Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja

NN 99/2016 (27.10.2016.), Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2087

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/06 i 105/06 – ispravak) i članka 43. Zakona o sigurnosnim provjerama (»Narodne novine«, br. 85/08 i 86/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O ODREĐIVANJU ŠTIĆENIH OSOBA, OBJEKATA I PROSTORA TE PROVOĐENJU NJIHOVE ZAŠTITE I OSIGURANJA

Članak 1.

U Uredbi o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja (»Narodne novine«, br. 46/13, 103/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 151/14 i 10/16) članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Štićene osobe II. kategorije su:

– ministar unutarnjih poslova

– ministar vanjskih i europskih poslova

– ministar obrane

– glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske

– mandatar za sastav Vlade Republike Hrvatske

– kandidati za predsjednika Republike Hrvatske u drugom izbornom krugu

– novoizabrani predsjednik Republike Hrvatske od dana službene objave rezultata predsjedničkih izbora do dana stupanja na dužnost.

(2) Štićene osobe II. kategorije su i:

– državni dužnosnici stranih država koji u svojoj zemlji obnašaju dužnost iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka i imaju status štićene osobe

– čelnici pravosudnih tijela stranih država koji u svojoj zemlji obnašaju dužnost iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka i imaju status štićene osobe

– dužnosnici Europske unije koji imaju status štićene osobe na temelju međunarodnog prava.

(3) Provođenje mjera osiguranja i zaštite osoba navedenih u stavku 1. podstavcima 1. – 4. ovoga članka započinje danom stupanja na dužnost štićene osobe.

(4) Osobe iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 5., 6. i 7. ovoga članka mogu se odreći prava na mjere osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe, o čemu su dužne pisanim putem izvijestiti Ministarstvo.

(5) Osobe iz stavka 1. podstavaka 3. i 4. ovoga članka mogu se odreći prava na mjere osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe, o čemu su dužne pisanim putem izvijestiti nadležno ministarstvo.

(6) Na osobe iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se mjere osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe kada su u Republici Hrvatskoj u posjetu službenog karaktera.

(7) Mjere osiguranja i zaštite osoba iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka provode se još tri mjeseca od dana prestanka obnašanja dužnosti.

(8) Mjere osiguranja i zaštite osobe iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka provode se do dana stupanja na dužnost Vlade Republike Hrvatske.

(9) Mjere osiguranja i zaštite osobe iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka provode se do dana službene objave rezultata predsjedničkih izbora.«.

Članak 2.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Štićenim osobama III. kategorije smatraju se i članovi uže obitelji (supružnici, roditelji, djeca) štićenih osoba I. kategorije od dana njihova stupanja na dužnost do dana odlaska s dužnosti.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/42

Urbroj: 50301-09/09-16-2

Zagreb, 27. listopada 2016.

Predsjednik

mr. sc. Andrej Plenković, v. r.