Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

NN 73/2016 (10.8.2016.), Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1746

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011, 47/2014), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PROGRAM

MJERENJA RAZINE ONEČIŠĆENOSTI U DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

I.

Program mjerenja razine onečišćenosti zraka (kvalitete zraka) u postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka koje su određene člankom 5. Uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (»Narodne novine«, broj 65/16), (u daljnjem tekstu: Uredba) sadrži:

Program A

MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U AGLOMERACIJAMA

Program B

MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U ZONAMA

II.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Programu imaju sljedeće značenje:

1. Razina onečišćenosti zraka: koncentracija onečišćujuće tvari u zraku ili njeno taloženje na površine u određenom vremenu;

2. Mjerenje: skup postupaka kojima se određuje vrijednost pokazatelja kvalitete zraka i/ili posrednih pokazatelja kvalitete zraka;

3. Pokazatelj kvalitete zraka: mjerljiva veličina nekog kemijskog elementa i/ili spoja, odnosno fizikalnog stanja i/ili pojave, što uzrokuje promjenu kvalitete zraka;

4. Posredni pokazatelj kvalitete zraka: mjerljiva veličina kojom se opaža promjena na biljkama, građevinama i u biološkim nalazima koja ukazuje na učinak onečišćenja zraka;

5. Gustoća mjerenja: broj mjernih/uzorkovanih rezultata pojedinog pokazatelja kvalitete zraka i/ili posrednog pokazatelja kvalitete zraka u jedinici vremena;

6. Mjerno razdoblje: vremenski razmak između dva uzastopna mjerenja.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ove točke, pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Programu sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka.

III.

PROGRAM A.

MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U AGLOMERACIJAMA

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-1

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno 
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Ugljikov monoksid (CO)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Ukupna plinovita živa

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10– analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5– analizator

1 sat

kontinuirano

PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10 :

– benzo(a) piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3– cd)piren i dibenz(a,h)antracen

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb)

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-2

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća
mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-3

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a) piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3– cd)piren i dibenz(a,h)antracen

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb)

24 sata

dnevno

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5– analizator

1 sat

kontinuirano

Plinoviti sastojci

Hlapivi organski spojevi

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine

1 sat

kontinuirano

 HR ZG – POSTAJA VELIKA GORICA

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM2,5gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR ZG – POSTAJA ZAGREB, KSAVERSKA CESTA – PPI PM 2,5

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća
mjerenja

Mjerno
razdoblje

Lebdeće čestice

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5 :

– Kationi i anioni (SO42-, Na +, NH4+, Ca 2+, NO3-, K +,
Cl -, Mg 2+)

– Organski (OC) i elementni ugljik (EC)

24 sata

dnevno

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-4

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Hlapivi organski spojevi

1 sat

kontinuirano

Ukupna plinovita živa

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM2,5gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5– analizator

1 sat

kontinuirano

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR ZG – POSTAJA PUNTIJARKA za program EMEP – Razina 1

Medij

Pokazatelj kvalitete zraka

gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Oborina

Koncentracije (SO42-, NO3-, NH 4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl )

24 sata

dnevno

Koncentracije Cd, Pb, As, Ni

24 sata

dnevno

HR RI – POSTAJA RIJEKA-2

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Ugljikov monoksid (CO)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5– analizator

1 sat

kontinuirano

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR RI POSTAJA RIJEKA – PPI PM 2,5

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Lebdeće čestice

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5:

– Kationi i anioni (SO42-, Na +, NH4+, Ca 2+, NO3-, K +, Cl -, Mg 2+)

– Organski (OC) i elementni ugljik (EC)

24 sata

dnevno

HR RI – POSTAJA OMIŠALJ (OTOK KRK)

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR OS – POSTAJA OSIJEK-1

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Ugljikov monoksid (CO)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR OS – POSTAJA OSIJEK-2

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Ugljikov monoksid (CO)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR OS – POSTAJA OSIJEK – PPI PM 2,5

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Lebdeće čestice

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5 :

– Kationi i anioni (SO42-, Na +, NH4+, Ca 2+, NO3-, K +, Cl -, Mg 2+)

– Organski (OC) i elementni ugljik (EC)

24 sata

dnevno

HR ST – POSTAJA SPLIT-2

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR ST – POSTAJA SPLIT-3

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR ST – POSTAJA SPLIT – PPI PM 2,5

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Lebdeće čestice

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5 :

- Kationi i anioni (SO42-, Na +, NH4+, Ca 2+, NO3-, K +, Cl-, Mg 2+)

- Organski (OC) i elementni ugljik (EC)

24 sata

dnevno

HR ST – POSTAJA KAŠTEL SUĆURAC

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

IV.

PROGRAM B.

MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U ZONAMA

HR 01 – POSTAJA DESINIĆ

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+),
HCl, Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+)

7 dana

tjedno

Policiklički aromatski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Oborina

Koncentracije (SO42-, NO3-, NH 4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl -)

24 sata

dnevno

Koncentracije Cd, Pb, As, Ni

24 sata

dnevno

Policiklički aromatski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka,
količina i tip oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

HR 01 – POSTAJA BILOGORA

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Lebdeće čestice

PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR 01 – POSTAJA KOPAČKI RIT

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Benzen

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Zrak anorganske komponente (SO2, SO 42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+)

7 dana

tjedno

Lebdeće čestice

PM 10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5– analizator

1 sat

kontinuirano

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

Oborina

Koncentracije (SO42-, NO3-, NH 4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl -)

24 sata

dnevno

Koncentracije Cd, Pb, As, Ni

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

HR 01 – POSTAJA VARAŽDIN

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR 02 – POSTAJA SISAK-1

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Sumporovodik (H2S)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10 :

– benzo(a) piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3– cd)piren i dibenz(a,h)antracen

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb)

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR 02 – POSTAJA KUTINA-1

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Sumporovodik (H2S)

1 sat

kontinuirano

Amonijak (NH3)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM 2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR 02 – POSTAJA SLAVONSKI BROD-1

A. obvezni program (kontinuirani)

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća
mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Sumporovodik (H2S)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a) piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3– cd)piren i dibenz(a,h)antracen

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb)

PM2,5gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

B. prošireni program (privremeni)

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća
mjerenja

Mjerno
razdoblje

Lebdeće čestice

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5 :

– Kationi i anioni (SO42-, Na +, NH4+, Ca 2+, NO3-, K +, Cl -, Mg 2+)

– Organski (OC) i elementni ugljik (EC)

– elementni sastav (elementi u tragovima)

24 sata

dnevno

HR 02 – POSTAJA SLAVONSKI BROD-2

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća
mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Sumporovodik (H2S)

1 sat

kontinuirano

Ugljikov monoksid (CO)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM10gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR 03 – POSTAJA PLITVIČKA JEZERA

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Hlapivi organski spojevi

1 sat

kontinuirano

CO/CO2/CH4

1 sat

kontinuirano

Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH 3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+)

7 dana

tjedno

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5 :

– Kationi i anioni (SO42-, Na +, NH4+, Ca 2+, NO3-, K +, Cl -, Mg 2+)

– Organski (OC) i elementarni ugljik (EC)

24 sata

dnevno

Oborina

SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K +, Ca2+, Mg 2+, Cl

1 dan

dnevno

Cd, PB, As, Ni

1 dan

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

HR 03 – POSTAJA PARG

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine

1 sat

kontinuirano

HR 03 – POSTAJA KARLOVAC

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 HR 03 – POSTAJA ZAVIŽAN za program EMEP – Razina 1

Medij

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Oborina

Koncentracije: SO42-, NO3-, NH 4+, H + (pH), Na +, K+, Ca 2+, Mg2+, Cl

24 sata

dnevno

Koncentracije Cd, Pb, As, Ni

24 sata

dnevno

HR 04 – POSTAJA VIŠNJAN

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Hlapivi organski spojevi

1 sat

kontinuirano

Policiklički aromatski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na +, K +, Ca2+, Mg 2+)

7 dana

tjedno

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

Oborina

Koncentracije (SO42-, NO3-, NH 4+, H + (pH), Na +, K+, Ca 2+, Mg 2+, Cl -)

24 sata

dnevno

Koncentracije Cd, Pb, As, Ni

24 sata

dnevno

Policiklički aromatski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

HR 04 – POSTAJA PULA FIŽELA

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

HR 05 – POSTAJA POLAČA (RAVNI KOTARI) I POSTAJA POLAČA (RAVNI KOTARI) za program EMEP – Razina 2

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Hlapivi organski spojevi

1 sat

kontinuirano

Policiklički aromatrski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH 4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+)

7 dana

tjedno

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

PM10gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

PM10 (Si, Al, Fe)

24 sata

dnevno

PM2,5gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5 :

– Kationi i anioni (SO42-, Na+, NH4+, Ca 2+, NO3-, K +, Cl -, Mg 2+)

– Organski (OC) i elementarni ugljik (EC)

24 sata

dnevno

Oborina

Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H + (pH), Na +, K+, Ca 2+, Mg2+, Cl -)

24 sata

dnevno

Koncentracije Cd, Pb, As, Ni

24 sata

dnevno

Policiklički aromatrski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

HR 05 – POSTAJA HUM (OTOK VIS)

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

CO/CO2/CH4

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

HR 05 – POSTAJA ŽARKOVICA (DUBROVNIK)

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

HR 05 – POSTAJA VELA STRAŽA (DUGI OTOK)

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

HR 05 – POSTAJA OPUZEN (DELTA NERETVE)

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno
razdoblje

Plinoviti sastojci

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Policiklički aromatski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH 3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+)

7 dana

tjedno

Oborina

Koncentracije (SO42-, NO3-, NH 4+, H + (pH), Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl -)

24 sata

dnevno

Koncentracije Cd, Pb, As, Ni

24 sata

dnevno

Policiklički aromatski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina i tip oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

V.

Mjerna mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku HR ZG – Postaja Velika Gorica, HR ST – Postaja Split-1, i HR ST – Postaja Kaštel Sućurac i HR ZG – postaja Zagreb, Ksaverska cesta iz ovog Programa, sastavni su dio informacijskog sustava zaštite zraka i koriste se za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Agencije za zaštitu okoliša i Europske komisije.

VI.

U postajama za mjerenje kvalitete zraka iz Programa A. i B. ovoga Programa, u ovisnosti o osobitostima postojećeg i/ili mogućeg onečišćenja zraka, mogu se mjeriti i posredni pokazatelji kvalitete zraka.

VII.

Mjerenja kvalitete zraka za lokacije određene člankom 5. stavkom 2. Uredbe moraju započeti najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

VIII.

Mjerenja kvalitete zraka na lokaciji HR 02 – postaja Slavonski Brod-1 iz Programa B. ovoga Programa, točke B. – prošireni program (privremeni), mogu se provoditi najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

IX.

Stupanjem na snagu ovoga Programa prestaje važiti Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (»Narodne novine«, broj 103/2014 i 117/2014).

X.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/16-01/208

Urbroj: 517-06-1-16-25

Zagreb, 22. srpnja 2016.

Ministar

dr. sc. Slaven Dobrović, v. r.

73 10.08.2016 Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka 73 10.08.2016 Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka 73 10.08.2016 Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka 73 10.08.2016 Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka 73 10.08.2016 Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka 73 10.08.2016 Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka 73 10.08.2016 Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka 73 10.08.2016 Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka