Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg

NN 92/2016 (14.10.2016.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1966

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UTEGE NAZIVNE MASE

OD 100 KG DO 5000 KG

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati utezi nazivne mase od 100 kg do 5000 kg (u daljnjem tekstu: utezi) koji se upotrebljavaju za ovjeravanje vaga.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu odredaba ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Nazivna masa utega m0 – je zaokružena ili približna vrijednost mase utega, koja je smjernica za njegovu uporabu.

2. Dogovorena masa utega mc – jednaka je masi referentnog utega gustoće 8000 kg/m3 pri temperaturi 20 °C koja uravnotežuje taj uteg u zraku gustoće 1,2 kg/m3.

3. Namještanje utega – je postupak kojim se masa utega, vagana na zraku, namješta tako da je u granicama najveće dopuštene pogreške za nazivnu masu i broj podjeljaka (n) vage koju se ispituje.

II. MJERITELJSKI ZAHTJEVI

Članak 3.

Nazivna masa utega mora biti iskazana u obliku 1 × 10k kg, 2 × 10k kg ili 5 × 10k kg, gdje je »k« pozitivan cijeli broj jednak ili veći od 2.

Članak 4.

Utezi moraju biti što jednostavnijeg oblika, bez oštrih rubova, udubljenja i ispupčenja kako bi se spriječila promjena njihove mase tijekom uporabe.

Utezi koji se pri uporabi kotrljaju po prijamniku tereta ili po tračnicama moraju imati ispupčenja ili žljebove za kotrljanje.

Članak 5.

Utezi se namještaju pri dogovorenim uvjetima i to:

1) gustoći zraka 1,2 kg/m3

2) gustoći utega 8000 kg/m3, na temperaturi 20 °C, bez ispravke tlaka zraka.

Članak 6.

Utezi moraju imati jednu ili više šupljina za namještanje mase. Poklopac šupljine za namještanje mase mora spriječiti ulazak vode i/ili zraka u šupljinu. Ukupni obujam šupljina za ugađanje ne smije biti veći od 1/10 ukupnog obujma utega.

Nakon prvog ugađanja barem 1/3 ukupnog obujma šupljine za ugađanje mora ostati prazna.

Članak 7.

Utezi moraju biti izrađeni od sivog lijevanog željeza ili neke druge vrste gradiva čija je lomljivost i otpornost na koroziju podjednaka onoj sivog lijevanog željeza ili veća od nje.

Gradivo mora biti takve tvrdoće i čvrstoće da izdrži opterećenja teretima i udarce koji se mogu pojaviti u normalnim uvjetima uporabe.

Članak 8.

Utezi moraju biti zaštićeni od korozije. Takva zaštita mora biti otporna na udarce i atmosferske utjecaje.

Članak 9.

Proširena mjerna nesigurnost U određivanja dogovorene mase pojedinog utega mc za faktor pokrivanja k=2 mora biti manja ili jednaka 1/3 najvećih dopuštenih pogrešaka (u daljnjem tekstu: NDP) iz članka 11. ovoga Pravilnika:

Članak 10.

Dogovorena masa pojedinog utega mc ne smije se razlikovati od nazivne mase m0 za vrijednost veću od razlike između pripadajućih NDP i proširene mjerne nesigurnosti U:

Članak 11.

NDP utega moraju biti u skladu s brojem podjeljaka (n) vage koja se ispituje, a navedeni su u tablici u nastavku:


NDP utega (g) ovisno o broju podjeljaka (n) vage koju se ispituje

Nazivna masa utega (kg)

1000

3000

5000

10000

100

± 30

± 16

± 10

± 5

200

± 60

± 30

± 20

± 10

500

± 160

± 80

± 50

± 25

1000

± 300

± 160

± 100

± 50

2000

± 600

± 300

± 200

± 100

5000

± 1600

± 800

± 500

± 250

Utezi u skladu s određenim brojem podjeljaka (n) vage koja se ispituje mogu se koristiti i za ispitivanje vaga s manjim brojem podjeljaka (n).

Za utege u uporabi dozvoljena je dvostruko veća pogreška od NDP pri ovjeravanju.

Članak 12.

NDP su usklađene s važećom preporukom Međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo (International Organization of Legal Metrology) OIML R 111-1: 2004 (E) na način da se za najveći broj podjeljaka (n) vage koja se ispituje primjenjuje NDP za odgovarajući razred utega prema tablici u nastavku:

Broj podjeljaka (n) vage koju se ispituje

Razred

10000

M1

5000

M1-2

3000

M2

1000

M2-3

Članak 13.

Gustoća gradiva od kojeg su izrađeni utezi mora biti takva da odstupanje ± 10% od dogovorene gustoće zraka (1,2 kg/m3) ne izazove pogrešku veću od ¼ NDP za taj uteg.

Ovisno o broju podjeljaka (n) vage koju se ispituje i relativne pogreške utega određuje se najmanja gustoća gradiva za utege kako slijedi:

Broj podjeljaka vage (n)

Relativne pogreške utega

Najmanja gustoća
(kg/m3)

1000

± 0,00030

1333

3000

± 0,00016

2182

5000

± 0,00010

3000

10000

± 0,00005

4364

Članak 14.

Utezi koji se upotrebljavaju na otvorenom prostoru namještaju se za broj podjeljaka (n) do 5000.

III. NATPISI I OZNAKE

Članak 15.

Natpisi i oznake moraju biti jasni i dobro vidljivi pri normalnoj uporabi, tako da ih nije moguće obrisati niti ukloniti.

Članak 16.

Natpisi i oznake na utezima moraju biti ispisani na vidljivom mjestu i moraju sadržavati:

1) nazivnu masu izraženu brojkama, s oznakom upotrijebljene mjerne jedinice

2) najveći broj podjeljaka (n) vage koju se može ispitivati

3) službenu oznaku tipa

4) oznake za razlikovanje (tvornički ili serijski broj), ako je riječ o garnituri utega.

IV. OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 17.

Prije stavljanja u uporabu utezi moraju imati prvu ovjeru.

Prva ovjera uključuje mjeriteljsko ispitivanje kojim se ocjenjuje zadovoljavaju li utezi odredbe ovoga Pravilnika. NDP za prvu ovjeru navedene su u članku 11. ovoga Pravilnika.

V. REDOVNA I IZVANREDNA OVJERA

Članak 18.

Utezi podliježu redovnoj i izvanrednoj ovjeri.

Redovne i izvanredne ovjere uključuju mjeriteljsko ispitivanje kojim se ocjenjuje zadovoljavaju li utezi odredbe ovoga Pravilnika.

NDP pri redovnoj i izvanrednoj ovjeri jednake su NDP pri prvoj ovjeri.

VI. UZAJAMNO PRIZNAVANJE

Članak 19.

Postupak uzajamnog priznavanja provodi se u skladu s odredbama članka 33. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/2014).

VII. NOTIFIKACIJA

Članak 20.

Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Utezi koji su na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika u uporabi i imaju valjanu prvu ovjeru ili potvrdu o umjeravanju (umjernicu), mogu se podnositi na redovnu ili izvanrednu ovjeru sve dok zadovoljavaju zahtjeve iz propisa na temelju kojih su stavljeni u uporabu.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za etalonske utege nazivnih masa 50 kg do 5000 kg (»Narodne novine«, broj 24/03).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/04

Urbroj: 558-01/2-16-5

Zagreb, 7. listopada 2016.

Zamjenik ravnatelja

mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg