Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite

NN 99/2016 (27.10.2016.), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

2091

Na temelju članka 62. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU JEDINSTVENE EVIDENCIJE I INFORMACIJSKIH BAZA PODATAKA O OPERATIVNIM SNAGAMA, MATERIJALNIM SREDSTVIMA I OPREMI OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se vođenje jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka (u daljnjem tekstu: baza podataka) o operativnim snagama sustava civilne zaštite te materijalnim sredstvima i opremi koja se koristi za provođenje mjere i aktivnosti sustava civilne zaštite.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Državna uprava) vodi jedinstvenu bazu podataka o spremnosti za djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite, materijalnih sredstva i opreme u velikim nesrećama i katastrofama.

(3) Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka koji omogućavaju pregled sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, a koji se na odgovarajući način i pod određenim uvjetima koristi za potrebe provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama te za potrebe provođenja osposobljavanja.

(4) Operativne snage sustava civilne zaštite (u daljnjem tekstu: operativne snage) unose podatke u bazu podataka putem Internet preglednika te ažuriraju iste odmah po promjeni podatka.

(5) Operativne snage imaju pristup bazi podataka putem ovlaštenih predstavnika.

(6) Podatke iz baze podataka Državne uprave koriste jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade planova djelovanja civilne zaštite, a stožeri civilne zaštite za potrebe koordiniranja djelovanja operativnih snaga u velikim nesrećama i katastrofama na području njihove nadležnosti.

(7) Baza podataka koristi se i za potrebe osposobljavanja i organiziranja vježbi operativnih snaga.

II. STRUKTURA BAZE PODATAKA

Članak 2.

(1) Baza podataka vodi se u elektronskom formatu i podijeljena je u devet segmenata:

1. stožeri civilne zaštite

2. operativne snage vatrogastva

3. postrojbe civilne zaštite

4. operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

5. operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

6. udruge

7. povjerenici civilne zaštite

8. koordinatori na lokaciji

9. pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

(2) Svaki segment baze podataka sastoji se od entiteta dok svaki entitet ima pripadajuću karticu u koju se unose traženi podaci.

(3) Svaki entitet baze podataka sadrži i kartice o raspoloživim materijalnim sredstvima i opremi s podacima o vozilima, plovilima, bespilotnim letjelicama, prikolicama, agregatima, pumpama, reflektorima, šatorima, grijačima, sirenama, alatima za logističku potporu, medicinskoj opremi, opremi za spašavanje iz ruševina, opremi za zbrinjavanje, opremi za spašavanje u poplavama, komunikacijskoj te ostaloj opremi koje se vode po tehničkim karakteristikama, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) GPS koordinate za svaki pojedini entitet unose se u formatu WGS84.

1. Stožeri civilne zaštite

Članak 3.

(1) Baza podataka u segmentu stožera civilne zaštite podijeljena je u tri entiteta:

– stožer na razini jedinice lokalne samouprave

– stožer na razini jedinice područne (regionalne) samouprave

– stožer na razini države.

(2) Podaci o svakom od entiteta iz stavka 1. ovog članka vode se na pripadajućoj kartici koja sadrži: naziv, osnivač, datum odluke o osnivanju, ime, prezime i funkcija načelnika i zamjenika načelnika s kontakt podacima, broj članova, lokacija/adresa na kojoj se održavaju sjednice (primarna i sekundarna) s GPS koordinatama, naziv tijela nadležnog za aktiviranje stožera, datum i mjesto provedenih osposobljavanja, datum i mjesto provedenih vježbi.

(3) Stožeri civilne zaštite imaju pristup bazi podataka operativnih snaga s područja njihove nadležnosti.

2. Operativne snage vatrogastva

Članak 4.

(1) Baza podataka u segmentu operativnih snaga vatrogastva podijeljena je u tri entiteta:

– javne vatrogasne postrojbe

– postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava

– državne vatrogasne intervencijske postrojbe.

(2) Baza podataka u entitetu javnih vatrogasnih postrojbi sadrži sljedeće podatke: naziv, osnivač, adresa postaje/a s GPS koordinatama, ime i prezime zapovjednika i zamjenika zapovjednika s kontakt podacima, kontakt podaci operativno komunikacijskog centra, ukupan broj djelatnika, broj operativnih vatrogasaca, broj vozila, broj plovila i potražnih pasa s pripadajućim certifikatima.

(3) Baza podataka u entitetu postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava sadrži sljedeće podatke: naziv, osnivač, kategorija društva, adresa postaje/a s GPS koordinatama, ime i prezime zapovjednika i zamjenika zapovjednika s kontakt podacima, kontakt podaci operativno komunikacijskog centra, broj članova, broj operativnih vatrogasaca, broj vozila, broj plovila i broj potražnih pasa s pripadajućim certifikatima.

(4) Baza podataka u entitetu državne vatrogasne intervencijske postrojbe sadrži sljedeće podatke: naziv, osnivač, adresa odjela s GPS koordinatama, ime i prezime zapovjednika i zamjenika zapovjednika s kontakt podacima, kontakt podaci operativno komunikacijskog centra, broj operativnih vatrogasaca, broj vozila i broj plovila.

(5) Baze podataka operativnih snaga vatrogastva iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka, sadrže i sposobnosti za operativno djelovanje za svaku postrojbu za tri vrste intervencija sukladno njihovoj tipizaciji koju utvrđuje Hrvatska vatrogasna zajednica:

– požarne intervencije

– tehničke intervencije

– ostale intervencije.

(6) Za svaku vatrogasnu postrojbu u bazi podatka vodi se kartica s podacima iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka.

(7) Članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su raspoređeni u drugu operativnu snagu ne navode se u bazi podataka kao kapaciteti dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Članak 5.

Baze podataka u segmentu operativnih snaga vatrogastva iz članka 4. stavaka 2., 3. i 4. sadrže i raspoloživa materijalna sredstva i opremu za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u skladu s Prilogom 1. ovog Pravilnika.

3. Postrojbe civilne zaštite

Članak 6.

(1) Baza podataka u segmentu postrojbi civilne zaštite podijeljena je u tri entiteta:

– državne intervencijske postrojbe

– specijalističke postrojbe

– postrojbe opće namjene.

(2) Baza podataka u entitetu državnih intervencijskih postrojbi sadrži sljedeće podatke: osnivač i datum osnivanja, adrese skladišta/odjela/postrojbe s GPS koordinatama, specijalnost (traganje i spašavanje iz ruševina, traganje i spašavanje u poplavama, RKBN zaštita, zbrinjavanje, tehničko-taktička potpora), datum i mjesto provedenih osposobljavanja, datum i mjesto provedenih vježbi, ime i prezime zapovjednika i zamjenika zapovjednika s kontakt podacima, broj pripadnika – djelatnih i pričuvnih, broj kompleta osobne opreme, broj kompleta skupne specijalističke opreme, broj kompleta skupne komunikacijske opreme, broj kompleta skupne logističke opreme, broj kompleta skupne medicinske opreme, broj vozila, broj plovila i broj potražnih pasa s pripadajućim certifikatima.

(3) Baza podataka u entitetu specijalističkih postrojbi sadrži sljedeće podatke: osnivač i datum osnivanja, adresa mobilizacijskog zborišta s GPS koordinatama, specijalnost (traganje i spašavanje iz ruševina, traganje i spašavanje u poplavama, RKBN zaštita, zbrinjavanje, tehničko-taktička potpora), datum i mjesto provedenih osposobljavanja, datum i mjesto provedenih vježbi, ime i prezime zapovjednika i zamjenika zapovjednika s kontakt podacima, ukupan broj pripadnika, broj kompleta osobne opreme, broj kompleta skupne specijalističke opreme, broj kompleta skupne komunikacijske opreme, broj kompleta skupne logističke opreme, broj kompleta skupne medicinske opreme, broj vozila, broj plovila i broj potražnih pasa s pripadajućim certifikatima.

(4) Baza podataka u entitetu postrojbi opće namjene sadrži sljedeće podatke: osnivač i datum osnivanja, adresa mobilizacijskog zborišta s GPS koordinatama, datum i mjesto provedenih osposobljavanja, datum i mjesto provedenih vježbi, ime i prezime zapovjednika i zamjenika zapovjednika s kontakt podacima, broj pripadnika, broj kompleta osobne opreme.

(5) Za svaku postrojbu civilne zaštite u bazi podatka vodi se kartica s podacima iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka.

Članak 7.

Baza podataka u segmentu postrojbi civilne zaštite iz članka 6. stavaka 2., 3. i 4. ovog Pravilnika sadrži i raspoloživa materijalna sredstva i opremu za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u skladu s Prilogom 1. ovog Pravilnika.

4. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

Članak 8.

(1) Baza podataka u segmentu operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa podijeljena je na entitete (interventne timove) i sadrži za svaki interventni tim sljedeće podatke: naziv, osnivač i datum osnivanja, adresa entiteta s GPS koordinatama, ukupan broj članova, specijalnosti (procjena situacije i koordinacija, privremeni smještaj, priprema hrane, prva pomoć, psihosocijalna pomoć, služba traženja, voda i higijena), datum i mjesto provedenih osposobljavanja s brojem osposobljenih članova, datum i mjesto provedenih vježbi, ime i prezime voditelja i zamjenika voditelja s kontakt podacima, broj kompleta osobne opreme, broj kompleta skupne specijalističke opreme, broj kompleta skupne komunikacijske opreme i ukupan broj vozila.

(2) Za svaki interventni tim u bazi podatka vodi se kartica s podacima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

Baza podataka u dijelu operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika sadrži i raspoloživa materijalna sredstva i opremu za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u skladu s Prilogom 1. ovog Pravilnika.

5. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

Članak 10.

(1) Baza podataka u segmentu operativnih snaga Hrvatske gorske službe spašavanja podijeljena je na entitete (stanice) i sadrži za svaku stanicu sljedeće podatke: naziv, datum osnivanja, adresa/lokacija stanice s GPS koordinatama, ime i prezime pročelnika s kontakt podacima, broj operativnih članova, specijalnosti (speleospašavanje, potrage i lavine, helikoptersko spašavanje, spašavanje na vodama i poplavama), datum i mjesto provedenih osposobljavanja za pojedine specijalnosti s brojem osposobljenih članova, broj kompleta osobne opreme, broj kompleta skupne specijalističke opreme, broj kompleta skupne komunikacijske opreme, broj vozila, broj plovila i broj potražnih pasa s pripadajućim certifikatima.

(2) Za svaku stanicu u bazi podatka se vodi kartica s podacima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

Baza podataka u segmentu operativnih snaga Hrvatske gorske službe spašavanja iz članka 10. stavka 1. ovog Pravilnika sadrži i raspoloživa materijalna sredstva i opremu za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u skladu s Prilogom 1. ovog Pravilnika.

6. Udruge

Članak 12.

Baza podataka u segmentu udruga podijeljena je u pet entiteta:

– kinološke djelatnosti

– podvodne djelatnosti

– radio-komunikacijske djelatnosti

– zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti

– ostale djelatnosti od interesa za sustav civilne zaštite (udruge psihološke pomoći, braniteljske udruge, vjerske udruge, humanitarne udruge, društva za zaštitu životinja/veterinari, udruge kriznog menadžmenta i dr.).

Članak 13.

(1) Baza podataka u entitetu udruga kinoloških djelatnosti sadrži za svaku udrugu sljedeće podatke: naziv, datum osnivanja, adresa sjedišta s GPS koordinatama, ime i prezime predsjednika s kontakt podacima, broj operativnih članova, specijalnosti (traganje u ruševinama, traganje u ruralnim područjima/šumama), datum i mjesto provedenih osposobljavanja za pojedine specijalnosti s brojem osposobljenih članova i pasa (certifikati), datum i mjesto provedenih vježbi, broj kompleta osobne opreme, broj kompleta skupne specijalističke opreme i broj vozila.

(2) Baza podataka u entitetu udruga podvodnih djelatnosti sadrži za svaku udrugu sljedeće podatke: naziv, datum osnivanja, adresa sjedišta s GPS koordinatama, ime i prezime predsjednika s kontakt podacima, broj operativnih članova, specijalnosti (tehničko ronjenje, speleoronjenje, ronjenje na olupinama), datum i mjesto provedenih osposobljavanja za pojedine specijalnosti s brojem osposobljenih članova (certifikati), datum i mjesto provedenih vježbi, broj kompleta osobne opreme, broj kompleta skupne specijalističke opreme, broj vozila i plovila.

(3) Baza podataka u entitetu udruga radio-komunikacijskih djelatnosti sadrži za svaku udrugu sljedeće podatke: naziv, datum osnivanja, adresa sjedišta s GPS koordinatama, ime i prezime predsjednika s kontakt podacima, broj operativnih članova, specijalnosti od interesa za civilnu zaštitu datum i mjesto provedenih osposobljavanja za pojedine specijalnosti s brojem osposobljenih članova (certifikati), datum i mjesto provedenih vježbi, broj kompleta osobne opreme, broj kompleta skupne komunikacijske opreme i broj vozila.

