Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

NN 72/2016 (6.8.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1711

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 8. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015) i članka 56. stavak 1. alineja 1. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine« br. 124/2009, 59/2012), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

Članak 1.

Članak 3. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine« br. 130/13, 45/14, 124/15) mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

– »brod koji vije zastavu države članice« znači brod upisan u upisnik države članice Europske unije i koji ima pravo vijati njenu zastavu u skladu sa zakonodavstvom odnosne države,

– »brodske djelatnosti« znače grupu poslova, dužnosti i odgovornosti kako su one navedene u STCW Pravilniku nužne za rad broda, sigurnost ljudskih života na moru i zaštitu morskog okoliša,

– »brodski električar« je član posade osposobljen u skladu s odredbama ovog Pravilnika,

– »brzo plovilo« označava plovilo kako je definirano Pravilom 1, poglavlja X., Konvencije SOLAS 1974., s izmjenama i dopunama,

– »časnik« označuje člana posade broda odgovornog za plovidbenu, strojarsku ili radio stražu, koji je za takvu dužnost osposobljen sukladno s odredbama ovoga Pravilnika,

– »časnik elektrotehnike« je časnik osposobljen u skladu s odredbama ovog Pravilnika,

– »časnik palube« je časnik osposobljen sukladno odredbama ovog Pravilnika i Dijela A-II STCW Pravilnika,

– »časnik stroja« je časnik osposobljen sukladno odredbama ovog Pravilnika i Dijela A-III STCW Pravilnika,

– »časnik za sigurnosnu zaštitu broda« je osoba na brodu, odgovorna zapovjedniku, imenovana od strane kompanije kao osoba odgovorna za sigurnost broda, uključujući provođenje i održavanje plana sigurnosne zaštite broda i veze s osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u tvrtki te s časnicima zaduženima za sigurnost luke,

– »drugi časnik stroja« označuje časnika stroja, prvog do upravitelja stroja, koji preuzima dužnost upravitelja u slučaju da tu dužnost upravitelj stroja ne može obavljati,

»EGP« označava Europski gospodarski prostor,

– »GMDSS« označava Svjetski pomorski sustav pogibelji i sigurnosti,

– »GMDSS radiooperator« je osoba koja ima valjanu svjedodžbu izdanu ili priznatu od Ministarstva sukladno odredbama ovog Pravilnika i Radio Pravilnika,

»IGF Pravilnik« označava Međunarodni pravilnik o sigurnosti brodova koji koriste plinove i goriva sa niskom točkom zapaljivosti, kako je definirano Pravilom II-1/2.29. SOLAS Konvencije

– »IMO« označava Međunarodnu pomorsku organizaciju,

– »ISPS Pravilnik« je Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora, 2002., kako je izmijenjen i dopunjen,

– »izobrazba« označuje stjecanje znanja i vještina putem uvježbavanja i svladavanja stručnih programa posebne namjene, propisanih ovim Pravilnikom,

»međunarodna oznaka« ili »STCW oznaka« je skup arapskih i rimskih brojeva za raspoznavanje pojedinih ovlasti u brodskim službama, sukladno s Međunarodnom konvencijom o standardima za izobrazbu, izdavanjem svjedodžaba i držanjem straže pomoraca, 1978., kako je izmijenjena i dopunjena i Pravilnikom STCW,

– »Ministarstvo« označava ministarstvo ovlašteno za poslove pomorstva,

– »mjesec dana« znači kalendarski mjesec ili vremensko razdoblje od 30 dana,

– »obrazovanje« označuje stjecanje znanja i vještina u sklopu redovnog školovanja,

– »odobren« znači odobren od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama ovog Pravilnika,

– »ograničenje« znači smanjenje ovlasti pomorca za obavljanje određenih poslova, odnosno za službu na brodu, određene veličine, snage porivnog stroja, posebne namjene ili svojstava, koje se iskazuje u njegovoj svjedodžbi o osposobljenosti,

»osobe koji imaju izravnu odgovornost« u smislu članka 67.b ovog Pravilnika označava osobu koja ima svojstvo odlučivanja u odnosu na rukovanje gorivom na način kako je to utvrđeno IGF Pravilnikom ili u odnosu na ostale radnje vezano uz gorivo,

– »pisani dokaz« označava potvrdu, potvrdnicu ili drugi dokument osim svjedodžbe o osposobljenosti ili svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti, kojim se dokazuje da su ispunjeni odgovarajući zahtjevi propisani ovim Pravilnikom,

– »plovidbena služba« znači službu na brodu i/ili jahti koja je uvjet za izdavanje svjedodžbe o osposobljenosti, odnosno dopunske osposobljenosti,

– »pomorsko učilište« je pravna osoba koja temeljem suglasnosti ili dopusnice Ministarstva obavlja obrazovanje i/ili izobrazbu za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti,

– »porivna snaga« je ukupna najveća trajna snaga izražena u kW svih glavnih porivnih strojeva kako je naznačena u Upisnom listu ili drugoj brodskoj ispravi,

– »potvrdnica o završenoj izobrazbi« označava ispravu kojom pomorsko učilište potvrđuje da je na ispravi naznačeni polaznik s uspjehom završio propisanu izobrazbu, u propisanom trajanju, sukladno s propisanim programom,

– »prekobrojni časnik« je časnik palube ili stroja koji tijekom plovidbene službe obavlja samo dio djelatnosti svoje službe, kao primjerice časnik izvan službe, časnik odgovoran za teret i dr.

– »Prilozi« jesu Prilozi ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio,

– »priobalna plovidba« označava međunarodnu plovidbu Jadranskim morem i dijelom Jonskog mora (i vodama koje su pristupačne s mora) do crte koja spaja rt Santa Maria di Leuca (uključujući luku Taranto) i rt Katakolon (uključujući luku Katakolon), Jonske otoke i zaljeve: Patraski, Korintski (uključujući Korintski kanal) i Atenski do crte koja spaja rt Kolona i rt Skili,

– »prvi časnik palube« označava časnika palube, prvog do zapovjednika, koji preuzima dužnost zapovijedanja brodom, u slučaju da zapovjednik tu dužnost ne može obavljati,

– »putnički brod« je brod na mehanički pogon koji je ovlašten prevoziti više od 12 putnika,

– »radijski propisi« su Radijski propisi Međunarodne telekomunikacijske unije, kako ih je donijela Svjetska administrativna konferencija za mobilnu radijsku službu, kako su izmijenjena i dopunjena,

– »radio služba« uključuje poslove držanja straže, tehničkog održavanja i popravaka u skladu sa Radio Pravilnikom, Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih života na moru, 1974. (SOLAS 74) sa svim primjenjivim izmjenama i dopunama, te primjenjivim smjernicama Međunarodne pomorske organizacije,

– »ro-ro putnički brod« znači putnički brod s prostorima za vozila (ro-ro terete) ili prostorima posebnih vrsta, kako je utvrđeno Međunarodnom konvencijom o sigurnosti ljudskih života na moru 1974., s izmjenama i dopunama,

– »sigurnosne dužnosti« uključuju sve sigurnosne zadatke i dužnosti na brodovima, kako je definirano u poglavlju XI-2 Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS 1974., s izmjenama i dopunama) i Međunarodnom pravilniku o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora (ISPS),

– »stariji član posade koji čini dio plovidbene straže« je član posade osposobljen u skladu sa odredbama ovog Pravilnika,

– »stariji član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici« je član posade osposobljen u skladu sa odredbama ovog Pravilnika,

– »STCW Konvencija« je Međunarodna konvencija o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca 1978., kako je izmijenjena i dopunjena,

– »STCW Pravilnik« je Pravilnik o izobrazbi, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca kako je usvojen Rezolucijom 2 Konferencije država stranaka STCW Konvencije iz 1995. godine kako je izmijenjen i dopunjen,

– »svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti« je svjedodžba, osim svjedodžbe o osposobljenosti, u kojoj se navodi da su ispunjeni svi zahtjevi koji proizlaze iz odredaba ovog Pravilnika u odnosu na izobrazbu, osposobljenost ili plovidbenu službu,

– »svjedodžba o osposobljenosti« je svjedodžba za zapovjednike, časnike i GMDSS radiooperatore, izdana i ovjerena u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, kojom se punopravnom imatelju iste daje pravo na obavljanje plovidbene službe i onih djelatnosti na razini odgovornosti definiranih u svjedodžbi,

– »učenik/student na praksi« je učenik odnosno student pomorskog učilišta, koji sudjeluje u izobrazbi na školskom brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi palube odnosno stroja, te kojemu se takva izobrazba evidentira kao plovidbena služba u pomorskoj knjižici,

– »tanker« označava tanker za ulja, tanker za kemikalije i brod za ukapljene plinove,

– »treća država« označava sve države koje nisu članice Europske unije,

»upravitelj stroja« označava najvišeg časnika odgovornog za poriv broda, kao i za rad i održavanje strojnih i električkih postrojenja na brodu,

– »vježbenik palube« je član posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi palube, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika palube prema utvrđenom programu sukladno odredbama ovog Pravilnika,

– »vježbenik stroja« je član posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi stroja, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika stroja prema utvrđenom programu sukladno odredbama ovog Pravilnika,

– »vježbenik elektrotehnike« je član posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi stroja, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika stroja prema utvrđenom programu sukladno odredbama ovog Pravilnika,

– »zapovjednik broda« označava osobu koja zapovijeda brodom.

Članak 2.

U članku 13. stavak 1. alineja 5. riječ: »plovidbe« mijenja se riječima: »plovidbene službe«.

Članak 3.

U članku 17. stavak 1. alineja 7. mijenja se i glasi:

»– ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika palube na brodovima od 500 BT ili većima u međunarodnoj plovidbi i najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika palube na jahti upisanoj za gospodarske svrhe«

Članak 4.

U članku 25. stavak 1. alineja 5. mijenja se i glasi:

»– ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika elektrotehnike, časnika elektrotehnike, brodskog električara ili pomoćnog električara,«

Članak 5.

U članku 26. stavak 1. alineja 5. riječ: »plovidbe« mijenja se riječima: »plovidbene službe«.

Članak 6.

U članku 28. stavak 1. alineja 1. riječ: »plovidbe« mijenja se riječima: »plovidbene službe«.

Članak 7.

U članku 38. stavak 1. alineja 3. riječ: »plovidbe« mijenja se riječima: »plovidbene službe«.

Članak 8.

Iza članka 39. dodaje se novi članak 39.a koji glasi:

»Članak 39.a

(1) Za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti iz članaka 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 27., 32., 33., 34., 35. i 38. ovog Pravilnika priznaje se i plovidbena služba ostvarena na jahtama ukoliko su ispunjeni slijedeći uvjeti:

– duljine jahte iznosi 24 m ili više

– jahta upisana za gospodarske svrhe

– bruto tonaža odnosno snaga motora jahte odgovora onoj utvrđenoj u članku za stjecanje odnosne svjedodžbe o osposobljenosti.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti iz članaka 15. i 16. ovog Pravilnika priznaje se plovidbena služba ostvarena na jahtama za osobne potrebe.«

Članak 9.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Članak 49.

(1) Prije preuzimanja dužnosti na brodu, sve osobe koje obavljaju poslove na brodu u bilo kojem svojstvu, moraju svladati poseban program izobrazbe o postupcima u slučaju opasnosti na brodu (STCW A-VI/1), sukladno programu iz Priloga D1.

(2) Program iz stavka 1. ovog članka dužni su provoditi brodar ili kompanija na čiji brod se ukrcava osoba iz stavka 1. ovog članka.

(3) Program iz stavka 1. ovog članka mogu provoditi i pomorska učilišta.

(4) Osobama koje s uspjehom savladaju program iz stavka 1. ovog članka, brodar ili kompanija izdaje odgovarajuću potvrdnicu, koji obrazac se objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva, dok pomorsko učilište izdaje potvrdnicu u skladu sa člankom 83. ovog Pravilnika.

(5) Potvrdnice iz stavka 4. imaju valjanost bez vremenskog ograničenja.«

Članak 10.

Iza članka 67. dodaje se novi podnaslov »Brodovi na koje se primjenjuje IGF Pravilnik«, a iza navedenog podnaslova dodaju se novi članci 67.a i 67.b koji glase:

»Članak 67.a

(1) Članovi posade kojima su povjerene sigurnosne dužnosti glede brige, korištenja ili postupaka u slučaju nužde u vezi sa gorivom na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik moraju imati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – radna razina (STCW V/3).

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji:

– je završio posebnu izobrazbu iz Priloga D50A ovoga Pravilnika

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe sukladno programu iz Priloga C51A Pravilnika

(3) Uvjet iz stavka 2. ovoga članka nisu dužni ispuniti članovi posade koji posjeduju svjedodžbu iz članka 65. ili 66. ovoga Pravilnika.

(4) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.

Članak 67.b

(1) Zapovjednik, časnici stroja i ostale osobe izravno odgovorni za brigu o gorivima i sustavima goriva i njihovom korištenju na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik moraju imati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – upravljačka razina (STCW V/3).

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji:

– posjeduje svjedodžbu iz članka 67.a ovog Pravilnika

– je završio posebnu izobrazbu iz Priloga D50B ovoga Pravilnika

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe sukladno programu iz Priloga C51B Pravilnika

– ima najmanje jedan mjesec plovidbene službe koja uključuje najmanje tri ukrcaja goriva na brodove koji prevoze terete na koje se primjenjuje IGF Pravilnik ili je sudjelovao u provedbi najmanje tri prekrcaja goriva na tankerima za ukapljene plinove, i

– ima najmanje tri mjeseca plovidbene službe u posljednjih pet godina na:

• brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik; ili

• tankerima koji kao teret prevoze goriva na koja se primjenjuje IGF Pravilnik; ili

• brodovima koji kao gorivo koriste plinove ili goriva sa niskom točkom zapaljivosti.

(3) Uvjet iz stavka 2. ovoga članka u pogledu posebne izobrazbe odnosno polaganja ispita za stjecanje odnosne svjedodžbe nisu dužni ispuniti članovi posade koji posjeduju svjedodžbu iz članka 66. ovoga Pravilnika, te koji ispunjavaju uvjete iz stavka 2. alineja 4. i 5. ovoga članka.

(4) Sudjelovanje pri ukrcaju ili prekrcaju goriva kako je propisano stavkom 2. ovog članka dokazuje se potpisanom izjavom od strane zapovjednika broda, brodara, kompanije ili posrednika.

(5) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.«

Članak 11.

Članak 95. mijenja se i glasi:

»Članak 95.

(1) Stručne ispite za stjecanje i obnovu svjedodžbi o osposobljenosti iz Dijela trećeg i četvrtog ovoga Pravilnika, pomorci polažu pred ispitnim povjerenstvima.

(2) Članove ispitnih povjerenstava i ispitivače imenuje Ministar.

(3) Prijedlog članova ispitnih povjerenstava koja se osnivaju pri Ministarstvu, i ispitivača daje čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za izdavanje svjedodžbi u Ministarstvu, a prijedlog sastava ispitnih povjerenstava koja se osnivaju pri lučkim kapetanijama, i ispitivača, daje lučki kapetan.

(4) Pri određivanju sastava ispitnoga povjerenstva i ispitivača, Ministar može imenovati i potreban broj pripravnika za dužnosti člana povjerenstva.

(5) Pripravnici za članove ispitnoga povjerenstva moraju zadovoljavati sve potrebne uvjete za člana ispitnoga povjerenstva, osim uvjeta koji se odnose na iskustvo.

(6) Članove ispitnoga povjerenstva, ispitivače i tajnike, Ministar imenuje na rok od dvije godine.«

Članak 12.

(1) U članku 102. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glasi:

»(6) Dnevnik vježbenika iz članka 40. ovog Pravilnika treba biti pozitivno ocijenjen od strane ispitnog povjerenstva prije pristupanja ispitu.«

(7) U slučaju da dnevnik vježbenika nije pozitivno ocijenjen ili nije dostavljen ispitnom povjerenstvu radi gubitka potrebno je prije pristupanja ispitu za stjecanje odnosne svjedodžbe o osposobljenosti ostvariti dodatno najmanje 3 mjeseca plovidbene službe kao vježbenik palube na brodovima od 500 BT ili većima u međunarodnoj plovidbi odnosno kao vježbenik stroja u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim u međunarodnoj plovidbi odnosno kao vježbenik elektrotehnike, brodski električar ili pomoćni električar.

(8) Za vrijeme plovidbene službe iz stavka 7 ovoga članka, vježbenik je dužan voditi vježbenički dnevnik.«

(2) Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 9.

Članak 13.

(1) U članku 114. stavak 2. točka a) iza riječi »broda« dodaju se riječi: »odnosno jahte«.

(2) U stavku 2. točka b) iza riječi: »broda« dodaju se riječi: »odnosno jahte«, a iza riječi: »svjedodžbe« dodaje se riječ: »ili«.

(3) Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Pomorac koji posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 18., 19., 20., 21., 32., 33., 34. ili 35. ovog Pravilnika i posjeduje potvrdnicu o osposobljenosti iz članka 77. Pravilnika može obnoviti svjedodžbe o osposobljenosti iz članka 17. odnosno 31. ovog Pravilnika i bez obveze posjedovanja potvrdnice o osposobljenosti iz članka 76. Pravilnika, uz obvezu ispunjenja ostalih uvjeta za obnovu odnosne svjedodžbe o osposobljenosti.«

Članak 14.

(1) U članku 115. stavak 1. iza riječi: »brodu« dodaju se riječi: »odnosno jahti«.

(2) U stavku 3. iza riječi: »broda« dodaju se riječi: »odnosno jahte«.

(3) Stavci 4. i 5. se brišu.

Članak 15.

(1) U članku 116. stavak 2. alineja 1. iza riječi: »brodu« dodaju se riječi: »odnosno jahti«.

(2) Stavak 5. se briše.

Članak 16.

U članku 132. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Svjedodžbe iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. izdat će se pomorcu koji ostvari potvrđenu plovidbenu službu tijekom koje je obavljao dužnosti što odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje u pogledu vrste broda i to najmanje u razdoblju od ukupno tri mjeseca tijekom proteklih pet godina odnosno na temelju ponovnog uspješno završenog programa izobrazbe sukladno Prilogu D Pravilnika, dok svjedodžba iz stavka 1. točke 6. izdat će se pomorcu koji ostvari potvrđenu plovidbenu službu tijekom koje je obavljao dužnosti što odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje u pogledu vrste broda i to najmanje u razdoblju od ukupno dvanaest mjeseci tijekom proteklih pet godina.«

Članak 17.

U Prilogu C Pravilnika, iza »Priloga C50« dodaje se novi prilozi »C51A« i »C51B« koji glase:

»C51A – Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – radna razina

– (usmeno i praktično)

sukladno programu iz Priloga D

C51B – Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – upravljačka razina

– (usmeno i praktično)

sukladno programu iz Priloga D«.

Članak 18.

U Prilogu D Pravilnika, iza »Priloga D49B« dodaju se novi prilozi »D50A« i »D50B« koji glase:

Članak 19.

U Prilogu G2B Pravilnika, iza točke »D49B – Visoki napon-upravljačka razina« dodaju se nove točke »D50A«i »D50B« koje glase:

»D50A – Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – radna razina

1. Komplet osobne sigurnosne opreme

2. Zaštitna odjeća

3. Uređaj za reanimaciju

4. Aparat za disanje

5. Prijenosni aparati za gašenje požara

6. Uređaj za mjerenje količine kisika

7. Ručni uređaj za mjerenje sadržaja otrovnog plina (pomoću cjevčica)

8. Pokazatelj zapaljivog plina

9. Cjevčice osjetljive na različite plinove

10. Prijenosni detektor plina

11. Komplet laboratorijske opreme za pokazne vježbe i eksperimente

12. MARPOL Konvencija, kako je izmijenjena i dopunjena

13. Referentni videomaterijali

14. Eksplozimetar

D50B – Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – upravljačka razina

1. Komplet osobne sigurnosne opreme

2. Komplet za reanimaciju kisikom

3. Cjevčice osjetljive na različite plinove

4. Prijenosni detektor plina

5. Prijenosni indikator zapaljivih plinova

6. Prijenosni mjerni uređaj za količinu kisika

7. Komplet laboratorijske opreme za pokazne vježbe i eksperimente

8. Ručni uređaj za mjerenje sadržaja otrovnog plina (pomoću cjevčica)

9. Komplet protupožarne opreme

10. MARPOL Konvencija, kako je izmijenjena i dopunjena

11. Referentni videomaterijali

12. Eksploziometar

13. Komplet nacrta broda koji se odnose na upotrebu plina kao pogonskog sredstva (cjevovodi, tankovi, ventili)«

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/44

Urbroj: 530-03-2-1-2-16-4

Zagreb, 18. srpnja 2016.

Ministar

Oleg Butković, v. r.

72 06.08.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca 72 06.08.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca