Pravilnik o postupku ispitivanja, načinu određivanja stupnja čistoće i žigosanju državnim žigom predmeta od plemenitih kovina

NN 108/2016 (23.11.2016.), Pravilnik o postupku ispitivanja, načinu određivanja stupnja čistoće i žigosanju državnim žigom predmeta od plemenitih kovina

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2340

Na temelju članka 7. stavka 3. i članka 19. stavka 4. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 36/15) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ISPITIVANJA, NAČINU ODREĐIVANJA STUPNJA ČISTOĆE I ŽIGOSANJU DRŽAVNIM ŽIGOM PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak ispitivanja, način određivanja stupnja čistoće i žigosanje državnim žigom predmeta od plemenitih kovina.

Članak 2.

(1) Ispitivanje predmeta od plemenitih kovina je postupak utvrđivanja sastava, čistoće i identifikacijskih oznaka na predmetima od plemenitih kovina.

(2) Određivanje stupnja čistoće je postupak u kojem se utvrđuje čistoća predmeta od plemenitih kovina jednom od propisanih metoda.

(3) Žigosanje predmeta od plemenitih kovina državnim žigom je postupak utiskivanja državnog žiga na predmete od plemenitih kovina.

II. POSTUPAK ISPITIVANJA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Članak 3.

(1) Ispitivanje predmeta od plemenitih kovina različitog sastava, različitog oblika ili načina izrade provodi se pojedinačno za svaki predmet od plemenitih kovina.

(2) Ispitivanje predmeta od plemenitih kovina istog sastava, oblika i načina izrade čiji ukupni broj je 10 ili više, provodi se statističkom metodom.

Članak 4.

(1) Predmeti od plemenitih kovina mogu se ispitati prije završnog poliranja ako je mjesto za ugradnju kamena, bisera ili drugog materijala vidljivo prije njihove ugradnje.

(2) Na predmete od plemenitih kovina koji su poluproizvodi (kopče, alkice za naušnice i sl.) ne primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Predmeti od plemenitih kovina sastavljeni od više dijelova koje je moguće razdvojiti, ispituju se na način da se svaki dio ispituje pojedinačno.

(2) Mješoviti predmeti od plemenitih kovina ispituju se na način da se svaki predmet od plemenitih kovina ispituje pojedinačno sukladno odredbama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina koje se odnose na mješovite predmete.

Članak 6.

Predmet od plemenitih kovina s prevlakom od druge plemenite kovine (npr. predmet od zlata s prevlakom od platine i sl.) ispituje se na način na koji se ispituje plemenita kovina od koje je predmet izrađen.

Članak 7.

Prevlaka od plemenite kovine na predmetima koji nisu izrađeni od plemenitih kovina ne ispituje se.

Članak 8.

Predmet od plemenite kovine (sat, olovka i sl.) koji sadrži ugrađeni uređaj od neplemenite kovine, a koji se ne može vidjeti bez rastavljanja predmeta, ispituje se i žigoše u rastavljenom stanju.

Članak 9.

Postupak ispitivanja predmeta od plemenitih kovina sastoji se od:

– prepoznavanja predmeta

– vanjskog pregleda

– određivanja stupnja čistoće.

Članak 10.

Prepoznavanje predmeta od plemenitih kovina je dio postupka ispitivanja u kojem se utvrđuje vrsta plemenite kovine od koje je predmet od plemenite kovine izrađen.

Članak 11.

Vanjski pregled predmeta od plemenitih kovina je dio postupka ispitivanja u kojem se utvrđuje stanje predmeta od plemenitih kovina u trenutku podnošenja na ispitivanje (predmeti od plemenitih kovina prije završnog poliranja, poluproizvodi ili predmeti od plemenitih kovina s određenim oštećenjima) te je li predmet od plemenitih kovina označen sukladno odredbama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina koje se odnose na označivanje predmeta od plemenitih kovina.

III. ODREĐIVANJE STUPNJA ČISTOĆE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Članak 12.

(1) Stupanj čistoće predmeta od plemenitih kovina određuje se primjenom sljedećih metoda:

1. proba na kamenu

2. rendgenska fluorescentna spektroskopija (XRF)

3. kvantitativna kemijska analiza.

(2) Metode određivanja stupnja čistoće predmeta od plemenitih kovina iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se samostalno ili u kombinaciji.

Članak 13.

Proba na kamenu je metoda određivanja stupnja čistoće kojom se određuje čistoća predmeta od zlata stupnjeva čistoće 585/1000 i 750/1000 i svih propisanih stupnjeva čistoće predmeta od srebra.

Članak 14.

Rendgenska fluorescentna spektroskopija (XRF) je metoda određivanja stupnja čistoće kojom se određuje stupanj čistoće svih plemenitih kovina.

Članak 15.

Metoda kvantitativne kemijske analize određivanja stupnja čistoće predmeta od plemenitih kovina može biti:

– kupelacija, kojom se određuje stupanj čistoće zlata

– potenciometrijska titracija ili metoda po Volhardu, kojom se određuje stupanj čistoće srebra

– atomska apsorpcijska spektrofotometrija ili ICP spektrometrija, kojom se određuje stupanj čistoće platine.

Članak 16.

Kvantitativna kemijska analiza provodi se:

1. ako probom na kamenu ili rendgenskom fluorescentnom spektroskopijom (XRF) nije moguće sa sigurnošću odrediti čistoću predmeta od plemenite kovine

2. ako se na predmet od plemenite kovine utiskuje CCM oznaka

3. ako to zatraži podnositelj zahtjeva.

IV. ŽIGOSANJE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Članak 17.

(1) Ako se u postupku ispitivanja utvrdi da su predmeti od plemenitih kovina označeni propisanom oznakom čistoće, znakom proizvođača odnosno dobavljača te da im je određena čistoća u skladu s propisanim stupnjem čistoće, žigosat će se državnim žigom.

(2) Predmeti od plemenitih kovina mogu se žigosati državnim žigom mehanički ili laserski.

Članak 18.

(1) Državni žig se na predmet od plemenitih kovina utiskuje pored znaka proizvođača odnosno dobavljača i oznake čistoće. Iznimno, u slučaju kada to nije moguće, državni žig se utiskuje na mjesto koje je najbliže znaku proizvođača, odnosno dobavljača i oznaci čistoće.

(2) Na mješoviti predmet od plemenitih kovina državni žig se utiskuje pored znaka proizvođača odnosno dobavljača i oznake čistoće, čije utiskivanje je obvezno sukladno odredbama Zakona.

(3) Na predmete od plemenitih kovina državni žig, znak proizvođača odnosno dobavljača i oznaka čistoće utiskuju se na propisano mjesto naznačeno u popisu predmeta od plemenitih kovina u Prilogu – Popis predmeta od plemenitih kovina i oznaka mjesta na koje se utiskuje državni žig, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (u daljnjem tekstu: Prilog).

(4) Državni žig, znak proizvođača odnosno dobavljača i oznaka čistoće mogu se utisnuti i na dijelove predmeta od plemenitih kovina koji nisu navedeni u Prilogu ako su na tim dijelovima oznake jasnije i vidljivije.

(5) Državni žig, znak proizvođača odnosno dobavljača i oznaka čistoće mogu se utisnuti i na predmete od plemenitih kovina koji nisu navedeni u Prilogu.

V. UZAJAMNO PRIZNAVANJE

Članak 19.

Postupak uzajamnog priznavanja provodi se skladno odredbama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina o međusobnom priznavanju.

VI. NOTIFIKACIJA

Članak 20.

Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 1. i odredbe članka 5. do članka 26. Pravilnika o obliku i sadržaju oznake čistoće i načinu određivanja i obilježavanja stupnjeva čistoće predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 107/93).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-03/07

Urbroj: 558-01/2-16-1

Zagreb, 15. studenoga 2016.

Zamjenik ravnatelja
mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

PRILOG

POPIS PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA I OZNAKA MJESTA NA KOJE SE UTISKUJE DRŽAVNI ŽIG
(u daljnjem tekstu: žig)

Broš – žig se utiskuje na unutarnju stranu glavnog dijela ili kopču.

Dugme (za košulje, bluze, manžete) – žig se utiskuje na unutarnju stranu.

Igla – žig se utiskuje na unutarnju stranu glavnog dijela.

Kopče – žig se utiskuje na jedan kraj.

Lanac – žig se utiskuje na jedan kraj. Ako postoji privjesak koji se može odvojiti od lanca, i on se žigoše.

Medalja – žig se utiskuje na rub.

Medaljon – žig se utiskuje na prsten, a ako medaljon ima poklopac, utiskuje se na poklopac s unutarnje strane.

Narukvica – žig se utiskuje na zatvarač, a ukoliko to nije moguće, utiskuje se s unutarnje strane.

Naušnice – žig se utiskuje na tijelo naušnice, a kada to nije moguće, žig se utiskuje na dio koji služi za zatvaranje.

Ogrlica – žig se utiskuje na glavni dio, a ako ogrlica ima lanac, žig se utiskuje na kopču koja služi za zatvaranje. Na isti način žigošu se ogrlice sastavljene od novca.

Posuda – žig se utiskuje na rub.

Pribor za jelo – žig se utiskuje na držak.

Prsten – žig se utiskuje na kružni dio s unutarnje strane.

Privjesak – žig se utiskuje na sam privjesak s unutarnje strane ukoliko je to moguće, a ukoliko nije, utiskuje se na držač.

Sat – žig se utiskuje na donji dio, a ukoliko to nije moguće, žig se utiskuje na poklopac ili kopču narukvice.

Svijećnjak – žig se utiskuje na donji dio s unutarnje strane.

Tanjur – žig se utiskuje na rub s donje strane.

Upaljač – žig se utiskuje na dno.