Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

NN 113/2016 (7.12.2016.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

HRVATSKA NARODNA BANKA

2505

Na temelju članka 116. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL, L 176, 27. 6. 2013.,L 208, 2. 8. 2013. i L 321, 30. 11. 2013.), članka 11. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) te članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 U DIJELU VREDNOVANJA IMOVINE I IZVANBILANČNIH STAVKI TE IZRAČUNAVANJA REGULATORNOGA KAPITALA I KAPITALNIH ZAHTJEVA

Članak 1.

U Odluci o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva (»Narodne novine«, br. 160/2013. i 140/2015.), u članku 2. stavku 1. na kraju točke 11. briše se točka te se iza točke 11. dodaje točka 12., koja glasi:

»12) »subjekt javnog sektora« kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 8. Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

U stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) »središnja država u Republici Hrvatskoj« jesu tijela državne vlasti koja se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske, i to:

– tijela zakonodavne vlasti: Ured predsjednika Republike Hrvatske i Hrvatski sabor,

– tijela izvršne vlasti: Vlada Republike Hrvatske, ministarstva Republike Hrvatske, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama,

– tijela sudbene vlasti i pravosuđa: prekršajni sudovi, Visoki prekršajni sud, upravni sudovi, Visoki upravni sud, trgovački sudovi, Visoki trgovački sud, općinski sudovi, Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu, županijski sudovi, Vrhovni sud, Ustavni sud, općinska državna odvjetništva, županijska državna odvjetništva, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Državno odvjetništvo – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Pravobranitelj za djecu, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Pučki pravobranitelj, Državno sudbeno vijeće, Državno odvjetničko vijeće, Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Kreditna institucija dužna je članak 116. Uredbe (EU) br. 575/2013 primijeniti na način da ponderira kao izloženosti prema središnjoj državi izloženosti prema sljedećim subjektima javnog sektora u Republici Hrvatskoj:

1. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

2. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

3. Centar za restrukturiranje i prodaju

4. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

5. Državni ured za reviziju

6. Energetski institut Hrvoje Požar

7. Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

8. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

9. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

10. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

11. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

12. Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet

13. Hrvatska banka za obnovu i razvitak

14. Hrvatska izvještajna novinska agencija

15. Hrvatska radiotelevizija

16. Hrvatske vode

17. Hrvatski geološki institut

18. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

19. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

20. Hrvatski zavod za zapošljavanje

21. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

22. Klinička bolnica Dubrava

23. Klinički bolnički centar Osijek

24. Klinički bolnički centar Rijeka

25. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

26. Klinički bolnički centar Split

27. Klinički bolnički centar Zagreb

28. Lučka uprava Ploče

29. Lučka uprava Rijeka

30. Lučka uprava Zadar

31. Lučka uprava Split

32. Lučka uprava Dubrovnik

33. Lučka uprava Šibenik

34. Lučka uprava Osijek

35. Lučka uprava Vukovar

36. Lučka uprava Slavonski brod

37. Lučka uprava Sisak

38. Poljoprivredni institut Osijek

39. Središnji registar osiguranika

40. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

41. Sveučilište Sjever

42. Sveučilište u Dubrovniku

43. Sveučilište u Rijeci

44. Sveučilište u Splitu

45. Sveučilište u Zadru

46. Sveučilište u Zagrebu

47. Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

48. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.«

Stupanje na snagu

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. prosinca 2016.

O.broj: 351-020/12-16/BV

Zagreb, 1. prosinca 2016.

Guverner
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.