Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite

NN 69/2016 (27.7.2016.), Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1654

Na temelju članka 33. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O MOBILIZACIJI, UVJETIMA I NAČINU RADA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se mobilizacija, odnosno pozivanje i aktiviranje operativnih snaga sustava civilne zaštite i to: stožera civilne zaštite, operativnih snaga vatrogastva, operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa, operativnih snaga Hrvatske gorske službe spašavanja, udruga građana, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, koordinatora na lokaciji i pravnih osoba u sustavu civilne zaštite (u daljnjem tekstu: operativne snage) i način rada u slučaju neposredne prijetnje te na otklanjanju posljedica velike nesreće i katastrofe na području Republike Hrvatske.

(2) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak popunjavanja postrojbi civilne zaštite koje osnivaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i raspoređivanje obveznika civilne zaštite na dužnosti povjerenika i zamjenika povjerenika u jedinicama lokalne samouprave.

Članak 2.

Mobilizacijom se obavlja pozivanje, prihvat i opremanje profesionalnih i pričuvnih pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite i dovodi ih se u stanje spremnosti za provođenje mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama samostalno ili u suradnji s drugim operativnim snagama, odnosno za sudjelovanje u osposobljavanju i vježbama sustava civilne zaštite.

Članak 3.

(1) Operativne snage nalogom mobilizira središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite i izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: nadležno tijelo) na temelju relevantnih podataka sustava ranog upozoravanja, kada izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću i katastrofu ili kada je proglašena velika nesreća i katastrofa.

(2) Nadležno tijelo operativne snage može mobilizirati i zbog sudjelovanja u vježbama i drugim aktivnostima sustava civilne zaštite.

(3) Za potrebe provođenja mobiliziranja operativnih snaga – ljudstva, sredstava i opreme, nadležno tijelo koristi se shemom mobiliziranja operativnih snaga koja je sastavni dio Plana djelovanja civilne zaštite određene hijerarhijske razine sustava civilne zaštite.

(4) Nadležno tijelo koje je naložilo provođenje mobilizacije, kada prestane potreba za operativnim djelovanjem mobiliziranih kapaciteta operativnih snaga, posebnim aktom nalaže provođenje demobilizacije ljudstva, sredstava i opreme.

II. MOBILIZACIJA I NAČIN RADA OPERATIVNIH SNAGA

1. Stožeri civilne zaštite

Članak 4.

(1) Stožer civilne zaštite, zbog sastava i načina imenovanja članova, u pravilu se mobilizira na način da se članovi pozivaju na mjesto i u vrijeme navedeno u nalogu nadležnog tijela koje je naložilo mobilizaciju stožera.

(2) Mobilizaciju stožera iz stavka 1. ovog članka nalaže čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite te načelnik stožera, odnosno općinski načelnik, gradonačelnik, gradonačelnik Grada Zagreba, župan ili osoba koju on ovlasti.

(3) Članovi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske mobiliziraju se putem Državnog centra zaštite i spašavanja.

(4) Članovi stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mobiliziraju se vlastitim kapacitetima nadležnih tijela, sukladno shemi mobilizacije stožera koju donosi općinski načelnik, gradonačelnik, gradonačelnik Grada Zagreba i župan i dio je plana djelovanja civilne zaštite, dok se samo iznimno za mobiliziranje stožera civilne zaštite područne (regionalne) razine može koristiti županijski centar 112 i to kao pričuvni kapacitet.

Članak 5.

(1) Kako bi se u iznimnim situacijama iz članka 4. stavka 4. ovog Pravilnika osiguralo pravovremeno mobiliziranje članova stožera civilne zaštite, izvršna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba jedan primjerak sheme mobiliziranja stožera civilne zaštite dostavljaju nadležnom područnom uredu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

(2) Izvršna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave dužna su redovito evidentirati svaku promjenu u sastavu stožera civilne zaštite, te ažurirane podatke o eventualnim promjenama u sastavu stožera ili promjenu podataka kod članova stožera odmah dostaviti tijelu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

(1) Svaki član stožera civilne zaštite sudjeluju u radu stožera na način da predstavlja svoju operativnu snagu, sudjeluje u koordiniranju operativnih aktivnosti između različitih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite, zapovjednog ili rukovodnog tijela svoje operativne snage i koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima na mjestu izvanrednog događaja, uputama i zahtjevima načelnika stožera i pravilima struke u području nadležnosti.

(2) U slučaju velike nesreće, stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može predložiti organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u provođenje određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za organiziranje volontera.

2. Operativne snage vatrogastva

Članak 7.

Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva, kada u velikim nesrećama i katastrofama djeluju kao operativna snaga sustava civilne zaštite, mobiliziraju se sukladno odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, planovima djelovanja civilne zaštite JLP(R)S i Državnim planom djelovanje civilne zaštite, Zakona o sustavu civilne zaštite, vlastitih operativnih planova civilne zaštite te nalogu stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

3. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

Članak 8.

(1) Društva Crvenog križa, općinska, gradska i županijska te Hrvatski Crveni križ, kao operativna snaga sustava civilne zaštite u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama djeluju u skladu sa zahtjevima stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite i koordinatora na lokaciji na temelju planova djelovanja civilne zaštite (za određenu razinu) te sukladno vlastitim operativnim planovima civilne zaštite.

(2) Sastavni dio planova iz stavka 1. ovog članka su sheme mobilizacije članova na temelju kojih se planira mobiliziranje kapaciteta Hrvatskog Crvenog križa za sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama po nalogu načelnika stožera civilne zaštite određene (nadležne) razine, koji im se u pravilu dostavlja putem nadležnog županijskog centra 112.

(3) Djelovanje vlastitih kapaciteta Hrvatski Crveni križ usklađuje s ostalim operativnim snagama sukladno vlastitim operativnim planovima civilne zaštite, nalozima, zahtjevima i uputama stožera civilne zaštite određene razine i koordinatora na lokaciji.

4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

Članak 9.

(1) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, kao operativne snage sustava civilne zaštite, u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama djeluju u skladu sa zahtjevima stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite i koordinatora na lokaciji na temelju planova djelovanja civilne zaštite (za određenu razinu) te sukladno vlastitim operativnim planovima civilne zaštite.

(2) Sastavni dio planova iz stavka 1. ovog članka su sheme mobilizacije članova na temelju kojih se planira mobiliziranje kapaciteta Hrvatske gorske službe spašavanja za sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama po nalogu načelnika stožera civilne zaštite određene (nadležne) razine, koji im se u pravilu dostavlja putem nadležnog županijskog centra 112.

(3) Hrvatska gorska služba spašavanja usklađuje djelovanje svojih kapaciteta sa ostalim operativnim snagama sukladno vlastitim operativnim planovima civilne zaštite, nalozima, zahtjevima i uputama stožera civilne zaštite određene razine i koordinatora na lokaciji.

5. Udruge građana

Članak 10.

(1) Udruge građana su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite i svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite te specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Republike Hrvatske.

(2) Udruge uređuju međusobne odnose s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem sporazuma, sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite kojom se utvrđuju zadaće kapaciteta u sustavu civilne zaštite sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite.

(3) Državnim planom djelovanja civilne zaštite utvrđuje se uporaba i područje operativnog djelovanja kapaciteta udruga, a njihovo operativno djelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama koordinira središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite.

(4) Članovi udruga mobiliziraju se na temelju naloga, zahtjeva i uputa stožera civilne zaštite određene razine i koordinatora na lokaciji koji su usklađeni s planovima djelovanja civilne zaštite svih razina sustava, sukladno shemama mobilizacije članova kao dijelova vlastitih operativnih planova civilne zaštite.

Članak 11.

(1) Članovi udruga ne mogu se istovremeno raspoređivati u više operativnih snaga na svim razinama ustrojavanja sustava civilne zaštite.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka pripadnici udruga sa specijalističkim vještinama (npr. vodiči potražnih pasa, radioamateri) rasporedit će se postrojbe civilne zaštite sukladno potrebama njihovih ustrojstava.

(3) Odgovorna osoba udruge odredit će članove koji se predlažu za raspoređivanje u specijalističke ili interventne postrojbe civilne zaštite.

6. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite

6.a. Popuna, raspoređivanje i mobiliziranje obveznika u postrojbe civilne zaštite

Članak 12.

Popuna postrojbi civilne zaštite obveznicima provodi se sukladno članku 44. Zakona o sustavu civilne zaštite uz ispunjenje uvjeta propisanih Pravilnikom o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite te kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika.

Članak 13.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno procjeni rizika od velikih nesreća, planu djelovanja civilne zaštite i analizi stanja spremnosti sustava civilne zaštite, utvrđuju spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite na svom području te u slučaju da istima ne mogu u dovoljnoj mjeri samostalno učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa osnivaju postrojbe civilne zaštite.

(2) Postrojbe civilne zaštite iz stavka 1. ovog članka popunjavaju se postupkom odabira najboljih kandidata iz kategorija građana koje su Zakonom o sustavu civilne zaštite utvrđene kao potencijalne baze obveznika za popunu snaga civilne zaštite.

(3) Postrojbe civilne zaštite ustrojavaju se na temelju odredbi Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite.

Članak 14.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za popunu postrojbi civilne zaštite koristite dostupne baze s podatcima o građanima koji prebivaju na području njihove nadležnosti, a koje vode druga javna tijela i sadrže podatke koji se mogu koristiti kao baze o obveznicima civilne zaštite iz kojih će se potreban broj obveznika odabirom rasporediti u postrojbe civilne zaštite, kao što su:

– evidencije boravišta i prebivališta građana

– vojne evidencije

– birački popisi

– evidencije korisnika komunalnih i drugih usluga i

– druge odgovarajuće raspoložive baze podataka.

(2) Pored baza podataka iz stavka 1. ovog članka, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe popunjavanja postrojbi civilne zaštite mogu:

– ustrojiti vlastite evidencije obveznika civilne zaštite

– kroz suradnju s pojedinim udrugama građana dio njihovih članova, sukladno odredbama Zakona, raspoređivati u postrojbe civilne zaštite

– koristiti javne pozive, putem kojih će pozvati sve zainteresirane građane da sudjeluju u sustavu civilne zaštite i da ih nadležna tijela formalno rasporede u postrojbe civilne zaštite

– kroz suradnju s volonterskim centrima, iz njihovih evidencija odabrati potencijalne obveznike za raspoređivanje u postrojbe civilne zaštite.

Članak 15.

(1) Provođenjem postupka odabira, potencijalni kandidati se kroz popunu i raspoređivanje, iz statusa obveznika civilne zaštite prevode u status pripadnika postrojbe civilne zaštite.

(2) Prava i obveze pripadnika postrojbi civilne zaštite uređuju se zakonom.

Članak 16.

(1) Popuna postrojbi civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave provodi se na način da se svi potencijalni kandidati pozovu na intervju, obavijeste o pravima i obvezama u vezi rasporeda u postrojbe civilne zaštite, utvrdi im se raspored i utemelji evidencijski karton pripadnika postrojbe civilne zaštite.

(2) Intervju iz stavka 1. ovog članka obvezno obuhvaća pitanja o motiviranosti, zainteresiranosti, dragovoljnosti, stručnim znanjima i posebnim vještinama od interesa za djelovanje u postrojbama civilne zaštite.

(3) Obavijest o pravima pripadnika postrojbi civilne zaštite iz stavka 1. ovog članka obvezno mora sadržavati informacije o načinu zaštite i osiguranja od posljedica nesreća tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite, informacije o refundaciji plaće poslodavcima kao i o eventualnim pravima pripadnika na druge naknade, npr. paušalne novčane naknade i/ili određene povlastice koje im se posebnom odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dodijeliti, odnosno o određenim povlasticama povezanim s rasporedom u postrojbu civilne zaštite, kao npr. smanjenom prirezu ili komunalnim doprinosima, besplatnom parkiranju, nižim cijenama usluga vrtića kojih je lokalna samouprava utemeljitelj, prednostima u dodjeli stipendija ili na neki drugi pogodan način vrednovati njihovo angažiranje u postrojbama civilne zaštite.

(4) Obavijest o obvezama pripadnika postrojbi civilne zaštite iz stavka 1. ovog članka obvezno mora sadržavati informacije o obvezi odazivanja na nalog za mobilizaciju kao i razlozima i načinu odgađanja/oslobađanja od izvršavanja obveza, obvezama osposobljavanja, obvezama sudjelovanja na vježbama te čuvanja zadužene i povjerene im opreme i sredstava civilne zaštite.

(5) Raspoređeni pripadnici u postrojbe civilne zaštite uvode se u evidenciju obveznika civilne zaštite koja se sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika snaga civilne zaštite vodi u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 17.

Jedinice lokalne i područne samouprave dužne su prije sudjelovanja postrojbe civilne zaštite u programima osposobljavanja, vježbama ili sudjelovanju u provođenju mjera civilne zaštite provesti:

– imenovanje zapovjednika, upravljačke skupine i svih pripadnika postrojbe

– opremanje zaštitnom radnom odorom, specijalističkom i skupnom opremom

– osigurati pripadnike od posljedica nesretnog slučaja

– osigurati samodostatnost neophodnu za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite.

Članak 18.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postrojbe civilne zaštite u pravilu raspoređuju 10% više pripadnika od broja utvrđenog planom popune postrojbe koji se donosi na temelju Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite.

(2) Popuna specijalističkih postrojbi civilne zaštite u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ima prioritet u odnosu na popunu postrojbi civilne zaštite opće namjene.

Članak 19.

(1) Izvršno tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određuje/osigurava administrativne kapacitete za vođenje raspoređivanja obveznika u postrojbe civilne zaštite, vođenje evidencije, obavljanja svih poslova u svezi provođenja obveza povezanih s rješavanjem prava pripadnika postrojbi u svezi sudjelovanja u saniranju posljedica velikih nesreća na koje su pozvani nalogom za mobilizaciju, izrađuje ili organizira izradu planova djelovanja civilne zaštite uključujući i sheme mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, organizira i sudjeluje u provođenju mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, predlaže i rješava prava i naknada volontera, kao i drugih obveza pripadnika civilne zaštite povezanih s rasporedom u postrojbe civilne zaštite, kao što su pohađanja osposobljavanja, sudjelovanje u vježbama civilne zaštite i slično.

(2) Kada sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite više jedinica lokalne samouprave zajednički organizira obavljanje poslova civilne zaštite, poslove iz stavka 1. ovog članka provodi zajedničko tijelo.

(3) Prednost u raspoređivanju u postrojbe civilne zaštite imaju kandidati koji istaknu interes za dragovoljnim sudjelovanjem u postrojbama civilne zaštite te ispunjavaju uvjete propisane zakonom.

(4) Administrativni kapaciteti iz stavka 1. ovog članka, osim za pripadnike postrojbi civilne zaštite, iste poslove obavljaju i za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike.

Članak 20.

Mobilizacija zajedničkih postrojbi civilne zaštite jedinica lokalne samouprave provodi se sukladno odredbama sklopljenog sporazuma kojima se obvezno utvrđuje način financiranja zajedničke postrojbe (oprema, osposobljavanja, vježbe, djelovanje…), upravljačku skupinu zajedničke postrojbe, tko i pod kojim uvjetima može naložiti mobilizaciju zajedničkih postrojbi, ustroj i način popune zajedničke postrojbe civilne zaštite.

6.b. Popuna i raspored obveznika na dužnosti povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

Članak 21.

(1) Povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite (dalje u tekstu: povjerenik civilne zaštite) imenuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave iz redova obveznika civilne zaštite koji žive u zgradi, ulici ili naselju (za maksimalno 300 stanovnika) za koje područje će se rasporediti na dužnosti povjerenika civilne zaštite.

(2) Odredbe stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se za Grad Zagreb i druge velike gradove koji će povjerenike imenovati prema kriteriju od 5-20 povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite po mjesnom odboru, ovisno o broju stanovnika.

(3) Povjerenici civilne zaštite uvode se u evidenciju obveznika civilne zaštite koja se sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika snaga civilne zaštite vodi u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Povlastice za pripadnike postrojbi civilne zaštite iz članka 16. stavka 3. ovog Pravilnika primjenjuju se i za povjerenike civilne zaštite.

Članak 22.

(1) Postupak odabira povjerenika civilne zaštite jedinica lokalne samouprave provodi se na način da se svi potencijalni kandidati iz evidencije obveznika civilne zaštite pozovu na intervju, obavijesti ih se o pravima i obvezama u svezi rasporeda na dužnosti, utvrdi im se raspored te utemelji evidencijski karton povjerenika civilne zaštite.

(2) U postupku odabira povjerenika civilne zaštite, osim o općim psihofizičkim sposobnostima, treba voditi računa da se kao kandidati predlože stanari koji imaju ugled koji pretpostavlja i autoritet te posebno osobne kapacitete za primjenu položajnog autoriteta u specifičnim uvjetima kada se stvarno provode mjere civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

(3) U postupku odabira povjerenika civilne zaštite potrebno je osigurati da predloženi kandidat osobno izrazi spremnost te potpiše suglasnost kako će provoditi zadaće povjerenika civilne zaštite.

(4) Intervju iz stavka 1. ovog članka obvezno obuhvaća pitanja o motiviranosti, zainteresiranosti, dragovoljnosti i stručnim znanjima i posebnim vještinama od interesa za obavljanje poslova povjerenika civilne zaštite.

(5) Obavijest o pravima povjerenika civilne zaštite iz stavka 1. ovog članka obvezno mora sadržavati informacije o načinu zaštite i osiguranja od posljedica nesreća tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite te informacije o pravu na refundiranje isplaćenih troškova plaće poslodavcima za vrijeme u kojem su bili mobilizirani za potrebe djelovanja u sustavu civilne zaštite.

Članak 23.

Obavijest o obvezama povjerenika civilne zaštite obvezno mora sadržavati informacije o obvezi odazivanja na nalog za mobilizaciju kao i razlozima i načinu odgađanja/oslobađanja od izvršavanja obveza, obvezama osposobljavanja, obvezama sudjelovanja na vježbama sustava civilne zaštite, ulozi u provođenju preventivnih mjera i podizanju svijesti građana u sustavu civilne zaštite, obvezama u pripremanju i osposobljavanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje provođenja osobne i uzajamne zaštite, obavješćivanju građana o poduzimanja mjera i postupaka civilne zaštite te u mobilizaciji svih raspoloživih kapaciteta lokalne zajednice za sudjelovanje u otklanjanju nastalih posljedica, sudjelovanja građana u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja, obvezi vođenja evidencije stanara i osoba koje borave na području nadležnosti za koje su imenovani povjerenikom civilne zaštite kao i u obavljanju poslova i zadaća prema nalozima općinskog načelnika i/ili stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u velikoj nesreći i katastrofi.

6.c. Popuna i mobilizacija državne intervencijske postrojbe civilne zaštite

Članak 24.

(1) Popunu državne intervencijske postrojbe civilne zaštite provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite na temelju odluke o njenom osnivanju koju donosi čelnik tijela.

(2) Popuna postrojbi u pravilu se provodi na temelju sporazuma o suradnji potpisanih između središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite i udruga, uz primjenu odgovarajućeg postupka propisanog odredbama članaka 12. do 20. ovog Pravilnika.

(3) Djelovanje državne intervencijske postrojbe civilne zaštite uređuje se Državnim planom djelovanja civilne zaštite, dio kojeg je shema mobiliziranja pripadnika postrojbi.

(4) Mobilizaciju državne intervencijske postrojbe civilne zaštite nalaže načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a provode je zapovjednik državne intervencijske postrojbe civilne zaštite za sve postrojbe, zapovjednici državne intervencijske postrojbe civilne zaštite – za postrojbe odjela koje se sukladno odluci čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite utemeljuju zonski, neposredno ili putem nadležnih županijskih centara 112.

(5) Za potrebe mobilizacije iz stavka 4. ovog članka provoditelji mobilizacije izrađuju vlastite sheme mobilizacije.

Članak 25.

Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske mogu se mobilizirati i uputiti u inozemstvo radi pružanja pomoći državi pogođenoj katastrofom uz osobno potpisanu suglasnost pripadnika postrojbi, sukladno posebnim propisima.

7. Koordinator na lokaciji

Članak 26.

(1) Koordinatora na lokaciji određuje načelnik nadležnog stožera civilne zaštite, ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja u otklanjanju posljedica kojeg se angažiraju kapaciteti više operativnih snaga, u pravilu iz sastava operativne snage sustava civilne zaštite koja ima vodeću ulogu u provedbi intervencije.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u planu djelovanja civilne zaštite i u suradnji s operativnim snagama sustava civilne zaštite utvrđuju popis potencijalnih koordinatora na lokaciji s kojeg, ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik nadležnog stožera civilne zaštite koordinatora određuje i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.

(3) Koordinatora na lokaciji nadležni stožer civilne zaštite, nakon zaprimanja obavijesti o velikoj nesreći ili katastrofi, mobilizira odmah po saznanju i upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska operativnih snaga.

8. Pravne osobe

Članak 27.

(1) Pravne osobe za potrebe sustava civilne zaštite mobiliziraju se na temelju naloga središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite ili načelnika nadležnog stožera civilne zaštite, a sukladno Državnom planu djelovanja civilne zaštite ili planu djelovanja civilne zaštite JLP(R)S, odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite određene razine te operativnim planovima civilne zaštite pravnih osoba.

(2) Nalog iz stavka 1. ovog članka sadrži mjesto i zadaće na kojima će pravne osobe biti angažirane, predviđeno vrijeme angažiranja i druge informacije od značaja za suradnju s drugim operativnim snagama na mjestu djelovanja, a njegov obrazac naveden je u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Čelnik pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužan je podnositelja naloga odmah izvijestiti o mogućnostima za stavljanje na raspolaganje operativnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava za provođenje mjera iz plana djelovanja civilne zaštite određene razine.

9. Poziv, evidencija i raspored obveznika pripadnika civilne zaštite

Članak 28.

(1) Pisani nalog za mobilizaciju pripadnika postrojbi civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, mora sadržavati:

– ime i prezime, ime roditelja, godina rođenja, OIB

– mjesto i adresu prebivališta

– podatke o rasporedu u civilnu zaštitu

– mobilizacijsko zborište

– vrijeme odaziva

– razlog pozivanja

– potpis pozivatelja.

(2) Ako se nalog za mobilizaciju uručuje na ruke, mora sadržavati i potvrdu primitka istoga.

(3) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe mobilizacije postrojbi civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, osim korištenja teklića i pisanih naloga, moraju propisati više drugih načina za mobilizaciju istih (poštom, telefonom, SMS-om, sredstvima javnog priopćavanja, teklićem i dr.) kako bi se ovisno o potrebama i mogućnostima mobilizacija mogla provesti na najbrži način.

(4) U slučaju primjene drugih načina mobiliziranja iz stavka 3. ovog članka, nadležno tijelo dužno je svim mobiliziranim pripadnicima postrojbi i povjerenicima civilne zaštite u roku od 24 sata izdati pisane naloge za mobilizaciju.

(5) Obrazac za mobilizaciju pripadnika operativne snage, osim pravnih osoba, naveden je u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 29.

Postupak raspoređivanja obveznika u postrojbu civilne zaštite i na dužnosti povjerenika civilne zaštite završava upisom u evidenciju pripadnika, popunjavanjem evidencijskog kartona pripadnika civilne zaštite i izdavanjem iskaznica civilne zaštite za sve pripadnike raspoređene u postrojbe civilne zaštite i na dužnosti povjerenika civilne zaštite, kada mu se priopći dužnost i kada to potvrdi svojim potpisom.

Članak 30.

Obveznici raspoređeni u postrojbe civilne zaštite i na dužnosti povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika brišu se iz evidencije pripadnika na sljedeći način:

– po službenoj dužnosti u slučajevima ponovljenih neopravdanih neodazivanja na izvršavanje obveza u sustavu civilne zaštite na koje su pozvani od strane nadležnih tijela ili starosne dobi

– na njihov osobni zahtjev u slučaju promjene zdravstvene sposobnosti ili promjene mjesta stanovanja (boravišta).

Članak 31.

Provjera mobilizacijskih priprema provodi se inspekcijskim i upravnim nadzorom te vježbama.

Članak 32.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite i područni uredi tog tijela, ovisno o mogućnostima i vrsti izvanrednog događaja, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na njihov zahtjev pružaju stručnu pomoć pri organizaciji i provođenju mobilizacije operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Članak 33.

Mobilizirani pripadnici civilne zaštite ostvaruju materijalna prava sukladno posebnim propisima o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite u zemlji i inozemstvu.

III. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 40/08 i 44/08).

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/15-03/05

Urbroj: 543-01-08-01-16-2

Zagreb, 6. srpnja 2016.

Ravnatelj

dr. sc. Jadran Perinić, v. r.

PRILOG 1.

            

NADLEŽNO TIJELO

KLASA:

URBROJ:

Mjesto, datum

Na temelju članka ___ stavka ___ Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (»Narodne novine«, broj _____), izdajem

NALOG ZA MOBILIZACIJU

za: ______________________________________________________________________________
                                     (Ime i prezime, ime roditelja, godina rođenja, OIB)

Mjesto i adresa prebivališta: ___________________________________________________________

Podaci o rasporedu (označiti s x):

pripadnik postrojbe civilne zaštite

zamjenik povjerenika civilne zaštite

povjerenik civilne zaštite

koordinator na lokaciji

Razlog pozivanja (označiti s x):

operativno djelovanje

smotra

osposobljavanje

drugo (navesti) _________

Mobilizacijsko zborište: _____________________________________________________________
                                                                               (adresa)

Vrijeme odaziva: ___________________________________________________________________
                                                                          (datum i sat)

Predviđeno vrijeme mobilizacije: ________________________

                                                      Potpis pozivatelja

                                                        (ovlaštena osoba)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DOSTAVNICA

_______________________________________________________________________________
                           (Ime i prezime, ime roditelja, godina rođenja, OIB)

Potvrđujem primitak Naloga za mobilizaciju.

Poziv mi je uručen: _________________________________________________________________
                                                           (datum, vrijeme, mjesto)

________________                                                       _______________

Potpis primatelja                                                           Potpis dostavljača


PRILOG 2.

        

NADLEŽNO TIJELO

KLASA:

URBROJ:

Mjesto, datum

Na temelju članka ___ stavka ___ Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (»Narodne novine«, broj __________), izdajem

NALOG ZA MOBILIZACIJU

Za: ________________________________________________________________________
                                                       (pravna osoba, OIB)

Adresa: ____________________________________________________________________

Razlog pozivanja: ____________________________________________________________
                                             (mjere i aktivnosti CZ, vrsta operativne zadaće ili usluge)

Potrebni kapaciteti ___________________________________________________________
                                                       (broj ljudi, radni strojevi, oprema…)

Mobilizacijsko zborište: _______________________________________________________
                                                                                (adresa)

Vrijeme odaziva: ____________________________________________________________
                                                      (osoba kojoj se javlja, datum i sat)

Predviđeno vrijeme mobilizacije: _______________________________________________

                                          Potpis pozivatelja

                                         (ovlaštena osoba)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DOSTAVNICA

_________________________________________________________________________
                                                   (Pravna osoba, OIB)

Potvrđujem primitak Naloga za mobilizaciju.

Poziv mi je uručen: __________________________________________________________
                                                            (datum, vrijeme, mjesto)

______________________________      ________________________________________

Potpis odgovorne osobe primatelja                      Potpis dostavljača

69 27.07.2016 Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 69 27.07.2016 Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 69 27.07.2016 Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 69 27.07.2016 Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 69 27.07.2016 Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 69 27.07.2016 Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 69 27.07.2016 Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite