Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom

NN 89/2016 (5.10.2016.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom

89 05.10.2016 Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1910

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i 2. i članka 19. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PELAGIJSKOM KOĆOM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom (»Narodne novine« br. 104/15) dodaje se novi članak 5. koji glasi:

»Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

Ribolov pelagijskom koćom zabranjen je u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske do dana stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana upravljanja pelagijskim koćama.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/43
Urbroj: 525-13/1282-16-3
Zagreb, 26. rujna 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.