Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

NN 65/2016 (15.7.2016.), Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1598

Na temelju članka 19. stavka 5. i članka 27. stavka 3. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11 i 47/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2016. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU POPISA MJERNIH MJESTA ZA PRAĆENJE KONCENTRACIJA POJEDINIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU I LOKACIJA MJERNIH POSTAJA U DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom utvrđuje popis mjernih mjesta za praćenje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku: sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova, benzena, ugljikovog monoksida, prizemnog ozona i prekursora prizemnog ozona, arsena, kadmija, žive, nikla, benzo(a)pirena i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku.

(2) Uredbom se utvrđuju lokacije mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11. 6. 2008.)

– Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku (SL L 23, 26. 1. 2005.).

Članak 3.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11 i 47/14).

Članak 4.

(1) Popis mjernih mjesta za praćenje koncentracija sumporovog dioksida (SO2), dušikovog dioksida i dušikovih oksida (NO2 i NOx), lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova (Pb), benzena (C6H6), ugljikovog monoksida (CO), prizemnog ozona (O3) i prekursora prizemnog ozona (hlapivi organski spojevi – HOS-evi), arsena (As), kadmija (Cd), žive (Hg), nikla (Ni), benzo(a)pirena (BaP) i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU), pokazatelja prosječne izloženosti za PM2,5 (PPI) te kemijskog sastava PM2,5 su:

ZONA/
AGLOMERACIJA

MJERNO MJESTO

KLASIFIKACIJA MJERNOG MJESTA

ONEČIŠĆUJUĆA TVAR

HR 01

Kopački rit

ruralna pozadinska

O3; PM10; PM2,5

HR 01

Desinić

ruralna (O3)/ruralna pozadinska

O3; NO2; PM10

HR 01

Varaždin

prigradska

O3; NO2

HR 02

Slavonski Brod-1

prigradska (O3)/gradska pozadinska

O3; SO2; NO2; PM2,5

HR 02

Sisak-1

industrijska

Benzen; PM10; BaP; PAU; teški metali

HR 02

Kutina-1

prigradska (O3)/gradska pozadinska

O3; PM10

HR 03

Plitvička jezera

ruralna pozadinska

PM10; PM2,5; kemijski sastav PM2,5

HR 03

Parg

ruralna pozadinska

O3

HR 03

Karlovac

prigradska

O3; NO2

HR 04

Višnjan

ruralna pozadinska

PM10

HR 04

Pula Fižela

prigradska

O3; NO2

HR 05

Hum (otok Vis)

ruralna pozadinska

O3

HR 05

Žarkovica (Dubrovnik)

prigradska

O3; NO2; PM10; PM2,5

HR ZG

Zagreb-1

prometna

NO2; PM10; benzen; BaP; PAU; Hg; teški metali

HR ZG

Zagreb-3

gradska pozadinska/prigradska (O3)

O3; NO2; PM10; BaP; PAU; HOS-evi

HR ZG

Velika Gorica

gradska pozadinska/prigradska (O3)

O3; NO2; PM2,5

HR ZG

Zagreb PPI PM2,5 – Ksaverska cesta

gradska pozadinska

PPI PM2,5; kemijski sastav PM2,5

HR OS

Osijek-1

prometna

O3; NO2; benzen; PM10

HR RI

Rijeka-2

gradska pozadinska/prigradska (O3)

O3; SO2; NO2; PM10; PM2,5

HR ST

Split-1

gradska pozadinska/prigradska (O3)

O3; SO22; NO2; PM10; PM2,5

HR ST

Kaštel Sućurac

prigradska pozadinska

SO2; NO2

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio informacijskog sustava zaštite zraka i koriste se za potrebe godišnjeg izvješća o kvaliteti zraka i za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i Europske komisije.

(3) Za potrebe izrade godišnjeg izvješća o kvaliteti zraka i za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i Europske komisije mogu se koristiti i podaci o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku s mjernih postaja državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka iz članka 5. ove Uredbe.

Članak 5.

(1) Lokacije postojećih mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, koje su u funkciji danom stupanja na snagu ove Uredbe su:

– Zona HR 01: lokacije Kopački rit, Desinić, Bilogora, Varaždin

– Zona HR 02: lokacije Slavonski Brod-1, Slavonski Brod-2, Sisak-1 i Kutina-1

– Zona HR 03: lokacije Plitvička jezera, Parg, Karlovac

– Zona HR 04: lokacije Višnjan, Pula Fižela

– Zona HR 05: lokacije Polača (Ravni kotari), Vela straža (Dugi otok), Hum (otok Vis), Opuzen (delta Neretve), Žarkovica (Dubrovnik)

– Aglomeracija HR ZG: lokacije Zagreb-1, Zagreb-2, Zagreb-3

– Aglomeracija HR ZG: lokacija Zagreb, Ksaverska cesta za PPI PM2,5

– Aglomeracija HR OS: lokacija Osijek-1

– Aglomeracija HR RI: lokacija Rijeka-2

– Aglomeracija HR RI: lokacija Rijeka-2 za PPI PM2,5.

(2) Lokacije novih mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka su:

– Aglomeracija HR ZG: lokacija Zagreb-4

– Aglomeracija HR OS: lokacija Osijek-2

– Aglomeracija HR RI: lokacija Omišalj (otok Krk)

– Aglomeracija HR ST: lokacije Split-2 i Split-3

– Aglomeracija HR ST: lokacija Split za PPI PM2,5

– Aglomeracija HR OS: lokacija Osijek za PPI PM2,5.

(3) Lokacije novih mjernih postaja u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka prema Protokolu uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93) su:

– Aglomeracija HR ZG: lokacija Puntijarka za program EMEP – Razina 1

– Zona HR 03: lokacija Zavižan za program EMEP – Razina 1

– Zona HR 03: lokacija Polača (Ravni kotari) za program EMEP – Razina 2.

(4) Nove mjerne postaje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka uspostavit će se do 31. prosinca 2019. godine.

Članak 6.

Mjernim mjestima u smislu članaka 4. i 5. ove Uredbe podrazumijevaju se i mjerne postaje koje nisu sastavni dio državne mreže ali se koriste za potrebe državne mreže do uspostave novih postaja iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe, i to:

ZONA/
AGLOMERACIJA

LOKACIJA MJERNE POSTAJE

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

HR ZG

Velika Gorica

Grad Velika Gorica

HR ST

Split-1

Grad Split

HR ST

Kaštel Sućurac

Grad Kaštela

HR ZG

Zagreb, Ksaverska cesta

Grad Zagreb

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (»Narodne novine«, broj 22/14).

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/30

Urbroj: 50301-05/25-16-2

Zagreb, 13. srpnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.

65 15.07.2016 Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka 65 15.07.2016 Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka 65 15.07.2016 Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka 65 15.07.2016 Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka