Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

NN 94/2016 (19.10.2016.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

HRVATSKA NARODNA BANKA

2005

Na temelju članka 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL, L 191, 28. 6. 2014.), članka 11. stavka 1. i stavka 3., članka 101. stavka 2. točke 7. i članka 290. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) te članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 680/2014 O UTVRĐIVANJU PROVEDBENIH TEHNIČKIH STANDARDA O NADZORNOM IZVJEŠĆIVANJU INSTITUCIJA U SKLADU S UREDBOM (EU) BR. 575/2013

Članak 1.

U Odluci o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 (»Narodne novine«, br. 84/2014., 116/2014., 16/2015., 67/2015., 119/2015. i 34/2016.), u Uputi za sastavljanje i dostavljanje izvještaja iz Uredbe, koja je sastavni dio te Odluke, u točkama 51. i 52. Upute riječi »Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014« zamjenjuju se riječima »ove Odluke«.

Članak 2.

Točka 56. Upute mijenja se i glasi:

»56. Pri dostavljanju izvještaja kreditna institucija primjenjuje format datoteke XML koji zadovoljava tehničke zahtjeve datoteke XSD koju objavljuje Hrvatska narodna banka na svojoj internetskoj stranici u skladu s definicijom točaka podataka izvještaja koju objavljuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.«

Članak 3.

Točka 57. Upute mijenja se i glasi:

»57. Hrvatska narodna banka može na svojoj internetskoj stranici objaviti neslužbene primjere datoteka XML kao prikaz tehničke logike, a ne ispravnih podataka koji vrijede za određeni izvještajni obuhvat ili definiciju točaka podataka izvještaja koju objavljuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo za određeni izvještajni datum.«

Članak 4.

Točke od 58. do 60.d Upute brišu se.

Članak 5.

Točka 61. Upute mijenja se i glasi:

»61. Kreditna institucija dužna je datoteku oblikovati u skladu s kodnom stranicom 8859–2 (CE).«

Članak 6.

U točki 62. Upute podtočka f) mijenja se i glasi:

»f) prilozima XII., XIII., XXIV. i XXV. – Izvješćivanje o likvidnosti,«.

Članak 7.

U točki 68. Upute riječi »koja su« zamjenjuje se riječima »koji su«.

Članak 8.

U točki 82. Upute riječi »Priloga XII. – Izvješćivanje o likvidnosti« zamjenjuju se riječima »XII. i XXIV.«.

Članak 9.

Točka 83. Upute briše se.

Članak 10.

U točki 86. Upute brišu se riječi »naveden je u Prilogu 4. Popis izvještaja i tagova ove Upute te«.

Članak 11.

Iza točke 86. Upute dodaje se nova točka, 86.a, koja glasi:

»86.a Popis mogućih kombinacija oznaka redaka i stupaca propisanih izvještaja i njihovih pripadajućih tagova za sve tipove vrijednosti osim monetarnog iznosa naveden je u Prilogu 4. Popis izvještaja i tagova ove Upute. Ako kombinacija oznake retka i oznake stupca u propisanom izvještaju, to jest pripadajući tag, nije navedena u Prilogu 4., na toj se kombinaciji dostavlja monetarni iznos.«

Članak 12.

U točki 89. Upute riječi »XII. i XIII. – Izvješćivanje o likvidnosti« zamjenjuju se riječima »XII., XIII., XXIV., XXV., XVIII., XIX., XX. i XXI.«.

Članak 13.

U točki 104. podtočki 2. Upute brišu se riječi »I., X. i XII.«.

Članak 14.

Točka 123. Upute mijenja se i glasi:

»123. Za izvještaje oznake C 60.00, C 61.00, C 67.00, C 68.00, C 69.00, C 70.00, C 71.00, C 72.00, C 73.00, C 74.00, C 75.00 i C 76.00 tip vrijednosti i tagovi šalju se za skup parametara oznaka značajnih i svih valuta (otvorena os z), pri čemu jedan parametar predstavlja jedan list tog izvještaja. Predefinirana oznaka za skup valuta ukupno »010« temelji se na definiciji točaka podataka izvještaja koju objavljuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo na svojoj internetskoj stranici, dok se troslovna oznaka valute temelji na popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke temeljem Zakona o platnom prometu. Za potrebe članka 415. Uredbe (EU) br. 575/2013 izvještajna valuta iskazuje se u kunama, dok se značajne valute iskazuju u originalnoj valuti (ne pretvaraju se u izvještajnu valutu).«.

Članak 15.

Iza točke 125. Upute u tablici brišu se sljedeći redci:

Izvještaj     

Opis   parametra     

Parametar (AN)

C 51.00

Valuta

upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke temeljem Zakona o platnom prometu

C 51.00

Valuta (Ukupno)

010

C 51.00

Ostale valute

x46

C 52.00

Valuta

upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke temeljem Zakona o platnom prometu

C 52.00

Valuta (Ukupno)

010

C 52.00

Ostale valute

x46

C 53.00

Valuta

upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke temeljem Zakona o platnom prometu

C 53.00

Valuta (Ukupno)

010

C 53.00

Ostale valute

x46

C 54.00

Valuta

upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke temeljem Zakona o platnom prometu

C 54.00

Valuta (Ukupno)

010

C 54.00

Ostale valute

x46

Iza točke 125. Upute u tablici se, iza zadnjega retka, dodaju novi redci, koji glase:

Izvještaj     

Opis parametra      

Parametar (AN)

C 72.00

Valuta

upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke temeljem Zakona o platnom prometu

C 72.00

Valuta (Ukupno)

010

C 73.00

Valuta

upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke temeljem Zakona o platnom prometu

C 73.00

Valuta (Ukupno)

010

C 74.00

Valuta

upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke temeljem Zakona o platnom prometu

C 74.00

Valuta (Ukupno)

010

C 75.00

Valuta

upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke temeljem Zakona o platnom prometu

C 75.00

Valuta (Ukupno)

010

C 76.00

Valuta

upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s popisom novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka u dijelu podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke temeljem Zakona o platnom prometu

C 76.00

Valuta (Ukupno)

010

Članak 16.

Točka 128. Upute mijenja se i glasi:

»128. U dijelu izvještavanja gdje su oznake zemlje u izvještajima oznake C 06.00 i C 14.00, popis oznaka zemalja koje se pojedinačno navode temelji se na podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države, zemlje i novčane jedinice u platnom prometu. Za potrebe izvješćivanja o skupu ostalih zemalja i međunarodnih organizacija upotrebljava se oznaka koja se temelji na definiciji točaka podataka izvještaja koju objavljuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo na svojoj internetskoj stranici. Ako ne postoji podatak za tagove tipa vrijednosti Šifra ili Niz znakova, u izvještaje oznake C 06.00 i C 14.00 upisuje se »Null« ili alfanumerička oznaka »-« (minus). U dijelu izvještavanja gdje se identificira druga ugovorna strana u izvještaju C 27.00, ako ne postoji podatak za tagove tipa vrijednosti Šifra ili Niz znakova, u izvještaj se upisuje »Null« ili alfanumerička oznaka »-« (minus).«

Članak 17.

Iza točke 130. Upute u tablici se brišu sljedeći redci:

Izvještaj

Tag

Tip vrijednosti

Opis vrijednosti

Vrijednost (AN)

C 44.00

0030010

Šifra

Nacionalna općeprihvaćena računovodstvena načela

x1

C 44.00

0030010

Šifra

MSFI

x2

C 44.00

0050010

Šifra

Tromjesečno – na temelju mjesečnih prosjeka

x25

C 44.00

0050010

Šifra

Na kraju tromjesečja

x26

C 44.00

0060010

Šifra

Pojedinačni subjekt

x6

C 44.00

0060010

Šifra

Konsolidirani subjekt

x7

Članak 18.

Tablica iza točke 134. Upute mijenja se i glasi:


Članak 19.

Točka 135. Upute mijenja se i glasi:

»135. U ovom prilogu definiraju se kombinacije oznaka redaka i stupaca propisanih izvještaja i njihovih pripadajućih tagova uz koje se dostavlja tip vrijednosti Monetarni iznos.«

Članak 20.

Tablica iza točke 137. Upute mijenja se i glasi:

Izvještaj     

Tip vrijednosti

Redak

(abcd)

Stupac

(efg)

Tag

C 03.00

Postotak

010; 030; 050; 070; 080; 090; 100; 110; 120

010

abcd010

C 05.01

Postotak

080; 090; 091; 092; 120; 130; 133; 136; 138; 150; 160; 170; 180; 190; 194; 198; 210; 211; 212; 220; 221; 222; 230; 231; 232; 250; 280; 310; 350; 360; 370; 400; 410; 420; 430

050

abcd050

C 05.02

Postotak

010; 020; 090

030

abcd030

C 06.02

Niz znakova

999

010; 025; 040

9999efg

C 06.02

Ključ

999

020

9999020

C 06.02

Booleova
vrijednost

999

030

9999030

C 06.02

Šifra

999

050

9999050

C 06.02

Postotak

999

060

9999060

C 08.01

Cijeli broj

010

250; 300

0010efg

C 08.01

Cijeli broj

015

250; 300

0015efg

C 08.01

Cijeli broj

020

250; 300

0020efg

C 08.01

Cijeli broj

030

250; 300

0030efg

C 08.01

Cijeli broj

040

250; 300

0040efg

C 08.01

Cijeli broj

050

250; 300

0050efg

C 08.01

Cijeli broj

060

250; 300

0060efg

C 08.01

Cijeli broj

070

250; 300

0070efg

C 08.01

Cijeli broj

180

250; 300

0180efg

C 08.01

Postotak

010

010; 230; 240

0010efg

C 08.01

Postotak

015

010; 230; 240

0015efg

C 08.01

Postotak

020

010; 230

0020efg

C 08.01

Postotak

030

010; 230

0030efg

C 08.01

Postotak

040

010; 230

0040efg

C 08.01

Postotak

050

010; 230

0050efg

C 08.01

Postotak

060

010; 230

0060efg

C 08.01

Postotak

070

010; 230; 240

0070efg

C 08.01

Postotak

180

010; 230

0180efg

C 08.02

Ključ

999

005

9999005

C 08.02

Postotak

999

010; 230; 240

9999efg

C 08.02

Cijeli broj

999

250; 300

9999efg

C 09.02

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150

080

abcd080

C 09.02

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150

090

abcd090

C 09.02

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150

100

abcd100

C 10.01

Postotak

020

010; 070

0020efg

C 10.02

Ključ

999

005

9999005

C 10.02

Postotak

999

010; 070

9999efg

C 12.00

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240

300

abcd300

C 12.00

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240

320

abcd320

C 13.00

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270; 280; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410; 420

340

abcd340

C 13.00

Postotak

010; 020; 030; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270; 280; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410; 420

360

abcd360

C 13.00

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270; 280; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410; 420

380

abcd380

C 14.00

Booleova
vrijednost

999

100

9999100

C 14.00

Cijeli broj

999

180

9999180

C 14.00

Datum

999

120; 290; 300

9999efg

C 14.00

Ključ

999

005

9999005

C 14.00

Niz znakova

999

010; 020; 030

9999efg

C 14.00

Postotak

999

090; 150; 200; 220; 410

9999efg

C 14.00

Šifra

999

040; 050; 060; 070; 080; 110; 160; 170; 190; 450

9999efg

C 17.00

Cijeli broj

010; 110; 210; 310; 410; 510; 610; 710; 810; 910; 911; 912; 913; 914

010

abcd010

C 17.00

Cijeli broj

010; 110; 210; 310; 410; 510; 610; 710; 810; 910; 911; 912; 913; 914

020

abcd020

C 17.00

Cijeli broj

010; 110; 210; 310; 410; 510; 610; 710; 810; 910; 911; 912; 913; 914

030

abcd030

C 17.00

Cijeli broj

010; 110; 210; 310; 410; 510; 610; 710; 810; 910; 911; 912; 913; 914

040

abcd040

C 17.00

Cijeli broj

010; 110; 210; 310; 410; 510; 610; 710; 810; 910; 911; 912; 913; 914

050

abcd050

C 17.00

Cijeli broj

010; 110; 210; 310; 410; 510; 610; 710; 810; 910; 911; 912; 913; 914

060

abcd060

C 17.00

Cijeli broj

010; 110; 210; 310; 410; 510; 610; 710; 810; 910; 911; 912; 913; 914

070

abcd070

C 17.00

Cijeli broj

010; 110; 210; 310; 410; 510; 610; 710; 810; 910; 911; 912; 913; 914

080

abcd080

C 19.00

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

260

abcd260

C 19.00

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

290

abcd290

C 19.00

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

490

abcd490

C 19.00

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

520

abcd520

C 20.00

Postotak

010; 020; 030; 050; 060; 080; 090

200

abcd200

C 20.00

Postotak

010; 020; 030; 050; 060; 080; 090

230

abcd230

C 20.00

Postotak

010; 020; 030; 050; 060; 080; 090

370

abcd370

C 20.00

Postotak

010; 020; 030; 050; 060; 080; 090

400

abcd400

C 24.00

Cijeli broj

010

140

0010140

C 24.00

Postotak

010

150; 160

0010efg

C 25.00

Cijeli broj

010; 020; 030; 040

100

abcd100

C 25.00

Cijeli broj

010; 020

110

abcd110

C 26.00

Postotak

030

010

0030010

C 27.00

Ključ

999

010

9999010

C 27.00

Niz znakova

999

020; 030

9999efg

C 27.00

Šifra

999

040; 050; 060; 070

9999efg

C 28.00

Ključ

999

010

9999010

C 28.00

Šifra

999

020

9999020

C 28.00

Booleova vrijednost

999

030

9999030

C 28.00

Postotak

999

230; 350

9999efg

C 29.00

Ključ

999

010; 020

9999efg

C 29.00

Booleova
vrijednost

999

030

9999030

C 29.00

Šifra

999

040

9999040

C 29.00

Postotak

999

240; 360

9999efg

C 30.00

Ključ

999

010

9999010

C 31.00

Ključ

999

010; 020

9999efg

C 44.00

Šifra

010; 020; 040

010

abcd010

C 47.00

Postotak

330; 340

010

abcd010

C 67.00

Niz znakova

020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

010

abcd010

C 67.00

Niz znakova

020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

020

abcd020

C 67.00

Šifra

020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

030

abcd030

C 67.00

Šifra

020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

040

abcd040

C 67.00

Šifra

020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

050

abcd050

C 67.00

Cijeli broj

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110; 120

070

abcd070

C 67.00

Cijeli broj

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110; 120

080

abcd080

C 68.00

Cijeli broj

030; 050; 060; 080; 090; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190

040

abcd040

C 68.00

Cijeli broj

030; 050; 060; 080; 090; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190

050

abcd050

C 69.00

Cijeli broj

010

010; 030; 050; 070; 090; 110; 130; 150; 170

0010efg

C 69.00

Cijeli broj

020

010; 030; 050; 070; 090; 110; 130; 150; 170

0020efg

C 69.00

Cijeli broj

030

010; 030; 050; 070; 090; 110; 130; 150; 170

0030efg

C 69.00

Cijeli broj

040

010; 030; 050; 070; 090; 110; 130; 150; 170

0040efg

C 69.00

Cijeli broj

050

010; 030; 050; 070; 090; 110; 130; 150; 170

0050efg

C 69.00

Cijeli broj

060

010; 030; 050; 070; 090; 110; 130; 150; 170

0060efg

C 69.00

Cijeli broj

070

010; 030; 050; 070; 090; 110; 130; 150; 170

0070efg

C 70.00

Cijeli broj

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270; 280; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410; 420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520; 530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600; 610; 620; 630; 640; 650; 660; 670; 680; 690; 700; 710; 720; 730; 740; 750; 760; 770; 780; 790; 800; 810; 820; 830; 840; 850; 860; 870; 880; 890; 900; 910; 920; 930; 940; 950; 960; 970; 980; 990; 1000; 1010; 1020; 1030; 1040; 1050; 1060; 1070; 1080; 1090; 1100; 1110; 1120; 1130; 1140; 1150; 1160; 1170; 1180; 1190; 1200; 1210; 1220; 1230; 1240

300

abcd300

C 70.00

Cijeli broj

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270; 280; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410; 420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520; 530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600; 610; 620; 630; 640; 650; 660; 670; 680; 690; 700; 710; 720; 730; 740; 750; 760; 770; 780; 790; 800; 810; 820; 830; 840; 850; 860; 870; 880; 890; 900; 910; 920; 930; 940; 950; 960; 970; 980; 990; 1000; 1010; 1020; 1030; 1040; 1050; 1060; 1070; 1080; 1090; 1100; 1110; 1120; 1130; 1140; 1150; 1160; 1170; 1180; 1190; 1200; 1210; 1220; 1230; 1240

310

abcd310

C 70.00

Cijeli broj

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270; 280; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410; 420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520; 530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600; 610; 620; 630; 640; 650; 660; 670; 680; 690; 700; 710; 720; 730; 740; 750; 760; 770; 780; 790; 800; 810; 820; 830; 840; 850; 860; 870; 880; 890; 900; 910; 920; 930; 940; 950; 960; 970; 980; 990; 1000; 1010; 1020; 1030; 1040; 1050; 1060; 1070; 1080; 1090; 1100; 1110; 1120; 1130; 1140; 1150; 1160; 1170; 1180; 1190; 1200; 1210; 1220; 1230; 1240

320

abcd320

C 70.00

Cijeli broj

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270; 280; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410; 420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520; 530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600; 610; 620; 630; 640; 650; 660; 670; 680; 690; 700; 710; 720; 730; 740; 750; 760; 770; 780; 790; 800; 810; 820; 830; 840; 850; 860; 870; 880; 890; 900; 910; 920; 930; 940; 950; 960; 970; 980; 990; 1000; 1010; 1020; 1030; 1040; 1050; 1060; 1070; 1080; 1090; 1100; 1110; 1120; 1130; 1140; 1150; 1160; 1170; 1180; 1190; 1200; 1210; 1220; 1230; 1240

330

abcd330

C 71.00

Niz znakova

020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

010

abcd010

C 71.00

Niz znakova

020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

020

abcd020

C 71.00

Šifra

020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

030

abcd030

C 71.00

Šifra

020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

040

abcd040

C 71.00

Šifra

020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

050

abcd050

C 71.00

Šifra

020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

060

abcd060

C 71.00

Šifra

020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110

070

abcd070

C 72.00

Postotak

040; 050; 060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270; 280; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410; 420; 430; 440; 450

030

abcd030

C 73.00

Postotak

040; 060; 070; 080; 090; 100; 110; 140; 150; 170; 180; 190; 200; 220; 230; 250; 260; 280; 290; 300; 320; 330; 340; 360; 370; 380; 390; 400; 420; 430; 440; 450; 480; 490; 510; 520; 530; 540; 550; 560; 570; 590; 600; 610; 630; 640; 660; 670; 680; 690; 700; 710; 730; 740; 750; 760; 770; 800; 810; 820; 830; 840; 850; 860; 870; 890; 900; 910; 940; 950; 960; 970; 980; 990; 1000; 1010; 1030; 1040; 1050; 1060; 1070; 1080; 1090; 1110; 1120; 1180; 1190; 1200; 1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1290; 1300; 1310; 1320; 1330; 1340; 1350; 1360; 1370; 1380

050

abcd050

C 74.00

Postotak

040; 060; 070; 080; 090; 120; 130; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350; 380; 390; 400; 450; 470; 480; 490; 510

080

abcd080

C 74.00

Postotak

040; 060; 070; 080; 090; 120; 130; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350; 380; 390; 400; 450; 470; 480; 490; 510

090

abcd090

C 74.00

Postotak

040; 060; 070; 080; 090; 120; 130; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 350; 380; 390; 400; 450; 470; 480; 490; 510

100

abcd100

C 76.00

Postotak

030

010

0030010

F 35.00

Šifra

010

012

0010012

F 35.00

Booleova vrijednost

010

010

0010010

F 35.00

Niz znakova

010

090; 100; 110; 120; 130; 140

0010efg

F 40.01

Datum

999

040

9999040

F 40.01

Ključ

999

020

9999020

F 40.01

Niz znakova

999

010; 030

9999efg

F 40.01

Postotak

999

110; 120

9999efg

F 40.01

Šifra

999

090; 095; 100; 130; 140; 150

9999efg

F 40.02

Ključ

999

010; 040

9999efg

F 40.02

Niz znakova

999

020; 030; 050

9999efg

F 40.02

Postotak

999

060

9999060

P 01.03

Postotak

010

010; 020; 030; 040; 050

0010efg

P 01.03

Postotak

030

010; 020; 030

0030efg

P 02.03

Niz znakova

010; 020; 030; 040

060

abcd060

P 02.04

Niz znakova

010

030

0010030

P 02.04

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080

010

abcd010

P 02.04

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080

020

abcd020

P 02.05

Niz znakova

010

030

0010030

P 02.05

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100

010

abcd010

P 02.05

Postotak

010; 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 090; 100

020

abcd020

P 03.00

Niz znakova

999

010

9999010

P 03.00

Ključ

999

020

9999020

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 296-020/10-16/BV

Zagreb, 7. listopada 2016.

Guverner
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

94 19.10.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 94 19.10.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 94 19.10.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 94 19.10.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 94 19.10.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013