(4) Baza podataka u entitetu udruga zrakoplovnih i drugih tehničkih djelatnosti sadrži za svaku udrugu sljedeće podatke: naziv, datum osnivanja, adresa sjedišta s GPS koordinatama, ime i prezime predsjednika s kontakt podacima, broj operativnih članova, specijalnosti od interesa za civilnu zaštitu, datum i mjesto provedenih osposobljavanja za pojedine specijalnosti s brojem osposobljenih članova (certifikati), datum i mjesto provedenih vježbi, broj kompleta osobne opreme, broj kompleta specijalističke opreme, broj vozila i broj letjelica.

(5) Baza podataka u entitetu udruga ostalih djelatnosti od interesa za sustav civilne zaštite sadrži za svaku udrugu sljedeće podatke: naziv, datum osnivanja, adresa sjedišta s GPS koordinatama, ime i prezime predsjednika s kontakt podacima, broj operativnih članova, specijalnosti od interesa za civilnu zaštitu (psihološka znanja, vojne vještine, duhovna pomoć, veterinarska obuka), datum i mjesto provedenih osposobljavanja za pojedine specijalnosti s brojem osposobljenih članova (certifikati), datum i mjesto provedenih vježbi, broj vozila.

(6) Za svaku udrugu u bazi podatka vodi se kartica s podacima iz stavaka 1. – 5. ovog članka.

Članak 14.

Članovi udruga koji su raspoređeni kao pripadnici drugih operativnih snaga civilne zaštite ne navode se u bazi podataka kao kapaciteti udruga.

Članak 15.

Baza podataka u segmentu operativnih snaga udruga iz članka 13. stavaka 1. – 5. ovog Pravilnika sadrži i raspoloživa materijalna sredstva i opremu za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u skladu s Prilogom 1. ovog Pravilnika.

7. Povjerenici civilne zaštite

Članak 16.

Baza podataka u segmentu povjerenika civilne zaštite sadrži sljedeće podatke: naziv jedinice lokalne samouprave, adresa sjedišta lokalne samouprave s GPS koordinatama, ime i prezime povjerenika i njegovog zamjenika s kontakt podacima, područje nadležnosti (naselje, stambenu zgradu ili četvrt), datum i mjesto provedenog osposobljavanja, datum i mjesto, dio naselja mjesto provedenih vježbi, komplet osobne opreme.

8. Koordinator na lokaciji

Članak 17.

Baza podataka u segmentu koordinatora na lokaciji sadrži sljedeće podatke: naziv operativne snage kojoj pripada, adresa sjedišta lokalne samouprave s GPS koordinatama, ime i prezime koordinatora s kontakt podacima, datum i mjesto provedenog osposobljavanja, datum i mjesto provedenih vježbi, komplet osobne opreme.

9. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Članak 18.

(1) Baza podataka u segmentu pravnih osoba koje su odlukom nadležnih tijela određene operativnim snagama sadrži sljedeće podatke: naziv, datum osnivanja, adresa sjedišta s GPS koordinatama, adrese poslovnica s GPS koordinatama (ako ih ima), broj djelatnika, ime i prezime odgovorne osobe s kontakt podacima, djelatnosti od interesa za civilnu zaštitu, broj i vrsta radnih strojeva, broj i vrsta vozila i broj plovila te samoprocjenu o spremnosti vlastitih kapaciteta za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama (broj osoba koje se mogu zbrinuti, kapaciteti za pripremu obroka, sanitarni kapaciteti, broj osoba koje se mogu prevesti u jedinici vremena/udaljenost, kapaciteti za raščišćavanje u m3 građevinskog materijala, saniranje površine u jedinici vremena po hektaru, ispumpavanje visokog kapaciteta u m3 i drugi podatci koji mogu biti od značaja za stožere civilne zaštite u postupku planiranja operativnog djelovanja snaga u velikim nesrećama i katastrofama) i koju izrađuje svaka operativna snaga iz ovog segmenta.

(2) Baza podataka u segmentu pravnih osoba iz područja javnog zdravstva sadrži samoprocjenu o kapacitetima tih ustanova za provođenje općih, posebnih i protuepidemijskih DDD mjera (dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije), kapaciteta za stacionarno bolničko liječenje ozlijeđenih osoba i za provođenje drugih mjera i aktivnosti tih kapaciteta od značaja za zdravstvenu zaštitu stanovništva u velikim nesrećama i katastrofama.

(3) Pored podataka iz stavka 1. ovog članka, baza podataka pravnih osoba koje u svom sastavu imaju laboratorije, osobito kemijske i radiološke za sve vrste analiza kao i istraživačke jedinice visokoškolskih i znanstvenih ustanova, baze podataka nadopunjuju samoprocjenom spremnosti tih kapaciteta za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama koje uključuju opasne tvari i ionizirajuće zračenje.

Članak 19.

Baza podataka u segmentu pravnih osoba iz članka 18. stavka 1. ovog Pravilnika sadrži i raspoloživa materijalna sredstva i opremu za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u skladu s Prilogom 1. ovog Pravilnika.

III. UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA

Članak 20.

(1) Državna uprava nadležna je za upravljanje bazom podataka te koordinira popunu i ažuriranje baze podataka s ovlaštenim predstavnicima operativnih snaga iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika.

(2) Unutarnja ustrojstvena jedinica Državne uprave u sjedištu zadužena za uspostavu, održavanje i nadogradnju baze podataka dužna je urediti korištenje baze podataka po pitanjima poslova vezanih uz sigurnost, ispravan rad, pouzdanost i raspoloživost, osobito poslove tehničkog održavanja, sigurnosnog održavanja i administriranja te uspostaviti organizacijsku strukturu za potrebe prikupljanja, čuvanja, analiziranja i prikazivanja svih podataka sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(3) Ostale unutarnje ustrojstvene jedinice Državne uprave i savjetnik za informacijsku sigurnost Državne uprave dužni su osigurati sigurnost baze podataka u području svoje nadležnosti.

Članak 21.

(1) Državna uprava imenuje administratore baze podataka.

(2) Administrator brine o sigurnosti i pouzdanosti rada baze podataka te ima ovlasti pregledavanja i mijenjanja svih podataka u svrhu ispravljanja pogrešaka.

(3) Administrator je dužan voditi evidenciju ovlaštenih predstavnika (unutarnjih i vanjskih korisnika).

Članak 22.

(1) Operativne snage imenuju ovlaštene predstavnike (vanjski korisnici) za popunu i ažuriranje baze podataka prema obrascu iz Priloga 2. ovog Pravilnika.

(2) Državna uprava imenuje ovlaštene predstavnike (unutarnji korisnici) za popunu i ažuriranje baze podataka.

(3) Ovlašteni predstavnici iz stavaka 1. i 2. ovog članka koordiniraju prikupljanje relevantnih podataka, unos, izmjene i pregled podatka iz svoje nadležnosti.

(4) Korisnički račun ovlaštenog predstavnika postaje aktivan po pisanom odobrenju unutarnje ustrojstvene jedinice Državne uprave u sjedištu nadležne za uspostavu, održavanje i nadogradnju baze podataka.

(5) Unutarnja ustrojstvena jedinica Državne uprave u sjedištu zadužena za uspostavu, održavanje i nadogradnju baze podataka može odbiti zahtjev ili ograničiti pristup bazi podataka, ukoliko ocijeni da priloženo obrazloženja iz stavka 1. ovog članka nisu u skladu s potrebama operativne snage koji podnosi zahtjev.

(6) Ovlašteni predstavnici unutarnjih i vanjskih korisnika na bazu podataka spajaju se preko Interneta, koristeći web-preglednike.

Članak 23.

(1) Sigurnost baze podataka ostvaruje se primjenom sigurnosnih mjera i standarda informacijske sigurnosti.

(2) Unutarnja ustrojstvena jedinica Državne uprave u sjedištu zadužena za uspostavu, održavanje i nadogradnju baze podataka i savjetnik za informacijsku sigurnost kontinuirano provode procjenu sigurnosnih rizika korištenja baze podataka za potrebe normiranja provođenja mjera unutar svih područja informacijske sigurnosti.

(3) U svrhu osiguravanja zahtijevanih standarda obrade podataka, u bazu podataka se ugrađuju odgovarajući poslovni procesi i nadzorni mehanizmi kako bi se spriječilo nastajanje hardverskih pogrešaka, pogrešaka obrade, gubitak podataka, neovlaštena promjena ili zlouporaba podataka u aplikacijama.

(4) Svi korisnici obvezni su administratoru baze podataka i savjetniku za informacijsku sigurnost Državne uprave prijaviti svaki uočeni sigurnosni propust ili sigurnosni incident u bazi podataka.

(5) U slučaju sigurnosne ugroze baze podataka, Državna uprava ima pravo djelomično ili potpuno ukinuti pristup podacima na poslužitelju baze podataka.

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 24.

Operativne snage iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su sve podatke unijeti u bazu podataka u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/16-03/20

Urbroj: 543-01-08-01-16-3

Zagreb, 24. listopada 2016.

Ravnatelj
dr. sc. Jadran Perinić, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 2.


99 27.10.2016 Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite 99 27.10.2016 Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite 99 27.10.2016 Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite