Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata

NN 81/2016 (9.9.2016.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1829

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 23. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. kolovoza 2016. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA RAZDVOJENOG RAČUNOVODSTVA ENERGETSKIH SUBJEKATA

Članak 1.

U Odluci o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (»Narodne novine«, broj 86/14) iza članka 2. dodaje članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

(1) Obveznik primjene ove Odluke je i trgovac električne energije i trgovac plinom iz države članice Europske unije ili ugovorne strane Energetske zajednice koji u Republici Hrvatskoj obavlja energetsku djelatnost trgovine električnom energijom i energetsku djelatnost trgovine plinom te ima dozvolu za obavljanje energetskih djelatnosti.

(2) Na način i postupak vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja energetskih subjekata iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 10. i članka 11. stavaka 4. do 6. ove Odluke.

(3) Energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dostavljati Izvještaj o prihodima od obavljanja energetske djelatnosti trgovine električnom energijom i trgovine plinom iz Priloga 8. koji je sastavni je dio ove Odluke.«.

Članak 2.

U Prilogu 1. odjeljku RAČUN DOBITI I GUBITKA, pododjeljku b) POSLOVNI RASHODI, iza riječi »ukupnim« dodaje se riječ »direktnim«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. podstavku 1. riječ: »bilancu« zamjenjuje se riječima: »izvještaj o financijskom položaju (bilanca)«.

U podstavku 8. riječi: »i na razini društva« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »društva« dodaje se zarez i riječi: »izuzev izvještaja o novčanom tijeku i izvještaja o promjenama kapitala«.

Članak 4.

Iza Priloga 7. dodaje se Prilog 8. koji glasi:

»PRILOG 8.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA OD OBAVLJANJA ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I TRGOVINE PLINOM
ZA ________. GODINU

(energetska djelatnost)

 

(naziv energetskog subjekta)

 

(adresa)

 

(osoba za kontakt)

 

(broj telefona)

 

(adresa e-pošte)


(mjesto i datum)


(potpis ovlaštene osobe)

Mjesec

Prodano na tržištu u Republici Hrvatskoj – količina (MWh)

Prihod od prodaje (EUR)

Ostali prihodi* (EUR)

UKUPNO PRIHODI (EUR)

1

2

3

4

5 = 3 + 4

siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

UKUPNO:

Napomena:

* Ostali prihodi od obavljanja energetske djelatnosti trgovine električnom energijom odnose se na prihode od prodaje prekograničnih prijenosnih kapaciteta, prihode od kupnje električne energije i ostale prihode od obavljanja energetske djelatnosti trgovine električnom energijom.

Ostali prihodi od obavljanja energetske djelatnosti trgovine plinom odnose se na prihode od prodaje kapaciteta i ostale prihode od obavljanja energetske djelatnosti trgovine plinom.

IZJAVA O ISTINITOSTI PODATAKA

__________________________________________________
(puni naziv i adresa energetskog subjekta)

__________________________________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe energetskog subjekta)

__________________________________________________
(dužnost ovlaštene osobe u energetskom subjektu)

IZJAVA

Potpisom ove izjave potvrđujem pod kaznenom, materijalnom i moralnom odgovornošću da su točni i vjerodostojni svi financijski podaci navedeni u ovom izvještaju, a koji je energetski subjekt __________________ podnio dana _______________ godine.

___________________                                                                               ____________________
       (mjesto i datum)                                                                                                (potpis ovlaštene osobe)«.

Članak 5.

U cijelom tekstu Odluke riječ »pečat« briše se.

Članak 6.

Agencija će izraditi pročišćeni tekst Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata.

Članak 7.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/14-01/13

Urbroj: 371-01/16-06

Zagreb, 31. kolovoza 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

81 09.09.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata 81 09.09.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata 81 09.09.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata