Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske

NN 51/2016 (3.6.2016.), Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1348

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14) i članka 4. stavka 1. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (»Narodne novine«, broj 103/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU PARTNERSKOG VIJEĆA KONTINENTALNE HRVATSKE

I.

U Odluci o osnivanju Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske (»Narodne novine«, broj 18/16), u točki II. iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka 3. koji glasi:

»3. Ministarstvo poduzetništva i obrta«.

Dosadašnje podtočke 3. do 25. postaju podtočke 4. do 26.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/126

Urbroj: 50301-05/16-16-2

Zagreb, 25. svibnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.