Pravilnik o načinu prijave primatelja organa i načinu vođenja Nacionalne liste čekanja za organe te kriterijima dodjele organa

NN 92/2016 (14.10.2016.), Pravilnik o načinu prijave primatelja organa i načinu vođenja Nacionalne liste čekanja za organe te kriterijima dodjele organa

92 14.10.2016 Pravilnik o načinu prijave primatelja organa i načinu vođenja Nacionalne liste čekanja za organe te kriterijima dodjele organa

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1964

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (»Narodne novine«, broj 144/12), ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIJAVE PRIMATELJA ORGANA I NAČINU VOĐENJA NACIONALNE LISTE ČEKANJA ZA ORGANE TE KRITERIJIMA DODJELE ORGANA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se način prijave primatelja organa i način vođenja Nacionalne liste čekanja (u daljnjem tekstu: Lista čekanja) te kriteriji dodjele organa za presađivanje.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

I. NAČIN PRIJAVE PRIMATELJA ORGANA NA NACIONALNU LISTU ČEKANJA

Članak 2.

(1) Primatelji organa su pacijenti, državljani Republike Hrvatske kod kojih je postavljena indikacija za presađivanje organa od strane nadležnog/odabranog transplantacijskog centra.

(2) Primatelji organa prijavljuju se na Listu čekanja u Republici Hrvatskoj po istim kriterijima, temeljem pozitivne odluke Povjerenstva nadležnog/odabranog transplantacijskog centra.

Članak 3.

(1) Mogući primatelj organa (u daljnjem tekstu: kandidat) je bolesnik s terminalnim zatajenjem organa kod kojeg je liječenje presađivanjem organa metoda izbora.

(2) Indikaciju za presađivanje organa utvrđuje nadležni liječnik odgovarajuće specijalnosti.

Članak 4.

(1) Nakon postavljene indikacije svakog kandidata iz članka 3. potrebno je na odgovarajući način obraditi u svrhu prijave na Listu čekanja.

(2) Obrada kandidata is stavka 1. ovog članka provodi se sukladno standardnom operativnom postupniku nadležnog/odabranog transplantacijskog centra o probiru i pretransplantacijskoj procjeni primatelja (u daljnjem tekstu SOP).

(3) SOP iz stavka 2. ovog članka mora obvezno sadržavati;

– indikacije za presađivanje organa,

– postupnik obrade u svrhu prijave na Listu čekanja (set obveznih pretraga i pregleda),

– kriterije (ne)prihvatljivosti za prijavu na Listu čekanja,

– proceduru prijave i odgovorne osobe za prijavu i zanavljanje statusa kandidata na Listi čekanja.

(4) Svaki transplantacijski centar mora imati SOP iz stavka 2. ovog članka dostupan javnosti i objavljen na web stranici zdravstvene ustanove.

(5) SOP iz stavka 2. ovog članka mora biti usklađen s nacionalnim smjernicama za presađivanje organa i Priručnikom Eurotransplanta (Eurotransplant Manual) iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Svaki bolesnik u završnom stadiju kronične bubrežne bolesti mogući je kandidat za presađivanje bubrega od preminulog ili živog darivatelja, ukoliko nema apsolutnu kontraindikaciju.

(2) Svakog kandidata iz stavka 1. ovog članka nadležni liječnik nefrolog obvezan je pravovremeno (u četvrtom ili petom stadiju kronične bubrežne bolesti) evaluirati na mogućnost presađivanja bubrega, kao metodu izbora nadomjesnog bubrežnog liječenja.

(3) Evaluacija kandidata iz stavaka 1. ovog članka provodi se u skladu sa SOP-om nadležnog/odabranog transplantacijskog centra i Nacionalnim smjernicama za odabir i obradu primatelja i darivatelja bubrega, koje su dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja w.w.w.miz.hr.

Članak 6.

(1) Završnu evaluaciju prihvatljivosti kandidata za presađivanje organa i Odluku o prijavi kandidata na Listu čekanja donosi Povjerenstvo nadležnog/odabranog transplantacijskog centra.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine transplantacijski internist i transplantacijski kirurg/urolog.

(3) Odluku iz stavka 1. ovog članka moraju potpisati oba člana Povjerenstva.

Članak 7.

(1) Kandidata na Listu Eurotransplanta prijavljuje nadležni transplantacijski internist ili druga osoba ovlaštena od strane transplantacijskog centra, na način određen Priručnikom Eurotransplanta.

(2) Priručnik Eurotransplanta je skup pravila prethodno dogovorenih s državama članicama Eurotransplanta, vezanih uz provedbu transplantacijskog programa, koja obuhvaćaju smjernice za upravljanje Listom čekanja te kriterije i sustav dodjele organa.

(3) Nadležni transplantacijski internist ili druga ovlaštena osoba iz stavka 1. ovog članka obvezan je obavijestiti kandidata o prijavi na Listu čekanja pisanim putem i dostaviti mu ispis Izvješća primatelja (Recipient Report) iz elektroničke baza podataka Eurotransplanta.

II. NAČIN VOĐENJA NACIONALNE LISTE ČEKANJA

Članak 8.

(1) O svakoj promjeni zdravstvenog stanja kandidata na Listi čekanja, koja privremeno ili trajno onemogućava primanje organa, kandidat osobno i/ili njegov nadležni liječnik, obvezni su obavijestiti nadležnog transplantacijskog internistu, telefonski odmah po saznanju za tu promjenu te u pisanom obliku u roku od 24 sata od saznanja za nastalu promjenu.

(2) Transplantacijski centar obvezan je redovito i pravovremeno zanavljati medicinske i druge podatke te status kandidata na Listi čekanja, u skladu s pravilima propisanim Priručnikom Eurotransplanta.

(3) Kandidat se ispisuje s Liste čekanja u slučaju trajne nemogućnosti za presađivanje, smrti ili nakon obavljenog presađivanja.

(4) Svaki transplantacijski centar obvezan je osigurati doživotno praćenje zdravstvenog stanja primatelja organa i živih darivatelja organa redovitim kontrolnim pregledima i upisom njihovih općih i medicinskih podataka u nacionalne registre i registre Eurotransplanta.

Članak 9.

Ravnatelj zdravstvene ustanove u kojoj je transplantacijski centar i osoba/e ovlaštene za prijavu kandidata te vođenje Liste čekanja u transplantacijskom centru odgovorni su za vjerodostojnost upisanih općih i medicinskih podataka vezanih uz prijavu i status kandidata na Listi čekanja i njihovo pravovremeno zanavljanje, kao i za upis podataka u registre iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Kandidati za presađivanje organa živih darivatelja moraju biti upisani na Listu čekanja prema istim kriterijima kao i primatelji organa od umrle osobe.

III. KRITERIJI ZA DODJELU ORGANA

Članak 11.

Kandidatima prijavljenim na Listi čekanja dodjeljuju se organi prema sljedećim kriterijima:

– medicinski kriteriji (ovisno o organu, primjerice MELD),

– stupanj hitnosti,

– imunogenetski kriteriji (stupanj senzibilizacije, tkivna podudarnost),

– vrijeme čekanja,

– posebne okolnosti (npr. dijete, primatelj više organa),

– balans razmjene organa između članica Eurotransplanta,

te drugim kriterijima određenim Priručnikom Eurotransplanta i nacionalnim smjernicama za presađivanje organa.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Postupci prijave kandidata na Listu čekanja započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, završit će se po odredbama Pravilnika o kriterijima za dodjelu dijelova ljudskog tijela i vođenja nacionalne lista čekanja (»Narodne novine«, broj 152/05 i 84/07).

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za dodjelu dijelova ljudskog tijela i vođenja nacionalne lista čekanja (»Narodne novine«, broj 152/05 i 84/07).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/30

Urbroj: 534-02-1-2/2-16-02

Zagreb, 10. listopada 2016.

Ministar
doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., v. r.