Zakon o lokalnim porezima

NN 115/2016 (9.12.2016.), Zakon o lokalnim porezima

HRVATSKI SABOR

2524

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA

Proglašavam Zakon o lokalnim porezima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/51

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 6. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O LOKALNIM POREZIMA

DIO PRVI
TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. lokalni porezi su porezi koji pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. porezno tijelo je upravno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja, nadzora i naplate poreza ili ispostava Porezne uprave (dalje u tekstu: nadležno porezno tijelo)

3. isprava o stjecanju pokretnine je svaka isprava, javnobilježnički akt ili pravomoćna odluka kojom se stekne pokretnina oporeziva porezom na nasljedstva i darove, u postupku nasljeđivanja, darovanja ili drugog stjecanja bez naknade

4. cestovno motorno vozilo je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, a namijenjeno je za kretanje po cesti

5. osobni automobil je cestovno motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje, osim sjedala za vozača, ima najviše osam sjedala

6. motocikl je cestovno motorno vozilo na dva kotača čiji je radni obujam motora veći od 50 cm3 i/ili koji na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od 45 km/h

7. laki četverocikl je cestovno motorno vozilo s četiri kotača čija masa praznog vozila bez baterija, ako se kreće na električni pogon, ne prelazi 350 kg, čiji radni obujam benzinskog motora nije veći od 50 cm3, čija najveća snaga ne prelazi 4 kW ako se radi o drugoj vrsti motora i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 45 km/h

8. četverocikl je cestovno motorno vozilo s četiri kotača, osim lakih četverocikala, čija masa praznog vozila bez baterija, ako se kreće na električni pogon, ne prelazi 400 kg ako je vozilo namijenjeno za prijevoz osoba, odnosno 550 kg ako je vozilo namijenjeno za prijevoz tereta i čija snaga motora nije veća od 15 kW

9. plovilo je brod (jahta ili brodica) i čamac unutarnje plovidbe koji služe razonodi, športu ili rekreaciji

10. pod automatima za zabavne igre smatraju se automati koji služe za priređivanje zabavnih igara na računalima, simulatorima, videoautomatima, fliperima, pikadima, biljarima, stolnim nogometom i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon s pomoću kovanica, žetona ili uz naplatu, pri čemu igrač ne ostvaruje dobitak u novcu, stvarima ili pravima

11. zabavni klubovi su prostori u kojima se priređuju zabavne igre na automatima za zabavu, a čija površina ne može biti manja od 30 m2 i u kojima mora biti postavljeno najmanje pet automata za zabavne igre

12. kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora

13. nekretninom se smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni prostori te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja

14. neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje

15. samostalnim posjednikom smatra se vlasnik nekretnine

16. vlasnik je nepoznat kada je fizička osoba umrla, a nisu poznati nasljednici, odnosno pravna osoba je brisana iz registra, a nije poznato tko je stekao nekretnine

17. vrijednost obračunske jedinice je godišnja vrijednost boda, određena u kunama po m2 (u daljnjem tekstu: vrijednost boda (B))

18. dodatnim sadržajima smatraju se osobito bazeni, saune, sportski tereni, uzletno-sletne staze, heliodromi i srodni sadržaji.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI

POGLAVLJE I.
POREZI JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 3.

Porezi jedinica područne (regionalne) samouprave su:

1. porez na nasljedstva i darove

2. porez na cestovna motorna vozila

3. porez na plovila

4. porez na automate za zabavne igre.

Odjeljak 1.
Porez na nasljedstva i darove

Članak 4.

(1) Porez na nasljedstva i darove plaća se na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine, ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnina veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze.

(2) Porez na nasljedstva i darove ne plaća se ako se na naslijeđeni ili darovani gotov novac, novčane tražbine, vrijednosne papire (vrijednosnice) te pokretnine plaća neki drugi porez prema posebnom propisu.

Članak 5.

(1) Obveznici poreza na nasljedstva i darove su fizičke i pravne osobe koje na području Republike Hrvatske naslijede, prime na dar ili steknu po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove.

(2) Ako se nasljednik odrekne nasljedstva ili ga ustupi u ostavinskom postupku, porez na nasljedstva i darove plaća osoba kojoj je nasljedstvo pripalo ili joj je ustupljeno.

Članak 6.

(1) Osnovicu poreza na nasljedstva i darove čini iznos gotova novca te tržišna vrijednost novčanih tražbina i vrijednosnih papira (vrijednosnica), kao i pokretnina na dan utvrđivanja porezne obveze, nakon odbitka dugova i troškova što se odnose na imovinu na koju se plaća taj porez.

(2) Osnovicu poreza na nasljedstva i darove iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nadležno porezno tijelo.

Članak 7.

(1) Obveza plaćanja poreza na nasljedstva i darove nastaje u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ili odluke javnopravnog tijela ili suda ili u trenutku primitka dara.

(2) Dar se smatra primljenim u trenutku potpisa ugovora o darovanju, a ako nije sklopljen pisani ugovor o darovanju, u trenutku primitka dara.

Članak 8.

Porez na nasljedstva i darove plaća se po stopi od 4%.

Članak 9.

Porez na nasljedstva i darove ne plaćaju:

1. bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem

2. fizičke i pravne osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje pokretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom

3. Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, vjerske zajednice, zaklade i fundacije, Crveni križ i neprofitne pravne osobe registrirane za pružanje humanitarne pomoći sukladno posebnom propisu

4. fizičke i pravne osobe kada primaju darove (donacije) za svrhe utvrđene posebnim propisima.

Članak 10.

(1) Porez na nasljedstva i darove prihod je jedinice područne (regionalne) samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu nasljednika ili daroprimatelja.

(2) Ako nasljednik ili daroprimatelj nema prebivalište ili uobičajeno boravište ili sjedište na području Republike Hrvatske, porez na nasljedstva i darove prihod je jedinice područne (regionalne) samouprave prema prebivalištu ostavitelja ili darovatelja.

Odjeljak 2.
Porez na cestovna motorna vozila

Članak 11.

(1) Porez na cestovna motorna vozila plaćaju jednom godišnje pravne i fizičke osobe koje su na dan registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole vlasnici osobnih automobila, motocikala i četverocikala.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je cestovno motorno vozilo u vlasništvu leasing društva ili pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u najam, ili ako je cestovno motorno vozilo u vlasništvu pravne osobe, a korisnik je podružnica te pravne osobe, obveznik plaćanja poreza iz stavka 1. ovoga članka je korisnik leasinga ili najma vozila ili podružnica pravne osobe koji su upisani u prometnu dozvolu vozila.

(3) Porez na cestovna motorna vozila plaća se prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila, i to:

1. za osobne automobile:

Ako je snaga motora

Plaća se kuna

preko kW

do kW

do 2 godine starosti

od 2 do 5 godina starosti

od 5 do 10 godina starosti


55

300,00

250,00

200,00

55

70

400,00

350,00

250,00

70

100

600,00

500,00

400,00

100

130

900,00

700,00

600,00

130


1.500,00

1.200,00

1.000,00

2. za motocikle:

Ako je snaga motora

Plaća se kuna

preko kW

do kW

do 2 godine starosti

od 2 do 5
godina starosti

od 5 do 10 godina starosti

preko 10
godina starosti


20

100,00

80,00

50,00

-

20

50

200,00

150,00

100,00

50,00

50

80

500,00

400,00

300,00

200,00

80


1.200,00

1.000,00

800,00

600,00

3. za lake četverocikle i četverocikle:

Ako je snaga motora

Plaća se kuna

preko kW

do kW

do 2 godine starosti

od 2 do 5
godina starosti

od 5 do 10 godina starosti

preko 10
godina starosti


4

50,00

40,00

30,00

-

4

10

80,00

60,00

50,00

30,00

10

15

120,00

100,00

80,00

50,00

Članak 12.

(1) Porez na cestovna motorna vozila ne plaća se na vozila Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na vozila tijela državne uprave, na vozila zdravstvenih ustanova, vatrogasnih jedinica, diplomatskih i konzularnih predstavništava i stranoga diplomatskog osoblja, na posebna vozila kojima vlasnici obavljaju registriranu djelatnost za prijevoz umrlih i taksi-službu te vozila prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom.

(2) Porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti bile oslobođene plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost pri nabavi vozila.

(3) Ako je tijekom kalendarske godine nabavljeno cestovno motorno vozilo koje do tada nije bilo registrirano, vlasnik toga vozila plaća godišnji porez iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona umanjen za dio godine prije nabave vozila.

(4) Pri promjeni vlasništva cestovnoga motornog vozila tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

Članak 13.

(1) Porez na cestovna motorna vozila prihod je jedinice područne (regionalne) samouprave prema sjedištu ili prebivalištu vlasnika cestovnog motornog vozila.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona porez na cestovna motorna vozila je prihod jedinice područne (regionalne) samouprave prema sjedištu ili prebivalištu korisnika leasinga ili najma odnosno podružnice pravne osobe koji su upisani u prometnu dozvolu vozila.

Odjeljak 3.
Porez na plovila

Članak 14.

(1) Porez na plovila plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici plovila.

(2) Porez na plovila plaća se godišnje, ovisno o dužini plovila iskazanoj u metrima, ima li plovilo kabinu ili nema te snazi motora iskazanoj u kW, i to:

1. za plovila bez kabine:

Ako je dužina plovila u metrima

Plaća se kuna

   

Snaga motora (kW)

   

preko

do

do 30

preko 30 do 100

preko 100

5

7

-

200,00

400,00

7

10

100,00

300,00

500,00

10

-

200,00

450,00

600,00

2. za plovila s kabinom na motorni pogon:

Ako je dužina plovila u metrima

Plaća se kuna

     
   

Snaga motora (kW)

     

preko

do

do 30

preko 30 do 100

preko 100 do 500

preko 500

5

7

-

200,00

300,00

-

7

10

200,00

400,00

500,00

2.500,00

10

12

300,00

500,00

1.000,00

3.500,00

12

-

400,00

1.000,00

3.000,00

5.000,00

3. za plovila s kabinom i pogonom na jedra:

Ako je dužina plovila u metrima

Plaća se kuna

   

Snaga motora (kW)

     

preko

do

do 10

preko 10 do 25

preko 25 do 50

preko 50

5

7

-

300,00

400,00

500,00

7

10

200,00

600,00

1.000,00

2.000,00

10

12

300,00

800,00

2.000,00

3.000,00

12

-

400,00

1.500,00

3.000,00

4.000,00

Članak 15.

(1) Porez na plovila ne plaća se na plovila kojima se obavlja registrirana djelatnost i brodice u vlasništvu domicilnog stanovništva na otocima koje služe za nužnu organizaciju života i održavanje posjeda na otocima.

(2) Porez na plovila prihod je jedinice područne (regionalne) samouprave na području koje je plovilo registrirano.

Odjeljak 4.
Porez na automate za zabavne igre

Članak 16.

(1) Predmet oporezivanja su automati za zabavne igre koji se stavljaju u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima.

(2) Automati za zabavne igre razvrstavaju se u dvije skupine:

1. automati skupine A (videoigre, simulatori i drugi elektronički automati za zabavu na kojima igrač ne ostvaruje dobitak)

2. automati skupine B (fliper, biljar, hokej, stolni nogomet, pikado i drugi mehanički automati).

(3) Automati iz stavka 2. ovoga članka stavljaju se u pogon pomoću kovanica, žetona ili uz naplatu, pri čemu igrač ne ostvaruje dobitak u novcu, stvarima ili pravima.

(4) Svaki automat zatečen u uporabi protivno stavku 3. ovoga članka oduzet će se privremeno do okončanja prekršajnog postupka. Troškove privremenog oduzimanja automata snosi vlasnik ili korisnik automata.

Članak 17.

Obveznik poreza na automate za zabavne igre je pravna ili fizička osoba koja automate za zabavne igre stavlja u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima.

Članak 18.

(1) Porez na automate za zabavne igre plaća se mjesečno 100,00 kuna po automatu.

(2) Porez iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se na automate za zabavu vrste biljar ako imaju na vidnom mjestu istaknutu markicu Hrvatskog biljarskog saveza.

Članak 19.

(1) Porez na automate za zabavne igre plaća se prema mjestu gdje se automat za zabavne igre stavlja u uporabu.

(2) Porez na automate za zabavne igre prihod je jedinice područne (regionalne) samouprave prema mjestu gdje se automat za zabavne igre stavlja u uporabu.

POGLAVLJE II.
POREZI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 20.

(1) Jedinice lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina.

(2) Jedinice lokalne samouprave dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Odjeljak 1.
Prirez porezu na dohodak

Članak 21.

(1) Obveznicima poreza na dohodak sa svoga područja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može svojom odlukom propisati plaćanje prireza porezu na dohodak, i to:

1. općina po stopi do 10%

2. grad s manje od 30.000 stanovnika po stopi do 12%

3. grad s više od 30.000 stanovnika po stopi do 15%

4. Grad Zagreb po stopi do 18%.

(2) Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi koju utvrdi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom sukladno stavku 1. ovoga članka i pripada jedinici lokalne samouprave na području koje je prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika plaćanja prireza porezu na dohodak.

Odjeljak 2.
Porez na potrošnju

Članak 22.

Porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 23.

(1) Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

(2) Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

(3) Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

(4) Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovoga članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) U jedinicama lokalne samouprave koje su svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza prenijele na Ministarstvo financija, Poreznu upravu obrazac iz stavka 4. ovoga članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika zbirno za sve poslovne prostore, na način da se na obrascu iskažu podaci za svaki grad/općinu pojedinačno.

(6) U jedinicama lokalne samouprave koje poslove utvrđivanja poreza nisu prenijele na Ministarstvo financija, Poreznu upravu obrazac iz stavka 4. ovoga članka podnosi se nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave pojedinačno za svaki poslovni prostor.

(7) Obrazac iz stavka 4. ovoga članka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovoga Zakona.

Članak 24.

(1) Porez na potrošnju plaća se po stopi do 3%.

(2) Porez na potrošnju prihod je jedinice lokalne samouprave na području koje je obavljena prodaja pića.

Odjeljak 3.
Porez na kuće za odmor

Članak 25.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Članak 26.

(1) Porez na kuće za odmor plaća se od 5 do 15 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

(2) Visinu poreza na kuće za odmor propisuje svojom odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Članak 27.

(1) Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

(2) Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

(3) Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 28.

Porez na kuće za odmor prihod je jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi kuća za odmor.

Odjeljak 4.
Porez na korištenje javnih površina

Članak 29.

(1) Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

(2) Porez iz stavka 1. ovoga članka plaća se u visini, na način i pod uvjetima koje propiše predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom.

(3) Što se smatra javnom površinom svojom odlukom propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

(4) Porez na korištenje javnih površina prihod je jedinice lokalne samouprave na čijem se području javna površina koristi.

Odjeljak 5.
Porez na nekretnine

Članak 30.

Predmet oporezivanja je nekretnina.

Članak 31.

(1) Neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem je započeto građenje iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona smatra se izgrađenim prostorom i oporezuje se na način i pod pretpostavkama propisanim za prostore ako su protekle dvije godine od pravomoćnosti građevinske dozvole ili drugog akta za građenje ili od dana izdavanja potvrde glavnog projekta.

(2) Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, na neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, na sakralne objekte u dijelu u kojem se obavljaju vjerski obredi.

Članak 32.

(1) Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, porezni obveznik je nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat.

(3) Ako je vlasnik nepoznat te ako nema valjanog pravnog temelja za posjedovanje nekretnine iz stavka 2. ovoga članka, nesamostalni posjednici nekretnine dužni su dati izjavu tko se za potrebe ovoga Zakona smatra poreznim obveznikom.

(4) Iznimno od ovoga članka, ako porezni obveznik nije poznat, obveznikom plaćanja poreza smatra se nekretnina kojoj će se zaključkom dodijeliti zastupnik po službenoj dužnosti prema zakonu kojim se uređuje porezni postupak.

Članak 33.

(1) Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te na stvarnu površinu zemljišta.

(2) Godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se množenjem:

1. vrijednosti boda (B)

2. koeficijenta zone (Kz)

3. koeficijenta namjene (Kn)

4. koeficijenta stanja (Ks)

5. koeficijenta dobi (Kd).

Članak 34.

(1) Vrijednost boda (B) određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

(2) Ako predstavničko tijelo ne odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovoga članka, za obračun poreza u sljedećoj kalendarskoj godini koristi se vrijednost boda iz prethodne kalendarske godine.

Članak 35.

(1) Koeficijent zone (Kz) određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za pojedine zone, a najviši koeficijent u prvoj zoni općine, odnosno grada iznosi 1.

(2) Područja zona u gradu, odnosno općini utvrđuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenoga područja, prema vlastitim uvjetima i mjerilima.

Članak 36.

(1) Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona i iznosi za:

1. stambeni prostor koji služi za trajno stanovanje i prostor koji koriste neprofitne organizacije koeficijent 1

2. garažni prostor i druge pomoćne prostorije koeficijent 1

3. neizgrađeno građevinsko zemljište koeficijent 0,5.

(2) Koeficijent namjene (Kn) za ostale prostore bez namjene iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave pod uvjetom da koeficijent ne bude manji od 1 niti veći od 5.

(3) Za stambeni prostor koji ne služi za trajno stanovanje te za stambeni prostor koji služi građanima za iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima na temelju odobrenja nadležnog tijela koeficijent namjene iz stavka 1. točke 1. ovoga članka uvećava se za korektivni koeficijent namjene koji predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave utvrđuje svojom odlukom, pod uvjetom da ne bude manji od 1 niti veći od 6.

(4) Koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom pod uvjetom da:

1. za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti, kao i za hotele, apartmanska naselja i kampove koeficijent ne može biti manji od 1 niti veći od 5

2. za poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti koeficijent ne može biti manji od 1 niti veći od 10

3. za zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti koeficijent može biti najviše 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor.

(5) Koeficijent namjene (Kn) iz stavka 4. ovoga članka uvećava se ako se djelatnost obavlja u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline, za korektivni koeficijent namjene koji predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave određuje svojom odlukom pod uvjetom da ne bude manji od 1 niti veći od 12.

(6) Ako se nekretnina ili njezin dio koristi za jednu ili više namjena, primjenjuje se koeficijent namjene razmjerno površini koja se koristi za tu namjenu.

(7) Radi utvrđivanja ispravnog koeficijenta namjene nadležno tijelo je dužno utvrđivati činjenicu trajnog stanovanja, pri čemu je ovlašteno osim podataka o poreznom obvezniku, prikupljati i podatke o drugim osobama koje su na bilo koji način povezane s nekretninom, a osobito utvrđivati potrošnju troškova stanovanja, mjesto gdje je zasnovan radni odnos, činjenice iz putne isprave, izjavu o izabranom liječniku, izjavu svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave, očevid te ostale raspoložive podatke.

(8) Ministar financija će pravilnikom propisati način utvrđivanja korektivnih koeficijenata iz stavaka 3. i 5. ovoga članka.

Članak 37.

(1) Koeficijent stanja (Ks) primjenjuje se na prostore iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona i utvrđuje se za:

1. prostore koji zbog oštećenja ili nedostataka pojedinih dijelova nisu prikladni za uporabu sukladno svojoj namjeni koeficijent 0,8

2. prostore koji su prikladni za uporabu sukladno svojoj namjeni koeficijent 1

3. prostore koji su prikladni za uporabu sukladno svojoj namjeni i raspolažu dodatnim sadržajima koeficijent 1,2.

(2) Za zemljišta iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona koeficijent stanja (Ks) je 1.

Članak 38.

(1) Koeficijent dobi (Kd) primjenjuje se na prostore iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona, a ovisi o godini izgradnje te se utvrđuje za razdoblje građenja:

1. do 1940. godine koeficijent 0,8

2. od 1941. do 1970. godine koeficijent 0,9

3. od 1971. do 1987. godine koeficijent 1

4. od 1988. do 2005. godine koeficijent 1,1

5. od 2006. godine i dalje koeficijent 1,2.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je na prostorima iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona izvedena rekonstrukcija sukladno propisima o gradnji, koeficijent dobi utvrđuje se prema razdoblju rekonstrukcije.

(3) Za zemljišta iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona koeficijent dobi (Kd) je 1.

Članak 39.

(1) Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju jedinice lokalne samouprave na području kojih se nekretnina nalazi.

(2) Porez na nekretnine prihod je jedinice lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi.

Članak 40.

(1) Jedinice lokalne samouprave obvezne su ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. o poreznim obveznicima

– ime i prezime/naziv

– osobni identifikacijski broj

– adresa prebivališta/sjedišta

– adresa za zaprimanje pismena

2. o nekretnini

– podaci o lokaciji nekretnine (adresni podaci o građevini, katastarski podaci o zemljištu)

– površina

– godina izgradnje odnosno godina rekonstrukcije

– namjena nekretnine

– stanje nekretnine.

(3) Osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, u Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka evidentira se svaki podatak koji utječe na utvrđivanje poreza.

(4) Ako nekretnina ima više namjena, posebno se vode podaci iz stavaka 2. i 3. ovoga članka za svaku namjenu.

(5) Kada je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, u Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka evidentiraju se i podaci o samostalnom posjedniku koji je u obvezi nadležnom tijelu prijaviti promjenu poreznog obveznika najkasnije do 15. prosinca.

(6) Adresni podaci poreznog obveznika i adresni podaci o građevini iz stavka 2. ovoga članka vode se po oznakama iz službenog registra o prostornim jedinicama.

(7) Kada je namjena nekretnine poslovna, djelatnost se vodi po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.

(8) Radi promjena iz članka 50. stavka 2. ovoga Zakona Evidencija iz stavka 1. ovoga članka upotpunjava se jednom godišnje dohvatom podataka iz Evidencije OIB i Evidencije prometa nekretnina Informacijskog sustava Porezne uprave te iz modula eKatalog i eDozvola Informacijskog sustava prostornog uređenja.

(9) Model strukture podataka za Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar financija pravilnikom.

POGLAVLJE III.
OVLASTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 41.

(1) Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim prireza porezu na dohodak i poreza na automate za zabavne igre, obavljaju nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak i poreza na automate za zabavne igre obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može svojom odlukom povjeriti drugoj jedinici lokalne samouprave odnosno jedinici područne (regionalne) samouprave utvrđivanje i naplatu poreza propisanih ovim Zakonom, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave kojoj se poslovi povjeravaju.

(4) Porezna uprava može obavljati poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost ministra financija, osim poreza na nekretnine i poreza na cestovna motorna vozila.

Članak 42.

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje:

1. za potrebe plaćanja prireza porezu na dohodak, visinu stope prireza porezu na dohodak

2. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

3. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

4. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

5. za potrebe plaćanja poreza na nekretnine, područja zona u gradu, odnosno općini, vrijednost boda (B), koeficijent zona (Kz) za pojedine zone, koeficijent namjene (Kn) prema ovlastima iz članka 36. ovoga Zakona, rokove plaćanja te pod kojim uvjetima se za socijalno ugrožene građane može namiriti utvrđena porezna obveza, kao i izvore sredstava iz kojih će se namiriti utvrđena porezna obveza.

(2) Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka, kao i odluka predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 41. stavka 4. ovoga Zakona može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja iduće godine.

(3) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može tijekom godine donositi odluke o prirezu poreza na dohodak, koje se moraju objaviti u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene.

Članak 43.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su odluku svog predstavničkog tijela iz članka 41. stavka 4. i članka 42. ovoga Zakona dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza.

Članak 44.

Međusobni odnos jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. ovoga Zakona radi izdavanja i uručenja rješenja iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona, radi naplate poreza na cestovna motorna vozila te uplate naplaćenih sredstava na račun jedinica područne (regionalne) samouprave, kao i druga prava i obveze koje proizlaze iz ovog odnosa uredit će se pravilnikom koji donosi ministar financija.

POGLAVLJE IV.
POSTUPOVNE ODREDBE

Odjeljak 1.
Porez na nasljedstva i darove

Članak 45.

(1) Javni bilježnik po ovjeri potpisa na ispravama o stjecanju pokretnina odnosno po njihovoj pravomoćnosti ili po sastavljanju javnobilježničkog akta, a najkasnije u roku od 30 dana, obvezan je jedan primjerak isprave, uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka, dostaviti nadležnom poreznom tijelu prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu poreznog obveznika, po pravilima o obveznom osobnom dostavljanju pismena.

(2) Sudovi i druga javnopravna tijela obvezni su nadležnom poreznom tijelu prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu poreznog obveznika dostavljati svoje odluke uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka kojim se stječu pokretnine, u roku od 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem je odluka postala pravomoćna, prema propisima o obveznom osobnom dostavljanju pismena.

(3) Ako predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave sukladno odredbi članka 41. stavka 4. ovoga Zakona prenese poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na nasljedstva i darove na Poreznu upravu, javni bilježnici isprave iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju elektroničkim putem.

(4) Iznimno, ako ispravu o stjecanju pokretnine iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije ovjerio javni bilježnik odnosno nije ju izdao sud ili drugo javnopravno tijelo, porezni obveznik ju je obvezan dostaviti nadležnom poreznom tijelu, u roku od 30 dana od dana njezina nastanka.

(5) Porez na nasljedstva i darove plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, nadležno porezno tijelo ne donosi rješenje o zaprimljenim ispravama, temeljem kojih se sukladno odredbi članka 4. stavka 2. i članka 9. ovoga Zakona ne utvrđuje porezna obveza.

Odjeljak 2.
Porez na cestovna motorna vozila

Članak 46.

(1) Porez na cestovno motorno vozilo utvrđuje rješenjem jedinica područne (regionalne) samouprave, neposrednim rješavanjem bez provedbe ispitnog postupka.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu financija, koja ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se i uručuje poreznom obvezniku pri registraciji odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila, a smatra se da je osobna dostava izvršena, sukladno zakonu kojim je uređen porezni postupak, kada rješenje zaprimi vlasnik vozila ili osoba koja je pristupila registraciji odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila uz priloženi identifikacijski dokument vlasnika cestovnog motornog vozila ili uz priloženu punomoć.

(4) Naplatu poreza na cestovna motorna vozila temeljem rješenja iz stavka 1. ovoga članka obavlja pravna osoba u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila, pri registraciji odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila.

(5) Dokaz da je plaćen porez na cestovna motorna vozila uvjet je za pristupanje registraciji odnosno ovjeri produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila.

Odjeljak 3.
Porez na plovila

Članak 47.

(1) Porez na plovila plaća se prema rješenju o utvrđivanju poreza koje donosi nadležno porezno tijelo na području kojeg je plovilo registrirano.

(2) Porez na plovila plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Odjeljak 4.
Porez na automate za zabavne igre

Članak 48.

(1) Porezni obveznik dužan je prije stavljanja u uporabu automata za zabavne igre nadležnom poreznom tijelu prema mjestu uporabe automata mjesečno podnositi zahtjev za izdavanje evidencijske markice za označavanje automata. Uz zahtjev za izdavanje evidencijske markice porezni obveznik mora priložiti:

1. dokaz o odobrenju za obavljanje djelatnosti priređivanja zabavne igre

2. podatke o broju i vrsti automata za zabavne igre koje stavlja u uporabu

3. podatke o mjestu postavljanja svakoga pojedinačnog automata za zabavne igre

4. dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja automata za zabavne igre

5. dokaz (certifikacija) tehničke ispravnosti prema propisu kojim se uređuju pitanja normizacije

6. dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu sklopljen s vlasnikom ili korisnikom prostora u koji postavlja automat za zabavne igre

7. uvjerenje o tehničkoj ispravnosti koje je izdala ovlaštena atestna kuća

8. dokaz o izvršenoj uplati poreza na automate za zabavne igre iz članka 18. ovoga Zakona.

(2) Za svaki prijavljeni automat za zabavne igre, a nakon izvršene uplate poreza na automate za zabavne igre porezni obveznik će od nadležnoga poreznog tijela dobiti evidencijsku markicu. Oblik, veličinu, sadržaj, boju i druga obilježja koja treba sadržavati evidencijska markica propisat će ministar financija pravilnikom.

(3) Ministarstvo financija povjerit će tiskanje evidencijskih markica u skladu s propisanim uvjetima o postupku nabave robe i usluga i ustupanju radova, pravnoj ili fizičkoj osobi koja može osigurati njihovu zaštitu i sigurnost.

(4) Nadležno tijelo Porezne uprave izdaje poreznom obvezniku za svaki prijavljeni automat za zabavne igre evidencijsku markicu za označavanje automata koja važi samo za mjesec u kojem je izvršena prijava i plaćen porez na automate. Troškove izdavanja evidencijske markice snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje naljepnice.

(5) Za svaki sljedeći mjesec uporabe automata na istoj lokaciji porezni obveznik dužan je uz zahtjev za izdavanje evidencijske markice dostaviti samo dokaz o izvršenoj uplati poreza na automate za zabavne igre iz članka 18. ovoga Zakona. Kod promjene mjesta uporabe automata za zabavne igre porezni obveznik dostavlja uz zahtjev i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(6) U zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima mogu biti postavljeni samo automati za zabavne igre na kojima je na vidnom mjestu istaknuta evidencijska markica s propisanim podacima. Svaki automat bez propisane evidencijske markice bit će privremeno oduzet. Radnje privremenog oduzimanja automata obavljat će se sukladno odredbama Prekršajnog zakona. Troškove privremenog oduzimanja automata snosi vlasnik ili korisnik automata.

(7) Uvjete za tehničku ispravnost automata za zabavne igre ministar financija propisuje pravilnikom.

Odjeljak 5.
Porez na kuće za odmor

Članak 49.

(1) Obveznik poreza na kuće za odmor mora nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

(3) Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Odjeljak 6.
Porez na nekretnine

Članak 50.

(1) Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu, a prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i ono je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze.

(2) Promjene koje nastanu tijekom godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze, primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine. Promjene od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze su sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika.

(3) Rješenjem o porezu utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja. Ukupni iznos poreza utvrđuje se u godišnjem iznosu.

(4) Rješenjem iz stavka 3. ovoga članka ne dokazuje se vlasništvo na nekretnini.

Članak 51.

(1) Samostalni posjednik solidarno jamči za naplatu poreza kada je pravnim poslom prenio obvezu plaćanja poreza na nesamostalnog posjednika.

(2) U slučaju iz članka 32. stavka 2. ovoga Zakona članovi kućanstva solidarno jamče za naplatu poreza poreznom obvezniku, a u slučaju iz članka 32. stavka 3. ovoga Zakona solidarno jamče ostali nesamostalni posjednici. Članovima kućanstva za potrebe ovoga Zakona smatraju se osobe prijavljene na istoj adresi kao i porezni obveznik.

Članak 52.

Na postupak utvrđivanja i naplate poreza iz ovoga Zakona te druga postupovna pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuje se zakon kojim je uređen porezni postupak.

DIO TREĆI
NADZOR

Članak 53.

Nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi Ministarstvo financija, Porezna uprava.

DIO ČETVRTI
PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 54.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. odgovorna osoba u jedinici lokalne samouprave ako ne ustroji i ne vodi Evidenciju o porezu na nekretnine iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona

2. odgovorna osoba u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave ako donese odluku suprotno ovlastima iz članaka 41. ‒ 44. ovoga Zakona.

3. javni bilježnik i odgovorna osoba u sudu ili u drugom javnopravnom tijelu ako na propisani način nadležnom poreznom tijelu ne dostavi isprave o stjecanju pokretnina, uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka iz članka 45. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

Članak 55.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja stavi u uporabu automate za zabavne igre protivno odredbi članka 16. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona

2. koja ne dostavi ispravu o stjecanju pokretnine koju nije ovjerio javni bilježnik odnosno nije ju izdao sud ili drugo javnopravno tijelo (članak 45. stavak 4.)

3. koja neovlašteno izdaje i tiska evidencijske markice protivno članku 48. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona

4. koja stavi u uporabu automat za zabavne igre bez vidno istaknute evidencijske markice (članak 48. stavak 6.)

5. korisnik prostora u kojem je zatečen automat bez vidno istaknute evidencijske markice (članak 48. stavak 6.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 56.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju odnosno koja ne preda obrazac PP-MI-PO u propisanom roku (članak 23. stavci 3. i 4.)

2. nesamostalni posjednik nekretnine koji ne dostavi izjavu tko se za potrebe poreza na nekretnine smatra poreznim obveznikom (članak 32. stavak 3.)

3. samostalni posjednik o promjeni nesamostalnog posjednika na kojeg je prenio poreznu obvezu (članak 40. stavak 5.)

4. koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor (članak 49. stavci 1. i 2.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 100,00 do 5.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 57.

Postupak za izricanje kazne u prvom stupnju za prekršaje zbog povreda odredbi ovoga Zakona pokreće, vodi te donosi rješenje o prekršaju nadležna ispostava Porezne uprave.

DIO PETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

(1) Jedinice lokalne samouprave koje imaju ustrojenu evidenciju plaćanja komunalne naknade dužne su je uskladiti s odredbama članka 40. ovoga Zakona. Jedinice lokalne samouprave koje nemaju ustrojenu evidenciju plaćanja komunalne naknade obvezne su započeti s ustrojavanjem evidencije iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona s 1. siječnja 2017.

(2) Radi provedbe članka 40. stavka 8. ovoga Zakona nadležne institucije koje su vlasnici podataka koji utječu na oporezivanje dužne su s jedinicama lokalne samouprave uspostaviti elektronički sustav za razmjenu podataka najkasnije do 31. prosinca 2017.

(3) Jedinice lokalne samouprave dužne su zaključno s 15. prosinca 2017. uskladiti podatke u Evidenciji iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona sa stvarnim stanjem na terenu.

(4) Radi provođenja radnji iz stavka 3. ovoga članka jedinicama lokalne samouprave će, za područje njihove mjesne nadležnosti, jednokratno, bez naknade, isporučiti do 31. ožujka 2017.:

1. Državna geodetska uprava grafički prikaz iz digitalnog katastarskog plana i podatke o prostornim jedinicama, zgradama i kućnim brojevima iz Registra prostornih jedinica/Adresnog registra

2. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja podatke o važećim prostornim planovima iz modula eKatalog i podatke o izdanim aktima za građenje za 2015. i 2016. godinu iz modula eDozvola i eArhiv Informacijskog sustava prostornog uređenja

3. Ministarstvo financija, Porezna uprava podatke iz OIB sustava i podatke iz Evidencije prometa nekretnina Informacijskog sustava Porezne uprave.

(5) Podaci iz stavka 4. ovoga članka mogu se koristiti samo za porez na nekretnine.

Članak 59.

(1) Porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz članka 40. ovoga Zakona do 31. listopada 2017.

(2) Jedinice lokalne samouprave pozvat će poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka iz članka 40. stavka 2. ovoga Zakona ako njima ne raspolaže odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave s podacima iz članka 58. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave s najvišim koeficijentima utvrđenima ovim Zakonom za stanje i dob.

Članak 60.

Na sve isprave o stjecanju pokretnina sklopljene do 31. prosinca 2016. odnosno na sve odluke kojima su stečene pokretnine, a koje su postale pravomoćne do 31. prosinca 2016. primjenjuju se odredbe Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.).

Članak 61.

Postupci utvrđivanja i naplate poreza na cestovna motorna vozila započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.).

Članak 62.

Iznimno od odredbe članka 46. ovoga Zakona, poslove utvrđivanja i naplate poreza na cestovna motorna vozila u 2017. godini za razdoblje od 31. ožujka do 31. prosinca 2016. obavlja nadležno porezno tijelo sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.).

Članak 63.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po ovom Zakonu, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 64.

Postupci utvrđivanja poreza na tvrtku ili naziv započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona završit će se prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.).

Članak 65.

Obveznici plaćanja poreza na nekretnine koji su do 1. siječnja 2018. pravomoćnim rješenjem nadležnog upravnog tijela jedinice lokalne samouprave oslobođeni plaćanja komunalne naknade na određeno razdoblje radi ulaganja u komunalnu infrastrukturu, za to razdoblje su oslobođeni i plaćanja poreza na nekretnine.

Članak 66.

(1) Ministar financija donijet će pravilnike iz članka 36. stavka 8., članka 40. stavka 9., članka 44. i članka 48. stavaka 2. i 7. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar financija donijet će prethodnu suglasnost iz članka 41. stavka 4. ovoga Zakona da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 48. stavaka 2. i 7. ovoga Zakona ostaju na snazi Pravilnik o priređivanju zabavnih igara (»Narodne novine«, br. 86/01., 03/02., 69/11.) i Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre (»Narodne novine«, br. 107/03. i 69/11.) u dijelovima koji nisu suprotni odredbama ovoga Zakona.

(4) Do stupanja na snagu prethodne suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka ostaje na snazi načelna Suglasnost da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza (»Narodne novine«, br. 79/01.) u dijelu koji nije suprotan odredbama ovoga Zakona.

Članak 67.

(1) Odluku iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona jedinice lokalne samouprave obvezne su donijeti do 30. lipnja 2017.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za potrebe plaćanja poreza na nekretnine, jedinice lokalne samouprave obvezne su donijeti odluku do 30. studenoga 2017.

(3) Do donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odluke jedinica lokalne samouprave donesene temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.), u dijelovima koji nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 68.

Odredbe članka 2. stavka 1. točke 12., članaka 25., 26., 27. i 28., članka 42. stavka 1. točke 3. i članka 49. ovoga Zakona prestaju važiti 1. siječnja 2018.

Članak 69.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 70.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017., osim odredbi članaka 30. – 40. ovoga Zakona i članaka 50. i 51. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 022-03/16-01/92

Zagreb, 2. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

PRILOG (uz članak 23.)

Obrazac PP-MI-PO