjel« zamjenjuju se riječima: »odjel i objedinjeni hitni bolnički prijam, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Dnevna bolnica može se ustrojiti kao ustrojstvena jedinica na razini klinike ili zavoda ako ima najmanje 15 stolaca/postelja.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 10.: »VIII. CENTAR« i članak 10. mijenjaju se i glase:

»VIII. OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM

Članak 10.

(1) Objedinjeni hitni bolnički prijam je ustrojstvena jedinica za pružanje zdravstvene zaštite iz djelatnosti hitne medicine.

(2) Odgovorna osoba objedinjenog hitnog bolničkog prijama je pročelnik.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/13

Urbroj: 534-02-1-1/2-16-01

Zagreb, 20. svibnja 2016.

Ministar

doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., v. r.