Pravilnik o pomorskoj opremi

NN 82/2016 (14.9.2016.), Pravilnik o pomorskoj opremi

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1836

Na temelju članka 34. stavka 1. alineja 1. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 76/07) u svezi s člankom 77. stavka 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13 i 26/15) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POMORSKOJ OPREMI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se zahtjevi za pomorsku opremu kojom se sukladno međunarodnim konvencijama opremaju brodovi hrvatske državne pripadnosti kao i uvjeti za stavljanje takve opreme na tržište u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ (Tekst značajan za EGP), (SL L 257, 28. 8. 2014.),

– Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 13. 8. 2008.),

– Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ te direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 316, 14. 11. 2012.).

Definicije

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. »pomorska oprema« je oprema koja je obuhvaćena područjem primjene u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika;

2. »brod hrvatske državne pripadnosti« je brod koji plovi pod zastavom Republike Hrvatske i koji je obuhvaćen primjenom međunarodnih konvencija;

3. »međunarodne konvencije« su sljedeće konvencije, uključujući njihove protokole i kodekse obvezne primjene, usvojene u okviru Međunarodne pomorske organizacije (IMO), koje su stupile na snagu i kojima se utvrđuju posebni zahtjevi za odobrenje opreme koja se ugrađuje na brodove, a izdaje ih država zastave:

– Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru (Colreg) iz 1972.,

– Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova (Marpol) iz 1973.,

– Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (Solas) iz 1974.;

4. »ispitne norme« su ispitne norme za pomorsku opremu koje su utvrdili:

– Međunarodna pomorska organizacija (IMO),

– Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO),

– Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC),

– Europski odbor za normizaciju (CEN),

– Europski odbor za elektrotehničku normizaciju (Cenelec),

– Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU),

– Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI),

– Komisija, u skladu s člankom 8. i člankom 27. stavkom 6. Direktive,

– regulatorna tijela priznata sporazumima o uzajamnom priznavanju čija je potpisnica Unija;

5. »međunarodni instrumenti« su međunarodne konvencije, uključujući rezolucije i okružnice Međunarodne pomorske organizacije (IMO) kojima se daje učinak tim konvencijama, u njihovim ažuriranim verzijama, te ispitne norme;

6. »znak kormilarskog kola« je simbol iz članka 9. ovoga Pravilnika koji je utvrđen u Prilogu I. ili, prema potrebi, elektronička oznaka iz članka 11. ovoga Pravilnika;

7. »prijavljeno tijelo« je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je prijavljeno od strane Ministarstva Europskoj komisiji i državama članicama Europske unije za obavljanje postupaka ocjenjivanja sukladnosti za određeno područje, a u skladu s odredbama članka 17. ovoga Pravilnika.

8. »dostupnost na tržištu« je svaka nabava pomorske opreme na tržištu Unije tijekom gospodarske aktivnosti, uz plaćanje ili bez plaćanja;

9. »stavljanje na tržište« je prvo stavljanje na raspolaganje pomorske opreme na tržištu Unije;

10. »proizvođač« je svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi pomorsku opremu ili za koju se pomorska oprema projektira ili proizvodi te koja tu opremu stavlja na tržište pod svojim imenom ili zaštitnim znakom;

11. »ovlašteni predstavnik« je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pisanim putem ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadaće;

12. »uvoznik« je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja pomorsku opremu iz treće zemlje stavlja na tržište Unije;

13. »distributer« je svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, koja nije proizvođač ili uvoznik, i koja pomorsku opremu stavlja na raspolaganje na tržištu;

14. »gospodarski subjekti« je proizvođač, ovlašteni predstavnik, uvoznik i distributer;

15. »akreditacija« je akreditacija kako je definirana u članku 2. točki 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

16. »nacionalno akreditacijsko tijelo« je nacionalno akreditacijsko tijelo kako je definirano u članku 2. točki 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

17. »ocjena sukladnosti« je postupak koji provode prijavljena tijela u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika i kojim se utvrđuje ispunjava li pomorska oprema zahtjeve ovog Pravilnika;

18. »tijelo za ocjenu sukladnosti« je tijelo koje obavlja aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti uključujući umjeravanje, ispitivanje, potvrđivanje i pregled;

19. »opoziv proizvoda« je svaka mjera usmjerena na opoziv pomorske opreme koja je već ugrađena na brodove hrvatske državne pripadnosti ili kupljena s ciljem ugradnje na brodove hrvatske državne pripadnosti;

20. »povlačenje« je svaka mjera usmjerena na sprečavanje da pomorska oprema u opskrbnom lancu bude dostupna na tržištu;

21. »EU izjava o sukladnosti« je izjava koju izdaje proizvođač u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika;

22. »proizvod« je stavka pomorske opreme;

23. »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za pomorstvo.

24. »usklađena norma« je norma kako je definirana u članku 2. stavku 1. podstavku c Uredbe (EU) br. 1025/2012.

25. »priznata organizacija« je organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisom i koja je ovlaštena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata, a koja obuhvaća obavljanje pregleda i izdavanje propisanih isprava.

26. »Direktiva« je Direktiva 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ (Tekst značajan za EGP).

Područje primjene

Članak 4.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na opremu brodova hrvatske državne pripadnosti, i to:

(a) opremu novog broda neovisno da li se brod gradi u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu;

(b) opremu postojećeg broda neovisno da li se brod u vrijeme opremanja nalazi u Republici Hrvatskoj ili ne.

II. ZAHTJEVI ZA POMORSKU OPREMU

Članak 5.

(1) Pomorska oprema koja se ugrađuje na brod hrvatske državne pripadnosti na datum ili nakon datuma navedenog u članku 28. ovoga Pravilnika, mora udovoljavati zahtjevima projektiranja, izvedbe i učinkovitosti međunarodnih instrumenata u trenutku kad je ta oprema ugrađena na brod.

(2) Sukladnost pomorske opreme sa zahtjevima navedenim u stavku 1. ovoga članka dokazuje se isključivo pomoću ispitnih normi te pomoću postupaka ocjenjivanja sukladnosti kako je navedeno u članku 15. ovoga Pravilnika.

(3) Međunarodni instrumenti primjenjuju se ne dovodeći u pitanje postupak provjere sukladnosti iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća.

(4) Zahtjevi i norme iz stavaka 1. i 2. ovoga članka definirani su provedbenim aktima Komisije kako je to definirano u članku 35. stavku 2. Direktive.

Primjena

Članak 6.

Kod izdavanja, potvrđivanja ili obnavljanja odgovarajućih svjedodžbi za brodove, a koje zahtijevaju međunarodne konvencije, Ministarstvo ili priznata organizacija koja djeluje u njegovo ime mora se uvjeriti da oprema udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika.

Funkcioniranje unutarnjeg tržišta

Članak 7.

Na području Republike Hrvatske neće se zabranjivati stavljanje na tržište kao ni ugradnja na brodove hrvatske državne pripadnosti pomorske opreme koja je u skladu s ovim Pravilnikom, niti će se priječiti izdavanje ili obnavljanje brodskih svjedodžbi u svezi s tom opremom.

Postupak kod upisa broda u Upisnik brodova Republike Hrvatske

Članak 8.

(1) U postupku prvog upisa broda u Upisnik brodova u Republici Hrvatskoj, neovisno o zastavi koju je brod do tada vijao, a koji prethodno nije bio upisan u upisnik brodova države članice EU, Ministarstvo će neposredno ili putem priznate organizacije obaviti pregled opreme.

(2) Pregledom pomorske opreme iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se da li je stvarno stanje i kompletnost pomorske opreme u skladu s brodskim ispravama te ispunjava li zahtjeve iz ovog Pravilnika i nosi li znak kormilarskog kola, odnosno, u slučaju ako pomorska oprema nije označena znakom kormilarskog kola, da li se može smatrati jednakovrijedna pomorskoj opremi odobrenoj sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(3) U slučajevima kada nije moguće utvrditi datum ugradnje pomorske opreme, Ministarstvo može odrediti zadovoljavajuće istovrijedne zahtjeve, uzimajući u obzir relevantne međunarodne instrumente.

(4) Ako pomorska oprema nije označena znakom kormilarskog kola ili je Ministarstvo ne smatra jednakovrijednom, pomorska oprema mora biti zamijenjena.

(5) Za pomorsku opremu koja se u skladu s ovim člankom smatra istovrijednom Ministarstvo će neposredno ili putem priznate organizacije izdati potvrdu o prihvaćanju pomorske opreme koja se mora stalno nalaziti na brodu i na kojoj moraju biti navedena sva ograničenja, ako ista postoje ili odredbe u svezi korištenja te pomorske opreme.

III. ZNAK KORMILARSKOG KOLA

Znak kormilarskog kola

Članak 9.

(1) Na pomorsku opremu, za koju se u skladu s odgovarajućim postupcima ocjene sukladnosti utvrdi da udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika, proizvođač stavlja znak kormilarskog kola.

(2) Znak kormilarskog kola ne stavlja se ni na jedan drugi proizvod.

(3) Oblik znaka kormilarskog kola koji se upotrebljava utvrđen je u Prilogu I koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Uporaba znaka kormilarskog kola podliježe općim načelima utvrđenima člankom 30. stavkom 1. i stavcima 3. do 6. Uredbe (EZ) br. 765/2008 gdje se svako upućivanje na oznaku CE smatra upućivanjem na znak kormilarskog kola.

Pravila i uvjeti za stavljanje znaka kormilarskog kola

Članak 10.

(1) Znak kormilarskog kola mora biti postavljen na pomorsku opremu ili u njezinu tablicu s podacima te ako je potrebno ugrađen u njezin softver na način da bude vidljiv, čitljiv i neizbrisiv. U slučaju da zbog specifičnosti neke pomorske opreme to nije moguće ili nije opravdano, znak se može postaviti na pakiranje u kojem se oprema isporučuje i u popratne dokumente.

(2) Znak kormilarskog kola stavlja se na kraju faze proizvodnje opreme.

(3) Znak kormilarskog kola popraćen je identifikacijskim brojem prijavljenog tijela gdje je to tijelo uključeno u fazu kontrole proizvodnje te godinom u kojoj je znak stavljen.

