Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit

NN 50/2016 (1.6.2016.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit

HRVATSKI SABOR

1336

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. svibnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/20

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 20. svibnja 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13. i 143/14.) u članku 1.a podstavku 5. iza riječi: »(SL L 345/8, 29. 12. 2011.)« riječ: »i« briše se i stavlja se zarez.

U podstavku 6. iza riječi: »(SL L 219/40, 25. 7. 2014.)« briše se točka i dodaje se riječ: »i«.

Iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

»– Direktiva Vijeća (EU) 2015/121 od 27. siječnja 2015. o izmjeni Direktive 2011/96/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica (SL L 21/1, 28. 1. 2015.).«.

Članak 2.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

(1) Prava propisana odredbama ovoga Zakona, koja se osobito odnose na umanjenje porezne osnovice, izuzeća, oslobođenja od plaćanja poreza i poreza po odbitku ili umanjenje porezne obveze, porezni obveznik neće moći koristiti za aranžmane ili niz aranžmana ako se utvrdi da ih je porezni obveznik osnovao radi ostvarivanja, kao glavne svrhe ili jedne od glavnih svrha, navedenih pogodnosti, te kao takvi, s obzirom na sve relevantne činjenice i okolnosti, nisu autentični.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka, aranžman predstavlja bilo koju poslovnu transakciju, aktivnost, shemu, sporazum, obvezu ili događaj, a može se sastojati od više mjera ili dijelova.

(3) Aranžman ili niz aranžmana smatraju se neautentičnima u mjeri u kojoj nisu osnovani radi valjanih komercijalnih razloga koji odražavaju gospodarsku stvarnost, odnosno ako su osnovani radi utaje ili izbjegavanja poreza.

Članak 3.

(1) Ovlašćuje se ministar financija da uskladi provedbene propise Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13. i 143/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Neautentični aranžmani u svezi ostvarivanja prava propisanih člankom 5.a stavkom 1. koji je dodan člankom 2. ovoga Zakona utvrđuju se od 1. siječnja 2016.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/11

Zagreb, 13. svibnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.