Dopune Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

NN 91/2016 (12.10.2016.), Dopune Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

91 12.10.2016 Dopune Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1941

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 88. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. listopada 2016. donijela

DOPUNE METODOLOGIJE

UTVRĐIVANJA CIJENE NESTANDARDNIH USLUGA ZA TRANSPORT PLINA, DISTRIBUCIJU PLINA, SKLADIŠTENJE PLINA I JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 158/13) (dalje: Metodologija), iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:

»Članak 13.a

(1) Trošak nestandardne usluge iz Priloga 2. točka 27. ove Metodologije snosi korisnik transportnog sustava koji zakupljuje prekidivi kapacitet na interkonekciji Hrvatska – Mađarska u smjeru iz Hrvatske prema Mađarskoj.

(2) Cijena nestandardne usluge iz stavka 1. ovoga članka računa se kao umnožak zadnje potvrđene nominacije korisnika transportnog sustava iskazane u MWh i naknade za nestandardnu uslugu iz Priloga 2. točka 27. ove Metodologije iz cjenika nestandardnih usluga na koji je Agencija dala suglasnost.

(3) Operator transportnog sustava dužan je Agenciji, najkasnije do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, dostaviti izvješće o stvarnim troškovima za uslugu upravljanja tlakom na hrvatsko--mađarskoj interkonekciji korištenjem kompresorske stanice kojom upravlja mađarski operator transportnog sustava FGSZ, ispostavljeni račun za usluge iz ovoga stavka, te potvrđene nominacije korisnika transportnog sustava iskazane u MWh.

(4) Razlika između ostvarenih prihoda od pružanja nestandardne usluge iz Priloga 2. točka 27. ove Metodologije svim korisnicima, prema stavku 2. ovoga članka, i ostvarenih troškova iz stavka 3. ovoga članka, utvrđuje se konačnim obračunom.

(5) Utvrđena razlika iz stavka 4. ovoga članka obračunava se i naplaćuje, odnosno odobrava korisniku transportnog sustava, razmjerno transportiranoj količini tog korisnika u razdoblju na koje se odnosi konačni obračun.

(6) Operator transportnog sustava dužan je provesti konačni obračun iz stavka 4. ovoga članka najkasnije do 20. siječnja svake godine za prethodnu godinu i isti dostaviti Agenciji.

(7) Operator transportnog sustava dužan je ispostaviti račun ili odobrenje prema konačnom obračunu iz stavka 4. ovoga članka, svim korisnicima nestandardne usluge iz Priloga 2. točka 27. ove Metodologije do 30. siječnja svake godine za prethodnu godinu.

(8) Izvanredni konačni obračun između ostvarenih prihoda i troškova operatora transportnog sustava može se provesti tijekom razdoblja pružanja nestandardne usluge iz Priloga 2. točka 27. ove Metodologije, i to na prijedlog operatora transportnog sustava ili prema nalogu Agencije.

(9) Izvanredni obračun iz stavka 8. ovoga članka provodi se uslijed neočekivanih promjena na tržištu koje utječu na pružanje nestandardne usluge iz Priloga 2. točka 27. ove Metodologije, a koje operator transportnog sustava nije mogao predvidjeti niti ih je mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.«.

Članak 2.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

(1) Pružanje nestandardne usluge iz Priloga 2. točka 27. ove Metodologije vremenski je ograničeno na razdoblje do 31. prosinca 2017.

(2) Iznimno od članka 14. stavka 3. ove Metodologije, operator transportnog sustava dužan je detaljni izračun cijene nestandardne usluge i cjenik nestandardnih usluga u dijelu cijene nestandardne usluge iz Priloga 2. točka 27. ove Metodologije dostaviti Agenciji na suglasnost.«.

Članak 3.

U Prilogu 2. iza točke 26. dodaje se točka 27. koja glasi:

27.

Naknada za korištenje prekidivog kapaciteta smanjene prekidivosti na interkonekciji Hrvatska – Mađarska

PI

Članak 4.

Ove Dopune Metodologije stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/15

Urbroj: 371-06/16-02

Zagreb, 10. listopada 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.