Poslovnik o izmjenama Poslovnika Hrvatskoga sabora

NN 113/2016 (7.12.2016.), Poslovnik o izmjenama Poslovnika Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2469

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 2. prosinca 2016. donio je

POSLOVNIK

O IZMJENAMA POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

U Poslovniku Hrvatskoga sabora (»Narodne novine« br. 81/13.) u članku 56. stavku 1. riječi: »zamjenik ministra« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik«.

Članak 2.

U članku 121. stavku 1. riječi: »zamjenika ministra« zamjenjuju se riječima: »državnog tajnika«.

Članak 3.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021/12/16-06/22

Zagreb, 2. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.