Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi

NN 52/2016 (6.6.2016.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi

HRVATSKI SABOR

1377

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. lipnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/26

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 3. lipnja 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14. i 99/15.) u članku 95. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Do donošenja odluke iz stavka 3. ovoga članka ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, sukladno pravilniku iz stavka 1. ovoga članka, odlukom će odrediti cijenu socijalnih usluga za pojedini dom socijalne skrbi, odnosno centar za pružanje usluga u zajednici kojim je osnivač Republika Hrvatska.«.

Članak 2.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 99/15.) u članku 49. stavku 2. i članku 52. riječi: »1. lipnja 2016.« zamjenjuju se riječima: »1. ožujka 2017.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/57

Zagreb, 3. lipnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.

52 06.06.2016 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi