Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

NN 109/2016 (25.11.2016.), Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2354

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13 i 18/16), a u vezi s člankom 1. stavkom 2. i člankom 8. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i člankom 23.a Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA PROVEDBU POSTUPAKA ODABIRA I IMENOVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 1.

U Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 33/16 i 43/16) u članku 2. stavku 1. riječi: »Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva državne imovine«.

Članak 2.

U članku 3. podstavku 1. riječi: »DUUDI je Državni ured za upravljanje državnom imovinom« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je Ministarstvo državne imovine«.

Članak 3.

U cijelom tekstu Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 33/16 i 43/16) riječ: »DUUDI« u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe obustavljaju se postupci odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku započeti po odredbama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 33/16 i 43/16).

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske će, do provedbe novih javnih natječaja za odabir i imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, na prijedlog Ministarstva državne imovine na koji je pribavljena suglasnost ministarstva u čiju ovlast spada djelatnost trgovačkog društva odnosno pravne osobe, predložiti skupštini odnosno nadzornom odboru predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koji će se imenovati najviše na vrijeme od šest mjeseci.

Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na sve predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/44

Urbroj: 50301-26/09-16-2

Zagreb, 24. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.