(4) Identifikacijski broj prijavljenog tijela iz stavka 4. ovog članka, nakon provedene ocjene sukladnosti pomorske opreme, stavlja samo prijavljeno tijelo ili, uz njegove upute, proizvođač odnosno njegov ovlašteni predstavnik.

Elektronička oznaka

Članak 11.

Proizvođač može koristiti prikladan i pouzdan oblik elektroničke oznake umjesto znaka kormilarskog kola ili kao dodatak znaku kormilarskog kola na pomorskoj opremi definiranoj kroz delegirane akte Komisije sukladno članku 35. Direktive. U takvom slučaju, članci 9. i 10. ovoga Pravilnika primjenjuje se, prema potrebi, mutatis mutandis.

IV. OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Obveze proizvođača

Članak 12.

(1) Proizvođač stavljanjem znaka kormilarskog kola na pomorsku opremu jamči da je oprema projektirana i proizvedena u skladu s tehničkim specifikacijama i usklađenim normama koje donosi Komisija sukladno članku 35. stavku 2. Direktive te preuzima obveze utvrđene u stavcima 2. do 9. ovoga članka.

(2) Proizvođači izrađuju potrebnu tehničku dokumentaciju i provode primjenjive postupke ocjenjivanja sukladnosti.

(3) U slučaju kada se postupkom ocjenjivanja sukladnosti dokaže da je pomorska oprema u skladu s primjenjivim zahtjevima, proizvođač u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika sastavlja EU izjavu o sukladnosti i stavlja znak kormilarskog kola u skladu s člancima 9. i 10. ovoga Pravilnika.

(4) Proizvođači moraju čuvati tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti iz stavka 3. ovog članka najmanje 10 godina nakon stavljanja znaka kormilarskog kola i ni u kojem slučaju kraće od očekivanog razdoblja trajanja dotične pomorske opreme.

(5) Proizvođači osiguravaju da se provode postupci u cilju očuvanja sukladnosti proizvodne serije.

Promjene u projektiranju ili obilježjima pomorske opreme kao i promjene u zahtjevima međunarodnih instrumenata iz članka 5. ovog Pravilnika na temelju kojih je objavljena sukladnost pomorske opreme moraju se uzeti u obzir.

Proizvođači, kada je to potrebno, provode novu ocjenu sukladnosti sukladno Prilogu II, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(6) Proizvođači osiguravaju da njihov proizvod nosi broj tipa, šarže ili serije ili bilo koji drugi element koji omogućuje njegovu identifikaciju ili, ako to ne dopušta veličina ili priroda proizvoda, da su traženi podaci navedeni na pakiranju odnosno u popratnom dokumentu ili prema potrebi na oba mjesta.

(7) Proizvođači na proizvod ili, kada to nije moguće, na njegovo pakiranje ili u popratnom dokumentu ili prema potrebi na oba mjesta navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i adresu. Adresa mora sadržavati jedinstveno mjesto na kojem je moguće stupiti u kontakt s proizvođačem.

(8) Proizvođači osiguravaju da su uz proizvod priložene upute i sve potrebne informacije za sigurnu ugradnju na brod i sigurnu uporabu proizvoda, uključujući ograničenja uporabe, ako postoje, koje korisnici razumiju bez poteškoća, zajedno sa svom drugom dokumentacijom koja se zahtijeva u skladu s međunarodnim instrumentima ili ispitnim normama.

(9) Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod na koji su stavili znak kormilarskog kola nije u skladu s primjenjivim zahtjevima u vezi s projektiranjem, izvedbom i učinkovitošću te usklađenim normama koje donosi Komisija sukladno članku 35. stavku 2. Direktive, odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi prema potrebi navedeni proizvod uskladili, povukli s tržišta ili opozvali. U slučaju kada proizvod predstavlja rizik, proizvođači odmah o tome obavješćuju Ministarstvo, posebno navodeći detalje o nesukladnosti i poduzetim korektivnim mjerama.

(10) Proizvođači, na temelju obrazloženog zahtjeva Ministarstva, odmah Ministarstvu pružaju sve podatke i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda na hrvatskom jeziku, odobravaju mu pristup svojim prostorijama radi nadzora tržišta i dostavljaju uzorke ili pružaju pristup uzorcima u skladu s člankom 19. stavkom 4. ovoga Pravilnika. Proizvođači surađuju s Ministarstvom na njegov zahtjev u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

Ovlašteni predstavnici

Članak 13.

(1) Proizvođač koji se ne nalazi na državnom području najmanje jedne države članice EU-a, mora imenovati ovlaštenog predstavnika za Uniju izdavanjem pisanog ovlaštenja i u tom ovlaštenju mora navesti ime i adresu za kontakt tog ovlaštenog predstavnika.

(2) Ispunjenje obveza utvrđenih člankom 12. stavkom 1. ovog Pravilnika i sastavljanje tehničke dokumentacije nisu obveza ovlaštenog predstavnika.

(3) Ovlašteni predstavnik obavlja zadaće određene u ovlaštenju koje je dobio od proizvođača. Tim se ovlaštenjem omogućuje ovlaštenom predstavniku najmanje da:

(a) čuva EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju na raspolaganju nacionalnim tijelima za nadzor tijekom razdoblja od najmanje 10 godina nakon stavljanja znaka kormilarskog kola, a ni u kojem slučaju kraće od vijeka trajanja dotične pomorske opreme;

(b) na temelju opravdanog zahtjeva Ministarstva, dostavlja Ministarstvu sve informacije i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda;

(c) surađuje s nadležnim tijelima na njihov zahtjev u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi obuhvaćeni njegovim ovlaštenjem.

Ostali gospodarski subjekti

Članak 14.

(1) Uvoznici na proizvodu ili, ako to nije moguće, na njegovo pakiranje odnosno u popratnom dokumentu ili prema potrebi na oba mjesta navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i adresu na kojoj su dostupni za informacije o proizvodu.

(2) Uvoznici i distributeri, na temelju opravdanog zahtjeva Ministarstva, dostavljaju Ministarstvu sve podatke i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda na hrvatskom jeziku. Uvoznici i distributeri surađuju s Ministarstvom na njegov zahtjev u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

(3) Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem za potrebe ovog Pravilnika i podliježe obvezama proizvođača iz članka 12. ovog Pravilnika kada stavlja pomorsku opremu na tržište ili je ugrađuje na brod hrvatske državne pripadnosti koji je obuhvaćen područjem primjene međunarodnih konvencija pod svojim imenom ili oznakom odnosno ako mijenja pomorsku opremu koja je već stavljena na tržište na način koji može utjecati na sukladnost s važećim zahtjevima.

(4) Na zahtjev Ministarstva, u razdoblju od najmanje 10 godina nakon stavljanja znaka kormilarskog kola i ni u kojem slučaju kraće od očekivanog vijeka trajanja dotične pomorske opreme, gospodarski subjekti Ministarstvu priopćuju podatke za:

(a) svaki gospodarski subjekt koji ih je opskrbio proizvodom;

(b) svaki gospodarski subjekt koji su oni opskrbili proizvodom.

V. OCJENA SUKLADNOSTI

Postupci ocjene sukladnosti

Članak 15.

(1) Postupak ocjene sukladnosti utvrđen je u Prilogu II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođač ili proizvođačev ovlašteni predstavnik provodi ocjenu sukladnosti za pojedinačnu stavku pomorske opreme putem prijavljenog tijela koje je ovlašteno od Ministarstva za obavljanje certifikacije pomorske opreme, pri čemu može birati između sljedećih postupaka:

(a) ako se upotrebljava EZ tipno ispitivanje (modul B), prije stavljanja na tržište sva pomorska oprema podliježe:

– osiguranju kvalitete proizvodnje (modul D), ili

– osiguranju kvalitete proizvoda (modul E), ili

– provjeri proizvoda (modul F);

(b) ako se kompleti pomorske opreme proizvode pojedinačno ili u malim količinama, a ne serijski ili u velikim količinama, postupak ocjenjivanja sukladnosti može biti EZ pojedinačna provjera (modul G).

EU izjava o sukladnosti

Članak 16.

(1) U EU izjava o sukladnosti navodi se da je dokazano ispunjenje zahtjeva iz članka 5. ovog Pravilnika.

(2) EU izjava o sukladnosti slijedi strukturu uzorka iz Priloga IV. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. EU izjava o sukladnosti mora sadržavati elemente utvrđene u relevantnim modulima iz Priloga II. ovoga Pravilnika i ažurirati se.

(3) Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost i obveze iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Na brodu hrvatske državne pripadnosti, a koji je obuhvaćen područjem primjene međunarodnih konvencija, mora se nalaziti primjerak EU izjave o sukladnosti pomorske opreme koja je ugrađena na brod i ondje se čuvati sve dok se ta oprema ne ukloni s broda.

Proizvođač EU izjavu o sukladnosti izrađuje na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku ili je prevodi na hrvatski i engleski jezik.

(5) Primjerak izjave EU-a o sukladnosti dostavlja se prijavljenom tijelu ili tijelima koja su provela odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti.

Prijavljivanje tijela za ocjenu sukladnosti

Članak 17.

(1) Tijelo za ocjenu sukladnosti može obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti pomorske opreme na koju se odnose odredbe ovoga Pravilnika samo ako zadovoljava zahtjevima iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(2) Postupak ocjenjivanja tijela za ocjenu sukladnosti u svrhu dobivanja statusa prijavljenog tijela provodi Hrvatska akreditacijska agencija.

(3) Nakon provedenog postupka iz stavka 2. ovoga članka, Hrvatska akreditacijska agencija izdaje potvrdu o akreditaciji kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenu sukladnosti zadovoljava zahtjeve utvrđene u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(4) Tijelo za ocjenu sukladnosti podnosi zahtjev za prijavljivanje Ministarstvu.

(5) Ministarstvo provodi prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti za potrebe ovoga Pravilnika.

(6) Uz zahtjev za prijavljivanje iz stavka 4. ovoga članka prilaže se opis aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, modul ili moduli ocjene sukladnosti te pomorska oprema za koje navedeno tijelo tvrdi da je nadležno, kao i potvrdu o akreditaciji iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Ministarstvo će prijaviti Europskoj komisiji i drugim državama članicama EU tijela ovlaštena za provedbu postupaka ocjene sukladnosti i ispitivanja zajedno sa specifičnim poslovima koje su prijavljena tijela ovlaštena obavljati na temelju ovoga Pravilnika putem sredstava za elektroničko prijavljivanje koje je razvila i kojim upravlja Komisija.

(8) Ministarstvo može prijaviti isključivo tijela za ocjenu sukladnosti koja su ispunila zahtjeve utvrđene u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(9) Prijava sadrži sve pojedinosti o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti, modulu ili modulima za ocjenjivanje sukladnosti te pomorskoj opremi koja se ocjenjuje i relevantnu potvrdu nadležnosti.

(10) Tijelo za ocjenu sukladnosti može obavljati aktivnosti prijavljenog tijela samo ako Komisija ili druge države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od dana prijavljivanja.

(11) Samo se tijelo iz stavka 10. ovoga članka može smatrati prijavljenim za potrebe ovoga Pravilnika.

(12) Komisija prijavljenom tijelu dodjeljuje identifikacijski broj.

(13) Ministarstvo izvješćuje Europsku komisiju o postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenu sukladnosti i nadzor prijavljenih tijela, kao i o svim promjenama s time u vezi.

(14) Ministarstvo izvješćuje Komisiju i ostale države članice EU-a o svim naknadnim relevantnim izmjenama prijave.

(15) Hrvatska akreditacijska agencija će najmanje svake dvije godine obavljati ocjenu i nadzor prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti, a na zahtjev Ministarstva i izvanredni nadzor prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti te o provedenom nadzoru redovito izvještavati Ministarstvo.

Komisija može odlučiti sudjelovati kao promatrač u izvršavanju nadzora.

(16) Ako Hrvatska akreditacijska agencija u redovitom ili izvanrednom nadzoru prijavljenih tijela za ocjenu sukladnosti utvrdi da to tijelo više ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, o tome će bez odgode izvijestiti Ministarstvo.

(17) Ministarstvo će ograničiti, suspendirati ili povući prijavu ako utvrdi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu III. ovoga Pravilnika ili da nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze.

Ministarstvo će o ograničavanju, suspendiranju ili povlačenju prijave odmah izvijestiti Europsku komisiju i druge države članice putem informacijskog sustava koji je u tu svrhu uspostavila Komisija.

(18) U slučaju ograničenja, suspenzije ili povlačenja prijave, odnosno u slučaju kada prijavljeno tijelo prestane sa svojom aktivnošću, Ministarstvo će poduzeti prikladne mjere kako bi osiguralo da predmete tog tijela obrađuje drugo prijavljeno tijelo.

(19) U slučaju da prijavljeno tijelo podugovori posebne zadaće u vezi s ocjenom sukladnosti ili zatraži pomoć od društva kćeri, osigurava da podizvoditelj ili društvo kći ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu III. koji je sastavni dio ovog Pravilnika te o tome izvješćuju Ministarstvo.

(20) Nadzor društva kćeri prijavljenih tijela ili podizvoditelja u smislu ispunjenja zahtjeva iz Priloga III. ovoga Pravilnika provodi Ministarstvo.

(21) Prijavljena tijela preuzimaju potpunu odgovornost za zadaće koje izvrše podizvoditelji ili društva kćeri bez obzira gdje imaju poslovni nastan.

(22) Društvo kći može podugovoriti ili obaviti aktivnost samo uz suglasnost klijenta.

(23) Prijavljeno tijelo Ministarstvu stavlja na raspolaganje svu relevantnu dokumentaciju povezanu s ocjenom osposobljenosti podizvoditelja ili društva kćeri, kao i posla koji takav podizvoditelj ili društvo kći obave na temelju ovog Pravilnika.

(24) Ministarstvo će na zahtjev dostaviti Komisiji sve informacije u vezi s prijavljivanjem ili održavanjem nadležnosti prijavljenog tijela.

(25) Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne ispunjava zahtjeve za svoju prijavu o tome obavješćuje Ministarstvo koje na temelju obavijesti Komisije poduzima potrebne korektivne radnje, uključujući i povlačenje prijave.

Obveze prijavljenih tijela

Članak 18.

(1) Prijavljena tijela provode ili nalažu provođenje ocjene sukladnosti u skladu s postupcima iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(2) Ako prijavljeno tijelo utvrdi da proizvođač nije ispunio obveze iz članka 12. ovoga Pravilnika, od proizvođača zahtijeva da bez odgode poduzme odgovarajuće korektivne mjere i ne izdaje potvrdu o sukladnosti.

(3) Ako prijavljeno tijelo tijekom praćenja sukladnosti, a nakon izdavanja potvrde o sukladnosti, utvrdi da proizvod više nije sukladan, od proizvođača zahtjeva da bez odgode poduzme odgovarajuće korektivne mjere te prema potrebi suspendira ili povlači potvrdu. Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju potreban učinak, prijavljeno tijelo prema potrebi ograničava, suspendira ili povlači potvrdu.

(4) Prijavljena tijela izvješćuju Ministarstvo o sljedećem:

(a) o svakom odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju potvrde o sukladnosti;

(b) o svim okolnostima koje utječu na opseg prijave i uvjete prijave;

(c) o svakom zahtjevu za informacijama koji zaprime od tijela za nadzor tržišta u vezi s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti;

(d) na zahtjev, o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti izvršenima u okviru njihove prijave te o svim drugim izvršenim aktivnostima uključujući prekogranične aktivnosti i podugovaranje.

(5) Prijavljena tijela, na zahtjev, dostavljaju Komisiji i državama članicama EU-a relevantne informacije o pitanjima koja se odnose na negativne i pozitivne rezultate ocjene sukladnosti.

Prijavljena tijela drugim prijavljenim tijelima, koja provode aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti kojima se obuhvaćaju isti proizvodi, dostavljaju informacije koje se odnose na negativne i, na zahtjev, pozitivne rezultate ocjene sukladnosti.

(6) Prijavljena tijela sudjeluju u radu koordinacijskih skupina imenovanih od strane Europske komisije.

VI. NADZOR TRŽIŠTA I KONTROLA PROIZVODA

Okvir za nadzor tržišta

Članak 19.

(1) Nadzor pomorske opreme obuhvaćene ovim Pravilnikom obavlja se u skladu s okvirom za nadzor tržišta EU-a utvrđenim u poglavlju III. Uredbe (EZ) br. 765/2008, koji podliježe ovom članku stavcima 2. i 3.

(2) Nadzor tržišta pomorske opreme obavlja se uzimajući u obzir posebna obilježja sektora pomorske opreme uključujući različite postupke koji se provode kao dio procjene sukladnosti, a posebno odgovornosti koje međunarodne konvencije dodjeljuju upravi države zastave.

(3) Nadzor tržišta može obuhvaćati provjere dokumenata kao i provjere pomorske opreme koja nosi znak kormilarskog kola neovisno o tome je li ona ugrađena na brodove ili nije. Provjere pomorske opreme koja je već ugrađena na brod ograničene su na ispitivanja koja se mogu provesti na toj opremi na brodu dok je ona u potpunosti funkcionalna.

(4) Ako Ministarstvo, kako je određeno u Uredbi (EZ) br. 765/2008, namjerava provesti provjeru uzoraka, kada je to razumno i izvedivo, od proizvođača može zahtijevati da pribavi potrebne uzorke ili da na vlastiti trošak pruži pristup uzorcima na licu mjesta.

Postupak za rukovanje pomorskom opremom koja predstavlja rizik na nacionalnoj razini

Članak 20.

(1) Ako Ministarstvo ima dovoljno razloga za vjerovati da pomorska oprema obuhvaćena ovim Pravilnikom predstavlja rizik za pomorsku sigurnost, zdravlje ili okoliš, procijenit će ispunjava li dotična pomorska oprema sve relevantne zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom, pri čemu su relevantni gospodarski subjekti dužni surađivati s Ministarstvom.

(2) Ako Ministarstvo tijekom procjene utvrdi da pomorska oprema nije u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika, u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008 bez odgode će zahtijevati od relevantnog gospodarskog subjekta da u razumnom roku koji odredi i koji je razmjeran prirodi rizika, poduzme odgovarajuće korektivne mjere kako bi pomorsku opremu uskladio s navedenim zahtjevima, povuče pomorsku opremu s tržišta ili je opozove.

(3) O mjerama iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo izvještava prijavljeno tijelo.

(4) Ako Ministarstvo smatra da nesukladnost nije ograničena na područje Republike Hrvatske ili na brodove pod njenom zastavom, tada o rezultatima procjene provedene na temelju stavka 1. ovoga članka te o poduzetim mjerama izvješćuju ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva koje o tome obavješćuje Komisiju i ostale države članice EU-a putem informacijskog sustava koji je u svrhu nadzora tržišta uvela Komisija.

(5) Gospodarski subjekt je obavezan osigurati da su poduzete odgovarajuće korektivne mjere u vezi sa svim proizvodima koje je stavio na tržište na cijelom području Europske unije ili, ovisno o slučaju, ugrađenima ili dostavljenima za ugradnju na brodove EU-a.

(6) Ako gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku iz stavka 2. ovoga članka ili na drugi način ne ispuni svoje obveze na temelju ovog Pravilnika, Ministarstvo će o tome obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva u cilju poduzimanja odgovarajućih privremenih mjera kako bi se zabranila ili ograničila dostupnost pomorske opreme na tržištu Republike Hrvatske ili ugradnja na brodove koji plove pod njenom zastavom, odnosno povukao ili opozvao proizvod s tržišta.

(7) Ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva o poduzetim mjerama iz stavka 6. ovoga članka bez odlaganja obavješćuje Komisiju i druge države članice EU-a uz dostavljanje svih dostupnih informacija, a posebno podataka potrebnih za identifikaciju nesukladnosti pomorske opreme, podrijetlo proizvoda, prirodu navodne nesukladnosti i uključeni rizik, prirodu i trajanja poduzetih nacionalnih mjera i argumente koje je izrazio dotični gospodarski subjekt te posebno naznačuje je li nesukladnost posljedica:

(a) nemogućnosti pomorske opreme da ispuni važeće zahtjeve projektiranja, izvedbe i učinkovitosti utvrđene na temelju članka 5. ovoga Pravilnika;

(b) nesukladnosti s ispitnim normama iz članka 5. ovoga Pravilnika tijekom postupka ocjenjivanja sukladnosti;

(c) nedostataka tih ispitnih normi.

(8) U slučaju pokretanja postupka od strane druge države članice, Ministarstvo će bez odgađanja izvijestiti Komisiju i druge države članice EU-a o svim usvojenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje ima na raspolaganju, a koje se odnose na nesukladnost dotične pomorske opreme, kao i o svojim prigovorima u slučaju neslaganja s prijavljenim nacionalnim mjerama.

(9) Ako u roku od četiri mjeseca od zaprimanja informacija iz stavka 6. ovoga članka nijedna država članica ili Komisija ne ulože prigovor na poduzetu privremenu mjeru, navedena mjera smatra se opravdanom.

(10) Ako druga država članica poduzme mjere povlačenja pomorske opreme s njenog tržišta i ako se ta mjera smatra opravdanom, ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva poduzet će potrebne mjere za povlačenje proizvoda s tržišta Republike Hrvatske te o tome izvijestiti Komisiju.

Sukladni proizvodi koji predstavljaju rizik za pomorsku sigurnost, zdravlje ili okoliš

Članak 21.

(1) Ako Ministarstvo nakon provedene procjene u skladu s člankom 20. stavkom 1. ustanovi da pomorska oprema koja je sukladna s ovim Pravilnikom ipak predstavlja rizik za pomorsku sigurnost, zdravlje ili okoliš, bez odgode će zahtijevati od relevantnog gospodarskog subjekta da u razumnom roku koji odredi i koji je razmjeran prirodi rizika, poduzme odgovarajuće korektivne mjere kako bi osigurao da ta pomorska oprema nakon stavljanja na tržište više ne predstavlja taj rizik, da je povuče s tržišta ili opozove.

(2) Gospodarski subjekt je obavezan osigurati da su poduzete odgovarajuće korektivne mjere u vezi sa svim proizvodima koje je stavio na tržište na cijelom području Europske unije ili ugrađenima na brodove EU-a.

(3) Ministarstvo o poduzetim mjerama iz stavka 1. ovoga članka obavješćuje ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva, a koje bez odlaganja obavješćuje Komisiju i druge države članice EU-a uz dostavljanje svih dostupnih informacija, a posebno podataka potrebnih za identifikaciju pomorske opreme, podrijetlo pomorske opreme i njezina opskrbnog lanca, prirodu uključenog rizika te prirodu i trajanja poduzetih nacionalnih mjera.

(4) Komisija bez odgode započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te procjenjuje poduzete nacionalne mjere. Na temelju rezultata navedene procjene Komisija odlučuje jesu li mjere opravdane ili ne te prema potrebi predlaže odgovarajuće mjere. Članak 27. stavak 2. Direktive u tu se svrhu primjenjuje mutatis mutandis.

(5) Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je priopćuje njima i relevantnom gospodarskom subjektu ili subjektima.

Formalna nesukladnost

Članak 22.

(1) Ne dovodeći u pitanje članak 20. ovoga Pravilnika, smatra se da je pomorska oprema s formalnom nesukladnosti ako se utvrdi jedan od sljedećih nedostataka:

(a) znak kormilarskog kola stavljen je suprotno članku 9. ili članku 10. ovoga Pravilnika;

(b) znak kormilarskog kola nije stavljen;

(c) EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

(d) EU izjava o sukladnosti nije ispravno sastavljena;

(e) tehnička dokumentacija nije dostupna ili nije potpuna;

(f) EU izjava o sukladnosti nije poslana brodu.

(2) Ako nesukladnost iz stavka 1. ovoga članka nije otklonjena Ministarstvo će o tome izvijestiti ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva u cilju poduzimanja prikladnih mjera sa svrhom ograničavanja ili zabrane stavljanja pomorske opreme na tržište ili kako bi se osigurao njezin opoziv ili povlačenje s tržišta.

Izuzeća koja se temelje na tehničkim inovacijama

Članak 23.

(1) U izvanrednim okolnostima zbog tehničke inovacije, Ministarstvo može dopustiti opremanje broda hrvatske državne pripadnosti pomorskom opremom koja nije u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti ako se provjerom, ili na neki drugi način odobren od Ministarstva, utvrdi da je takva oprema jednako učinkovita kao ona koja udovoljava postupcima ocjene sukladnosti.

(2) Postupci provjere iz stavka 1. ovog članka ne smiju ni na koji način biti diskriminirajući u odnosu na pomorsku opremu proizvedenu u Republici Hrvatskoj i pomorsku opremu proizvedenu u drugim državama.

(3) Za pomorsku opremu iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će izdati ili odobriti priznatoj organizaciji izdavanje odgovarajuće potvrde koja se u svakom trenutku mora nalaziti uz opremu i kojom se dopušta opremanje broda tom opremom, a isto tako, ukoliko je potrebno, u njoj moraju biti navedena ograničenja i/ili uvjeti za njeno korištenje.

(4) Ako Ministarstvo dopusti opremanje broda hrvatske državne pripadnosti opremom na koju se odnosi ovaj članak o tome izvješćuje Europsku komisiju i ostale države članice EU-a uz dostavljanje pojedinosti o tome zajedno s izvješćima o svim relevantnim provjerama, ocjenama i postupcima ocjenjivanja sukladnosti.

(5) Unutar 12 mjeseci od primitka priopćenja navedenog u stavku 4. ovoga članka Komisija može zahtijevati od Ministarstva da povuče izdano odobrenje u određenom vremenskom roku ako smatra da nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni stavkom 1. ovoga članka.

(6) Kada se brod opremljen opremom iz stavka 1. ovog članka upisuje u Upisnik brodova u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo može poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući ispitivanja i praktične provjere, da se uvjeri da je oprema barem toliko učinkovita kao i oprema koja udovoljava postupcima ocjenjivanja sukladnosti.

Izuzeća za ispitivanje ili procjenu

Članak 24.

Ministarstvo može zbog potrebe ispitivanja ili procjene dopustiti ugradnju ili postavljanje na brod hrvatske državne pripadnosti pomorsku opremu koja nije u skladu s postupcima ocjene sukladnosti ili koja nije obuhvaćena člankom 23. ovoga Pravilnika, ako je udovoljeno sljedećim uvjetima:

(a) Ministarstvo je izdalo ili odobrilo priznatoj organizaciji izdavanje odgovarajuće potvrde kojom se dopušta ugradnja ili postavljanje takve opreme uključujući i odgovarajuća ograničenja i/ili uvjeti za njeno korištenje. Potvrda se, uz opremu, mora stalno nalaziti na brodu;

(b) odobrenje mora biti ograničeno na kratki vremenski rok, odnosno na razdoblje koje Ministarstvo smatra potrebnim za obavljanje ispitivanja;

(c) ne smije se pouzdati u pomorsku opremu umjesto opreme koja ispunjava zahtjeve ovoga Pravilnika, niti smije zamijeniti takvu opremu, koja mora ostati na brodu u funkciji i spremna za trenutačnu uporabu.

Izuzeća u izvanrednim okolnostima

Članak 25.

(1) U slučaju potrebe zamjene pomorske opreme na koju se odnose odredbe ovoga Pravilnika, a brod se nalazi izvan luka Europske unije u posebnim slučajevima, npr. da se izbjegne kašnjenje broda, veliki troškovi ili zbog dugog roka za dostavu opreme, Ministarstvo može dopustiti ugradnju ili postavljanje na brod opreme koja ne nosi znak kormilarskog kola pod sljedećim uvjetima:

(a) pomorska oprema ugrađena na brod popraćena je dokumentacijom koju je izdala država članica Međunarodne pomorske organizacije (IMO) koja je potpisnica relevantnih konvencija, a kojom se potvrđuje sukladnost s relevantnim zahtjevima Međunarodne pomorske organizacije;

(b) kompanija mora odmah izvijestiti Ministarstvo o značajkama takve druge pomorske opreme;

(c) Ministarstvo će u najkraćem roku potvrditi da pomorska oprema iz stavka 1. ovoga članka, zajedno sa svojom dokumentacijom ispitivanja, ispunjava relevantne zahtjeve međunarodnih instrumenata i ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju kada je dokazano da određena pomorska oprema s znakom kormilarskog kola nije dostupna na tržištu, Ministarstvo može dopustiti ugradnju ili postavljanje na brod druge pomorske opreme pod sljedećim uvjetima:

(a) odobrena pomorska oprema mora u najvećoj mogućoj mjeri biti sukladna s zahtjevima i ispitnim normama navedenim u članku 5. ovoga Pravilnika;

(b) pomorska oprema ugrađena na brod popraćena je privremenom potvrdom o odobrenju koju je neposredno ili putem priznate organizacije izdalo Ministarstvo ili druga država članica Europske unije, a u kojoj se navodi sljedeće:

– oprema sa znakom kormilarskog kola koja se treba zamijeniti odobrenom opremom;

– točne okolnosti pod kojima je izdana potvrda i osobito nedostupnost opreme sa znakom kormilarskog kola na tržištu;

– precizni zahtjevi za projektiranje, izvedbu i učinkovitost prema kojima je Ministarstvo izdalo ili odobrilo priznatoj organizaciji izdavanje potvrde o odobrenju, odobrilo opremu.

– ispitne norme, ako postoje, koje se primjenjuju u odgovarajućim postupcima odobrenja.

(c) Ministarstvo će o izdavanju privremene potvrde o odobrenju, iz ovoga članka, obavijestiti Komisiju.

VII. PROVEDBENE MJERE

Članak 26.

(1) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo izvješćuje Komisiju o nazivima i podacima za kontakt tijela koja su nadležna za provedbu ovoga Pravilnika putem informacijskog sustava koji je u tu svrhu stavila na raspolaganje Komisija. Komisija sastavlja, redovito ažurira i javno objavljuje popis tih tijela.

(2) Za svaku stavku pomorske opreme za koju je potrebno odobrenje Ministarstva u skladu s međunarodnim konvencijama Komisija putem provedbenih akata određuje odgovarajuće zahtjeve za projektiranje, izvedbu i učinkovitost te ispitne norme navedene u međunarodnim instrumentima. Prilikom donošenja tih akata Komisija izričito određuje datume od kojih se ti zahtjevi i ispitne norme moraju primjenjivati, uključujući datume stavljanja na tržište i ugradnje na brod u skladu s međunarodnim instrumentima i uzimajući u obzir vremenske rokove za brodogradnju. Komisija može također odrediti zajedničke kriterije i detaljne postupke za njihovu primjenu.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pomorskoj opremi (»Narodne novine« br. 3/08).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama», a stupa na snagu 18. rujna 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-02/91

Urbroj: 530-03-2-16-1

Zagreb, 9. rujna 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG I.

ZNAK KORMILARSKOG KOLA

Oznaka sukladnosti mora imati sljedeći oblik:

Ako se znak kormilarskog kola smanjuje ili povećava, moraju se poštovati omjeri dani u stupnjevanom prikazu.

Različiti dijelovi znaka kormilarskog kola moraju u osnovi imati jednaku vertikalnu dimenziju koja ne smije biti manja od 5 mm.

Kod manjih se pomorske opreme može odstupiti od te minimalne dimenzije.

PRILOG II.

POSTUPCI OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI

I. MODUL B: EZ TIPNO ISPITIVANJE

1. EZ tipno ispitivanje dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti tijekom kojeg prijavljeno tijelo pregledava tehničko projektiranje pomorske opreme te provjerava i potvrđuje da tehničko projektiranje pomorske opreme ispunjava relevantne zahtjeve.

2. EZ tipno ispitivanje može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

– ispitivanjem uzorka cjelokupnoga proizvoda koji je reprezentativni uzorak predviđene proizvodnje (ispitivanje proizvoda),

– ocjenjivanjem dostatnosti tehničkog projekta pomorske opreme pregledom tehničke dokumentacije i popratnih dokaza navedenih u točki 3. i pregledom uzoraka jednog ili više kritičnih dijelova proizvoda (kombinacija ispitivanja proizvoda i ispitivanja projekta), reprezentativno uzorka predviđene proizvodnje.

3. Proizvođač podnosi zahtjev za EZ tipno ispitivanje proizvoda pri jednome od prijavljenih tijela prema vlastitom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– ime i adresu proizvođača i, ako je zahtjev podnio ovlašteni predstavnik, njegovo ime i adresu,

– pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu,

– tehničku dokumentaciju. Tehnička dokumentacija omogućuje ocjenu sukladnosti pomorske opreme s primjenjivim uvjetima međunarodnih instrumenata navedenih u članku 5. ovoga Pravilnika te sadržava dostatne analize i procjene jednog ili više rizika. Tehničkom se dokumentacijom pobliže označuju primjenjivi uvjeti te obuhvaća projektiranje, proizvodnju i funkcioniranje pomorske opreme, u mjeri u kojoj je to relevantno za ocjenu. Tehnička dokumentacija sadržava, gdje je primjenjivo, minimalno jedan od sljedećih elemenata:

(a) opći opis pomorske opreme;

(b) idejni projekt i radioničke nacrte te shematski prikaz sastavnih dijelova, podsklopova, strujnih krugova itd.;

(c) opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje navedenih nacrta i shematskih prikaza te funkcioniranje pomorske opreme;

(d) popis zahtjeva i ispitnih normi koji su primjenjivi na dotičnu pomorsku opremu u skladu s ovim Pravilnikom, zajedno s opisom rješenja usvojenih za ispunjavanje tih zahtjeva;

(e) rezultate izvršenih projektnih izračuna, ispitivanja itd.; i

(f) izvješća o ispitivanju;

– popratne uzorke koji predstavljaju predviđenu proizvodnju. Prijavljeno tijelo može prema potrebi zatražiti daljnje uzorke kako bi provelo ispitni program;

– popratne dokaze o prikladnosti rješenja tehničkog projekta. U popratnim dokazima moraju se obvezno navesti svi upotrijebljeni dokumenti. Popratni dokazi prema potrebi sadržavaju rezultate ispitivanja izvršenih u prikladnom laboratoriju proizvođača ili u nekom drugom ispitnom laboratoriju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

4. Prijavljeno tijelo mora:

– za pomorsku opremu pregledati tehničku dokumentaciju i popratne dokaze kako bi ocijenilo prikladnost tehničkog projekta pomorske opreme;

– za jedan ili više uzoraka:

(a) potvrditi da su jedan ili više uzoraka proizvedeni u skladu s tehničkom dokumentacijom te utvrditi elemente koji su projektirani u skladu s primjenjivim odredbama relevantnih zahtjeva i ispitnih normi, kao i elemente koji su projektirani bez primjene relevantnih odredaba tih normi;

(b) izvršiti prikladna ispitivanja i testove u skladu s ovim Pravilnikom ili narediti njihovo izvršenje;

(c) dogovoriti s proizvođačem lokaciju na kojoj će se izvršiti ispitivanja i testovi.

5. Prijavljeno tijelo sastavlja izvješće o procjeni u kojem su zabilježene poduzete aktivnosti u skladu s točkom 4. te njihovi rezultati. Ne dovodeći u pitanje svoje obveze u pogledu tijela koja izvršavaju prijavu, prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvješća, u cijelosti ili djelomično, isključivo uz suglasnost proizvođača.

6. U slučaju kada tip ispunjava zahtjeve posebnih međunarodnih instrumenata koji se primjenjuju na dotičnu pomorsku opremu, prijavljeno tijelo izdaje proizvođaču potvrdu o EZ tipnom ispitivanju. Potvrda sadržava ime i adresu proizvođača, zaključke ispitivanja, uvjete njegove valjanosti (ako postoje) i podatke potrebne za identifikaciju odobrenog tipa. Potvrda može sadržavati jedan ili više priloga.

Potvrda i njezini prilozi moraju sadržavati sve relevantne informacije kako bi se omogućila ocjena sukladnosti proizvedenih proizvoda s ispitanim tipom te kako bi se omogućila kontrola tijekom uporabe.

Kada tip ne ispunjava primjenjive zahtjeve međunarodnih instrumenata, prijavljeno tijelo mora odbiti izdati potvrdu o EZ tipnom ispitivanju te sukladno tome obavijestiti podnositelja zahtjeva, uz detaljno objašnjenje razloga svojeg odbijanja.

7. Ako odobreni tip više nije sukladan s primjenjivim zahtjevima, prijavljeno tijelo utvrđuje postoji li potreba za daljnjim ispitivanjem ili novim postupkom ocjenjivanja sukladnosti.

Proizvođač obavješćuje prijavljeno tijelo koje posjeduje tehničku dokumentaciju, koja se odnosi na potvrdu o EZ tipnom ispitivanju, o svim preinakama odobrenog tipa koje mogu utjecati na sukladnost pomorske opreme sa zahtjevima relevantnih međunarodnih instrumenata ili uvjetima valjanosti te potvrde. Te promjene zahtijevaju dodatno odobrenje u obliku dodatka izvornoj potvrdi o EZ tipnom ispitivanju.

8. Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje izvršava prijavu o potvrdi o EZ tipnom ispitivanju i/ili o svim njezinim dodacima koje je izdalo ili povuklo te također, povremeno ili na zahtjev, stavlja na raspolaganje svojem tijelu koje izvršava prijavu popis svih potvrda i/ili njezinih dodataka koji su odbijeni, suspendirani ili na neki drugi način ograničeni.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o potvrdi o EZ tipnom ispitivanju u i/ili svim njezinim dodacima koje je odbilo, povuklo, suspendiralo ili na neki drugi način ograničilo i, na zahtjev, u vezi s potvrdama i/ili njezinim dodacima koje je to tijelo izdalo.

Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu, na zahtjev, dobiti presliku potvrda o EZ tipnom ispitivanju i/ili svih njegovih dodataka. Na zahtjev, Komisija i države članice mogu dobiti presliku tehničke dokumentacije i rezultata ispitivanja koje je izvršilo prijavljeno tijelo.

Prijavljeno tijelo mora čuvati primjerak potvrde o EZ ispitivanju tipa, njezinih priloga i dodataka, kao i tehničku evidenciju u kojoj je sadržana dokumentacija koju je podnio proizvođač, sve do isteka valjanosti potvrde.

9. Proizvođač primjerak potvrde o EZ tipnom ispitivanju, njezinih priloga i dodataka zajedno s tehničkom dokumentacijom stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima na najmanje 10 godina nakon što je znak kormilarskog kola stavljen na zadnji proizvedeni proizvod i ni u kojem slučaju na razdoblje kraće od očekivanog vijeka trajanja dotične pomorske opreme.

10. Ovlašteni predstavnik proizvođača smije podnijeti zahtjev naveden u točki 3. te ispuniti sve obveze utvrđene u točkama 7. i 9., pod uvjetom da su iste navedene u punomoći.

II. MODUL D: SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU OSIGURANJA KVALITETE PROCESA PROIZVODNJE

1. Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete procesa proizvodnje predstavlja dio postupka ocjenjivanja sukladnosti prilikom kojeg proizvođač ispunjava obveze propisane u točkama 2. i 5., te kojim osigurava i potvrđuje na vlastitu odgovornost da je dotična pomorska oprema u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EZ tipnom ispitivanju te da ispunjava zahtjeve međunarodnih instrumenata koji se primjenjuju na nju.

2. Proizvodnja

Proizvođač upravlja odobrenim sustavom kvalitete, provjerom konačnog proizvoda i ispitivanjem dotičnih proizvoda, kako je navedeno u točki 3., te podliježe nadzoru, kako je opisano u točki 4.

3. Sustav kvalitete

3.1. Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenu svojeg sustava kvalitete za dotičnu pomorsku opremu kod prijavljenog tijela prema vlastitu izboru. Zahtjev mora sadržavati:

– ime i adresu proizvođača i, ako je zahtjev podnio ovlašteni predstavnik, njegovo ime i adresu,

– pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnesen ni kod jednog drugog prijavljenog tijela,

– sve relevantne informacije o predviđenoj kategoriji pomorske opreme,

– dokumentaciju o sustavu kvalitete,

– tehničku dokumentaciju o odobrenom tipu i primjerak potvrde o EZ tipnom ispitivanju.

3.2. Sustavom kvalitete osigurava se da su proizvodi u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EZ tipnom ispitivanju te da su u skladu sa zahtjevima međunarodnih instrumenata koji se na njih primjenjuju.

Sve elemente, zahtjeve i odredbe koje usvoji proizvođač potrebno je dokumentirati na sustavan i pregledan način, u pisanom obliku, i to politike, postupke i upute. Dokumentacijom o sustavu kvalitete mora biti dopušteno dosljedno tumačenje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa.

Također posebno sadržava odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlaštenja upravljačke strukture u vezi s kvalitetom proizvoda,

– odgovarajućih tehnika proizvodnje, nadzora kvalitete i osiguranja kvalitete, kao i planiranih procesa i sustavnih aktivnosti,

– ispitivanja i testova koje je potrebno provesti prije, tijekom i nakon proizvodnje te učestalost njihova provođenja,

– evidencije kvalitete, kao što su izvješća o pregledu i podaci o ispitivanjima, podaci o umjeravanju, izvješća o stručnoj osposobljenosti dotičnog osoblja itd., i

– načina praćenja postizanja zahtijevane kvalitete proizvoda i učinkovitog funkcioniranja sustava kvalitete.

3.3. Prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo ispunjava li uvjete navedene u točki 3.2.

Osim iskustva sa sustavima upravljanja kvalitetom revizorski tim mora imati barem jednog člana koji ima iskustva u procjeni u odgovarajućem području i tehnologiji proizvodnje pomorske opreme te znanje o primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata. Revizija uključuje posjet prostorijama proizvođača radi procjene. Revizorski tim pregledava tehničku dokumentaciju navedenu u točki 3.1. petoj alineji kako bi provjerio sposobnost proizvođača da prepozna odgovarajuće zahtjeve međunarodnih instrumenata te da izvrši potrebna ispitivanja radi osiguranja sukladnosti proizvoda s tim zahtjevima.

Odluka se dostavlja proizvođaču. Obavijest mora sadržavati zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Proizvođač se mora obvezati da će ispuniti obveze koje proizlaze iz sustava kvalitete, kako je odobren, te da će ga održavati odgovarajućim i učinkovitim.

3.5. Proizvođač mora obavijestiti prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svim planiranim izmjenama u sustavu kvalitete.

Prijavljeno tijelo procjenjuje predložene izmjene i odlučuje o tome ispunjava li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje uvjete navedene u točki 3.2. ili ga je potrebno ponovno procijeniti.

Ono obavješćuje proizvođača o svojoj odluci. Obavijest mora sadržavati zaključke ispitivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

4. Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1. Svrha je nadzora osigurati da proizvođač propisno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2. Proizvođač u svrhu ocjene dopušta prijavljenom tijelu pristup prostorima u kojima se obavlja proizvodnja, pregled, ispitivanje i odlaganje, te mu pruža sve potrebne informacije, a posebno:

– dokumentaciju o sustavu kvalitete,

– evidenciju kvalitete, kao što su izvješća o pregledu i podaci o ispitivanjima, podaci o umjeravanju, izvješća o stručnoj osposobljenosti dotičnog osoblja itd.

4.3. Prijavljeno tijelo provodi povremene revizije kako bi se uvjerilo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te proizvođaču dostavlja izvješće o reviziji.

4.4. Osim toga, prijavljeno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača osim kada se u skladu s nacionalnim pravom ili zbog obrane odnosno sigurnosti određena ograničenja primjenjuju na takve posjete. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može prema potrebi provesti ispitivanja proizvoda ili organizirati njihovo provođenje kako bi provjerilo da sustav kvalitete ispravno funkcionira. Prijavljeno tijelo proizvođaču dostavlja izvješće o posjetu i, ako su ispitivanja provedena, izvješće o njima.

5. Oznaka sukladnosti i EU izjava o sukladnosti

5.1. Proizvođač stavlja znak kormilarskog kola iz članka 9. ovoga Pravilnika i, pod odgovornošću prijavljenog tijela navedenoga u točki 3.1., identifikacijski broj tog tijela na svaki zasebni proizvod koji je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EZ tipnom ispitivanju te koji ispunjava primjenjive zahtjeve međunarodnih instrumenata.

5.2. Proizvođač sastavlja pisanu izjavu o sukladnosti za svaki model proizvoda te je stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima na najmanje 10 godina nakon što je znak kormilarskog kola stavljen na zadnji proizvedeni proizvod i ni u kojem slučaju na razdoblje kraće od očekivanog vijeka trajanja dotične pomorske opreme. EU izjava o sukladnosti služi za identifikaciju modela pomorske opreme za koji je sastavljena.

Primjerak EU izjave o sukladnosti mora biti dostupan relevantnim tijelima na njihov zahtjev.

6. Proizvođač stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima na najmanje 10 godina nakon što je znak kormilarskog kola stavljen na zadnji proizvedeni proizvod i ni u kojem slučaju na razdoblje kraće od očekivanog vijeka trajanja dotične pomorske opreme:

– dokumentaciju navedenu u točki 3.1.,

– izmjenu navedenu u točki 3.5., kako je odobreno,

– odluke i izvješća prijavljenog tijela navedena u točkama 3.5., 4.3. i 4.4.

7. Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje izvršava prijavu o odobrenjima sustava kvalitete koji su izdani ili povučeni te povremeno ili na zahtjev stavlja na raspolaganje svojem tijelu koje izvršava prijavu popis odobrenja sustava kvalitete koja su odbijena, suspendirana ili na neki drukčiji način ograničena.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o odobrenjima sustava kvalitete koja je odbilo, suspendiralo, povuklo ili na neki drugi način ograničilo i, na zahtjev, o odobrenjima sustava kvalitete koje je izdalo.

8. Ovlašteni predstavnik

Ovlašteni predstavnik može ispuniti obveze proizvođača utvrđene u točkama 3.1., 3.5., 5. i 6. u njegovo ime te pod njegovom odgovornošću, pod uvjetom da su iste navedene u punomoći.

III. MODUL E: SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU OSIGURANJA KVALITETE PROIZVODA

1. Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvoda predstavlja dio postupka ocjenjivanja sukladnosti prilikom kojeg proizvođač ispunjava obveze utvrđene točkama 2. i 5. te kojim osigurava i potvrđuje na vlastitu odgovornost da je dotična pomorska oprema u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EZ tipnom ispitivanju te da ispunjava zahtjeve međunarodnih instrumenata koji se primjenjuju na nju.

2. Proizvodnja

Proizvođač upravlja odobrenim sustavom kvalitete za potrebe pregleda konačnog proizvoda i ispitivanja dotičnih proizvoda, kako je navedeno u točki 3., te podliježe nadzoru, kako je određeno u točki 4.

3. Sustav kvalitete

3.1. Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenu svojeg sustava kvalitete za dotičnu pomorsku opremu kod prijavljenog tijela po vlastitu izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– ime i adresu proizvođača i, ako je zahtjev podnio ovlašteni predstavnik, njegovo ime i adresu,

– pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnesen ni pri jednome drugom prijavljenom tijelu,

– sve relevantne informacije o predviđenoj kategoriji pomorske opreme,

– dokumentaciju o sustavu kvalitete i

– tehničku dokumentaciju o odobrenom tipu i presliku potvrde o EZ tipnom ispitivanju.

3.2. Sustavom kvalitete jamči se sukladnost proizvoda s tipom opisanim u potvrdi o EZ ispitivanju tipa te sa zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

Sve elemente, zahtjeve i odredbe koje usvoji proizvođač potrebno je dokumentirati na sustavan i pregledan način, u pisanom obliku, i to politiku poduzeća, postupke i upute. Dokumentacija o sustavu kvalitete dopušta dosljedno tumačenje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa.

Ona osobito mora sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlaštenja upravljačke strukture u vezi s kvalitetom proizvoda,

– ispitivanja i testova koje je potrebno provesti nakon proizvodnje,

– evidencije kvalitete, kao što su izvješća o pregledu i podaci o ispitivanjima, podaci o umjeravanju, izvješća o stručnoj osposobljenosti dotičnog osoblja itd.,

– načina nadzora učinkovitog funkcioniranja sustava kvalitete.

3.3. Prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo ispunjava li uvjete navedene u točki 3.2.

Osim iskustva sa sustavima upravljanja kvalitetom revizorski tim mora imati barem jednog člana koji ima iskustva u procjeni u odgovarajućem području i tehnologiji proizvodnje pomorske opreme te znanje o primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata. Revizija uključuje posjet prostorijama proizvođača radi procjene. Revizorski tim pregledava tehničku dokumentaciju navedenu u točki 3.1. petoj alineji kako bi provjerio sposobnost proizvođača da prepozna odgovarajuće zahtjeve međunarodnih instrumenata te da izvrši potrebna ispitivanja radi osiguranja sukladnosti proizvoda s tim zahtjevima.

Odluka se dostavlja proizvođaču. Obavijest mora sadržavati zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obveze koje proizlaze iz sustava kvalitete, kako je odobren, te da će ga održavati odgovarajućim i učinkovitim.

3.5. Proizvođač obavješćuje prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svim planiranim izmjenama u sustavu kvalitete.

Prijavljeno tijelo procjenjuje predložene izmjene i odlučuje o tome ispunjava li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje uvjete navedene u točki 3.2. ili ga je potrebno ponovno procijeniti.

Ono obavješćuje proizvođača o svojoj odluci. Obavijest mora sadržavati zaključke ispitivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

4. Nadzor pod odgovornošću prijavljenoga tijela

4.1. Svrha je nadzora osigurati da proizvođač propisno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2. Proizvođač, u svrhu ocjene, dopušta prijavljenom tijelu pristup prostorima u kojima se obavlja proizvodnja, pregled, ispitivanje i odlaganje, te mu pruža sve potrebne informacije, a posebno:

– dokumentaciju o sustavu kvalitete,

– evidenciju kvalitete, kao što su izvješća o pregledu i podaci o ispitivanjima, podaci o umjeravanju, izvješća o stručnoj osposobljenosti dotičnog osoblja itd.

4.3. Prijavljeno tijelo provodi povremene revizije kako bi se uvjerilo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te proizvođaču dostavlja izvješće o reviziji.

4.4. Osim toga, prijavljeno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača osim kada se u skladu s nacionalnim pravom ili zbog obrane odnosno sigurnosti određena ograničenja primjenjuju na takve posjete. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može prema potrebi provesti ispitivanja proizvoda ili organizirati njihovo provođenje kako bi provjerilo da sustav kvalitete ispravno funkcionira. Prijavljeno tijelo proizvođaču dostavlja izvješće o posjetu i, ako su ispitivanja provedena, izvješće o njima.

5. Oznaka sukladnosti i izjava o sukladnosti

5.1. Proizvođač stavlja znak kormilarskog kola utvrđen u članku 9. ovoga Pravilnika i, pod odgovornošću prijavljenog tijela navedenog u točki 3.1., identifikacijski broj tog tijela na svaki zasebni proizvod koji je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EZ tipnom ispitivanju te koji ispunjava primjenjive zahtjeve međunarodnih instrumenata.

5.2. Proizvođač sastavlja pisanu izjavu o sukladnosti za svaki model proizvoda te je stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima na najmanje 10 godina nakon što je znak kormilarskog kola stavljen na zadnji proizvedeni proizvod i ni u kojem slučaju na razdoblje kraće od očekivanog vijeka trajanja dotične pomorske opreme. Izjava o sukladnosti služi za identifikaciju modela pomorske opreme za koji je sastavljena.

Primjerak izjave o sukladnosti mora biti dostupan relevantnim tijelima na njihov zahtjev.

6. Proizvođač stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima na najmanje 10 godina nakon što je znak kormilarskog kola stavljen na zadnji proizvedeni proizvod i ni u kojem slučaju na razdoblje kraće od očekivanog vijeka trajanja dotične pomorske opreme:

– dokumentaciju navedenu u točki 3.1.,

– izmjenu navedenu u točki 3.5., kako je odobreno,

– odluke i izvješća prijavljenog tijela navedena u točkama 3.5., 4.3. i 4.4.

7. Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje izvršava prijavu o odobrenjima sustava kvalitete koja su izdana ili povučena te povremeno ili na zahtjev stavlja na raspolaganje svojem tijelu koje izvršava prijavu popis odobrenja sustava kvalitete koja su odbijena, suspendirana ili na neki drukčiji način ograničena.

Svako je prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o odobrenjima sustava kvalitete koja je odbilo, suspendiralo ili povuklo i, na zahtjev, o odobrenjima sustava kvalitete koja je izdalo.

8. Ovlašteni predstavnik

Ovlašteni predstavnik može ispuniti obveze proizvođača utvrđene u točkama 3.1., 3.5., 5. i 6. u njegovo ime te pod njegovom odgovornošću, pod uvjetom da su iste naznačene u punomoći.

IV. MODUL F: SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU PROVJERE PROIZVODA

1. Sukladnost s tipom na temelju provjere proizvoda predstavlja dio postupka ocjenjivanja sukladnosti prilikom kojeg proizvođač ispunjava obveze utvrđene točkama 2., 5.1. i 6. te kojim osigurava i potvrđuje na vlastitu odgovornost da su dotični proizvodi, koji podliježu odredbama točke 3., u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EZ tipnom ispitivanju te da ispunjavaju zahtjeve primjenjivih međunarodnih instrumenata.

2. Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se procesom proizvodnje i njegovim nadzorom osigurala sukladnost izrađenih proizvoda s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EZ tipnom ispitivanju kao i sa zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

3. Provjera

Prijavljeno tijelo koje odabere proizvođač provodi prikladna ispitivanja i testove kako bi provjerilo sukladnost proizvoda s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EZ tipnom ispitivanju te s prikladnim zahtjevima međunarodnih instrumenata.

Ispitivanja i testovi kojima se provjerava sukladnost proizvoda s prikladnim zahtjevima prema odluci proizvođača provode se ispitivanjem i testiranjem svakog proizvoda, kako je utvrđeno u točki 4., odnosno ispitivanjem ili testiranjem proizvoda na temelju statističkih podataka, kako je naznačeno u točki 5.

4. Provjera sukladnosti ispitivanjem i testiranjem svakog proizvoda

4.1. Svi se proizvodi zasebno ispituju i testiraju u skladu s ovim Pravilnikom kako bi se provjerila sukladnost s odobrenim tipom opisanim u potvrdio EZ tipnom ispitivanju te s prikladnim zahtjevima međunarodnih instrumenata.

4.2. Prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti u vezi s provedenim ispitivanjima i testovima te na svaki odobreni proizvod stavlja svoj identifikacijski broj ili organizira njegovo stavljanje pod vlastitom odgovornošću.

Proizvođač je obvezan potvrde o sukladnosti učiniti dostupnima za pregled nacionalnim tijelima na najmanje 10 godina nakon što je znak kormilarskog kola stavljen na zadnji proizvedeni proizvod i ni u kojem slučaju na razdoblje kraće od očekivanog vijeka trajanja dotične pomorske opreme.

5. Statistička provjera sukladnosti

5.1. Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi procesom proizvodnje i njegovim nadzorom osigurao homogenost svake proizvedene serije proizvoda te svoj proizvod stavlja na raspolaganje za potrebe provjere u obliku homogenih serija proizvoda.

5.2. Iz svake se serije proizvoda uzima nasumični uzorak. Svi proizvodi u uzorku zasebno se ispituju i testiraju u skladu s ovim Pravilnikom kako bi se osigurala njihova sukladnost s primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata te kako bi se utvrdilo je li serija proizvoda prihvaćena ili odbijena.

5.3. Ako je serija proizvoda prihvaćena, svi proizvodi iz te serije smatraju se odobrenima, osim proizvoda iz uzorka za koje je otkriveno da ne zadovoljavaju testove.

Prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti u vezi s provedenim ispitivanjima i testovima te na svaki odobreni proizvod stavlja identifikacijski broj ili organizira njegovo stavljanje pod vlastitom odgovornošću.

Proizvođač je obvezan potvrde o sukladnosti učiniti dostupnima za pregled nacionalnim tijelima na najmanje 10 godina nakon što je znak kormilarskog kola stavljen na zadnji proizvedeni proizvod i ni u kojem slučaju na razdoblje kraće od očekivanog vijeka trajanja dotične pomorske opreme.

5.4. Ako je serija proizvoda odbijena, prijavljeno tijelo ili nadležno tijelo poduzima sve prikladne mjere kako bi spriječilo stavljanje navedene serije na tržište. U slučaju učestalog odbijanja serija proizvoda prijavljeno tijelo može suspendirati statističku provjeru i poduzeti prikladne mjere.

6. Oznaka sukladnosti i izjava o sukladnosti

6.1 Proizvođač stavlja potrebnu oznaku sukladnosti iz članka 9. ovoga Pravilnika i, pod odgovornošću prijavljenog tijela navedenog u točki 3., identifikacijski broj tog tijela na svaki zasebni proizvod koji je u skladu s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EZ tipnom ispitivanju te koji ispunjava primjenjive zahtjeve međunarodnih instrumenata.

6.2 Proizvođač sastavlja pisanu izjavu o sukladnosti za svaki model proizvoda te je stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima na najmanje 10 godina nakon što je znak kormilarskog kola stavljen na zadnji proizvedeni proizvod i ni u kojem slučaju na razdoblje kraće od očekivanog vijeka trajanja dotične pomorske opreme. Izjava o sukladnosti služi za identifikaciju modela pomorske opreme za koji je sastavljena.

Primjerak izjave o sukladnosti mora biti dostupan relevantnim tijelima na njihov zahtjev.

7. Ako je prijavljeno tijelo suglasno te akonavedeno pripada pod njegovu odgovornost, proizvođač također može staviti identifikacijski broj prijavljenog tijela na proizvode tijekom procesa proizvodnje.

8. Ovlašteni predstavnik

Ovlašteni predstavnik može ispuniti obveze proizvođača u njegovo ime te pod njegovom odgovornošću, pod uvjetom da su iste navedene u punomoći. Ovlašteni predstavnik ne smije ispuniti obveze proizvođača utvrđene u točkama 2. i 5.1

V. MODUL G: SUKLADNOST NA TEMELJU POJEDINAČNE PROVJERE

1. Sukladnost na temelju pojedinačne provjere je postupak ocjenjivanja sukladnosti prilikom kojeg proizvođač ispunjava obveze utvrđene točkama 2., 3. i 5. te kojim osigurava i potvrđuje na vlastitu odgovornost da su dotični proizvodi, koji podliježu odredbama točke 4., u skladu sa zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

2. Tehnička dokumentacija

Proizvođač sastavlja tehničku dokumentaciju te je stavlja na raspolaganje prijavljenom tijelu navedenom u točki 4. Dokumentacija omogućuje ocjenu sukladnosti proizvoda s relevantnim zahtjevima te sadržava odgovarajuće analize i procjene jednog ili više rizika. Tehničkom se dokumentacijom pobliže označuju primjenjivi uvjeti te obuhvaća projektiranje, proizvodnju i funkcioniranje proizvoda, u mjeri u kojoj je to relevantno za ocjenu. Tehnička dokumentacija sadrži, kada god je to primjenjivo, najmanje sljedeće:

– opći opis proizvoda,

– idejni projekt i radioničke nacrte te shematski prikaz sastavnih dijelova, podsklopova, strujnih krugova itd.,

– opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje navedenih nacrta i shematskih prikaza te funkcioniranja proizvoda,

– popis zahtjeva i ispitnih normi koji su primjenjivi na dotičnu pomorsku opremu u skladu s ovim Pravilnikom, zajedno s opisom rješenja usvojenih za zadovoljavanje navedenih zahtjeva,

– rezultate izvršenih projektnih izračuna, provedenih ispitivanja i

– izvješća o ispitivanju.

Proizvođač je dužan tehničku dokumentaciju staviti na raspolaganje relevantnim nacionalnim tijelima na najmanje 10 godina nakon što je znak kormilarskog kola stavljen na zadnji proizvedeni proizvod i ni u kojem slučaju na razdoblje kraće od očekivanog vijeka trajanja dotične pomorske opreme.

3. Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se procesom proizvodnje i njegovim nadzorom osigurala sukladnost izrađenog proizvoda s primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata.

4. Provjera

Prijavljeno tijelo koje odabere proizvođač provodi prikladna ispitivanja i testove u skladu s ovim Pravilnikom kako bi provjerilo sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata.

Prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti u vezi s provedenim ispitivanjima i testovima te na odobreni proizvod stavlja svoj identifikacijski broj ili organizira njegovo stavljanje pod vlastitom odgovornošću.

Proizvođač je obvezan potvrde o sukladnosti učiniti dostupnima za pregled nacionalnim tijelima na najmanje 10 godina nakon što je znak kormilarskog kola stavljen na zadnji proizvedeni proizvod i ni u kojem slučaju na razdoblje kraće od očekivanog vijeka trajanja dotične pomorske opreme.

5. Oznaka sukladnosti i izjava o sukladnosti

5.1. Proizvođač stavlja znak kormilarskog kola iz članka 9. i, pod odgovornošću prijavljenog tijela navedenog u točki 4., identifikacijski broj tog tijela na svaki proizvod koji zadovoljava primjenjive zahtjeve međunarodnih instrumenata.

5.2. Proizvođač sastavlja pisanu izjavu o sukladnosti i stavlja je na raspolaganje nacionalnim tijelima na najmanje 10 godina nakon što je znak kormilarskog kola stavljen na zadnji proizvedeni proizvod i ni u kojem slučaju na razdoblje kraće od očekivanog vijeka trajanja dotične pomorske opreme. Izjava o sukladnosti služi za identifikaciju proizvoda za koji je sastavljena.

Primjerak izjave o sukladnosti mora biti dostupan relevantnim tijelima na njihov zahtjev.

6. Ovlašteni predstavnik

Ovlašteni predstavnik može ispuniti obveze proizvođača utvrđene u točkama 2. i 5. u njegovo ime te pod njegovom odgovornošću, pod uvjetom da su iste navedene u punomoći.

PRILOG III.

ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNITI TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI DA BI POSTALA PRIJAVLJENA TIJELA

1. Za potrebe prijavljivanja, tijelo za ocjenu sukladnosti mora ispuniti zahtjeve propisane u točkama 2. do 11.

2. Tijelo za ocjenu sukladnosti osniva se na temelju nacionalnog prava te ima pravnu osobnost.

3. Tijelo za ocjenu sukladnosti treća je strana koja ne ovisi o organizaciji ili pomorskoj opremi koju ocjenjuje.

4. Tijelo koje je dio poslovnog udruženja ili profesionalnog saveza i koje je uključeno u projektiranje, proizvodnju, nabavu, sastavljanje, uporabu ili održavanje pomorske opreme koju ocjenjuje, može se, pod uvjetom da je dokazana njegova neovisnost i nepostojanje svakog oblika sukoba interesa, smatrati tijelom za ocjenu sukladnosti.

5. Tijelo za ocjenu sukladnosti, njegovo visoko rukovodstvo i osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjene sukladnosti ne smije biti projektant, proizvođač, dobavljač, ugrađivač, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj pomorske opreme koju ocjenjuje, kao ni ovlašteni predstavnik bilo koje od tih strana. Navedeno ne isključuje uporabu ocijenjenih proizvoda, potrebnih za djelovanje tijela za ocjenu sukladnosti ili uporabu takvih proizvoda u osobne svrhe.

6. Tijelo za ocjenu sukladnosti, njegovo visoko rukovodstvo i osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti ne smije biti izravno uključeno u projektiranje, proizvodnju ili izvedbu, marketing, ugradnju, uporabu ili održavanje te pomorske opreme niti predstavljati strane uključene u navedene aktivnosti. Oni ne smiju sudjelovati ni u jednoj aktivnosti koja bi mogla dovesti u pitanje neovisnost njihove prosudbe ili integriteta u vezi s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti za koje su prijavljeni. Navedeno se posebno odnosi na usluge savjetovanja.

7. Tijela za ocjenu sukladnosti osiguravaju da aktivnosti njihovih društava kćeri ili podizvoditelja ne utječu na povjerljivost, objektivnost niti nepristranost njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti.

8. Tijela za ocjenu sukladnosti i njihovo osoblje provode aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti na najvišem stupnju profesionalnog integriteta i neophodne tehničke osposobljenosti na posebnom području, bez pritisaka i pobuda, a posebno financijske prirode, koje bi mogle utjecati na njihovo prosuđivanje ili rezultate njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, posebno u vezi s osobama odnosno skupinama osoba koje imaju interes za rezultate navedenih aktivnosti.

9. Tijelo za ocjenu sukladnosti sposobno je izvršavati sve zadaće ocjenjivanja sukladnosti koje su mu dodijeljene ovim Pravilnikom te u vezi s kojim je bilo prijavljeno, bez obzira na to jesu li navedene zadaće obavljene od samog tijela za ocjenu sukladnosti ili u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

10. U svakom trenutku te za svaki zasebni postupak ocjenjivanja sukladnosti i svaki tip, kategoriju ili potkategoriju proizvoda u vezi s kojim je bilo prijavljeno, tijelo za ocjenu sukladnosti na raspolaganju ima:

(a) potrebno osoblje s tehničkim znanjem te dostatnim i prikladnim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

(b) potrebne opise postupaka u skladu s kojima je izvršena ocjena sukladnosti, a kojima se osigurava transparentnost tih postupaka i mogućnost njihovih ponavljanja. Također ima odgovarajuću politiku i postupke, na temelju kojih razlikuje aktivnosti koje provodi kao prijavljeno tijelo od drugih aktivnosti;

(c) potrebne postupke za obavljanje aktivnosti kojima se vodi računa o veličini poduzeća, sektoru u kojem djeluje te o njegovoj strukturi, stupnju složenosti tehnologije dotične pomorske opreme te masovne ili serijske prirode procesa proizvodnje.

11. Tijelo za ocjenu sukladnosti ima sredstva potrebna za obavljanje tehničkih i administrativnih zadaća, povezanih s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti na prikladan način, te ima pristup svoj potrebnoj opremi i postrojenjima.

12. Osoblje odgovorno za provođenje aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti posjeduje:

(a) temeljitu tehničku i stručnu osposobljenost, kojom su obuhvaćene sve aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti u vezi s kojima je tijelo za ocjenu sukladnosti prijavljeno;

(b) zadovoljavajuće znanje o zahtjevima ocjene koju provodi i dostatnu ovlast da provodi navedenu ocjenu;

(c) prikladno znanje i razumijevanje primjenjivih zahtjeva i ispitnih normi te relevantnih odredaba zakonodavstva Unije o usklađenju te njegovih provedbenih propisa;

(d) sposobnost potrebnu za sastavljanje potvrda, evidencija i izvješća kojima se dokazuje da je ocjena izvršena.

13. Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenu sukladnosti, njihova visokog rukovodstva i ocjenjivačkog osoblja.

14. Naknada za rad visokog rukovodstva i ocjenjivačkog osoblja tijela za ocjenu sukladnosti ne ovisi o broju izvršenih ocjena i njihovim rezultatima.

15. Tijela za ocjenu sukladnosti aktiviraju osiguranje od odgovornosti, osim ako odgovornost ne preuzme država u skladu s nacionalnim pravom ili u slučaju da je za ocjenu sukladnosti izravno odgovorna sama država članica.

16. Osoblje tijela za ocjenu sukladnosti nadgleda profesionalnu tajnost podataka u vezi sa svim informacijama prikupljenima tijekom obavljanja svojih zadaća na temelju ovog Pravilnika ili na temelju bilo koje odredbe nacionalnoga prava koja je na snazi, osim u vezi s nadležnim tijelima država članica u kojoj su navedene aktivnosti izvršene. Vlasnička su prava zaštićena.

17. Tijela za ocjenu sukladnosti sudjeluju u relevantnim aktivnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenog tijela, uspostavljene na temelju ovog Pravilnika ili jamče da je njihovo ocjenjivačko osoblje o tome obaviješteno te kao opće načelo primjenjuju administrativne odluke i dokumente nastale kao rezultat rada te skupine.

18. Tijela za ocjenu sukladnosti moraju ispuniti zahtjeve norme EN ISO/IEC 17065:2012.

19. Tijela za ocjenu sukladnosti moraju osigurati da ispitni laboratoriji koji se koriste za ocjenu sukladnosti ispunjavaju zahtjeve norme EN ISO/IEC 17025:2005.

PRILOG IV.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

1. Br. … (jedinstvena identifikacija proizvoda):

2. Ime i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:

3. Ova se izjava o sukladnosti izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača:

4. Cilj izjave (identifikacija proizvoda kojom je omogućeno praćenje. Prema potrebi, može uključivati fotografiju):

5. Gore opisani cilj izjave je u skladu s relevantnim usklađenim zakonodavstvom Zajednice:

6. Upotrijebljene upute na relevantne usklađene norme ili upute na specifikacije u vezi kojih je proglašena sukladnost:

7. Prema potrebi, prijavljeno tijelo … (ime, broj) … je izvršilo … (opis intervencije) … i izdalo potvrdu:

8. Dodatne informacije:

Potpisano od strane i u ime:

(mjesto i datum izdavanja):

(ime, funkcija) (potpis)

82 14.09.2016 Pravilnik o pomorskoj opremi 82 14.09.2016 Pravilnik o pomorskoj opremi 82 14.09.2016 Pravilnik o pomorskoj opremi